Online 4 ľudia. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
779 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
12:01:46 19.07.2018 [6523] Nevhodný príspevok?
P B. Ak som napísal,že privítam reakciu niekoho zodpovedného,nemal som tým vôbec na mysli Vás,ale skôr čakám na reakciu p.prednostu,lebo takto má ideálnu možnosť vysvetiť občanom všetko,čo sa týka uvedenej kauzy,nakoľko na zázname zo zasadania MZ zo dňa 2,7,2018 zverejneného na stránke You tube sa sťažoval na selektívny prístup a neobjektivitu médií,dokonca boli vyslovené aj slová o cenzúre, v informovaní o tejto kauze.
Len tak na okraj,ako občan,ktorý má snahu sledovať dianie v meste a na MÚ,vnímam v slovách a skutkoch p.primátora a p.prednostu určitý paradox,keď na jednu stranu sa sťažujú,že im nie je daný patričný priestor na vyjadrenie a na strane druhej tam ,kde majú jedinečnú možnosť občanom vysvetliť všetko okolo kauzy PHSR/a nielen tej/ do podrobna,teda na zasadaní MZ,vyhlásia ,že sa nebudú vyjadrovať,lebo sa boja ,že všetko bude zo strany opozície zneužité na "protiútok". Nuž teda ja k tomu len toľko poviem,že aj toto je určitý signál pre voliča,lebo aj zo strany poslancov sa jasne ozvali hlasy ,že treba o všetkom lepšie informovať.
Hodnotenie: 0   0
22:21:16 18.07.2018 [6522] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň .Presne tak lavida. A tak použijem známy bonmot ,ktorý často používal exprimátor. Lavida ,nahral si mi na smeč. Ja som podľa môjho názoru a podkladov, ktoré som si vyklikal zo stránky mesta Nováky napísal, kto urobil-neurobil chybu a že za vážne pochybenie považujem fakt, že sa nesplnila úloha v bode č.2. uznesenia MsZ č. 389/2013, kde vtedajšie MsZ poverilo prednostu MsÚ, aby spolu s odbornými pracovníkmi pripravili:
Bod 2. Následne pripravili analýzy finančných mechanizmov oprávnených pre mesto Nováky na čerpanie finančných prostriedkov pre nové programovacie obdobie 2014-2020 (!!!). Potiaľ úloha pre bývalého p. prednostu. Ja považujem takéto neplnenie a nesplnenie úlohy za vážne pochybenie, ktoré ovplyvnilo prípravu a schválenie PHR mesta Nováky na roky po roku 2014. Ostané súvislosti nech ti odôvodňujú súčasní predstavitelia mesta,alebo čo ja viem kto, ale na základe mnou uvedeného, sa dá oprávnene domnievať, že so zodpovednosťou exprimátora a exprednostu ,činiteľov mesta úradujúcich na radnici do konca roka 2014 a
p. bývalého prednostu ešte navyše tri mesiace v roku 2015, nebolo v súvislosti s prípravou PHR mesta Nováky všetko kóšer, pretože iné mestá a mestské úrady iných miest túto oblasť ,teda prípravu PHR pripravovali, podal som konkrétne obdobie, od septembra 2014 http://enviroportal.sk/eia/dokument/240144. Lavida exprimátor mal takmer štyri mesice k dispozícii, t.j. do konca roka 2014, aby sa čosi urobilo k PHR mesta a navyše 3, slovom tri mesiace v roku 2015 nadsluhoval bývalý prednosta, ktorý bol rovnako k dispozícii. Lavida 7, slovom sedem mesiacov na opísanie dovtedy platného PHSR mesta Nováky s malou úpravou, t.j. uviesť do súladu s novelou zákona o PHR. A tak ich písačky a tvoje písačky sú v rámci hesla,:“ najlepšia obrana je útok“ . Možno áno, ale férový lavida, férový útok a nie okydávanie kade tade, ale to je už o inom. PB
Hodnotenie: 1   0
