Online 3 ľudia. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
835 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
14:11:44 15.07.2019 [6861] Nevhodný príspevok?
Myslím, že tie články su účelové z jednej dielne.

Dezider, už si čítal?


https://www.novaky.sk/spravodajstvo/850/Nekonecny-pribeh-PHSR--mesto-Novaky-podava-odvolanie
https://www.novaky.sk/spravodajstvo/852/Fabulovana-informacia-o-neplatnom-PHSR-mesta-Novaky-ohrozila-dalsie-dva-projekty
https://www.novaky.sk/spravodajstvo/855/Mesto-Novaky-pokracuje-v-implmentacii-projektu-BRO
---
Nekonečný príbeh PHSR – mesto Nováky podáva odvolanie
V júli 2017 požiadalo mesto Nováky o financie z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Týmto spôsobom malo v pláne získať nenávratný finančný príspevok na projekt rozšírenia kapacít Materskej školy. Cieľom projektu malo byť vybudovanie prístavby, zvýšenie energetickej efektívnosti budovy, úprava vonkajšieho areálu či obstaranie nevyhnutného materiálno-technického zabezpečenia.
Dňa 29. mája 2017 bol na Mestský úrad Nováky doručený podnet na preskúmanie porušenia zákona o podpore regionálneho rozvoja z okresnej prokuratúry na základe podnetu pána Mariána Š., ktorý tvrdí, že mesto v čase podania žiadosti nemalo platný PHSR. Po prešetrení podnetu občana mesta Nováky prokuratúra dospela k záveru, že nie je potrebné vydať žiadne opatrenie a tento fakt oznámila mestu Nováky listom 5. septembra 2017. Samotná prokuratúra tak minulý rok nemala výhrady voči rozsahu PHSR Nováky, jeho obsahu, štruktúre a ani spôsobu schválenia – predĺženia jeho platnosti.
Občan Marián Š. však opätovne podáva podnet na prešetrenie. Mestu Nováky je doručený protest prokurátora sp.zn. Pd 172/17/3307-7 dňa 17. januára 2018, ktorý uvádza, že mesto Nováky nemá schválený Program rozvoja mesta Nováky, pričom starý Program hospodárskeho rozvoja mesta Nováky (2008 - 2013) nie je z hľadiska obsahovej štruktúry v súlade s ustanovením paragrafu 8 ods. 3 zákona o podpore regionálneho rozvoja.
Mesto Nováky podáva 29. mája odvolanie, v ktorom uvádza, že prokurátor žiadnym spôsobom nespochybňoval PHSR Nováky (2008 - 2013) z hľadiska jeho obsahu, iba poukázal, že bolo prijaté v inej formálnej štruktúre, aká je požadovaná. V čase podania žiadosti o NFP malo mesto Nováky platný PHSR a v tom čase neexistovali voči nemu žiadne výhrady.
Primátor mesta RNDr. Daniel Daniš vysvetľuje: „Trváme na tom, že po celý čas mesto malo a má platný rozvojový dokument a tým pádom si v každom momente rozhodovania o podanej žiadosti o NFP splnilo podmienku schváleného programu rozvoja. Napriek tomu sme však vyhoveli protestu prokurátora a mesto v zmysle zákonnej lehoty o prokuratúre schválilo nový PHSR Nováky (2018 - 2024) dňa 4. apríla 2018. Prioritou je zachrániť projekt rozšírenia kapacít Materskej školy a neprísť o plánované investície kvôli fabulovaným podnetom občana Mariána Š.“
Mesto v žiadnom prípade nemalo v úmysle púšťať sa do mediálnej vojny a snažilo sa tejto situácii vyhnúť. Táto situácia ale trvá vyše roka a vedenie mesta si je isté, že skutočnosti vo veci PHSR nie sú z právneho hľadiska také jednoznačné, ako uvádzajú médiá či občan Marián Š.. Preto mesto Nováky využilo možnosti, ktoré sú dostupné a najlacnejšie, aby informovali občanov o predmetných skutočnostiach aj z druhej strany. Médiá s celoslovenským dosahom, ktoré o týchto veciach informovali občanov, stanoviská mesta nezaujímajú. „Mrzí nás, že iné články vydané mestom Nováky v súčasnosti boli zverejnené médiami a práve tie, ktoré by mohli vniesť do celej situácie svetlo, sú týmito médiami ignorované a občania tak majú k dispozícií len informácie, že mesto vyšetruje NAKA.“ Dodáva primátor mesta RNDr. Daniel Daniš.
Aj napriek stanoviskám prokuratúry, ktorá uzavrela problematiku ohľadne PHSR, Marián Š. podal opätovne podnet, tentokrát na NAKA. Jeho konanie evidentne smeruje k zabráneniu získavania finančných prostriedkov pre projekty, ktoré môžu pomôcť mestu modernizovať zanedbané objekty a ktoré majú slúžiť občanom mesta.
24.07.2018
---
Fabulovaná informácia o neplatnom PHSR mesta Nováky ohrozila ďalšie dva projekty
V predchádzajúcich troch článkoch sme vám priniesli informácie o projekte rozšírenia Materskej škôlky v meste Nováky, ktorého realizácia bola v ohrození z dôvodu podania podnetu občana mesta Nováky na prokuratúru, čím začalo aj preverovanie podozrenia z trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskej únie a subvenčného podvodu Národnou kriminálnou agentúrou (NAKA).
Na základe fabulovaných informácií o neplatnom PHSR mesta Nováky bol však ohrozený aj projekt Triedený zber a zhodnotenie BRO v meste Nováky a projekt Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním.
Ohrozený projekt Triedený zber a zhodnotenie BRO:
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt Triedený zber a zhodnotenie BRO bola schválená 10. novembra 2016 v rámci programu Kvalita životného prostredia. Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu bolo plánované na február 2018. Vzhľadom na fabulované informácie občana mesta Nováky Mariána Š. však bol aj tento projekt pozastavený z dôvodu prebiehajúceho preverovania podozrení NAKA.