14:51:12 18.07.2018 [6520] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Jedno slovinské porekadlo hovorí, že nie každý čert je taký čierny, ako sa maľuje. A tak už prestávam rozumieť posledným mailom, ktoré rozposiela bývalý primátor nášho mesta a jeho brat kde komu a adresátov maily núti čítať (pokiaľ títo mail nešupnú do koša). Odosielateľ mailov sa opakovane „ robí dobrým“, keď naposledy upozorňuje, na povinnosti radnice, ktorým sa mesto vo vzťahu zákonu č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja.No a v čom je pes zakopaný? Ako vyplýva z ustanovení jeho poslednej novely ich platnosť je od 14.11.2014 a účinnosť je od 01.01.2015. Aby som vás dostal lepšie do obrazu, je dobré vedieť isté lehoty v príprave, platnosti a účinnosti zákona č. 309/2014 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja a spojitosť s pôsobením v tom čase ešte stále slúžiaceho primátora nášho mesta, dnes občana Ing.D.Š., ktorý na našej radnici pôsobil do 05.01.2015, (teda do odovzdania funkcie súčasnému primátorovi ), keďže prednosta Mestského úradu pán Ing. J.M.odišiel z radnice do dôchodku myslím, že až v mesiaci marec 2015. Upozorňujem tiež na to z dôvodu, že téma v súčasnej mailovej pošte, v príspevkoch rôznych periodík u expimátora a jeho kol. rezonuje najviac. Teda, aby som bol konkrétny, toho PHSR mesta Nováky, kvôli ktorému sme viackrát vystavili kritike bývalého primátora, že sa ním v období rokov 2010 - 2014 veľmi chabo, málo zaoberal. K môjmu počudovaniu, akoby si exprimátor zrazu význam PHSR uvedomil a sám teraz neskutočne vystavuje na verejnosť svoj záujem oň a tak „vehementne“ upozorňuje na zanedbanie istých súvislostí s ním ( s PHSR) spojených, atď.,atď., ktoré kladie za vinu súčasnému vedeniu mesta. Totižto z vyššie špecifikovaného zákona o podpore regionálneho rozvoja, ktorý po jeho schválení nadobudol účinnosť dňa 1. januára 2015, ako program rozvoja obcí a ich aktualizácie, schválené pred 1. januárom 2015, sú obce povinné uviesť do súladu s ustanoveniami zákona účinného od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015. No a v tom je pes zakopaný. V Uzneseniach Mestského zastupiteľstva od začiatku roka 2014 do jeho konca nájdeme v archíve na stránke mesta Novákyv tejto veci zaujímajúce postoj jedno UZNESENIE , a to č . 483/2014, ktorým MsZ: berie na vedomie Návrh Správy o plnení opatrení a úloh v zmysle PHSR pre roky 2008 - 2013 , Schvaľuje: Správu o plnení opatrení a úloh v zmysle PHSR pre roky 2008 – 2013 v predloženom znení. Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Ospravedlnení: 3, ale ani jedno uznesenie Mestského zastupiteľstva, ktoré by sa zaoberalo otázkou povinnosti mesta Nováky uviesť do súladu s ustanoveniami zákona č.309/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja účinného od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015. Toto uznesenie ( č. 483/2014) bola vlastne neúplná odpoveď na prijaté uznesenie č. 389/2013, kde vtedajšie MsZ poverilo prednostu MsÚ, aby spolu s odbornými pracovníkmi pripravili:
1. Súhrnnú správu o plnení opatrení a úloh v zmysle PHSR pre roky 2008-2013
2. Následne pripravili analýzy finančných mechanizmov oprávnených pre mesto Nováky na čerpanie finančných prostriedkov pre nové programovacie obdobie 2014-2020 (!!!)
3. Pripravili zásobník konkrétnych projektov pre riešenie jednotlivých oblastí ako je doprava, verejné služby a sociálna inklúzia, životné prostredie, oblasť priemyslu a podnikateľských impulzov, atď.
4. Pripraviť návrh na vypracovanie potrebných akčných plánov, ako napríklad akčný plán rozvoja bývania, komunitný plán sociálnych služieb, koncepcia tepelného hospodárstva – jeho aktualizáciu