Ohrozený projekt Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním:
Na základe nepravdivého podnetu Mariána Š. bolo ohrozené financovanie projektu Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním v sume 117 192,00 €. Projekt bol registrovaný 26. októbra 2017, schválený bol v rámci programu Kvalita životného prostredia 21. mája 2018, no k podpisu zmluvy došlo až v týchto dňoch z dôvodu vyššie popisovaných skutočností.
Súčasnosť: Projekty Triedený zber a zhodnotenie BRO v meste Nováky a Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním v rozbehu:
Vedenie mesta Nováky v súčasnosti opäť pracuje na implementácií vyššie spomínaných projektov:
Primátor mesta Nováky RNDr. Daniel Daniš vysvetľuje - "Na základe fabulovaných informácií o údajnom neplatnom PHSR mesta, boli oba vyššie spomínané projekty spolu s rozšírením MŠ v minulosti pozastavené. V súčasnosti sa opäť projekty rozbiehajú. Verím, že sa nám ich podarí úspešne dokončiť a že nebudú viac sabotované občanmi mesta Nováky, ktorých činy by sa dali označiť za súčasť stratégie predvolebnej kampane. Rád by som však upozornil, že takýmto počínaním poškodzujú najviac občanov mesta Nováky, a hlavne dobré meno mesta."


01.08.2018

---
Mesto Nováky pokračuje v implmentácii projektu BRO
Projekt Triedený zber a zhodnotenie BRO, ktorý bol pozastavený z dôvodu vyšetrovania údajne neplatného PHSR mesta Nováky je opäť v rozbehu. Žiadaná celková výška oprávnených výdavkov na daný projekt bola 542 081, 28 €, z čoho suma 514 977, 22 € je výška nenávratného finančného príspevku a výška spolufinancovania z vlastných zdrojov predstavuje sumu 27 104,06 €.
Projekt bude realizovaný v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia. Cieľom projektu je zaviesť systém separácie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad, parkov, cintorínov a inej verejnej zelene v meste Nováky. Najčastejšie bude zhodnocovaný biologicky rozložiteľný odpad ako tráva, lístie, konáre zo stromov, odrezky z krov a zvyšky rastlín. Projekt realizujeme v meste Nováky a zahŕňa celkové zlepšenie, zvýšenie zberu a nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom.
"Predpokladáme, že realizáciou projektu sa zvýši celková vybavenosť mesta na uskutočnenie cieľov s nakladaním BRO. Zakúpením traktora a komponentov k nemu: miešacieho voza s hydraulickou rukou a štiepkovača sa zlepší zber a nakladanie s BRO a následne jeho ďalšie využitie. Určenie celkového zozbieraného množstva odpadu nám zabezpečí mobilná nájazdová váha. K traktoru sa zakúpil aj teleskopický nakladač a lopata s pridržiavačom. Zberné nádoby, ktoré boli zakúpené, budú rozmiestnené v meste. Na zber BRO zaobstaráme zberné vozidlo. Zakúpené sú aj veľkokapacitné kontajnery na zvoz BRO. Máme za to, že projekt zvýši mieru zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podporí predchádzanie vzniku odpadov v našom meste." – dodáva k projektu primátor mesta Nováky RNDr. Daniel Daniš.


03.08.2018
Hodnotenie: 0   0
13:25:30 15.07.2019 [6860] Nevhodný príspevok?
AccickVep

Napr. SME Horná Nitra.......
Hodnotenie: 0   0
13:12:35 15.07.2019 [6859] Nevhodný príspevok?
Dezider, chcem sa opýtať z akého zdroja čerpáš, keď tvrdíš, že "mesto nemalo schválený Program rozvoja"?
Hodnotenie: 0   0
12:30:22 15.07.2019 [6858] Nevhodný príspevok?
Chcem sa opýtať pána Bošiaka, keďže je na tejto stránke akýmsi cenzorom a kritikom politického diania v našom meste, prečo sa neozval, neupozorňoval, nepísal, keď mesto nemalo schválený Program rozvoja. Predĺženie platnosti starého Programu rozvoja mesta Nováky bolo neplatné. Globálne to poškodilo všetkých občanov, naše deti v školách a škôlke, bez ohľadu na opozíciu a koalíciu v našom meste /ako ste sa vyjadril/, ja sa pýtam ako nestranný bežný občan, prečo ste ako znalec zákona neupozornil kompetentných, že sa stala chyba ?
Hodnotenie: 0   0
12:18:55 14.07.2019 [6857] Nevhodný príspevok?
Priatelia, nevidím dôvod nevážiť si ľudí aj z nášho mesta , ktorí sa podieľali na nežnej revolúcii a možno tak sa aj oni istým spôsobom pričinili k pohybom v spoločnosti smerom k demokratickému zriadeniu. Potiaľ by to bolo OK. Avšak sami badáte, že problém začal nastupovať, hoci veľmi opatrne ,ale agresívne od času, keď sa vymenili tribúny za politické funkcie. Už ste asi pochopili kam mierim a čomu napovedajú moje úvodné slová. Veď po novembri roku 1989 to bol práve náš súčasný primátor, ktorý moderoval schôdzu v mestskom kine vzniku VPN v Novákoch a hoci nerokoval o hladkom prevzatí moci v Novákoch ,pretože na to ako aparátčik OV SZM k tomu naozaj nemal kredit (mal len šťastie) bol to práve on, ktorý sa za tajuplných okolností tichúčko prepracoval na jediného kandidáta po bývalom komunistickom predsedovi, ako ho verejne oslovuje jeho brat v médiách a všelijakých iných, ním naškriabaných statusoch. Priatelia, takže človek , ktorý je v súčasnosti dosť zamestnaný ako riaditeľ obchodného zariadenia, tieňový primátor a člen klanu staronového pána primátora si naozaj umanul, že bude tvorca mojej biografie a tak píše statusy o mojom živote, o mojom curriculum vitae, pokiaľ mu ich nezmažú z rôznych dôvodov. Možnože nechápe, že ono to v tej, ním vykľúčikovanej demokracii chodí aj tak ,že každá koalícia má aj opozíciu . A tej je svätou povinnosťou odhaľovať a poukazovať na nekalé praktiky vládnucej sily a mašinérie, nielen vo svete, ale i v našom meste, najmä však s poukazom na prácu primátora a poslancov mestského zastupiteľstva vždy a za každých okolností. Niekto to robí z pozície riaditeľa obchodného zariadena, tieňového primátora a člena klanu staronového primátora na strane koalície , iní zase z pozície občianskej iniciatívy, na strane opozície. Avšak chcem sa poďakovať riaditeľovi, ale i tieňovému primátorovi, za ktorého sa dotyčný môj človek píšuci mi moju biografiu pasuje a tiež aj za to, že si ma vôbec všíma člen klanu tak významnej rodiny v našom meste. No, musí sa však ešte okrem iného učiva, veľa učiť. Napríklad i to, aby vynechal vo svojich statusoch porušovanie mojich osobných údajov. Ale k tomu neskôr dôjdeme. A tak k veci priatelia. Tento životopisec značiaci si obdobia môjho života, mojej kariéry a nadobudnutia môjho vzdelania i praxe,ktorú som si založil na základe nadobudnutého vzdelania, však musím doznať, zrejme stratil pojem o realite a myslí si, že môže všetko. Klamať, podvádzať, manipulovať. Zdá sa, že ktosi na ňom zrejme dosť odflákol jeho výchovu. Nuž takto mi vo svojom statuse kladie otázku, cit.: Nevie bývalý komunistický predseda MsNV PETER BOŠIAK, že je to "štátna" cesta I/64 a nie "miestna komunikácia", ktorej opravu teda nezabezpečuje samospráva Nováky ??? A to je bývalý totalitný predseda MsNV Mgr. PETER BOŠIAK - právnik, advokát... potiaľ citát. Nuž veď milý pánko, práve o to ide. V demokracii nemôže platiť, že čo je dáno bohovi, nie je dáno volovi. No a vytýkam vám, že ste mi zabudli pripomenúť, že aj časť Kollárovej ulice bola onehdá prednostná miestna komunikácia(???). Pán životopisec, túto otázku ste mali položiť Dušanovi Šimkovi, staronovému pánovi primátorovi, keď kriticky poukazoval na to, že neštandartné ukončenie rekonštrukcie štátnej cesty Nováky – Dolné Vestenice (cez Brezinu) kládol za vinu jeho predchodcovi, teda exprimátorovi. Ja náhodou viem o čo ide pri oboch rekonštrukciach, resp. opravách štátnych ciest, ale nevytĺkam z toho politický kapitál, ako náš staronový pán primátor, lebo mne ide len to, aby niekto vzal za to, čo tvrdí staronový pán primátor, za pochybenia zodpovednosť. Takže sa treba naučiť, že kto? Takže len pre vašu vedomosť. Nuž, všetkými oblasťami cestnej infraštruktúry sa zaoberá Slovenská správa ciest. Je nositeľom koncepcie rozvoja cestnej siete na Slovensku, dopravného plánovania, ako i technického rozvoja. Zabezpečuje prípravu a výstavbu ciest I. triedy a na dobu prechodnú (do dokončenia výstavby) vybraných diaľničných privádzačov, a tiež výstavbu ciest II. a III. triedy, ktoré sú od 01.01.2004 vo vlastníctve samosprávnych krajov a v správe nimi zriadených organizácií. Zabezpečuje vykonávanie a priamo vykonáva údržbu, opravy a správu cestnej siete, s ohľadom na hospodárnosť, plynulosť a bezpečnosť dopravy. Mimoriadnu pozornosť SSC venuje ochrane životného prostredia. Na jednotlivé druhy činnosti vynakladá primerané finančné prostriedky, v rámci schváleného rozpočtu a uzavretého kontraktu s Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR(!!!).„potiaľ citát. Čo s tým má mesto Nováky a aký dôvod mal Dušan Šimka, staronový pán primátor k tomu, že znosil pod čiernu zem svojho predchodcu a prednostu jeho úradu??? (Nechcem sa vracať k pódiu na Námestí SNP, keď sa nedokázali v meste dodiskutovať majetkoprávne vzťahy so správou ciest k pár metrom pod pódiom). Ja netvrdím, že sa to nemohlo usledovať, ja len vravím, že nie je možné, aby človek ktorý sa dostal z titulu vox populi vox dei do kresla primátora si nárokoval aj na to, že je stredom zemegule. Obyvatelia tohto mesta žiadajú od neho ,aby ich nerozdeľoval!!!. Súčasný pán primátor by mal by svojho tieňového primátora poučiť, že nech ho nesupluje, pretože jeho výroky v médiách sú už na hrane pohŕdania súdom. Prečo? Nuž preto, že on sám, pán staronový primátor sa na základe Rozsudku Okresného súdu v Prievidzi evidentne ospravedlnil za svoje výroky voči webmasterovi tejto stránky(!!!) a to zverejnením jeho ospravedlnenia na tejto stránke. Veď aj on je človek s pochybeniami, ktorých je veľmi veľa v jeho práci. A môj životopisec si naťahuje traky ako mu to pasuje. Pch, načo blcha kašle, keď nemá pľúca. PB
Hodnotenie: 0   1
15:16:43 13.07.2019 [6855] Nevhodný príspevok?