5. Pripraviť stanovisko, vzhľadom k vyššie popisovanému, potreba spracovania socio-ekonomickej analýzy.
Dá sa konštatovať, že neúplná odpoveď mala základ v celkom prozaickom dôvode: radnica mesta Nováky mala povinnosť pripraviť aktualizáciu PHSR, ale nekonala. A tak načo toľké kriky, veď predsa kto iný, ak nie vtedajší primátor Ing.D.Š. musel vedieť, že Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja bol predmetom rokovania Vlády SR 18. júna 2014, následne bude prerokovaný v Národnej rade SR dňa 9.9.2014. Kázala mu to povinnosť sledovať situáciu v NR SR pri schvaľovaní zákonov dotýkajúcich sa samosprávy. Teda sa vedelo, že plánovaná účinnosť zákona bude od 1. januára 2015. Ako vyššie uvádzam, podľa vládneho návrhu zákona o podpore regionálneho rozvoja, programy rozvoja obcí a ich aktualizácie, schválené pred 1. januárom 2015, sú o.i. obce povinné uviesť do súladu s ustanoveniami zákona účinného od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015.“ V súvislosti s uvedenými skutočnosťami sa teda pozrime v akom období a so zameraním sa na pozornosť začali tejto téme venovať iné mestá, ktoré som si len tak „ nagúglil“ k tomuto problému. Tak napr. Mesto Liptovský Mikuláš link: http:/ /www. mikulas. sk/files/ File/msz/ 104171. pdfu (S P R Á V A pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši dňa 11.09.2014 ) , Mesto Šahy , link: http://enviroportal.sk/eia/dokument/240144 (Doba spracovania dokumentu: 26.9.2014 – 30.11.2015), Mesto Ilava http://www.ilava.sk/library/files/Docasne/PHSR_2014-2020%20Ilava.pdf (Spracovanie dokumentu prebiehalo v termíne od septembra 2014 – do júna 2015.). Teda obce a mestá, ktoré mali záujem o rozvoj mesta a nezáležalo im na období, ale išli v súlade krok za krokom vo svojej práci, začali s prípravou PHR už v mesiaci september v 2014-om roku, teda v období, keď primátorom nášho mesta bol Ing. D.Š. Nuž, ako vidieť, tak sa len dá domnievať, že tie neskutočné ataky, byť by boli v istej miere opodstatnené, sú tak nátlakové, že znovu a opakovane dokazujú to, čo som konštatoval , že veci sa majú tak, že niekto sa snaží časť masla zo svojej hlavy preonačiť na hlavu súčasného primátora. Tým súčasného primátora nijako nebránim, len asi platí to, že „upozornenia“ , ako ich nazývajú exprimátor a jeho okolie, nie sú vyhlasované naozaj bytostne úprimne, sú neprijateľné a to najmä vtedy, ak nezohľadňujú i to, ako som už tiež niekde napísal, čo všetko dôvodu upozornení(?) týchto občanov predchádzalo, najmä, čo sa mohlo a malo vo veci PHR mesta do konca roku 2014 urobiť, resp. do ukončenia pracovného pomeru bývalého prednostu Mestského úradu, ktorý dátum bol v mesiaci marec 2015 a neurobilo sa. Možnože sa mohlo chybám úplne vyhnúť, keby sa pracovalo naplno. Deň má 24 hodín pre každého. Ale keď platí čím horšie, tým lepšie, nuž čo už. V kruhoch odborne vzdelaných ľudí prevláda taký názor, že v súčasnosti žiadny solídny kandidát, napríklad na poslanca mestského zastupiteľstva, či primátora, by nemal ísť cestou takej kritiky, v ktorej na súčasnom vedení mesta , nenechá suchú nitku. Všeobecná a hlasná kritika takéhoto potenciálneho kandidáta môže síce imponovať malej až zanedbateľnej časti voličov, ale ten, čo má záujem viesť samosprávu, najmä, ak ju už do roku 2014 viedol, by mal najskôr ukázať, prečo konal tak, ako konal a nekonal so záujmom o naštartovanie základných podkladov pre uvedenie PHSR mesta Nováky do súladu s ustanoveniami zákona č.309/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja účinného od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015 tak, ako to pripravili v mnohých iných mestách, bez ohľadu na to, kto zvíťazí v komunálnych voľbách v roku 2014. No a tak mi prichodia