Priatelia, takže ďalší diel volebného zlyhania. Ďalší diel neopodstatnenosti šokovania staronového pána primátora v inej, ale porovnateľnej situácii v našom mestečku, resp. v jeho rodnej mestskej časti a predvídavosti, či sledovania situácie ,alebo sľubov. Už by bolo vari načase ,aby sa náš staronový pán primátor prestal prezentovať za čistého spasiteľa. Však priatelia, posúďte sami. Nikto zodpovedným z vedenia mesta sa obyvateľom mesta neospravedlnil, za zverejnenie informácie v nadväznosti na informáciu ktorá nám oznamovala ,že v Novákoch mali počas celého tohto týždňa opravovať cestu I/64 vedúcu smerom na Partizánske. Priatelia, oprava sa však nezačala. Nášmu mestu to koncom týždňa oznámila spoločnosť Metrostav Asfalt, a. s. „Rekonštrukcia cesty I/64 Nováky, Mestský úrad je pozastavená z technických príčin. Z uvedeného dôvodu sa začiatok prác odkladá na neurčito. O termíne realizácie Vás budeme vopred informovať,“ píše spoločnosť v liste pre mesto. Jednoducho vyhlásenie o technických príčinách znemožňujúcich na strane dodávateľa predprípravy a položenia asfaltového koberca na uvedenom cestnom telese je bez komentára pána primátora. Oddýchnutý z dovolenkovej siesty ho nič nešokovalo, nič nefilmoval, nekameroval, ani nevydal spoločné komuniké s dodávateľom, len sa čoby ako výhovorku na zlyhanie dodávateľa uskutočniť práce už v stanovenom termíne odvolal, teda na list dodávateľa. A tak priatelia, žiadny spasiteľ , žiadny šok pre obyvateľov. Tiché mlčanie, ako vždy, hoci si myslím, že by sa malo diskutovať s obyvateľmi tých úsekov št. cesty, ktorá sa mala opravovať. Vari netreba diskutovať o tom, že tí obyvatelia, ktorých sa oprava cesty má priamo dotknúť, že asfaltérske práce, keď už sa uskutočnia, sa mohli vykonať v súčinnosti s rekonštrukciou chodníkov, prípadne s kanalizáciou na jednej strane št. cesty. A tak zase ako vždy, amaterizmus v práci staronového pána primátora sa prejavil v plnej nahote. Nechce sa mi viesť diskusia na tému, aké poznatky, lebo zdá sa, že žiadne, mal staronový pán primátor o firme, ktorá mala opravu cesty realizovať. Keby mal dostatočné informácie od obyvateľov a dodávateľa, možnože by aj dovolenkový raj počkal. Takže tak PB
Hodnotenie: 0   1
21:42:28 07.07.2019 [6854] Nevhodný príspevok?
Priatelia, ten pocit, keď vám súdruh Dušan Šimka, človek, ktorý bez reptania slúžil boľševikom, chce zavrieť ústa je nezabudnuteľný. Tak to vám poviem. Niektorí podporovatelia tejto novej doby v istom periodiku, ako veľmi obsažnú a (Bohu žiaľ) pravdivú myšlienku. A tak tu sú ich slová: „Vždy si pamätajte! Revolúcie začínajú idealisti, realizujú romantici a plody zbierajú všiváci“. A tak naozaj som prekvapený, že človek, ktorý sa len pár mesiacov pred rokom 1989 domáhal kandidátskym sľubom pri vstupe do KSČ, že bude hrdým členom KSČ, sľuboval, že bude, atď. atď.... , mi nezákonne zasahuje do osobnostných práv. Zverejňuje moje osobné údaje a nielen moje, porušuje zákony o životnom prostredí a rôzne iné v tejto súvislosti zákony spojené. A tak k veci. Totižto požiadal som riaditeľa Slovenskej správy ciest IVaSC v Žiline podľa zákona č. 211/2000Z.z. o poskytnutie informácie. Teda nič viac a nič menej, inými slovami mal som záujem sa presvedčiť , či odpoveď Dušana Šimku, ktorú on, primátor, poskytol p. Mokrej , poslankyni MsZ na Mestskom zastupiteľstve 29.4.2019, je povedzme pravdivá. Prečo? Nuž preto, že tak, ako som už na tejto stránke uviedol v inom príspevku, predsa len považujem konanie Dušana Šimku, primátora mesta a investora rekonštrukcie št.cesty I/64 (Brezina) za veľmi netypické a najmä laxné. Veď koniec koncov, nie ja som vraj zbabranú prácu napadol, ale hádam poslankyňa MsZ, veď ja som nenatáčal na kameru cestné teleso, ale Dušan Šimka, teraz už primátor a nie ja , ale zodpovední činitelia pristupujú k riešeniu otázky položenej poslankyňou MsZ tak, že sa nevedia za polroka stretnúť a hodiť reč. No, nezamyslíte sa nad takou ľahostajnosťou? Ale nie, ja viem, že to bola od p. poslankyne nahrávka na smeč. Prečo, nuž dá sa len domýšľať, že buď problém považujú za triviálny, alebo sa vymyká plánovanému procesu a prideleniu finančných prostriedkov a vykonanie prác podľa predstáv poslankyne mesta v súčasnosti nie je možné. Však v tej televízii sa na kilometre devastovaných cestných telies a chátrajúcich premostení pozeráme ako na veľký problém takmer denno denne. Toť vsjo. Takže ten pocit, keď sa súdruhovi Dušanovi Šimkovi zachcelo zavrieť mi hubu, pre názory, ktoré sa mu nepáčia , či pre moje konanie, lebo som žiadal informáciu , to sa len tak nedá zopakovať a ani nikomu odporučiť. A tak mu kladiem otázku . A čo bude ďalej pán primátor nasledovať? Domnievam sa, že sa oprávnene pýtam, pretože, kto si napozeral záznam zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva musel nadobudnúť dojem, že to budú ľudové tribunály, sudca lynč, nútené práce, klietka hanby, konfiškovanie majetku ? A niektorí naši poslanci, nepoznajúc zákon o ochrane osobných údajov, zákon o poskytnutí informácií , či porušenie osobnostných práv občana s neoprávneným nakladaním s osobnými údajmi občana ( § 374 Trestného zákona ) , ktorí si hoci v malom počte hovoria, vraj demokrati, len očami prevracali a to je všetko. Ani jeden vrátane Hlavného kontrolóra mesta Nováky, sa nezmohli na odbornú otázku, či na akýsi mini protest a nepoložili primátorovi mesta otázku, či je zákonné to, čo vraví a zverejniteľné o mojej osobe. Švejk by to hodnotil slovami „ hnus velebnosti“. A ako to bolo ešte pred polrokom, čítajte: Na stránke mesta sú zverejnené materiály na jednotlivé zastupiteľstvá.