opakovane na um múdre slová, pána profesora Pafka, bývalého riaditeľa kliniky hrudnej a brušnej chirurgie, ktorý ako Slovák pôsobí v Prahe, a ktorý v jednom s ním vykonanom interview tvrdo kritizoval úzkoprsé zameriavanie sa politikov len na štvorročné volebné obdobie, bez vízií čo bude v ďaľšom období a ktorý k tomu povedal: „ Aj lesník, ktorý začal vysádzať les vie, že sa nedožije jeho rúbania a napriek tomu ho vysádza“, preložené do našich problémov, aj bývalé vedenie mesta, tak ako vedenia iných miest a obcí malo pristúpiť k riešeniu PHR bez ohľadu na to či bude Ing.D.Š. zvolený, alebo nezvolený do funkcie primátora vo voľbách, ktoré sa uskutočnili v novembri 2014. Bohorovnosť a nepokora sa nevyplatila rovnako ako všetko ostatné, čo sa v posledných komunálnych voľbách udialo. A tak je len tentoraz ozaj na škodu občanov a nie ako píšu D.Š. a ľudia okolo neho, ak sa zanedbali základné povinnosti vyplývajúce z ukončenia mandátu na radnici a nenašla sa dobrá vôľa k spolupráci v záujme zabezpečenia budúcnosti mesta a jeho občanov, ale šlo sa cestou zlej voľby, keďže sa nenašla istá ochota kontinuálne naviazať na Program hospodárskeho rozvoja mesta tak, že si poznatky a podklady odstupujúci primátor, či prednosta novozvoleným nastupujúcim víťazom vo voľbách, ktorí riadia naše mestečko neodovzdali empaticky. Či sa tak stalo, alebo nestalo, chod vecí to nezmení, ale je fakt, že v každej veci treba mať jasno. V každom prípade poukazovanou kritikou voči nezrovnalostiam v novelizácii PHSR ide len a len o osobnú propagáciu exprimátora, ktorá nie je podľa mňa celkom na mieste. Je mi len čudné, že ak „bežný občan“, napr. za akého sa považuje Ing.D.Ś.,občan s dvadsaťštyriročnou praxou komunálneho politika dokáže komunikovať prostredníctvom zákona o poskytovaní informácií, teda známej 211-ky, prečo tak nerobí naša radnica, keď už si nevytvorí podmienky, či vstupy, či dosah, aby primátor mohol rokovať priamo s ministrom vlády o starostiach nášho mesta.?PB
Hodnotenie: 1   0
09:28:09 15.07.2018 [6519] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Na Slovensku sa úspech neodpúšťa. Po krátkom surfovaní na internete, lebo som si chcel objednať istú knihu som narazil v kníhkupectve, resp. vydavateľstve Martinus na knihu nášho slávneho kardiochirurga Dr.Viliama Fisechera, ktorého i napriek jeho peripetijam si veľmi vážim. Zaujal ma najmä názov jeho knihy: „ Na Slovensku sa úspech neodpúšťa„. Doporučujem prečítať. A tak na margo uvedeného s dovolením pokračujem. Samozrejme, že politik, či expolitik si obyčajne z istých dôvodov musí spytovať svedomie. Veď sa to bytostne dotýka jeho politickej kariéry a to nielen politikov vo vyššej, či najvyššej politike. Rovnako to platí i o politikovi, ktorý pôsobí v politike komunálnej, ak z nejakých dôvodov, najmä jemu až tak nie veľmi prijateľných, musí na isté volebné obdobie skončiť, alebo prejsť na iný úsek politickej, či pracovnej kariéry. Veď s tým na Slovensku a v našom meste dennodenne žijeme, veď tí ktorých to zaujíma, to dennodenne prežívajú . A tak sa len čudujem (vlastne už ani nie), ako ma surikata1, lavida , M.Š. a boli i iní nabádajú, s istou dávkou infantility, aby som skončil so svojim záujmom o pomery v Novákoch, aby som vraj nevystupoval na obranu niekoho a niečoho. Kde však sú a boli „objektívni“ a nezávislí lavidovci, surikatovci, surikatovci 1, a ďalší, keď „sa objavili“ prvý krát trestné oznámenia na mladých poslancov ( zvolených do mestského zastupiteľstva na obdobie 2010 -2014), či rôzne vyhlásenia exprimátora, občana Novák M.Š. v blogoch SME, ktoré v konečnom dôsledku okrem zlomyseľnosti nič nedokazovali? Prečo sa lavida s charakteristickými naivnými otázkami notorického Nevedka nepýtal exprimátora, že čo ho vedie k takej zlomyseľnosti, aby exprimátor svoju politiku vo vzťahu k poslaneckej činnosti poslancov spájal poslancov s poukazom na rodiny, z ktorých poslanci pochádzali, na rodičov poslancov a zamestnávateľov poslancov? A to verejne , prostredníctvom Jehotelevízie. No odpovedzte, aký to malo význam, okrem toho, že chcel byť zlomyseľný? Odpoveď je jednoduchá. Lebo v našom meste ,ako sami vidíte, úspech sa neodpúšťa. Politikum, ktoré vyrábali poslanci, a na ktoré nebol exprimátor zvyknutý, ho vystrašilo. Prirodzene, musel reagovať. A ako viackrát i predtým sa ukázalo, že najlepšou obranou je útok. Inak by novácka elita neodvrátila od neho tvár. Jemu to vyhovovalo, že mnoho kvalitných ľudí od neho odvrátilo tvár. A tak sa rozdelili úlohy. Hlavnou úlohou bolo osočiť, zosmiešniť a i kompromitovať. Hľadali každú vhodnú zámienku a nevynechali žiadnu príležitosť kopnúť si do tých, ktorí jeho politiku nechceli naďalej prijímať, lebo sa im nepáčila, lebo nezjednocovala, ale rozdeľovala našu novácku spoločnosť. A spriaznené osôbky ( nickovia) ochotne prisluhovali. Politiku exprimátora od samého začiatku nástupu mladých poslancov v roku 2010 opriadali nitkami akéhosi tajomného sprisahania a strašili rôznymi hrozbami, napr. dupanie slona v porceláne a pod. Vraj uvidíte, rozkradnú, čo sa dá, atď.,atď. No a v novembri 2014 exprimátor aj so svojou suitou zistil, že „opraty nijako pevne nedržal v rukách“, že jeho post na radnici mal síce podobu murovaného hradu, ale v skutočnosti bol postavený z piesku . Zbytočne presviedčal občiansku verejnosť o tom, že buduje prepevný hrad morálky, slušnosti a principiálnosti, ktorý odolá príboju zla, korupcie a nenávisti. Skončili ako zvädnutá púpava, stačil slabý vánok voličov. A je len samozrejmé. Že si treba všimnúť, ako veľa pre nás voličov z tejto patálie plynie pre neho, ale i pre nás voličov viacero ponaučení. V prvom rade si musí uvedomiť, že úspech a rešpekt sa nedajú vynútiť, a v praxi musí dodržiavať to, že dôveru je možné dať iba ľuďom, ktorí si ju zaslúžia a ktorí hneď pri prvej príležitosti nepodľahnú rôznym tlakom a nástrahám. Druhým ponaučením je, že aj občania skrývajúci sa za nickami , ktorí sa pred verejnosťou prezentujú ako puncovaní „strážni psi demokracie“, sú tiež iba ľudia a spravidla spievajú toho pieseň, koho chlieb jedia. Že paralela v našom, nie až tak dlhom živote, čo sa týka našej štátnosti existuje je veľmi mnohoraká, ale existuje. A som za tieto momenty vďačný, ak niekto na ne i nás upozorní. Ako príklad uvediem , nech mi autor odpustí tento link. https://glob.zoznam.sk/komentar-ivana-zuzulu-na-slovensku-sa-uspech-neodpusta/ PB
Hodnotenie: 2   0
19:09:56 14.07.2018 [6518] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. V snahe predchádzať napätiu, či nestupňovať vzájomnú animozitu medzi mnou a šimkovcami, som sa viac krát snažil o to, že som prerušil písanie na istý čas z dôvodu, aby som dal druhej strane najavo, že nemám záujem o zvyšovanie napätia v diskusii. Moje dôvody druhá strana takmer nikdy neakceptovala a reagovala vo svojich príspevkoch na moju osobu vo zvýšenej miere expresivity, viď surikata1. A tak ma naďalej M.Š. bombardoval nezmyselnými otázkami typu:“ prečo mi neodpovedáte, či prečo mi neodpovedáte už druhý deň, alebo žiadam vás, aby ste zverejnili moju poštu, ba absurdne žiadal, aby som presadil u webmastera zverejnenie jeho príspevkov ( hoci ja k tomu nemám žiadny nielen dôvod, ale i dosah), či aby som ja zverejnil maile mi ním zasielané s tvrdením, že on - M.Š. nesie za ich obsah úplnú osobnú zodpovednosť. A lavida vášnivo diskutuje o cenzúre a surikata1 ma haltuje, aby som nepísal. Ľudia okolo M.Š. a D.