https://www.novaky.sk/download/zastupitelstvo/1537256638_2-Sprava-o-cinnosti-24.09.2018.pdf
Na každé zastupiteľstvo je predkladaný materiál: Informácia o činnosti Mestského úradu od zasadnutia Mestského zastupiteľstva .... Oddelenie vnútornej správy uvádza vždy v prvom riadku svojej činnosti nasledovné:

MsZ 19.2.18 Oddelenie vnútornej správy
- spracovanie 31 infožiadostí,

MsZ 23.4.18 Oddelenie vnútornej správy
- spracovanie 46 infožiadostí,

MsZ 2.7.18 Oddelenie vnútornej správy
- spracovanie 20 infožiadostí

MsZ 24.9.18 Oddelenie vnútornej správy
- spracovanie 80 infožiadostí,

Spolu za rok 2018 to bolo zatiaľ 177 žiadostí o informácie. Od 1. 1. 2018 do 18. 9. 2018 (deň spracovania materiálu podľa novaky.sk) bolo 179 pracovných dní. Z toho vyplýva, že pre potreby bratov Šimkovcov MsÚ denne spracováva nejakú žiadosť, t. j. úspešne zamestnávajú minimálne jedného zamestnanca MsÚ denne.
No a postup pána primátora tak, ako sa predvádzal na poslednom zasadnutí Mestského zastupiteľstva 19.6.2019 dáva podnet k zamysleniu sa ( len nechápem, že prečo poslanci, Hlavný kontrolór mesta Nováky mlčali?) . Vážení páni poslanci, vážený pán Hlavný kontrolór mesta Nováky, nemal by vari pán primátor a jeho klan prestať s takouto vnútornou agresivitou, expresivitou, nemal by si dať prestávku a uľaviť svojej urazenej ješitnosti na nejaké obdobie a konečne začať pracovať v pokore na tom, čo je tomuto mestu a jeho obyvateľom prospešné ? Veď naozaj sa váľam od smiechu, keď vidím jeho zúfalú snahu vyhľadávať špinu na Daniša, Pešku a Oršulu a pridal si do ringu i moju osobu a ako kolovrátok dookola opakujú tie jeho výtvory. Chytá sa všetkého, ako topiaci slamky, sami ste videli, je tou štvanicou akoby posadnutý a vôbec si neuvedomuje, že je, sú už trápni , že tie ich hlúposti nikoho nezaujímajú, pretože ľudia už majú tejto štvanice plné zuby. Snaží sa vsugerovať ľuďom, že on je ten kto má právo byť oznamovateľom, prokurátorom, vyšetrovateľom a sudcom. Neverí, že to tak nejde, že to nemôže tak v demokracii byť, ak chce byť aj on demokrat. Je trápne, ak poslanci vydržali pol, alebo možno hodinu počúvať a pozerať len na to, ako natáčal kontrolóra a bránil mu v pokojnej práci provokačnými poznámkami. Skúste to urobiť baníkovi na bani. No, choré. Čo sme to za ľudia? Kde je pokora verejného činiteľa k ľuďom? Kam nás to vedú títo ľudia? Bez vlastnej sebareflexie, sebakritiky, bez úcty k dodržiavaniu zákonov , nerozumiem tomu a verte ani pri takomto stave nechcem tomu rozumieť, pokiaľ si mladí ľudia nezačnú klásť rovnakú otázku a nespoja sa, nezačnú čosi robiť na referende . Priatelia, Dušan Šimka, ma tiež pozýval na debatu pred verejnosťou. Prídem, keďže však to nebolo prvé pozvanie a na to prvé pozvanie som mu doručil moju odpoveď s požiadavkou, že prídem až potom , ak sa zaviaže , že ju prečíta pred mojou účasťou na zasadnutí Mestského zastupiteľstva. Som presvedčený, že si ju dobre uložil. Či ju prečíta, neviem, netuším. PB
Hodnotenie: 0   1
09:48:46 27.06.2019 [6852] Nevhodný príspevok?
Priatelia, vždy pred voľbami, akéhokoľvek typu i kúsok po voľbách, je vari každého, toho ašpirujúceho kandidáta, či víťazného kandidáta vo voľbách snaha pristúpiť k zvolenej funkcii s ambíciou, pokiaľ sa týka veľkej politiky vraj obetovať sa národu, v malej politike obetovať sa v našom prípade mestu,t.j. pracovať pre národ, pracovať pre obyvateľov, mesta, aspoň tak tvrdia. Ako vždy a opakovane, títo ľudia, vzídení z vôle ľudu, nás presviedčajú, že sa budú snažiť povzniesť mesto i to naše, v ktorom žijeme, no a potom to, ale začne . Však ste to na obrazovkách videli, počuli, že len málo po voľbách v snahe ovládnuť mesto, chce sa voziť v novučičkom aute, snaží sa prekryť porušovanie zákonnosti svojimi trikmi, lebo tak to bolo za neho aj dávnejšie. Zadarilo sa zaobstarať si osobný automobil a to v super rýchlom čase, naozaj za pár týždňov. Nie lacné auto a navyše v elegantnej výbave .No zdá sa, že akonáhle si ho zaobstaral, začal byť sebou očarený, až veriac, že dokonalý. Možnože nič nepokazím, ak pripomeniem, že v tomto sebaočarení, začína iná schopnosť tohto človeka. Vraj ponižuje platy, vymieňa na postoch ľudí, odľudšťuje sa, stráca záujem vypočuť si toho druhého, nemá schopnosť byť empatický a mnoho atď.. No a v Novákoch je to tak, že pani prokurátorku, ktorá vydala protest proti „spackanému“ Uzneseniu MsZ, vo veci odvolávania Hlavného kontrolóra mesta slúžiaceho do marca 2019 , väčšina poslancov podporila a namietajúcemu pánovi primátorovi vystavila jasný odkaz o úcte k zákonu a zákonnosti!!! Je nesporné, že Ing. Peter Balák, Hlavný kontrolór mesta pri nekompetentnom komente pána primátora na poslancov MsZ nevystúpil a nepredložil odborný výklad, pretože ak by chcel byť kompetentný, muselo by smerovať jeho vystúpenie proti pánovi primátorovi a tak i pán primátor mlčal a nevyniesol súdy tak, ako predchádzajúcemu Hlavnému kontrolórovi, že ho mal opraviť a neopravil ho v jeho vedomostiach a konaní . Veď to ani nie je povinnosťou kontrolóra. A tak vari bude lepšie ,ak budem pokračovať v mienenej téme. Prečo kladiem tento problém na verejnosť? Nuž odpoviem. Samozrejme, že bez mojej výhrady k poslankyni, na rokovaní Mestského zastupiteľstva (MsZ) dňa 19.4.2019 predložila poslankyňa za mestskú časť Lelovce p. Mokrá pripomienku k len prednedávnom ukončenej rekonštrukcii štátnej cesty, ktorá prechádza cez mestskú časť Horné Lelovce. Dušan Šimka staronový pán primátor sa pripomienky chytil a v reakcii hneď poskytol p. poslankyni odpoveď k tomuto problému, vehementne gestikulujúc, ako to u neho bolo zvykom, dokonca použijem dávno jeho zabudnutý bonmot , pretože ja som pripomienku vnímal „ako nahrávku na smeč“ od pani poslankyne, čím dal najavo, že pozná problém už od obdobia posledného zimného obdobia (možno i skôr), teda po nástupe do funkcie, takmer na začiatku tohto roka, má vedomosť ako tam „nákladiaky „ hrmocú po zvlnenej zmienenej vozovke. No a vo svojej odpovedi hneď aj so spŕškou naloženia obvinení ako na válov starému vedeniu, staronový pán primátor uviedol, že s ohľadom na pretrvávajúce zimné podmienky sa vraj dohodol s riaditeľom Investičnej výstavby a správy ciest – Žilina (IVSC Žilina), ktorým je PhDr. Ivan Brečka. Uviedol tiež, že ho pozval na úrad a pri kávičke prerokujú otázku predmetnej pripomienky od p. poslankyne Mokrej. Čo myslíte, čo sa stalo a ako to skončilo? Nuž tak, že Dušan Šimka staronový pán primátor s dvadsaťosem ročnou praxou, v podstate triviálny(!!!!!) problém rieši v pracovnom režime takmer pol roka!!!. To, či pracovný čas v trvaní takmer pol roka na stretnutie s riaditeľom IVSC Žilina je krátke obdobie, alebo dlhé obdobie ponechám na zvážení čitateľov (hoci osobný automobil bol vybavený za pár týždňov, vrátane zaradenia do rozpočtu mesta), ale aby sa niekto o takejto banálnej veci nedokázal za pol roka stretnúť a pohovoriť o jej riešení, považujem za nekompetentný pracovný postoj!!!. No, aby som vysvetli, že podstatou celého môjho príspevku nie je hodnotiť, či možno podozrievať, že klamal, alebo či neklamal náš pán primátor, nielen poslankyni a poslancom na zasadnutí MsZ , ale to, že takú triviálnu pracovnú úlohu, ku ktorej sa vlastne k zisteniu problému, aby im mohol – poslancom a obyvateľom Horných Leloviec odpovedať sám verejne zaviazal, nevie za takmer polroka uzatvoriť, je pri ním proklamovanej dvadsaťosemročnej praxi na poste primátora priam komické !!!. Ja som pre získanie informácie využil možnosti mi vyplývajúce z Infozákona, pretože z titulu právnej istoty to mám na písme, keďže i v tomto prípade platí, najmä pre prípad možného konfliktu s predstaviteľom mesta „Lex est quod notamus" , teda v preklade „ Právo je to, čo je zapísané." Priatelia, samozrejme, že ja nepopieram, že rozumný volič chápe, že v politike je nutné robiť kompromisy a často nie je možné naplniť všetky predvolebné, či povolebné sľuby, ale to si musí človek nazrieť aj na charakter toho, ktorého politika. Ak politik poruší slovo, ktoré dal poslancovi, ktorý zastupuje jeho voliča, má morálnu a politickú zodpovednosť pravdivo vysvetliť, čo ho k tomu viedlo. Ak prezentuje dostatočne presvedčivé argumenty, väčšina voličov „klamstvo“ pochopí a prijme ako súčasť politickej reality. Ak toho schopný nie je, vo vyspelej demokratickej spoločnosti by mali nasledovať politické dôsledky (na čo stále čakáme i v súvislosti s ďalšími jeho pochybeniami, najmä z titulu uprednostnenia osobných záujmov pred verejnými)). Ale takmer pol roka získavať pre poslankyňu MsZ relevantnú odpoveď od akejkoľvek firmy je tuhý tabak!!!. A tak úprimne sa priznám, že sa mi do klávesnice pýta mnoho otázok s dodržiavaním zákonnosti, termínov ,etc.etc., na ktoré si on a jemu blízky pýtali odpovede v predchádzajúcom období, ale naozaj priatelia musíme byť pri hľadaní pravdy trpezliví. PB
Hodnotenie: 0   1
13:45:50 23.06.2019 [6851] Nevhodný príspevok?
Priatelia, tak to je bomba. Bude jedno rozčarovanie za druhým, vari až pokiaľ voliči nebudú búchať hlavou o stenu, komu vraj úprimne verili, koho si to zvolili a komu že to naleteli??? Dušan Šimka, náš staronový pán primátor priznáva, že osamel!!!. Vo svojich skeptických výrokoch ku tzv.“ Akčnému plánu Transformácie regiónu Horná Nitra, Nováky..., ktorý navrhuje ako riešiť a plánovať úlohy vyplývajce v prípade zastavenia ťažby uhlia v banskom ťažobnom závode Baňa Nováky , v rozhovore pre aktuality.sk , čítaj viac: https://www.aktuality.sk/clanok/700457/primator-o-sluboch-ficovej-vlady-uprimne-som-im-veril/ , doslova a do písmena uviedol, že sa cíti ako „ PIATE KOLESO NA VOZE“. Zostal sám, AKO KÔL V PLOTE? Tak to vari nie, to už tu bolo!!!. Dalo sa očakávať a i z toho dôvodu je to o to varovnejšie a zahanbujúce , že pol roka od volieb v roku 2018 ,Dušan Šimka staronový pán primátor mesta Nováky, začal svoj politický boj o budúcnosť nášho mesta Nováky, v prípade odstavenia banskej činnosti v spoločnosti HBP,a.s. a boj o ďalší život nás obyvateľov žijúcich v meste všetkých vekových kategórií, výhovorkami na vládu SR a Róberta Fica.

Ide nášmu pánovi primátorovi naozaj o snahu nás zodpovedne zastupovať v tejto časti – významnej etapy aktuálneho vývoja nášho mesta, alebo ako viac badať, je jeho snahou sa zbaviť zodpovednosti za to čo nevykonal od roku 1990 a za to , čo mohol robiť, a keď robil ,tak to, čo robil, robil len špatne? Som presvedčený, že pán primátor a jeho klan ani nechápu, čo nás čaká a čo neminie a čo doposiaľ bolo a je dôležité v dôsledku Akčného plánu Transformácie regiónu Horná Nitra v záujme mesta Nováky a jeho obyvateľov pripraviť a obhájiť. Nie je vari privčas takto bedákať??? Čo vy na to priatelia? Nuž, ja osobne si len myslím, že je to privčas a ako píšem, sa mi čoraz viac potvrdzuje, že absencia odbornej , etickej morálnej a kompetenčnej výbavy staronového pána primátora v poznaní problematiky v predmetnej téme, aby začal s najvyššími orgánmi nášho štátu negociovať v záujme nášho mesta, jeho rozvoja, potrieb obyvateľov a nebáť sa ísť do sporu pre vec našich obyvateľov, vyplýva aj z jeho vyjadrení v predmetnom rozhovore. Veď riešenie sporov v politike, je predsa prirodzenou, či dokonca esenciálnou súčasťou politiky. Priatelia, Dušan Šimka, staronový pán primátor o sebe pyšne vyhlasuje, že je politik s 28-ročnou politickou skúsenosťou, ale po dvadsiatich ôsmych rokoch na poste primátora zverejní vyhlásenie, že na rokovaniach o budúcnosti nášho mesta „ cíti ako piate koleso na voze „(!!!). Ak však nejde do sporu, nevzoprie sa v tak závažných veciach v mene voličov ,obyvateľov nášho mesta, či ako on vraví nežičlivosti z dôvodu iných záujmov, možno vyšších záujmov je „contradictio in adjecto“ !!! No, druhá vec je, keďže máme isté skúsenosti s ním a s jeho charakterovými vlastnosťami , či jeho klanom mu blízkym, či dokáže odborne negociovať a prípadný vzišlý spor viesť slušne a či je schopný a spôsobilý sa i v prípade sporu dohodnúť, pretože aby to politik dokázal , musí byť v jeho výbave i to, že je slušný, empatický, etický s vysokým morálnym kreditom človek, pretože všetko to, čo som vymenoval je základnou vlastnosťou dobrého politika.(!!!).Ak vravím o medziľudských vzťahoch, ani jeho hlavný adut, ktorým by mala byť „Zrýchlená cestná komunikácia“ povedzme Prievidza –Trenčín, ducha našej nováckej komunity neobnoví tým, že pretneme naše mesto diaľnicou, či rýchlostnou cestou(???!!!). Veď komunita stojí práve na tom, že ľudia spoločne spoluurčujú podobu priestoru, v ktorom žijú, pretože im vari na tom záleží(!!!). Vo svete je veľa príkladov ako zmeniť mesto. Ak sa do rozhodovania o budúcnosti mesta nezapoja samotní jeho obyvatelia, dalo by sa to označiť za pohŕdanie ľuďmi. A tak si myslím pán primátor, že najväčšou výzvou je zmena myslenia a nie financie. Ale ako vidieť, vážne sa treba zamyslieť nad tým, čo na nás pán primátor do budúcna chystá. Zatiaľ , ako vidieť z jeho vyjadrení vieme, o čo mu ide. Vyhovára sa na druhých, na predchodcu, ktorý pôsobil na poste primátora len štyri roky(???) a pri jeho atakoch nemohol za nijakých okolností vniknúť do tak náročnej problematiky, keďže takmer denno denne Dr.Daniel Daniš a jeho podriadení na Mestskom úrade boli doslova a do písmena účelovo vyrušovaný istými občanmi, bez ohľadu na zmysluplnosť ich požiadaviek. Aj práve preto sa domnievam, že by malo u každého, kto má záujem o dianie v meste nastúpiť kritické myslenie, ako povinná výbava každého z nás, pretože kritické myslenie vo všeobecnosti znamená schopnosť nepodliehať prvému dojmu, ktorý je všeobecne mienený (tak, ako sme niektorí podľahli vo voľbách). Ide teda o vytvorenie si vlastného názoru na základe získaných vedomostí, skúseností, nielen svojich poznatkov, ale aj poznatkov iných ľudí, možno povedať s vysokou odbornou, morálnou, empirickou kredibilitou, ktorých si treba nájsť a získať na zvýšenie vedomostí o tom, na čo a k čomu by mal slúžiť v súčasnosti tak veľmi pertraktovaný Akčný plán... (!!!). A tak v závere si dovolím ukončiť otázkou: „ Quo vadis mesto Nováky, ak pán primátor sa cíti „ako piate koleso na voze.???? „. No, tak to vám priatelia poviem, to sme dopracovali !!! Tak potom naozaj asi márne dumáme, ak myslenie staronového pána primátora je bez entuziazmu. Ale veď i malé dieťa snáď vie, že bez entuziasticky zmýšľajúcich ľudí sa nedá nič dokázať. Ále, ále pán primátor, mali by ste pochopiť, že kto nenaskočí na ducha doby, dodržiavania zákonnosti, uprednostňovania verejných záujmov pred osobnými je v politike nenávratne stratený. Pochopili ste ma, nás, tiež obyvateľov tohto mesta??? PB
Hodnotenie: 0   1
22:59:51 19.06.2019 [6849] Nevhodný príspevok?
Čakanie na zmenu. Neskoro, ale predsa , pretože priatelia, tak ako vo veľkej politike i v našej, počtom obyvateľov v podstate malej samosprávnej jednotke ako vidieť, musia byt ľudia, ktorí nastavujú samosprávnemu, samoľúbemu politikovi zrkadlo. Hoci by sa zdalo byť, že krivé zrkadlá sú len v rozprávke a na púťach ako atrakcie, u nás to voličmi nastavené zrkadlo, prenesené na volených zástupcov –poslancov mestského zastupiteľstva, nám ako vidieť, začína reálne poukazovať na „odbornú erudovanosť“(???) predstaviteľa nášho mesta a poslanci posielajú dobré signály nielen voličom, obyvateľom nášho mesta ,ale verím že i širšej regionálnej verejnosti. Je dobré a najmä dôležité, dospieť k poznaniu, že poslanci mestského zastupiteľstva, začínajú chápať, možno z obsahu i tu napísaných príspevkov a po zopakovaní si základných pravidiel permanentného politického, nazvime to boja, v našom mestečku, že existuje síce malá, ale aká, taká naozaj správna politika. Politika v mene ľudí, voličov, obyvateľov tohto mestečka. Hoci výsledky komunálnych volieb v novembri 2018 nenaznačili až také veľmi rozdielne volebné víťazstvo Dušana Šimku, staronového pána primátora, čo do počtu hlasov (ozaj len minimálny rozdiel 10-ich hlasov), ale ako čítate i na tejto stránke opakovane sa potvrdzuje , že staronový pán primátor nevie zniesť ohrdnutie, že ho v roku 2014 nezvolili za primátora a nebojím sa vysloviť, že pomstychtivosť je jeho túžba, však to vidíte a počujete vo vysielaniach, pokiaľ ste nebrali priamo účasť na zasadnutiach zastupiteľstva. Zaťahuje do špiny predchodcov vo vedení mesta a mstí sa tým ľuďom, ktorí nepochopili veľkosť jeho génia. Jednoducho sa nestotožňujem s takýmto myslením a konaním Dušana Šimku nášho staronového pána primátora a ako som sa už raz vyjadril na tejto stránke vo svojom predchádzajúcom príspevku a mnohokrát i pred ním, že sa oprávnene domnievam, že v tomto období si jeho práca, práca súčasného pána primátora pýta korekciu a kreatívnejšie prístupy, konštruktívnejšie riešenia, viac ľudskosti a menej povýšenosti a nie zlobou a nenávisť. Je viac ako isté, že si to vyžaduje iný systém, aby sme neboli politikom Dušana Šimku tak polarizovaní, lebo nám to a rozvoju nášho mestečka, znova si dovolím zopakovať, ako ste na tejto stránke mnohokrát čítali neprospieva ... Dúfam, že to chápu i naši zástupcovia v mestskom parlamente a budú nás v duchu prosperity nášho mesta,spokojnosti ich detí, rodín, zastupovať. Veď napokon ide o ich deti, rodiny a o nás starších obyvateľov .PB
Hodnotenie: 0   1
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
<<< späť na zoznam tém
Meno:
Heslo:
Bojnice majú novú atrakciu. Návštevníkov odvezie turistický vláčik
Turistický vláčik odvezie ľudí na dvoch trasách.
zobraziť podrobnosti »
09.05.2019
Nebezpečné znečistenie. Bývalý zamestnanec odhalil nekalé praktiky
NOVÁKY / Rybári už niekoľko rokov upozorňujú na znečistenú vodu v rieke Nitra. Tá je najmä v úseku pod Novákmi plná chemických látok. Do redakcie TV JOJ sa ozval bývalý hasič, ktorý pracoval v tamojšej chemičke. Informoval o tom, ako tam zneškodňovali ortuť.
zobraziť podrobnosti »
20.03.2019
VIDEO: Prievidza má letisko. Ani Federer už nemusí dosadať na trávu
Lúka s ďatelinou bola dlhých sedemdesiat rokov letiskom v Prievidzi. To sa teraz zmenilo. Trávu nahradil asfalt. Pomôcť to môže celému regiónu.
zobraziť podrobnosti »
19.03.2019
Budú sa preverovať výsledky volieb: Neúspešní kandidáti žiadajú o prepočítanie hlasov
NOVÁKY - Jeden z neúspešných kandidátov na primátora Novák v novembrových voľbách do orgánov samosprávy obcí požiadal Ústavný súd (ÚS) SR o prepočítanie hlasov. Podanie odôvodnil tesným rozdielom hlasov voličov medzi ním a zvoleným kandidátom.
zobraziť podrobnosti »
28.11.2018
Hlasuj za ZŠ Nováky a vyhraj
V hre sú 3x plne vybavené počítačové učebne s interaktívnou tabuľou v hodnote 21 000 € pre tvoju školu a viac ako 120 vecných cien pre teba, hlasovanie prebieha do 31.12.2018
zobraziť podrobnosti »
22.11.2018
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.