Š. s ambíciou verejný diškurz ohýbať podľa ich potreby na podklade ich odporu voči súčasnému vedeniu mesta sa tvária ako ošľahaní diskutéri i napriek tomu, že editor kritického média, napr. SME, či My naša Prievidza ich vymaže(!). Hoci som viackrát bol zdržanlivý a nereagoval som, vždy sa to nedalo. Snažím sa o to, čo napíše Marian Šimka si nebrať až tak k srdcu, ale aj tak sa ma to niekedy dotkne. Ja netvrdím, že by niekto v nováckej spoločnosti nemal mať akýsi hlas morálnej autority , ktorý je verejne kritický k nešvárom, neprávostiam a nespravodlivosti. Áno, je to potrebné mať, ale rovnako je treba, aby ten hlas spĺňal jednu dôležitú podmienku. Musí byť sám morálne čistý a navyše bez kostlivcov v skrini. V skrini Ing. D.Š. ,ktorý sa v regionálnom inzertnom týždenníku PRIEVIDZSKO vystavuje už v predvolebnom článku aj so svojou fotografiou, je tých kostlivcov dosť, ba až priveľa. Vieme. Ako všetci tí pred ním , aj po ňom, ktorí považujúc sa za os zemegule uverili vo svoju moc, aj on uveril vo svoju moc a nenahraditeľnosť, a keď sa jedno aj druhé pominulo, nedokáže uveriť, že sa to naozaj stalo. Že ho ľudia už nechcú. Jeho revanš za stratu politickej moci v našom meste je zjavný a badať ho zo všeobecnej aktivity dvoch našich občanov s malou suitou ich podporovateľov, napr. lavida, surikata 1 , vystupujúcich takmer ako vyšetrovatelia, samosudcovia v tejto a iných diskusiách, ktorí by radi rozhodovali o trestoch. Myslia si ,že nie sú bez šancí a od novembra 2014 víria politickú hladinu v našom meste, o to viac v súčasnosti pred komunálnymi voľbami, ktoré sa majú uskutočniť 10.11.2018 . Podľa lavidu vraj oni len upozorňujú predstaviteľa mesta na pochybenia. Bolo by to možno v poriadku, ak by sa dal z ich výrokov potvrdiť ich úprimný úmysel pomôcť vedeniu mesta. To však z ich prejavu , prístupu a takmer vždy tendenčného, expresívneho vystupovania v diskusii sa nedalo a nijako nedá potvrdiť. A tak, ak „upozornenia“ , ako ich nazýva lavida, nie sú vyhlasované bona fide , nie sú vyhlasované naozaj bytostne úprimne, sú neprijateľné a to najmä vtedy, ak nezohľadňujú i to, čo všetko dôvodu ich upozornení predchádzalo. Je to nezrozumiteľné od týchto ľudí , nepochopiteľné, pretože ľudia, ktorí by podľa tvrdenia mnohých, nepodali v istých prípadoch človeku ani pohár vody, začali „v dobrej viere a s dobrým úmyslom“ na čosi upozorňovať. Nie, nie, z ich strany ide o osobnú propagáciu, ktorá nie je na mieste . Upozorniť niekoho na niečo, po všetkých tých, slušne povedané nechutnostiach a bez pokory znamená, že upozornenie síce môže byť podané blahosklonne, ale je neúprimné(!). Nechcem sa preto ďalej venovať slušnosti, lebo u niektorých ľudí, je to ako hádzanie hrachu na stenu a nielen v našom meste, hoci dnes bojom o slušnosť je celé Slovensko pretkané a sa tiahne Slovenskom ako červená niť. Stačí sledovať komunikačné prostriedky, či ľudí na námestiach, alebo čítať tlač, najmä počúvať spoluobčanov. PB
Hodnotenie: 2   0
22:21:23 13.07.2018 [6517] Nevhodný príspevok?
Pán Bošiak. Prestaňte už riešiť, že píše niekto anonymne. Táto stránka to umožňuje. Vy čo viete všetko, vyjadrujete sa ku všetkému a nemáte už v meste žiadnu právomoc. A v podstate už nikoho nezaujímate.
Hodnotenie: 2   0
21:57:24 11.07.2018 [6515] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Tak je to už tak. Ak je to objektívne tvrdenie nechápem, prečo píšete anonymne? Ale ,ak je to objektívne , pripúšťam dá sa aj tak. V našom meste nič nové. A tak keď otázky, tak ich dovoľte aj mne, po tej prvej, ktorá ako vidíte mi až tak nevadí? Otázka č. 2. Ktože to je poslanec vo vašom obvode a koľkokrát váš poslanec na základe vašej informácie ,sťažnosti ,či žiadosti interpeloval primátora mesta, či je mesto spôsobilé po roku 2014 zabezpečiť vyčistenie kanalizácie, ktorá mimochodom nepatrí mestu, lebo je možno v správe iného subjektu? Otázka č.3. Koho ste potom a prečo volili za primátora , ak ani v jednom z volebných programov sa nepriblížil ani jeden z nich ku plánovaniu rozšírenia mestskej kanalizácie? Rozmýšľali ste o tom, že prečo to nezaradil ani bývalý primátor? Rozmýšľali ste o tom ,že prečo vám občan Marian Šimka lajkol palcom hore váš príspevok č.6511 a príspevok č. 6510 ignoroval? Skúste sa ho opýtať, koľko platí za odvádzanie splaškových a dažďových vôd zo svojho rodinného domu a rovnako aj exprimátora a exviceprimátorku? Ak preukážu, že niekomu za to platia sa im verejne ospravedlním. Nie ,že by mi prekážal negatívny lajk od vás ako prispievateľa, ale skúste sa spýtať svojho poslanca, koľko a akou technikou (okrem lopata,krompáč) a zamestnancov má v prípade takejto takejto situácii, živelnej pohromy, naša radnica po zrušení príspevkovej organizácie Technické služby mesta Nováky k dispozícii? A tak sa posuňme ďalej. Väčšina našich spoluobčanov túži mať verejný priestor čistý, nezašpinený rôznymi výlevmi, výpotkami, či osočovaním a nevraživosťou, snahu toho,ktorého spoluobčana spoločensky znemožniť, umlčať a ako vidieť aj kriminalizovať. Na žiaľ občanov nášho mesta , sme prinútení žiť v tomto meste, ktorého verejný priestor je pre občanov, ktorí majú problém prežiť čo i len jediný deň bez toho, aby nezažívali nekonečnú frustráciu v dôsledku straty funkcie primátora, či vari aj exprimátora. A tak zjavne na základe tohto stavu, pod tlakom veľkej ich frustrácie, D.Š. a jeho blízka rodina a jemu submisívna suita odosiela rôzne maile súčasným poslancom mestského zastupiteľstva, inštitúciám a orgánom len na základe jeho vlastného a celej jeho suity prežívaného sebaklamu, ktorý spočíva v jeho – ich presvedčení , že práve on a jeho marionety ( bábky v bábkovom divadle) sú naozaj tak neskutočne presvedčení, že práve len on, či jeho marionety a nikto iní, sú nositeľmi jediného svetla a pravdy, ba že práve on – oni (suita exprimátora – jeho marionety) sú akýmisi korunnými princmi slobody a demokracie, ktorú dnes máme. No vidíte, a vy sa bojíte podpísať sa svojim identickým menom. Prečo? Títo ľudkovia si vo vlastnom sebaklame namýšľajú, že nikto iný nemá rád toto mesto, jeho občanov, susedov, rodinu a priateľov tak, ako to dokážu len oni. Nechce on, nechcú oni - jeho suita pochopiť, že všetci vieme, že mu a popri ňom aj im, jeho marionetám , bolo dobre za jeho vlády, pretože on chcel len vládnuť a naďalej udržať tento spomínaný status quo pre seba a jeho rodinu. A tak sa na kanalizáciu nekládol až tak veľký dôraz. Ak mám nemám byť škodoradostný, ale úprimný ako vidieť asi aj na vašu škodu, ak nefabulujete. Však viete prečo? Keď netušil. A tak, po preplakanej noci po voľbách v novembri 2014, keď nedobrovoľne, ale v rámci demokracie ho občania sňali z trónu, čím stratil v ďaľšom jeho živote ním užívaný status quo , zažívame proces podávania informácií z „ pravej ruky“, ako napríklad z doručovaných mailov , predvolebných písomných kreácii v rôznych periodikách, naposledy v inzertnom regionálnom týždenníku Prievidzsko z dátumom zo dňa 29.6.2018. A v tejto oblasti ,ako hovoria českí bratia, sa títo ľudkovia dokážu „ vydováděť, aniž by zůstal kámen na kameni.“. A tak je tu memento pre ostatných, aby sa začali zaujímať o veci verejné. Je najvyšší čas. Držím vám palce, ale za podmienky že budete objektívny a korektný, lebo už tu bol prispievateľ, ktorý „ bol dvesto kilometrov od Novák vzdialený“. PB
Hodnotenie: 0   1
20:33:27 11.07.2018 [6514] Nevhodný príspevok?
Príspevok je schovaný!
Príspevok je dostupný len pre prihláseného používateľa.
09:05:55 07.07.2018 [6512] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň .Dnes je takéto príspevky ťažko vnímať v tom dobrom slova zmysle, hodnotiť, keď roky tu kriticky píšeme o kanalizácii. V našom meste je to tak, že kanalizácia niekde funguje, niekde nie, niekde neexistuje. Pravdou tiež je, že vedomosti exprimátora Ing. D. Š. s dvadsaťštyri ročným pôsobením na poste primátora nášho mesta, ktorý dĺžkou obdobia svojej vlády na poste primátora nášho mesta sa rád predvádza (naposledy v poslednom vydaní regionálneho inzertného týždenníka Prievidzsko) sú veľmi chabé, vyplýva to z jeho vyhlásenia, keďže podľa neho sa, nie tak dávno yyslovil, že o stave a druhu kanalizácie nemal , napr. na ulici Duklianskej ani tušenie. A tak napr. ani občan tohto mesta nič od neho v dôsledku jeho znalosti o kanalizácii v našom meste nemohol očakávať, keď si dovolil poukázať na skutočnosť, že na hlavnej ulici zvažujúcej sa k centrálnej časti mesta, sú vyvádzané splaškové vody z rodinného domu istej občianky, nie do kanalizácie, nie do domovej ČOV –ky, nie do žumpy, ale do voľne vykopanej jamy, vedľa jej rodinného domu, ktorú prekryla doskami. Odkaz exprimátora znel.“ To je vec sťažovateľa(!)“. A tak sa dá súhlasiť s prispievateľom v istom, samozrejme pomere doby zastávania postu primátora nášho mesta, na koho sa obrátiť a kto z týchto dvoch ľudí – primátor, či exrimátor nesie väčšiu zodpovednosť za stav kanalizácie v našom meste po roku 1990. Či ten, čo tu dvadsaťštyri rokov vládol, alebo ten, čo sedí na stoličke primátora štyri roky za situácie , aká je, to na jednej strane, no a na strane druhej je dôležité venovať pozornosť vyhláseniam , ktorými sa varovalo obyvateľstvo Slovenska, totižto, že územie Slovenska mohli v piatok zasiahnuť búrky s krúpami. Varoval pred nimi Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal do 18.00 h pre všetky okresy výstrahu prvého stupňa. Meteorológovia upozorňujú, že s búrkami môžu byť spojené aj krátkodobé ale intenzívne lejaky, pri ktorých môžu úhrny dosiahnuť 20 - 40 mm a nárazy vetra rýchlosť 65 - 70 km/h. Rovnako vydal varovanie, že pri búrkach je možný aj prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch. Taktiež môže dôjsť k stekaniu vody zo svahov, zatápaniu pivníc či podchodov. Čítajte viac: https://mypovazska.sme.sk/c/20864815/s-burkami-mozu-byt-spojene-aj-lejaky.html#ixzz5KXwzN3LA Netreba však zabúdať , že práve spomenuté ulice sú vystavené možnému zahlteniu kanalizácie pri prívalových vodách , keďže dá sa mi len domnievať , že je to možno nezohľadnením zbernej, resp. prietokovej kapacity splaškových vôd existujúcou kanalizáciou, ktorá sa mohla znížiť zahustením baníckej kolónie výstavbou nových obytných domov v baníckej kolónii, povedzme o štyri viac bytové obytné domy. Je zbytočné ísť za poslancami, najmä ak im položíte otázky, že prečo vás nechránia, ak občana z jeho obvodu. V tomto prípade u niektorých poslancov asistuje podpriemernosť , ľahostajnosť, pohodlnosť a egoizmus,sú odtrhnutí od reality a tí, ktorí tomu aj rozumejú a mohli by niečo proti tomu urobiť sú v menšine. PB
Hodnotenie: 0   2
19:50:47 06.07.2018 [6511] Nevhodný príspevok?
Toto diskusné fórum mi pripadá ako vylievanie si sĺz medzi primátorom a poslancami, ale kde sú občania? Na koho sa má ale obrátiť občan o pomoc pri záplavách, haváriách rôzneho typu??? Toto mi na stránke mesta chýba!
Hodnotenie: 2   0
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
<<< späť na zoznam tém
Meno:
Heslo:
Budú sa preverovať výsledky volieb: Neúspešní kandidáti žiadajú o prepočítanie hlasov
NOVÁKY - Jeden z neúspešných kandidátov na primátora Novák v novembrových voľbách do orgánov samosprávy obcí požiadal Ústavný súd (ÚS) SR o prepočítanie hlasov. Podanie odôvodnil tesným rozdielom hlasov voličov medzi ním a zvoleným kandidátom.
zobraziť podrobnosti »
28.11.2018
Hlasuj za ZŠ Nováky a vyhraj
V hre sú 3x plne vybavené počítačové učebne s interaktívnou tabuľou v hodnote 21 000 € pre tvoju školu a viac ako 120 vecných cien pre teba, hlasovanie prebieha do 31.12.2018
zobraziť podrobnosti »
22.11.2018
Mestské zastupiteľstvo zo dňa 29. októbra 2018
Video-záznam.
zobraziť podrobnosti »
04.11.2018
Komunálne volby 2018 - kandidáti
Zoznam kandidátov.
zobraziť podrobnosti »
09.10.2018
Novácke noviny 2018
Vyšlo nové číslo Nováckych novín - prečítajte si ich online.
zobraziť podrobnosti »
24.09.2018
Mail:
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa.