Online 7 ľudí. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Kultúra / Školstvo Mestský dom kultúry, Centrum voľného času, školy... 32 príspevkov OTVOR TÉMU >
Nováky pozitívne Uveďte udalosť alebo čin, ktorý Vás v Novákoch zaujal a ktorý považujete za príkladný. 38 príspevkov OTVOR TÉMU >
Pohostinstvo Jedáleň, reštaurácia, krčma, bar... 1 príspevok OTVOR TÉMU >
Politika Primátor, mestský úrad, podnikanie v meste... 82 príspevkov OTVOR TÉMU >
Pouličné športy Freestyle, mtb, bmx, skateboard, freerun, le-parkour a podobne... 1 príspevok OTVOR TÉMU >
Primátor / Poslanci Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov. 755 príspevkov OTVOR TÉMU >
Rôzne / Iné Váš príspevok sa nehodí do žiadnej otvorenej témy? Šup s ním sem... 107 príspevkov OTVOR TÉMU >
Šport Tenis, futbal, plávanie, vodne pólo, kanoistika, karate, lyžovanie... 53 príspevkov OTVOR TÉMU >
Ak máte návrh na vytvorenie novej témy, prosím kontaktujte nás.

Ďakujeme za pochopenie.


Najnovšie príspevky
Posledných 30 príspevkov v diskusnom fóre
12:28:24 21.03.2019 [6777] Nevhodný príspevok?
Práce vykonané naviac podľa ústnej zmluvy (dohody),ktorá je dodatkom písomnej Zmluvy o dielo tak, že sa predmet písomne uzatvorenej Zmluvy o dielo rozšírenej o dodatok ústnou dohodou odberateľom kompletne prevzal, resp. v úplnosti, bez spochybnenia odberateľ využíva a práce podľa ústnej zmluvy, ktorej predmet zmluvy skončil úplnou devastáciou a z toho dôvodu nevyužiteľného do budúcna predmetu ústnej zmluvy, sa len veľmi ťažko porovnávajú. To fakt, vyžaduje právne vedomie a od neho sa odvíjajúce rozhodovania. A tak mi dovoľte, aby som sa vrátil k ROZHODNUTIU(!) štatutárneho zástupcu Mesta Nováky Dušana Šimku, v súčasnosti pána primátora nášho mesta, ktoré sa dotýka Športového zariadenia ,ktoré bolo vybudované v našom meste asi v sedemdesiatych rokoch na ul. Sama Chalupku. Tým, že Mesto Nováky je samostatný územný samosprávny celok , právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom (§ 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení), má okrem iných zákonných povinností, aj povinnosti pri správe majetku, ktoré boli zverené do rúk voľbou v komunálnych voľbách, zvolenému primátorovi mesta .... . Pojem škoda je legálne definovaný v ustanoveniach § 124 a v § 125 ods. 1. Trestného zákona. Pojem majetok nie je legálne definovaný. Rozumejú sa ním veci a majetkové hodnoty.... . To vari na úvod postačuje, aby sme sa aspoň so zdvihnutým obočím, pozreli na varujúci stav bývalého Športového zariadenia na ul. S.Chalupku, ktorý svedčí pre mnohých našich spoluobčanov o nekompetentnom rozhodovaní pána primátora Dušana Šimku. A tak k veci. Často sa chodím prechádzať vari po najtichšom zákutí nášho mesta, ktorým je ulica S.Chalupku ( Za pekárňou ) a tak sa nečudujte ,že neustále vnímam očami spustošené dielo minulej generácie, ktoré vybudovali, aby slúžilo občanom, športu, futbalu. Hrala sa na ňom futbalová súťaž, slúžilo na tréningové ciele a celé športové zariadenie pozostávalo z futbalového ihriska olemovaného atletickou dráhou. V období okolo roku 2000, vtedy pán primátor Dušan Šimka sa rozhodol, pre vraj, jeho rekonštrukciu. Ak k takémuto rozhodnutiu akokoľvek dospel, mu teda nikto nemôže zazlievať a ani nezazlieva. Avšak neodborný, nezákonný a navyše nekompetentný spôsob rokovaní, dohodovaní o vykonaní prác Dušana Šimku, vtedy pána primátora, s ďalšími, v tej veci zainteresovanými subjektmi na tejto nehnuteľnosti je absurdný a výstražný. Nehnuteľnosť, ktorá nebola evidovaná v karte majetku mesta (podľa informácie vyplývajúcej z odpovedi pána primátora na moju žiadosť podľa zák.č. 211/2000 Z.z. Infozákona) a v pohode slúžila kynologickému spolku, mnohým občanom, mládeži, športovcom, školám a mohla slúžiť i naďalej občanom mesta Nováky, keďže sa jednalo o ŠPORTOVÉ ZARIADENIE, ktoré malo ZÁKONNÚ OCHRANU (!) ( podľa §-u 11 zák.č. 229/1991 Zb. o pôde – pozemky na ktorých boli zriadené športové zariadenia sa nevydávajú) pred nárokovaným vydaním pozemku ( na ktorom bolo vybudované predmetné športové zariadenie), pôvodným vlastníkom, ktorí si aj uplatňovali zákonný reštitučný nárok, BOLA ZDEVASTOVANÁ ŤAŽKÝMI MECHANIZMAMI , stavebnými strojmi k totálnej nevyužiteľnosti. A tak dovtedy bezproblémovo použiteľnému Futbalovému ihrisku s atletickou dráhou na ul. Sama Chalupku (za pekárňou), paradoxne najviac uškodila snaha (?) o jeho akúsi rekonštrukciu, zveľadenie. Avšak nekompetentným konaním Dušana Šimku, v tom období pána primátora, ktorý konal aktívne v tejto veci ,možno povedať v tom čase veľmi BOHOROVNE A NEZODPOVEDNE , skončilo futbalové ihrisko s atletickou dráhou v stave, v akom ho dnes vidíme, pokiaľ sa okolo neho potulujeme. Z ustanovení zákonov o správe majetku však pre funkcionárov obcí a miest vyplýva, že pri rozhodovaní o nakladaní s majetkom vo vlastníctve, alebo v správe mesta sa mal držať aj pán primátor zákonnej jeho povinnosti, čoby štatutárneho zástupcu mesta a s vecou nakladať tak, že ju bude udržiavať v riadnom stave, využívať všetky právne prostriedky na jej ochranu (!!!) a dbať, aby nedošlo najmä k jej poškodeniu, strate, zneužitiu alebo zmenšeniu. No a na základe nekompetentného konania pána primátora Dušana Šimku sa všetci môžete presvedčiť, ak ste sa doposiaľ nepresvedčili, že stav Futbalového ihriska s atletickou dráhou na ul. Sama Chalupku (za pekárňou) je v súčasnosti pozemok už viac rokov, len poškodeným oplotením ohradený, zaburinený, hustým krovím zarastený s odstránenou ornicou, ktorá tvorila s trávnikom v minulosti hraciu plochu. Pozemok, teda ako píšem , športový areál je natoľko zničený, že je nenapraviteľne poškodený, s následkom absolútne nenavrátiteľnej použiteľnosti na účel, ku ktorému bolo predmetné športové zariadenie vybudované, a ktoré občanom, teda verejnosti, mládeži , futbalistom, školám a pod. aj dobre slúžilo. Vari najpodstatnejším faktom však je, že ešte i v súčasnosti, niet toho človeka, funkcionára nášho mesta, ktorý by prevzal na seba zodpovednosť a sa priznal, že v roku okolo 2000-om „odmával“ zahájenie pozemných stavebných prác, bez akejkoľvek písomnej zmluvy, či iného právneho, resp. zmluvného dokladu. Môjmu tvrdeniu nasvedčuje aj „chrumkavá veta“ v odpovedi pána primátora ,na moju vyššie špecifikovanú žiadosť, citujem:“ V súčasnosti nebola zistená existencia evidencie prác, zmlúv resp. zodpovednosti funkcionárov či fyzických a právnických osôb a pod.“ potiaľ odôvodnenie pána primátora. Pravdou teda je, že pravdepodobne všetko bolo dojednané a menežované na úrovni ústnych dohôd (!). A tak k jeho odpovedi zo dňa 19.3.2019 na moju otázku, ktorú som mu položil v mojej žiadosti zo dňa 5.3.2019, dotýkajúcej sa vyššiešpecifikovaného športového zariadenia je treba len dodať, že výroky pána primátora Dušana Šimku sa dajú vidieť na archívnych TV záznamoch, resp zostali v pamäti občanov pod výrokom asi v takomto znení „ťapli sme si s generálnym riaditeľom NCHZ,a.s. Ing. P......... rukou“, s dovetkom : „či mohol som mu nedôverovať (?) “ . A tak si pripomeňme „volanie po dodržaní zákonnosti“ našich občanov po súdnom spore vedenom na OS v Prievidzi zavedenom dodávateľom prác podľa Zmluvy o dielo SPORTSERVICE s.r.o., proti neúspešnému v tejto veci, nášmu Mestu Nováky o zaplatenie 81.453,28 eur, keď sa v nadväznosti na Rozsudok OS v Prievidzi v uvedenej právnej veci občania odvolávali na ustanovenia zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí menovite na § 6 ,ods. (6) Všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom obce musia mať písomnú formu, inak sú neplatné.“ Potiaľ ust.zák. A tak už po koľký krát, ako to poznáme, zase štatutárny zástupca mesta Nováky povedal, ako mu pasuje (zapamätajte si túto vetu, stalo sa to mnohokrát) . Je zaujímavé, že pán primátor nemal záujem odhaliť Nikto doposiaľ, ani sám pán primátor sa však nepopasoval s právnymi úkonmi ním podanými v ústnej forme, najmä reparáciou spôsobenej škody ( netrúfam si určiť, ani odhadnúť jej xy tisícovú výšku), ktorá vznikla jeho nekompetentným rozhodnutím s následkom devastácie športového zariadenia na Ul. S.Chalupku, ktoré je v stave vylučujúcom súčasnú využiteľnosť. Verejná mienka o vyvodzovaní zodpovednosti voči verejným činiteľom pokrivkáva, čo v konečnej fáze potvrdili aj výsledky v posledných komunálnych voľbách i v našom meste . Avšak to, že to v tejto veci ďaleko nie je všetko v poriadku, možno na budúce. PB
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 0   0
20:47:58 19.03.2019 [6775] Nevhodný príspevok?
Do nášho vybavenia sme zatriedili dlho očakávaný stroj na nohy "hacken drepy". Na ktorom si môžete ponapínať vaše svaly z úplne iného uhla. Každopádne je plne pripravený na Vaše zaťaženie. Poďakovanie mestu Nováky za finančnú pomoc pri kúpe vybavenia. Viac na stránke https://www.facebook.com/championsgymnovaky/ , alebo priamo v posilovni[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 1   0
22:24:56 18.03.2019 [6774] Nevhodný príspevok?
Výsledky z prvého kola prezidentských volieb teda poznáme. Keďže nás rozhodujúce kolo ešte len čaká, obzrime sa s dovolením, opäť do obdobia komunálnych volieb z roku 2018. Ak sme sa aj v tom čase rozhodli ísť voliť, bolo to rozhodnutie určite správne, pretože v opačnom prípade by to znamenalo z ľahostajnosti, dobrovoľné zrieknutie sa možnosti niečo ovplyvniť. Znamenalo by to, dobrovoľné odovzdanie svojho osudu do rúk človeku , ktorý si všakovakým spôsobom na seba, básnicky povedané, v tom boji divokom, pútal pozornosť. Dôvod účasti vo voľbách, u väčšiny voličov zdá sa, že bol ten, aby sa neumožnilo človeku uchádzajúcemu sa o moc, ktorému sa už raz, na dlhšie obdobie, podarilo takmer rozvrátiť vzťahy našich spoluobčanov, v tomto meste žijúcich a to len pre jeho ego. No a tak žiaľ od teoretizovania, čoby, keby, akoby, štrnásť percent hlasov voličov miesto toho, aby volili zmenu aktívnym hlasovaním, postačovalo k tomu, aby zvolili v našom meste, už jedenkrát občanmi odmietnutý jeho populizmus. Ja osobne i po toľkých peripetijách s ním, nemám problém si opätovne začať zvykať, veď zmena je život. Víťazovi, ponecháme vychutnať si jeho „Pyrhovo víťazstvo“. Avšak len podľa práva a pod našou občianskou kontrolou. Samozrejme objektívnou a aktívnou kontrolou, úplne odlišnou od občianskej kontroly, akú nám predvádzajú, ešte doposiaľ, kritici bývalého vedenia, s ktorou sa samozrejme nestotožňujem, ba som odporca takej hlúpej niekedy argumentácie. Na takú úroveň sa neznížim. Som zástanca objektívnej a aktívnej kontroly. Netvrdím, že naše mesto je spálenou zemou. Ja len, že sa stretávam, možno častejšie, ako iní moji spoluobčania s ľuďmi , ktorí sa zaujímajú o Nováky a hovoria, ako sa povie zvonka a ja sa len čudujem, čo všetko sa dozvedám. Je dosť možné, že sú to viac negatívne poznatky ako pozitívne skúsenosti. Je to zo stretnutí, teraz už ako občanmi Kanianky, Prievidze, ale aj iných obcí v regióne, či ich predstaviteľmi. Mnohí po voľbách, neveriacky krútili hlavami, nad výsledkom volieb v Novákoch. Prečo? Hneď dali aj jednoduchú odpoveď. Vraj voliči súčasného pána primátora nevolili možnosť na zmenu, o ľudských kvalitách, morálke a profesionálnej zdatnosti, snahe zvyšovať svoje vedomosti , prejaviť úctu k občanovi, rodinám v meste žijúcim, alebo k tým, ktorí si založili svoj život mimo Novák. Bola to vraj iba istá nostalgia. Môže byť. Polemizovať možno len o tom, či pochopili , že mesto potrebuje človeka so schopnosťou občanov spájať a nie rozdeľovať, či chápu, že zabúdať na bývalých občanov, selektovať občanov na zlých a dobrých ľudí, vyslovovať sa o občanoch so sarkazmom a zosmiešňovať ich pred verejnosťou, je neetické, nemorálne, neslušné. Čo je veľmi dôležité, nedomysleli jeho voliči, že nebol vždy vo svojich prejavoch zdržanlivý, mal mnohokrát neodôvodnený vulgárny prejav, a že sa možno voliči za rozhodnutie, jeho voľbu budú niekedy hanbiť(?) . Ako som už spomenul, pri mojich stretnutiach so svojimi známymi, či pri iných príležitostiach, sa už dalo počuť, že nie každý strpí jeho postoj a prejavy bez toho, aby nedal najavo ich nevhodnosť a sarkazmus. Dá sa len domnievať, či aj z týchto dôvodov po jeho vystúpeniach na Sneme Združenia Miest a Obcí Hornej Nitry, ktoré zasadnutie sa uskutočnilo 6. marca tohto roku, sa nášmu primátorovi neušlo členstvo v rade ZMO, čo je podľa mňa zahanbujúce nielen pre neho, ale i pre nás a naše mesto, keďže obsadenie miesta člena rady bolo do roku 2018 bezproblémové i pre pána primátora nášho mesta. A tak sa naše mesto už v začiatku prevzatia moci súčasným pánom primátorom „zosunulo“ do nižšieho levelu (!) ,čo sa týka dôveryhodnosti nášho muža radnice, keďže ho nezvolili do Rady ZMO. A tak nemáme, aspoň zatiaľ, svojho zástupcu v Rade ZMO Horná Nitra!!! Niektorých občanov nášho mesta to prirodzene vyrušuje. Prečo? Preto, že reakcie pána primátora mesta, či už ako ešte pred nedávnom radového občana, alebo v súčasnosti predstaviteľa mesta vo veľmi veľa prípadoch neboli a už opakovane nie sú hodné úrovni požadovanej od čelného predstaviteľa mesta a to sa týka tiež niektorých poslancov poslaneckého aktívu, nehovoriac už o tom, ak ich „kompetentnosť“ a stupeň politickej a „odbornej výbavy“ sa zverejní na youtube k hodnoteniu širokej verejnosti vo verejnom priestore. Veď, vari sme všetci nestratili pamäť, pamätáme jeho neadekvátne neetické výroky - gauneri, zbabelci, deštruktori ,zlodeji, klamári, porovnávanie s vládou Hitlera, nedôvodné osočujúce vyhlásenie o občanovi, poslancoch, dehonestujúcou formou zneužitím mestského rozhlasu, výroky o tom, kto a za čo patrí do basy s putami na rukách a poukazovanie, či priraďovanie, jemu nepohodlných poslancov, zamestnancov, občanov k rodinným väzbám žijúcich rodičov, rodinných príslušníkov a pod. so sarkazmom a zosmiešňovaním. A to nie je všetko, pretože je to jeho one man show a táto jeho show ma naozaj nezaujíma. A súčasný, ním velehlasne ohlasovaný návrat k znovu zahájeniu vysielania bez vyhlásenia, že ju – televíziu, nikdy k neetickým výrokom, neetickému konaniu ,či iným podobným psím kúskom nezneužije, nemá vysielanie záznamov pre mňa absolútny význam, aby som ju sledoval, pokiaľ sa nevypracuje a poslancami Mestského zastupiteľstva neschvália pravidlá – „ Etický kódex volených predstaviteľov samosprávy mesta“. Ak sa neschvália uvedené pravidlá o etickom konaní volených zástupcov, zamestnancov MsÚ je mestská televízia potom znovuzriadená len a len na zabezpečenie a zvýraznenie píár – Ing. Dušana Šimku, pána primátora, čo v podstate takmer vždy využil a aj zneužil, ako píšem vo svoj prospech proti oponentom a kritikom. No a na záver Čítajte tento link: http://www.trnava.sk/userfiles/file/Etick%C3%BD%20k%C3%B3dex%20final.pdf PB

[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 0   0
17:08:41 18.03.2019 [6773] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň.
Chcel by som poďakovat COM-ke za uverejnnie výsledkov prezidentských volieb v našom meste. Potešilo ma, že k volebným urnám prišlo vyše 54% nováčanov. Možno pre mnohých to nie je podstatné, ale účasť vo voľbách i odovzdané hlasy, aspoň mne ukazujú v akom meste žijem. Aké názory, či hodnoty v ňom ľudia uznávajú, či preferejú. Za každým kandidátom sú totiž vždy určité hodnoty, ciele, programy i ďalšie veci, podľa ktorých sa rozhodujeme, komu dáme ten svoj hlas. No a podľa počtu získaných hlasov zistíme názorovú i hodnotovú hladinu v meste. Aj keď sa na prvý pohľad zdá, že úrad prezidenta je viac menej reprezentatívny, s jasným vymedzením určitých právomocí, nemyslím si, že by sme mali túto voľbu brať na ľahkú váhu. Prezident je hlavou štátu a patrí medzi štyroch najvyšších ústavných predstaviteľov. Tým, že ho volíme priamo, by po zvolení, nemal byť naviazaný na žiadnu politickú stranu a svoj mandát, by mal vykonávať len v zmysle svojich právomocí, ústavy a prirodzenej autority. Aj z toho ddôvodu je ptrebné, aby sa volieb a to nielen prezidentských, zúčastňovalo čo najviac ľudí, aby získaný mandát bol spojený, s čo najväčším počtom voličov. Čím viac hlasov je za mandátom, tým je mandát silnejší, tým viac sa môžeme pri vvýkone zvolenej funkcie oň oprieť.
Z histórie dobre vieme, že kedysi voliť nebolo samozrejmosťou a naši predkovia tvrdo bojovali za svoje volebné práva. Dnes je to už našťastie samozrejmosťou, no nie vždy túto samozrejmosť vieme doceniť, či využiť. Verím, že žijem v meste, kde ľudia pristupujú k volebným aktom s maximálnou zodpovednosťou a snažia sa využiť svoje právo v zmysle svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Rovnako verím, že v kole druhom, ho využijeme ešte vo väčšom počte.

S úctou
Ľubo Dzurák
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 1   0
16:31:16 15.03.2019 [6770] Nevhodný príspevok?
Dezider „ REPETITIO EST MATER STUDIORUM (SCIENTIAE) „ ,teda preložené do jazyka slovenského, „ opakovanie je matka múdrosti, resp. matkou učenia“. Dezider, ak ste si už pozreli program tzv. Jehotelevízie uverejnený na tejto stránke, tak sa dá hneď v tej chvíli povedať, že odhliadnuc od témy, ktorú som v príspevku uviedol , vy vo svojom príspevku miešate jablká s hruškami a na to vám postačila jedna veta. Môj príspevok nie je o nikom a ničom inom , ako o primátorovi a jeho činnosti. Takže neviem, dôvod ,kvôli ktorému by som mal začať čosi predýchavať. A tak k úvodu. Podľa Budhu „Opakovanie chýb, nie je matkou múdrosti! To, čo naozaj ľuďom chýbalo v otázke zavedenej Jehotelevízie, nikdy nebolo primátorom Dušanom Šimkom občanom zodpovedané,vysvetlené. Ani čo sa týka legislatívnej , technickej stránky a štruktúry vysielania a už tobôž nie zodpovednostnej stránky za prípadné nezákonné nakladanie s vysielaním a pod. Tak sa ho spýtajte Dezider vy a zaveste jeho odpoveď na sociálnu sieť. Otázka v minulosti znela. Na základe akých pravidiel, akej personálnej obsadenosti, etických pravidiel, etickom kódexe prevádzkovania Jehotelevízie, vypracovaných opatrení pred zneužitím vysielaného záznamu na osočenie, poníženie a inú dehonestáciu občanov, alebo zamestnancov úradu sa nepochybne znovu s pochybeniami začalo vysielať. To Dezider, po prvé. Dezider, Vy ste si naozaj nevšimli v posledných piatich rokoch zo strany dvoch občanov nekonečné opakovanie (!!!) príspevkov ústnych na zasadnutiach MsZ, v periodikách, či na sociálnej sieti, nehovoriac o ich
infantilnom obsahu a úrovni? Veď práve oni potrebovali upozorniť, aby predýchali frustráciu z nezvolenia Dušana Šimku za primátora. A vy ste mlčali.To po druhé. A ďalej Dezider, prečo ste mlčali, ak neinformoval občanov a verejnosť primátor Dušan Šimka o výsledkoch Snemu ZMO Horná Nitra? Vari chcete čitateľov a mňa presvedčiť, že nášho primátora Dušana Šimku nezvolili do Rady ZMO Horná Nitra, http://www.zmohn.sk/organy-zdruzenia-0.html len z toho dôvodu, že je to nebodaj moja aktivita? Dezider pochopte, to je „vysvedčenie „ o jeho 24 ročnom pôsobení v štruktúrach samosprávy. Dezider, to je jeho maslo na hlave. Dezider, to je o empatii a vzťahu k nám občanom, ku jeho kolegom, k ľuďom a vice versa, teda a naopak to je vysvedčenie vzťahu týchto spomenutých ľudí k nemu. Dezider a tak v konečnom dôsledku to len svedčí o jeho dôveryhodnosti , ktorú má vo verejnom priestore. A tak Dezider, ak ste si prečítali zverejnený na tejto stránke príspevok „Projekty na transformáciu hornej Nitry predstavia verejnosti v apríli“, ste presvedčený, že s takouto dôveryhodnosťou bude pri negociácii obhajovať a presadzovať dostatočne záujmy nás, občanov Novák. Vy, Dezider, plačete na nesprávnom hrobe. Ja mám iné skúsenosti s predýchavaním u obyčajnýchm chudobných ľudí,ktorí majú problém prežiť, ale tomu by ste nerozumeli. A na záver Dezider. Človek je zvykový tvor a stáva sa zrkadlom svojich denných činností. To už vedeli starí Gréci na čele s Aristotelom. A primátor zdá sa, bude žiť taký život, aký na dennej báze opakuje svojimi činmi. A ak tie činnosti nie sú v jeho prospech, tak neplatí stará múdrosť, že opakovanie je matkou múdrosti. Opakovanie nesprávnych činností určite nie je múdre. On však sľúbil zmenu a tá vôbec, ale vôbec nenastala a som presvedčený, že ako politik takmer v preddôchodkovom veku, ani nebude mať záujem zmeniť čosi. A tak Dezider, step by step. PB
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 0   0
15:06:49 15.03.2019 [6769] Nevhodný príspevok?
Vďaka bratovi primátora mesta Nováky Ing. Dušanovi Šimkovi, padajú projekty ako hrušky. Dušan Šimka nie je schopný pokračovať v rozrobených projektoch po Danišovi, tak ako to sľuboval vo svojom predvolebnom letáku. Padajú projekty ako rekonštrukcia mestského úradu na ktorej úspešne začal pracovať Daniš. Padá projekt Kompostéry, ktorý mal byť vo februári úspešne zakončený a mali byť rozdané kompostéry do domácností. Vraj sa bude vracať aj technika. Ďakujeme Ing. Dušanovi Šimkovi za to, že je neschopný a nevie pokračovať v úspešne rozbehnutých projektoch.

Budú Nováky druhý Černobyl?
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 0   0
11:34:00 15.03.2019 [6768] Nevhodný príspevok?
Pán Bošiak.Tak už to konečne PREDÝCHAJTE. Načo tie "litánie". Opakujete sa.
Hodnotenie: 1   0
11:40:39 14.03.2019 [6767] Nevhodný príspevok?
Novácka samospráva „ krivých zrkadiel". Primátor Dušan Šimka prežil po strate moci vo voľbách v novembri 2018 pre neho ťažké štvorročné obdobie frustrácie a šialenej túžby po moci. Túžba po moci ho natoľko ovládla, že sa vari stala cieľom jeho životného ťaženia, jedinou životnou jeho ambíciou. Sen sa mu naplnil. Po voľbách v novembri 2018 opäť vládne. Z nostalgie nad starými, dobrými časmi, chce konzervovať stav a zatiahol spiatočku až pred rok 2010, kedy vraj bolo obdobie jeho „dobrej a kompetentnej vlády v našom meste“. Z jeho krokov v realizácii moci v našom meste opäť badáme, že je tu človek , ktorý koná tak a hovorí len to, čo len jemu má priniesť, či možno prinesie prospech. A tak v našom meste neustále počuť i napriek ním proklamovanej zmene, len falošné tóny obohratej platne. Ako píše Ladislav Mňačko: „ pre moc sú ľudia schopní spraviť čokoľvek, utápajú sa vo vlastnej genialite, realita je celkom iná“, potiaľ citát. Z minulosti primátorove prevzaté všeobecné frázy, sú ním opakovane a opakovane vyslovované, hoci možno viac ako v deväťdesiatich percentách jeho výrokov, už nami opoznané a nechcené. Ako prázdne reči, berúce občanovi čas, tieto vnímame nazeraním na záznam zo zasadnutí poslaneckého aktívu pod jeho riadením, keďže pre občana tieto vysielania neprinášajú žiadny efekt, žiadnu cestu, ktorá by občanovi ukázala spätnú väzbu, aký reálny úžitok pre mesto, pre jeho občanov, jeho rozhodnutie, či rozhodnutia poslancov MsZ prinieslo, či vari prinesie. Primátor opakovane, nostalgicky, v známej jeho roli one man show nás utvrdzuje, ako on trpí, keď na neho útočia, potom sa odrazu vzchopí a nahodí urazenú pózu „ohrdnutej nevesty“ a ubezpečuje poslancov a pár prítomných občanov, ako on bude, napriek tej strašnej, na ňom páchanej genocíde, bojovať so zlom. A znova opakovane vyprodukuje ďalšie kilá, či tony najvšeobecnejších fráz, sem tam okorenených urážkami svojich predchodcov pôsobiacich počas jeho nútenej pauzy, keďže víťazstvo ním urážaných predchodcov vo voľbách v roku 2014 mu odobrala možnosť na štyri roky sedieť na primátorskej stoličke. A tak, túžiac po revanši, po moci, sa správa zvláštne. Neodsunie sa skromne málinko na stranu, nie je skromný tak, asi ako by mal byť. Nedávno si tak možno sám sebe spôsobil blamáž, keď si údajne osobnou, až agresívnou iniciatívou, nesebakriticky, bez osobnej sebareflexie, len tak z nostalgie, vynucoval na stretnutí starostov Združenia Miest a Obcí Hornej Nitry (ďalej len ZMO ) zapísanie svojej osoby, do zoznamu kandidátov na zvolenie vo voľbe za člena Rady Združenia miest a obcí Hornej Nitry. Len z princípu podotýkam, že jeho meno na zozname navrhnutých kandidátov za člena Rady ZMO, z mne neznámych dôvodov nefigurovalo, ale pravdupovediac, ani to veľmi vnútorne neriešim. A hoci si bez chlapskej, bez mužnej hrdosti a netaktnou argumentáciou „vymodlikal“ zapísanie svojej osoby na kandidátku za člena Rady ZMO, zrejme dosiahnuť stav, aby mal čo i len malú funkciu v orgánoch ZMO Hornej Nitry, ho kolegovia- starostovia a prítomná pani primátorka Handlovej, takmer z päťdesiatdva obcí nezvolili do Rady ZMO. Údajne, vraj len asi osem hlasov bolo za jeho zvolenie, čo samozrejme nestačilo na dosiahnutie funkcie člena Rady ZMO Horná Nitra. Či je to hanba na celý svet, neviem posúdiť, ale že sú v tom opäť naše Nováky, mesto kde žijem, je pre mňa, ako občana tohto mesta, zahanbujúce. Ako sa dalo počuť, si náš primátor vypočul úplne normálne vecné výhrady kolegov, starostov. No, takže tak, hoci bez osobnej sebareflexie. Viac krát som spomenul vo svojich príspevkoch množstvo úvah , ktoré okrem mňa, určite ste mnohí čítali i vy, v literárnych dielach o zradných vodách moci. A tak sa vrátim k môjmu úvodnému slovu v začiatku príspevku. Veci, ktoré by sa mali riešiť na základe požiadaviek občanov vyslovene už ad hoc, teda hneď, odkladá. Nostalgicky opakovane, málo sedí na úrade, nerieši veci, na ktoré sme kriticky poukazovali, viac ho zaujíma túžba po pomste, po revanši. Spôsob, ako rieši pracovné veci , personálne veci, keď namiesto mladých vzdelaných ľudí zamestná na riadiacom poste prednostu Mestského úradu submisívneho dôchodcu (rovnako zodpovedného za mnohé pochybenia v minulom jeho pracovnom zaradení),a na drhej strane osobné a pracovnoprávne vzťahy s riaditeľkou ZŠ PaedDr. Chlupikovou, sú na úrovni morálneho dna. So ženou, ktorá je matkou, ktorá ako vdova nemá oporu manžela, aby ju chránil,je jeho jednanie neetické nemorálne, neúctivé. A tak v súčasnosti po objektívnej kritike nechce uveriť, že to je politika a že to nie je, či nejedná sa o útok na jeho osobu. On sa zakaždým hodí o zem a tvári sa, že mu celý svet ubližuje . No a tak si tu žijeme. Šialená doba zásluhou 14-ich percent jeho voličov z celkovej voličskej základne voličov v Novákoch. Poslanci MsZ, teda najmä tí, ladení "koalične", sa tvária tak, ako tie tri opičky, ktoré pre istotu nič nevidia, nič nepočujú, nič preto nepovedia a navyše absencia ich vedomostí o ich právach a najmä o povinnostiach voči voličom, ktoré im ukladajú zákony pre výkon samosprávy je u nich zjavná. Vedia vari len to, ako píše Vajanský: „ ... kto má v rukách organizovanú politickú moc, nazbiera dosť hlasov i nato, aby slnko nesvietilo a v zime sneh nepadal.“ Neberte to prosím ako mentorovanie, ale si myslím, že práve mladšia generácia by si mala uvedomiť, že to tak nesmie byť, pretože ako sa v jednej baladickej básni píše “ raz všetko uzrieme v starobe a v plači (!)“. A záverom, ak nevie pán primátor prijímať objektívnu kritiku, nemal ísť do politiky, vždy tak bolo a aj bude, že schody, ak sa majú dobre pozametať, sa zametajú od samého vrchu a nie naopak. Ak nechápe základnú jeho povinnosť,že musí strpieť ako verejný činiteľ, vyššiu mieru kritiky na svoje konanie , nechápem ani ja jeho. A nielen ja. PB
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 0   1
smilan na tému Politika
19:25:57 11.03.2019 [6766] Nevhodný príspevok?
Výzva slovenskému národu pred prezidentskými voľbami!


Nášmu svetu vládnu peniaze a spolu s nimi tí, čo ich majú najviac! Nášmu svetu vládnu peniaze, kvôli ktorým mnohí zabudli, čo je morálka. Peniaze, kvôli ktorým mnohí zrádzajú vlastné národy! A zrádzajú ich najbohatším, ktorí majú nesmierne veľa peňazí, ale chcú mať ešte viac. Títo najbohatší žijú v najbohatších a najvyspelejších krajinách sveta. Jednoducho povedané, na západe! No a vo svete neobmedzenej moci peňazí, v ktorom chcú byť najbohatší stále bohatšími, je verejná mienka obyvateľstva cielene formovaná do takej podoby, aby bola v súlade s prianiami, cieľmi a zámermi tejto samozvanej elity.

Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1903/slovaci-prezident-nesmie-byt-zradca
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 0   0
Webmaster na tému Šport
18:06:06 07.03.2019 [6765] Nevhodný príspevok?
Národné Centrum Vodného Póla oznamuje:

Zajtra, 8.3.2019, sa Národné centrum vodného póla Nováky, rozhodlo uctiť si športu chtivé dámy a keďže je MDŽ, budú mať počas hodín pre verejnosť od 12:00 - 20:00, ŽENY VSTUP DO NCVP NOVÁKY ZDARMA!!!!!

Tešíme sa, že sa tu stretneme :-)
Hodnotenie: 2   0
13:41:14 07.03.2019 [6764] Nevhodný príspevok?
Krása kvetov čarovná
je pre vás ženy stvorená
Ich vôňa možno napovie
že láska vaša pre život náš - darom je

Bolo to začiatkom marca 1990. Neodpustil som si poznámnku ku kolegom v práci. "Vážení, blíži sa MDŽ verím, že nezabudnete kúpiť svojim polovičkám aspoň jeden kvet." Mnohí na mňa nedôverčivo pozreli, niektorí len mávli rukou. No tak trochu ma šokovalo vyjadrenie jedného z nich. " Vraj čo tu zase agitujem. MDŽ bol sviatok komunistov a som rád, že už padli, aspoň nemusím kupovať žene kvety." Pri takomto vyjadrení som si uvedomil, ako kruto ovplyvnila doba myslenie ľudí. Ako doslova zo dňa na deň stratili rozum a dôstojnosť.
Viem, predchádzajúca doba nebola ideálna. Mnohé veci boli poprekrúcané, mnohé sviatky sa oslavovali viac formálne, niekedy až pompézne, ako dôstojne. MDŽ patrilo medzi sviatky, ktorý niekedy možno viac oslavovali muži, ako ženy. No nikdy som nemal pocit, že by niekto prikazoval kupovať k tomuto sviatku vlastným ženám kvety. A tak považujem za dielo náhody, keď som o tri roky neskôr stretol toho "utrhnutého" chlapa na námestí, na MDŽ s kyticou kvetov. A s uspokojením musím povedať, že nielen jeho. Mnohých vážení, mnohých....! Lebo čas rozhoduje o ľuďoch menej, ako ľudia o čase.
Toto je krátky úryvok z mojej knihy "Cestou hľadania", ktorú som vydal v roku 2003. Spomenul som to preto, lebo aj tu vidieť, ako rýchlo pod vplyvom doby strácame svoje hodnoty a presvedčenie. Viac vnímame to, čo nás rozdeľuje, ako to, čo by nás malo spájať. MDŽ podobne ako ďalšie sviatky má svoju históriu, svoj príbeh. Tento sviatok nevznikol náhodne, ani tým, že by si na začiatku minulého storočia v Chicagu sadlo pár žien ku káve a vymysleli MDŽ. Práve preto by sme mali mali mať k takýmto sviatkom patričnú úctu a rešpekt. MDŽ je určite tým sviatkom, ktorý by nás mal spájať. Je príležitosťou nielen na malú oslavu, ale predovšetkým na spomalenie tempa nášho života, na obzretie sa späť. A už vonkoncom by sme nemali meniť názory na takéto sviatky pod vplyvom doby. Určite ľudia tvoria dobu a ona spätne na nás pôsobí. Ak vytvoríme dobu plnú závisti, nenávisti, klamstva, tak taká doba bude na nás pôsobiť. No predsa však, doba nikdy nemôže byť taká zlá, aby sme pod jej vplyvom menili svoje hodnoty a presvedčenie.
Milé dámy, milé nováčanky verím, že v tieto dni si na vás spomenú nielen tí najbližší. Osobne nemám rád veľké oslavy. No sadnúť si s rodinou, priateľmi, spolupracovníkmi v týchto dňoch na pohár vínka, to každému z nás minimálne spríjemní deň. Aspoň na chvíľu zabudneme na denný zhon života, starosti, politiku, na voľby. Život neuveriteľne rýchlo beží, tak si vážme všetko to, čo nám život dal, čo sme v ňom dosiahli a prežili. Nájdime radosť v tom čo máme a netrápme sa tým, čo nám osud nedoprial. Práve prežité okamžiky nám nikto, nikdy nemôže vziať.
K vášmu sviatku vám želám veľký kopec zdravia, úsmev na tvári, aby ste do života vnášali len radosť, šťastie a porozumenie.

S úctou k vám
Ľubo Dzurák
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 1   0
21:44:01 01.03.2019 [6762] Nevhodný príspevok?
Ja som bol v škole pekný čert, takže dnes môžem povedať, že nezávidím žiadnemu učiteľovi ani profesorovi a hlavne za ten plat čo majú, starať sa o takých čertov ako som bol aj ja :D

Svet mi bola gombička, nerozumel som tomu prečo sa musím niektoré veci učiť. Dnes len môžem poďakovať. Dnes už učitel nie je vážené povolanie ako kedysi a to hlavne aj kvôli rodičom, ktorí sú dnes sa mi zdá viac rozmaznanejší ako ich deti (hlavne maminky). Maminky na kávičky, cigaretky do ústočiek vysedávať do nemoty v meridiane či forplayi a potom sa sťažovať. Samozrejme česť výnimkám!

Ja som doma dostal po papuli a dodnes si to pamätám a aj viem prečo a nebola to chyba učiteľa. Dnes uznávam, vtedy by som vinu hodil aj na školníčku :D

Takže maminky, vy tie niektoré, tie dve hodinky čo ste na kávičke venujte deťom a oddychujte večer doma s manželom, nie s kamarátkami na kávičkách v nóbl podnikoch. A tie maminky, ktoré vedia aj ruku zdvihnúť nad takých čertov ako som ja, tak vám hlboká poklona - je to odvaha, ale ovocie príde.

Teraz možno nadávate na niektorého z učiteľov, možno je moc prísny a veľa vyžaduje a dieťa nie je spokojné, je umrnčané, ale verte, neskôr budete ďakovať.

Učme sa! Lebo naša spoločnosť klesne tam, kde by sa nám nikomu nepáčilo.
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 0   0
21:01:20 01.03.2019 [6761] Nevhodný príspevok?
Dobrý večer, ubehlo sto dní od komunálnych volieb a je vari čas sa začať venovať našim Novákom i po stránke ,ktorá nás najviac zaujíma. Čo pre nás pripravilo nové vedenie mesta a nový poslanecký aktív, resp.kolektív. Hoci som presne na deň nedodržal tento korektný úzus z pohľadu nástupu staronového primátora musíte mi uznať, že sa diskusia veľmi nepohla. Akým smerom sa však uberá ako čítam na webe, ma evokuje k dôvodu zamýšľať sa nad tým, akí sme my to ľudia, ako rýchlo zabúdame na všetko ,čo sme sami prežili v školských laviciach a ako nás štartuje súčasný stav v školstve a sme ľahostajní svojim postojom, až takmer zlomyseľní vo vyjadrovaní sa k rozhodnutiu a najmä dôvodom jej životného rozhodnutia, ako ženy, matky, možno viac skúšanej životom, ako iné ženy, len preto, že dostala dôveru a stala sa riaditeľkou zariadenia, pre riadenie ktorého si čo to užila, ktoré spolu s jeho účelom hádam veky ,vekov rozhoduje o dileme žiak-učiteľ-rodič, pretože je to vari od čias J.A.Komenského večne citlivý problém, ktorý je čím ďalej, tým viac zložito riešiteľnejší,alebo riešiteľný. Tak, ako škola má medzi žiakmi výborných žiakov, s ktorými sa veľmi dobre pracuje, majú úžasné správanie, športujú, reprezentujú školu, majú výborné vzdelávacie výsledky, máme aj žiakov, ktorí sú presným opakom. Žiaľ, ten istý problém sa vyskytuje aj s rodičmi, čosi o tom viem, jedni sú ochotní pomáhať, vychádzajú v ústrety, zaujímajú sa o dianie v škole, výsledky detí, iní ignorujú výsledky svojich detí a dianie v škole, ostatní neustále hľadajú nedostatky, kritizujú, vyhrážajú sa. Netvrdím, že tento problém sa nevyskytuje aj u učiteľov, veď tak to bolo aj za našich čias. Kto je môj konškolák , som hlboko presvedčený ,že s radosťou spomína na pani učiteľku Gašparovičovú, zbožňovali sme p. učiteľa Vaňu, Kotríka, p. Bevelaguovú (rod. Ďurišová) aj p. Mičkovú, Fojtíkovú, Záthureckú, či pána učiteľa Gremana. Pán Srna, byť prísny pedagóg, mal vynikajúce organizačné schopnosti v riadení školy, teda aspoň podľa môjho názoru. Všetci sú po smrti a zostali len spomienky. Dnes komunikujem s pánom učiteľom Križanom nech mi je odpustené s osemdesiatročným pánom na webe. Hoci som mal možnosť v minulosti, rovnako hlbšie vidieť do problematiky školstva, koniec koncov, sám mám sestru bývalú učiteľku , vyučujúcu vtedy na krajskej Jazykovej škole v Žiline ako učiteľka francúzštiny , moja úcta patrí všetkým tým, ktorí sa nám venovali ,povedzme v dobrom i v zlom. Tešili sme sa na ich hodiny, spoluprácu, pri odchode zo školy, na školské záhradky pri udržiavaní a zbieraní úrody cez letné prázdniny. Niekedy sa nám dvojhodinovka zdala ako 5 minút a niektorá hodina trvala večnosť. Tak to je so školou , s učiteľmi. To čo teraz napíšem, nie je moja myšlienka ,ale sa mi páči a je asi v tejto chvíli vhodné ju vysloviť, že z diskusného príspevku pána Dezidera a p. Jana (y) 123 vyplýva istý nepokoj, zámer, účel spochybniť prínos PaedDr. Chlupikovej a nebojím sa povedať spochybniť i jej isté zásluhy na výsledkoch školy, aby sa akosi v očiach verejnosti odstránili pochybnosti o dôvode jej odchodu zo školy ,lebo škola je aj o tom, že: „ ak ľuďom chýba kritické myslenie a nevedia vyjadriť svoj názor, nedokážu nájsť ani hranicu medzi dobrom a zlom“. Len malá chvíľa po oznámení pani riaditeľky Chlupíkovej, že odchádza z funkcie riaditeľky základnej školy ,nastúpila akási skupinka, ktorá mi akosi pripadá alebo pôsobí ako stredoveká inkvizícia. Keď v stredoveku nejaké dievča označili za čarodejnicu, zviazali ju a hodili do vody. Ak sa utopila, bol to jasný dôkaz, že pán Boh to tak chcel, lebo je čarodejnica. Ak sa nejakým zázrakom zachránila, tak to bol jasný dôkaz, že je čarodejnica a pomohli jej diabolské sily. A tak ju upálili. Ako sa nespisovne hovorí , prašť jak uhoď. Čiže jednoducho, to bol stredovek. Aby som nezostal nič dlžný novoveku,resp. súčasnosti, spomenul som si tiež na slová ,ktoré vyslovil rovnako už , avšak len nedávno zosnulý, známy anglický vedec Stephen Hawking- keď povedal americkej NASA, aby skončili s výskumom mimozemskej civilizácie : „ A toto je vraj inteligentná ľudská rasa... fuj- hnus... sme horší ako divá zver... lebo ak zistia čo sú zač ľudia- je veľmi pravdepodobné, že nás úplne vyhladia... , toľko Stephen Hawking. Je to škoda, že sme nepoučiteľní. Končiac slovami poďakovania pani riaditeľke za jej statočné odolávanie, šialenému tlaku zo strany vedenia mesta, jej prirodzene želám veľa zdravia a šťastných chvíľ v ostatnom živote. PB
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 1   0
20:20:21 01.03.2019 [6760] Nevhodný príspevok?
Dobrý večer všetkým.

No, myslím, že nás, veľmi spokojných rodičov so školou je omnoho viac ako tých, ktorí sa "stážujú". Učí sa tu veľmi kvalitne, naše deti sú nesmierne spokojne, každé dieťa, ktorého sa opýtate, cíti v škole pohodu, prijatie. Práveže my, rodičia, oceňujeme komunikáciu s nami zo strany p. riaditeľky i všetkých pedagógov. Netradične formy vyučovania, o ktorých sa v iných školách ani len nesnivá, naše deti doslova žeru! Veď len sa pozrite na stránku školy, čo všetko pre deti títo učitelia robia. Ak sa, milý Dezider a Jana vašim deťom v skole nedarilo tak, ako ste asi chceli, treba hľadať problém aj niekde inde, nielen v učiteľoch.

V základnej škole je niekoľko stoviek žiakov a teda takmer dvojnásobok rodičov.

Janka1234: „Chcete všetko, lebo je to možné zakúpiť a vám to uľahčí prácu, všetko je na pleciach rodičov a na ich peňaženkách.“. Áno Janka1234, zaťažujú sa peňaženky rodičov, ale nie je to chyba učiteľov. Taktiež si uvedomte, koľko krát učiteľ dal peniaze zo svojej peňaženky, či už na pomôcky, na papier, na lepidlá, na ďalšie veci a vy a ďalší rodičia o tom ani neviete. Koľko krát učiteľ za svoje peniaze vybavil svoju triedu, vymaľoval, zútulnil. Samozrejme česť rodičom a sponzorom, veľká vďaka tým ktorí pomohli, či už prácou alebo materiálom alebo finančne. Preto sa netreba sťažovať, že učiteľ je na vine, že peniaze odchádzajú aj z peňaženky rodičov. V dnešnej dobe by tie peniaze mali odchádzať zo štátneho rozpočtu a nie z peňaženiek rodičov alebo učiteľov.

„Mnoho detí ste vytlačili do okolitých škôl, pretože ten mobbing-bossing (pre deti je tá škola pracovisko) vykonávate vy.“, tomuto tvrdeniu Janka1234 nerozumiem, ak je nejaký problém, treba ho riešiť, ak ho nerieši učiteľ, je to zástupca riaditeľa, alebo riaditeľ a okrem toho aj ďalší pracovník – výchovný poradca. Neviem, možno ste problém riešili so všetkými a nepodarila sa nájsť žiadna cesta, alebo ste ho neriešili.

„Vás sa boja rodičia, aby ste sa nevyvršovali na ich deťoch. S Vami nechcú zápasiť rodičia, lebo vy ste ten posledný článok na ktorom sa môže odraziť to ich milované dieťa.“, Janka1234, toto myslíte vážne? Takže viete o probléme, ale radšej ho nebudete riešiť, lebo si myslíte, že sa niekto bude vyvršovať na vašich deťoch? Keby to je moje dieťa tak bojujem zubami nechtami a nebudem sa báť riešiť problém. Jaj kde sú učitelia ako pán Gašpar alebo pani Maurícová? Poznali ste ich?

„Vy zabúdate, že nie deti sú neposlušné, vyrušujú, to vy ste nezáživní, vy ich uspávate na hodine, vy ste s nimi v triede.“, súhlasím, je to ťažká práca zaujať cez 20 detí a držať ich v pozornosti 45 minút, po tom ako už absolvovali predtým 5 iných vyučovacích hodín. Ale niektoré zaspali až po polnoci, lebo majú tablety, mobily a čas ktorý majú využiť na spanie využili na hranie online hier. Potom sa v škole spí a ťažko sústredí. Aj toto je vina učiteľa?

„Vy jediný môžete zaujať svojou prácou aj toho najneposlušnejšieho žiaka. Ale musíte byť pripravené, a viac ako to vy vyžadujete od detí. Vy vôbec nechápete, že tie známky ktoré rozdávate deťom sú vaše výsledky, sú to vaše hodnotenia. Rodičia už nevládzu, nie všetci sú vyštudovaní a vedia s učivom pomôcť dieťaťu. Mnohí nechodia do práce medzi 7:00 hod. - 8:00 hod. a neodchádzajú z nej 13:00 hod. -15:00 hod.. Chodia na zmeny , striedajú sa s manželom, pracujú v ....“, Janka1234 máte pravdu, ale niektorý učiteľ sa pripravuje na svoju hodinu aj cez víkend, pretože sú to deti čo to vyžadujú a ďalší sa pripravuje ešte viac, lebo to vyžaduje jeho predmet. Zároveň súhlasím, že učiteľ si musí uvedomiť, že tie deti majú rôznych rodičov. Ale verte tomu dať päťku nie je ľahké pre nikoho, ani pre toho učiteľa a áno je to aj jeho vizitka, je to vizitka žiaka, ale je to vizitka aj rodiča a prostredia v ktorom sa žiak pohybuje. Opýtajte sa svojho dieťaťa, keď dostalo zlú známku, či to bola známka za prvú odpoveď, alebo to bola známka z odpovede, ktorá bola daná ako druhá šanca na opravu. Koľko krát sa stalo, že aj vaše dieťa bolo posadené bez známky a bolo mu povedané, že pôjde najbližšie odpovedať, nech sa doučí. A bolo pripravené na druhý krát?

„Vážte si športovcov, nedehonestujte ich, že machrujú, že sú takí onakí. .......“. Janka1234, novácka škola si veľmi váži športovcov a každého žiaka, ktorý sa zúčastňuje či už záujmových krúžkov, alebo športových aktivít. Vážim si to aj ja. Akákoľvek prospešná aktivita mimo školy je vítaná. Ale! Škola je o tom a hlavne základná škola, že ten základ sa musia naučiť a musia ho vedieť, veď preto je to základná škola.

„Kraľujete si vo veľkých triedach, vládnete v dvoch obrovských školách, pretekáte s poukazmi medzi športovými klubmi, centrom voľného času. Mnoho rodičov ani nevie čo sú tieto poukazy...“, janka1234 opäť, komunikácia, komunikácia, komunikácia...

„Vážim si prirodzené AUTORITY, tie dosahujú úspechy. A chcem veriť, že na školu v Novákoch budú ľudia hovoriť len v dobrom, že sa nemusia báť zastaralých návykov učiteliek, ktoré idú v jednom kolotoči. “, tak ako som spomenula na začiatku. Učí sa tu veľmi kvalitne, naše deti sú nesmierne spokojné, každé dieťa, ktorého sa opýtate, cíti v škole pohodu, prijatie. Možno klamú. Ale vedia pravdu povedať len rodičom, je to opäť na rodičovi aby prišiel a komunikoval.

Janka1234, pevne verím, že aj váš aj môj názor si nájdu cestu a že nám obom ide hlavne o naše deti. Ja našej Základnej škole v Novákoch verím na 100%. Problémy vždy boli aj budú, ale he treba o nich hovoriť a riešiť ich. S vašim názorom aj súhlasím, aj nesúhlasím.

Pekný večer.

Janka
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 3   1
14:26:54 01.03.2019 [6759] Nevhodný príspevok?
Len krátke konštatovanie, absolútne sa stotožňujem s príspevkom Jany 1234. A myslím, že rodičov, ktorí sa s ním stotožnia je oveľa viac.
Hodnotenie: 1   0
11:05:20 28.02.2019 [6758] Nevhodný príspevok?
Vždy keď niečo končí, začína niečo nové.

Dobrý deň.

S veľkým záujmom som si prečítal príspevok p. Chlupíkovej. Krásne, emotívne, no hlavne srdiečkom napísané. Emócie sú úžasné a veľmi potrebné v našom živote. Som presvedčený, že ho nenapísala preto, aby sme ju ľutovali. Ľútosť je na mieste, ak urobíme zásadné chyby, resp. niekomu ublížime. Tu sa nejadná ani o jedno, ani o druhé. Napriek tomu si myslím, že toto by si mal prečítať každý občan nášho mesta a zamyslieť sa nad tým. Zamyslieť sa, akým životom to vlasne žijeme, aké hodnoty ctíme, ako sa k sebe správame. Hovorí sa, že na tejto zemi sme len na krátkej návšteve, tak by sme ten život mali využiť najlepšie ako vieme. Svojim správaním a konaním si asi dar života veľmi neuvedomujeme. Škoda. Práve Nováky sú ideálnym mestečkom pre pokojný a pohodový život. Ľudia sa tu navzájom viac menej poznajú. Spájajú ich školské roky, šport, kultúra, záľuby, spoločenské organizácie... My v Novákoch však zrejme viac preferujeme veci, ktoré nás rozdeľujú. A z toho zla, či rozdeľovania, samozrejme obviňujeme vždy tých druhých. A výsledok. Výsledok je aj v riadkoch ktoré napísala už bývalá riaditeľka ZŠ.
Osobne jej rozhodnutie veľmi oceňujem. Zažil som niečo podobné, keď som odchádzal s politiky. Mal som možnosť pracovať ďalej no s človekom, s ktorým som sa v názoroch a hodnotách diametrálne rozchádzal. V živote jednoducho každý z nás by mal mať tie svoje mantinely, hranice, ktoré by nemal prekročiť, lebo stratí dôstojnosť a bude problém, každý deň sa spokojne pozerať do zrkadla. Určite možno aj p. riaditeľka mohla zatnúť zuby a za každú cenu sa držať svojej stoličky. To všetko mohla, ale daň by bola veľká a možno aj krutá.
Takže mi nezostáva nič iné, len jej poďakovať za tie roky nesmierne náročnej, dôležitej, no krásnej činnosti. Za výchovu a vzdelávanie tej najmladšej nováckej generácie. Prajem jej veľa zdravia, spokojnosti a vnútornej pohody. Aby nikdy nestratila svoje hranice a mantinely.

S úctou
Ľubo Dzurák
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 0   0
20:15:49 27.02.2019 [6757] Nevhodný príspevok?
Po prečítaní vyhlásenia pani riaditeľky ZŠ ale i diskusného príspevku JanyK mi nedá, aby som nereagoval na to, čo tu rozpútal primátor Šimka.
Plne sa stotožňujem s JanouK, že odchádza z funkcie riaditeľky výnimočná osobnosť a úžasná žena akou je p. PaedDr. A Chlupíková. Zároveň mi je veľmi ľúto, že bola donútená ku kroku, ktorý je v neprospech našej školy, našich žiakov a tým i v neprospech nášho mesta.
Je mi ľúto, že sa v našom meste musela vzdať diela, ktoré v nedofinancovanom školstve dlhé roky budovala.
Je mi ľúto , že sa v poslaneckom zbore nenašiel nikto kto by sa jej zastal, keď nie ako riaditeľky tak aspoň ako ženy.
Aj keď pani riaditeľka žiadne dôvody neuvádza, plne chápem jediný možný krok ktorý urobila. Iná možnosť, pri súčasnom primátorovi a väčšiny poslaneckého zboru, asi nebola.
Zároveň prajem pani riaditeľke pevné zdravie a psychickú pohodu, ktorú tu nemala. Ďakujem pani riaditeľka za odvedenú prácu v prospech školy a žiakov nášho mesta.
M.O.
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 0   0
11:38:20 27.02.2019 [6756] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň všetkým.

Tak, pánovi Šimkovi aj s jeho bratom sa to predsa podarilo. Vyhnali z tohto mesta jednú z výnimočných osobností a úžasnú ženu, ktorá celý život obetovala svojej práci - práci s deťmi - našimi deťmi.

Viacerí z Vás možno videli len to inkriminované zastupiteľstvo, v ktorom ste mali možnosť vidieť nedôstojné správanie sa primátora Šimku k riaditeľke školy. Takto by sa nikto nemal správať, nie len k riaditeľke, ale ani k žene. Takmer nikto neviete koľko ročná a pretrvávajúca šikana predchádzala tomuto ťažkému rozhodnutiu zo strany úžasnej ženy PaedDr. Anny Chlupíkovej. Snáď raz prehovorí o všetkom verejne.

Ostáva len dúfať, že táto šikana skončí jej odchodom a nebude pokračovať, tam kde plánuje ďalej pôsobiť.

Pozdravujem, všetkých kandidátov na post primátora, vďaka ktorým máme v meste to čo väčšina z nás nechcela.

Pekný deň.

Janka
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 3   0
19:32:16 11.02.2019 [6754] Nevhodný príspevok?
Katastrofa, zvaná vnútorný život jednotlivca!


Jestvujú veci nesmierne dôležité, ktorých dosah podceňujeme. Veci, ktorým neprikladáme veľký význam, avšak v skutočnosti práve oni zásadným spôsobom ovplyvňujú celý náš život. Nevedieť o nich, neprikladať im význam a podceňovať ich musí mať potom nevyhnutne katastrofálny dopad na celé naše bytie. No a jednou z takýchto vecí je aj náš vlastný, osobný vnútorný život, zahŕňajúci naše cítenie a myslenie. Aby sme boli schopní pochopiť, o čom konkrétne je reč, uveďme si názorný príklad:

Viac sa dozviete na:
http://kusvetlu.blog.cz/1902/katastrofa-zvana-vnutorny-zivot-jednotlivca
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 0   0
15:20:41 11.02.2019 [6753] Nevhodný príspevok?
Pre tých, ktorí nemali čas si pozrieť celé, takmer štvorhodinové video z posledného MsZ, dávam do pozornosti stručný popis One man show.

Na úvod porušil primátor zákon č. 369/1990 v tom, že zákon ukladá najprv schváliť program tak, ako bol zverejnený. Po jeho schválení sa môžu doplňovať ďalšie body programu. Primátor pred hlasovaním o programe hneď účelovo do programu zaradil vystúpenie občanov, aby ho pri druhom hlasovaní poslanci náhodou nemohli neschváliť, lebo ten program, ktorý bol zverejnený schvaľuje väčšina prítomných poslancov, ale doplnky do programu už musí schváliť väčšina všetkých poslancov, teda minimálne šesť, čo mohol byť problém, lebo do vystúpenia občanov bol prihlásený len jeho brat.

Vystúpenie brata primátora nesklamalo. Zasa plno invektív, poloprávd a vlastných úvah. Útok na bývalého primátora, prednostu, riaditeľku ZŠ a kontrolóra. Na vystúpenie reagovala pani riaditeľka ZŠ, objasnila ako to v skutočnosti bolo, na čo s prekvapením povedal primátor, že on verí občanovi – bratovi a nie pani riaditeľke.

Po voľbe občanov do komisii a poslancov do rady školy, mával primátor dokumentom od ombudsmanky, v ktorom sa písalo, že bývalé vedenie stíšením zvuku pri osočovaní zo strany bratov Šimkovcov sa dopustilo cenzúry, čo je neprípustné. Opäť pán primátor začal ohovárať bývalého primátora a prednostu, na čo mu poslanec Hvojník niekoľkokrát skočil do reči a tvrdil že klame. Následne poslanec Hvojník opustil rokovanie MsZ, čo primátor posmešne okomentoval slovami, že pán poslanec Hvojník demonštratívne opúšťa rokovanie MsZ. Preto každý, kto si vypočul záverečný doslov k MsZ sa musel chytať za brucho od smiechu (hoci skôr by sa hodil plač), kde primátor Šimka svoju chybu odôvodňoval tým, že si neuvedomil, že poslanec Hvojník už nie je na rokovaní MsZ.

V ďalšom programe MsZ bolo preskúmanie kontrolóra, či mohol podpísať bývalý primátor zmluvu na Dom služieb vo výške takmer 673 tisíc, alebo nie. Keď hlavný kontrolór odprezentoval všetko, čo predchádzalo podpisu zmluvy a výsledok nebol podľa predstáv primátora, tak sa pretrhla hrádza a na hlavu kontrolóra sa z nej vylievala špina z úst primátora a viceprimátorky. Nič faktické, žiadne odvolávanie sa na zákony, alebo nariadenia, len domnienky a dohady. Pani viceprimátorka nemôže zabudnúť, že si kontrolór dovolil kontrolovať KCMN a k tomu pridala nepodložené tvrdenia, ako ich kontrolór doteraz klamal. Pán primátor neostal nič pozadu a opäť vychrlil vedrá výkal** (takých istých ako púšťa do rieky Nitry) na hlavného kontrolóra. Kontrolór sa správne opýtal, že či si mal vymyslieť zákon, ktorý bol pri celom postupe porušený, aby boli primátor a viceprimátorka spokojní. Vyvrcholilo to návrhom primátora na odvolanie hlavného kontrolóra z funkcie.

Tu sa ukázali pán primátor a pani viceprimátorka ako „špičkoví právni inteleguáni“. Najprv skoncipovali pofidérny návrh uznesenia a primátor dal o ňom hlasovať. Za odvolanie hlasovali piati, dvaja sa zdržali hlasovania. Silná štvorka pána primátora (Hajnovič, Horná, Balák, Mokrá) zdvihli ruku bez zaváhania. Poslanec Svitok nemal asi na to jasný názor, čo bolo vidieť aj na tom, ako váhavo sa pridal na stranu silnej štvorky. Pánov poslancov Adamca a Mištinu asi primátor so svojou zástupkyňou nepresvedčili celkom, preto sa hlasovania zdržali.

Podľa zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení je na odvolanie kontrolóra potrebná väčšina všetkých poslancov, ktorí boli na volebné obdobie zvolení. Teda ich bolo potrebných šesť. Napriek tomu, že ich za odvolanie hlasovalo iba päť, pán primátor vyhlásil, že uznesenie prešlo.

Teraz to najlepšie – dôvetok pána primátora k vysielaniu v nováckej televízii. On, neomylný predsa nemôže urobiť chybu a keď náhodou sa niečo také stane, tak treba dať občanom do hlavy „svoju pravdu“. Zvalil vinu na kontrolóra, že ho mal na pochybenie upozorniť a na to, že si nevšimol, že poslanec Hvojník odišiel, hoci jeho odchod posmešne komentoval.

Myslím si, že kontrolór vedel, že to pri hlasovaní pobabrali a vnútorne sa rehotal, ako sa v týchto vlastných výkaloch bude primátor máčať. On, neomylný, ktorý vyhlasuje, že ho občania zvolili po siedmy krát za primátora, teda, že bude mať 28 rokov odslúžených vo vedení mesta a doteraz nemá v malíčku zákon č. 369/1990 o obecnom zriadení, čo je základným zákonom o činnosti orgánov v obci. A pri kritike kontrolóra sa aj pani viceprimátorka nezabudla pochváliť, že je členkou MsZ už štvrté volebné obdobie po sebe. A aj ona ukázala, ako ovláda základný zákon obce. Spokojne si oddýchla, keď v nesúlade so zákonom odvolala kontrolóra.

Najväčšia zábava je v tom, že primátor vyhlásil, že musí podľa zákona do 10 dní uznesenie o odvolaní kontrolóra podpísať. Má na výber ako porušiť zákon. Buď sa podpíše pod uznesenie, ktoré odporuje zákonu, alebo nepodpíše uznesenie, čím tiež poruší zákon. Pán primátor nesklamal. Hoci v audio dokrútke tvrdil, že uznesenie podpíše, lebo musí a následne ho napadne na prokuratúre, nepodpísal ho, lebo nie je zverejnené na stránke novaky.sk. Vyhlásil, že vie že ho musí podpísať a s plným vedomím ho nepodpísal. Úmyselne porušil zákon.

Na záver videa z MsZ primátor doplnil zvukovú dokrútku, v ktorej ako malý žiačik hľadal vinníka, či už kontrolóra, pána poslanca Hvojníka a iné okolnosti, len chlapsky, bez výhovoriek nepriznal, že to pokakal musí to napraviť. Ja chápem, prečo sa takto vyhováral. Jeho systém práce je dať do éteru lož, potom ju stokrát opakovať, až mu naivky uveria, že hovorí pravdu. Uvidíme, koľkokrát ešte tieto slaboduché výhovorky zopakuje.

Na jednom MsZ hneď dvakrát bol porušený zákon našim staronovým primátorom. Zavedie novú tradíciu? Video z posledného zastupiteľstva sú dôkazom na jeho dve klamstvá aj pre tých jednoduchých. Prvé bolo, keď ho hlavný kontrolór vyzval, aby vyhlásil prestávku, podpísal uznesenie a on okamžite odchádza, tak primátor vyhlásil: „Uznesenie podpíšem zajtra!!!“ Nepodpísal, teda klamal. Potom v spomínanej audio dokrútke vyhlásil, že uznesenie podpíše a nepodpísal. Zase klamal.

Summa summarum. Záver jedného rokovania MsZ dve klamstvá a dve porušenia zákona. Ďakujeme.
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 1   3
Jana K na tému Politika
19:30:17 08.02.2019 [6750] Nevhodný príspevok?
Pán Vida, napísať, že "Nuž ja som si žiadne nedôstojné správanie primátora nevšimol." je veľmi nemiestne. Ale je to vaša vizitka. A vidím, že máte rovnaké maniere ako primátor mesta Dušan Šimka "tak mlčte,lebo v opačnom prípade sa vystavujete možným konzekvenciám", zastrašovanie, vyhrážanie, kamuflovanie.

Dezider, veľká náhoda, že pár minút po pánovi Vidovi tvrdíte to isté "Ja som si nevšimol žiadne nedostojné správanie primátora Dušana Šimku." takmer na vlas rovnaké tvrdenie ako Lavida. Riadna náhoda. A napísať "pretože na ten astronomický odliv peňazí nevidím nič v našom meste" je tiež nemiestne, výpis aj so sumami je k dispozícií na stránke vtedajšieho primátora Daniša, môžete si to všetko pozrieť, ale vám nejde o pravdu, len o podporu človeka, ktorý v tomto meste len podporuje vlnu nenávisti a strachu. Takže vaše tvrdenie "Prajem nám všetkým , aby sa naše mesto skonsolidovalo a medziľudské vzťahy boli opať normálne." podporujem, ale zrejme musíte dozrieť na to aby ste zistili že sa to nedá pokiaľ tu bude Šimka.

Vidím, že na tomto webe je zaplatených veľa "vyzdvihovačov" Dušana Šimku. Tak uvidíme o 4 roky či aj Šimka prinesie toľko miliónov z dotácií ako Daniš. Pochybujem. To čo sa mohlo po Šimkovi konečne, ako tak dať dokopy, ostane opäť zničené a ošarpané.
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 0   3
18:15:32 08.02.2019 [6749] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Ja som si nevšimol žiadne nedostojné správanie primátora Dušana Šimku. Keď si pozriete spätne mestské zastupiteľstvá, keď úradoval p. Daniš, prípadne prečítate "nováky com", arogantných útokov na Dušana Šimku nájdete požehnane.
Myslím, že súčastný primátor robí to, prečo ho ľudia zvolili. Ja ako občan chcem vedieť, ako sa hospodárilo za posledné 4 roky, či sa skutočne mesto zaúverovalo, do akej miery, pretože na ten astronomický odliv peňazí nevidím nič v našom meste. Tak vynášajme súdy, keď budeme vedieť, aká je realita. Pokiaľ má Dušan Šimka pravdu, tak je to bývalé hospodárenie dosť šokujúce. A nerozoberajme tu Váš pocit pani Jana K, ale fakty. Tie nás zaujímajú všetkých. Prajem nám všetkým , aby sa naše mesto skonsolidovalo a medziľudské vzťahy boli opať normálne.
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 3   0
lavida na tému Politika
17:53:19 08.02.2019 [6748] Nevhodný príspevok?
Nuž ja som si žiadne nedôstojné správanie primátora nevšimol.Zato správanie poslanca p.Hvojníka bolo skutočne nedôstojné.
Pokiaľ máte nejaké dôkazy,že pozemok,ktorý získal môj otec a jeho brat po zmene režimu v reštitučnom konaní bol získaný neoprávnene,tak ste povinná to oznámiť príslušným orgánom.Ak takými dôkazmi nedisponujete,tak mlčte,lebo v opačnom prípade sa vystavujete možným konzekvenciám pokiaľ sa rozhodnem brániť svoju česť a dobré meno zákonným spôsobom.
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 3   0
Jana K na tému Politika
18:20:46 07.02.2019 [6747] Nevhodný príspevok?
Dobrý večer pán Vida.

Zaujímavé, že ste si všimli len to čo ste chceli. Ale napríklad toto ste si nevšimli v mojom príspevku: "Chcem len povedať, že toľko nedôstojného správania sa primátora mesta Dušana Šimku voči ľuďom som už dlho nevidela. Takto ponižovať ľudí, to sa nepatrí nikomu a už vôbec nie predstaviteľovi mesta.".

Ale viem asi prečo, ktože to stavia dom vedľa primátora Dušana Šimku? Nie je to náhodou Vaša rodina? A nie je to náhodou pozemok, o ktorom sa tu písalo: "Manipuláciami s pozemkami mesta na Duklianskej ulici a uprednostnení svojich osobných záujmov pred záujmami mesta, dopustil premiestnenie týchto mestských pozemkov a posunutie na miesto, ktoré je ťažko využiteľné pre výstavbu rodinných domov a tým i znehodnotenie ich ceny."

Dobre vieme prečo tu obhajujete pána Šimku, vy by ste sa tiež mali hanbiť.

Pekný večer.

Janka
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 0   3
lavida na tému Politika
20:54:39 06.02.2019 [6746] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň.
Citujem z príspevku prispievateľky JanaK: “Neverím mu ani slovo, hovorí pekne a presvedčivo, ale ja už mu dávno nič neverím. Môže mávať papiermi koľko chce.“
Domnievam sa,že toto je klasický príklad toho,akým spôsobom niektorí ľudia postupujú pri posudzovaní informácií z prostredia nováckej komunity.
Ide tu o príklad posudzovania reality z pohľadu predsudku a emócie.Ide o mylný a zavádzajúci postoj,postavený nie na objektívnej realite,ale na nereálnom subjektívnom posúdení faktov v tom zmysle,že pani JanaK tvrdí,že akýkoľvek primátorom predkladaný dôkaz potvrdzujúci pravdivosť jeho tvrdení je so stopercentnou určitosťou presného poznania možné pokladať za klamlivý/nepravdivý/.
Pýtam sa teda prispievateľa JanaK,či si preštudovala dotyčné materiály predkladané primátorom a či si overila ich pravosť?
Ak áno,tak poprosím nejaké dôkazy o takej skutočnosti.
Lebo ak také dôkazy o nepravdivosti primátorových tvrdení nemá k dispozícii,tak je možné jej tvrdenie o pochybnej pravdivosti primátorových slov účinne namietať.
Domnievam sa ,že aj právna prax je v tomto prípade na mojej strane,pretože ak niekto tvrdí,že niekto klame,tak je povinný to aj dokázať.


[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 1   1
Jana K na tému Politika
16:48:45 05.02.2019 [6744] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň všetkým.

Pozrela som si časť zo záznamu mestského zastupiteľstva. Chcem len povedať, že toľko nedôstojného správania sa primátora mesta Dušana Šimku voči ľuďom som už dlho nevidela. Takto ponižovať ľudí, to sa nepatrí nikomu a už vôbec nie predstaviteľovi mesta.

Neverím mu ani slovo, hovorí pekne a presvedčivo, ale ja už mu dávno nič neverím. Môže mávať papiermi koľko chce.

Dozvedela som sa, že riaditeľke ZŠ a CVČ bol znížený plat na maximálne možné minimum, bez toho aby bolo uvedené nejaké odôvodnenie.

Vyjadrujem absolútnu nespokojnosť a pohoršenie nad konaním primátora mesta Dušana Šimku. Neskutočne sa hanbím čo robí a ako koná. Zároveň sa hanbím aj za pani poslankyňu Hornú, ktorá sa vie dobre pretvarovať. Všímam si to už viac rokov. Múdro sa tvári, rozpráva pekne, ale čo sa stalo s KCMN a ako bolo KCMN prevádzkované, za to môže aj ona ako riaditeľka KCMN a Dušan Šimka ako člen dozornej rady KCMN.

Keď si pozriem čo sa momentálne deje:
- zníženie platov tým čo pre toto mesto niečo spravili
- odvolanie kontrolóra mesta
- hlasovanie poslancov Horná, Hajnovič a spol.
vidím to tak, že o chvíľku bude založená nová nezisková spoločnosť, podobná ako KCMN a peniažky sa zase budú z mesta prelievať inde. Veď si spomeňme ako vykradli KCMN a ukradli dokumenty z trezora. Ako vykradli dom pani Hornej a ukradli dokumenty KCMN a pracovný počítač jej manžela. Všetko boli náhodou účtovné dokumenty. Viac to v týchto Novákoch už ani smrdieť nemôže.

Len toľko môj osobný názor. Očakávam rekcie niektorých poslancov, budem len rada.

Pekný deň všetkým.

Jana
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 0   3
14:49:07 04.02.2019 [6741] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň.

Viem, že som kedysi napísal, že nebudem reagovať na príspevky iných pisateľov. No ako sa hovorí "Výnimky potvrdzujú pravidlá" Preto sa pokúsim odpovedať na legitímnu a normálnu otázku p. lavidu.
Zo zasadania MsZ som naozaj odišiel po hodine. Ja som tam prišiel kvôli programu MsZ a ako som už písal, po hodine okrem procedurálnych otázok sa nič neprejednalo. Mňa naozaj nezaujímajú rétorické cvičenia. Jednoducho bolo to iné ako som očakával, tak som odišiel.
V deň keď bol uverejnený môj príspevok mi volal pán primátor. Mal som s ním vyše polhodinový rozhovor. Aj on mi povedal, že som mohol vystúpiť , resp. mi ponúkol vystúpenie na budúcom MsZ. Nemyslím si , že by poslanci a občania boli nejako zvlášt zvedaví, na naše rétorické schopnosti. Bol by to len názor proti názoru, postoj, proti postoju. Z toho som už akosi vyrástol. Poslanci majú svoje rodiny a svoj voľný čas dokážu určite lepšie využiť, ako počúvať nekonečnú diskusiu, ktorá prakticky nič nerieši. Tak som navrhol p.primátorovi, že som kedykoľvek pripravený na diskusiu s ním, medzi štyrmi očami, po jeho pracovnej dobe, niekde na káve, presne tak, ako to bolo v minulom i predminulom roku. On dobre vie, že som jeden z mála z tých, ktorí mu pokiaľ to bude možné, vždy zdvihne telefón, alebo sa s ním stretne na káve. Zdvíhal som mu telefón a diskutoval s ním v dobe, keď mu telefón zdvihol málokto. Mnohí mi to vtedy vyčítali. Nikdy mi však nijako neublížil a vždy som ho ako primátora, alebo občana rešpektoval. To isté platí aj k jeho bratovi. Čo nás odlišuje sú len názory na niektoré veci. Aj to nie na všetky. Aj pri tomto telefonáte sme sa zhodli na určitých veciach a ja som tomu naozaj rád. Osobne nemám problém nikde vystúpiť, len to musí mať zmysel. Vystupoval som už za iných okolností, na iných fórach, pred množstvom ľudí, aj tam kde len na mňa pískali. Bola aj taká doba. Keď bude potrebné niečo povedať, čo bude zaujímať všetkých občanov, tak to poviem. Keď bude treba niečo napísať, tak to napíšem a podpíšem sa. Na túto stránku píšem preto, lebo tu nikoho neotravujem, ani neoberám o čas. Kto chce, tak si to prečíta, kto chce, tak sa k tomu vyjadrí. Éto vsio
P. lavida, neviem či som Vás uspokojil so svojou odpoveďou? Ak nie mrzí ma to, ale s tým už nič nenarobím. Inak Vám proste odpovedať nedokážem.

S úctou
Ľubo Dzurák
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 0   0
lavida na tému Politika
16:00:34 03.02.2019 [6740] Nevhodný príspevok?
Nuž vo svojom príspevku by som len chcel pripomenúť ,že nový primátor verejne proklamoval,že každému občanovi,ktorý bude mať záujem o vyjadrenie svojho názoru v diskusii na zasadnutiach MZ,to bude umožnené tak,aby bola v čo najväčšej miere zabezpečená demokratická zásada plurality názorov a transparentnosťi.To je možné hodnotiť len pozitívne.Takisto pozitívne možno hodnotiť jeho opatrenie,ktoré umožňuje občanom podať svoje názory,postrehy a podnety z akejkoľvek oblasti života v komunite použitím schránky,umiestnenej pred vchodom do MÚ.
Ak som dobre videl,tak pán Ľubomír odišiel zo zasadania MZ v 53.minúte záznamu a potom sa už do zasadacej miestnosti nevrátil.Potom celkom logicky človeka musí napadnúť otázka,že z akého dôvodu nevyužil možnosť diskutovať priamo na zasadnutí MZ.Veď je predsa logické,že ak mám čo povedať a môžem,tak to aj poviem.
A presne to urobil aj primátor.Ak má pripomienky k hospodáreniu minulého vedenia,tak je jeho psou povinnosťou ich občanom predostrieť.Napokon predsa ponúkol aj bývalému vedeniu mesta možnosť zúčastniť sa zasadnutia a vyjadriť sa ku všetkému,o čom informoval.
Bývalý primátor a prednosta úradu jeho pozvánku neprijali z dôvodu,že neboli informovaní vopred o čom bude nový primátor informovať a nemohli sa teda pripraviť na konkrétne problémy.
To je myslím úplne v poriadku.Takže si maslím ,že celý problém je možné vyriešiť veľmi jednoducho tak,že nový primátor podá bývalému vedeniu požadované informácie,aby sa mohli pripraviť vopred a na ďaľšom zasadnutí MZ sa budú môcť ku nim vyjadriť.
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 2   0
19:00:47 31.01.2019 [6739] Nevhodný príspevok?
Verím, že nekráčame tam, kde sme už boli.

Dobrý deň.

Nemyslel som si, že zrovna takto začnem svoj príspevok v r. 2019. Žiaľ v živote sa niekedy dejú veci na ktoré musíme, resp. by sme mali zareagovať. Naozaj ma mrzí, že to bude viac menej negatívna reakcia. Tak ako niektorí ďalší občania i ja som bol zvedavý na 1.pracovné rokovanie MsZ. Program jednoduchý, tak na hodku. Rokovanie začalo o 15.00 a ešte o 16.00 okrem procedurálnych návrhov sa za hodinu nič neprejednalo. Musím priznať, že v kútiku duše som veril, že nový primátor začne svoje pôsobenie v úrade v inom štýle. Sklamal som sa. Určite k prešľapom, či nedostatkom, v minulom období treba zaujať stanovisko, no nie som si istý, či zvolený spôsob bol správny. Neviem, aký pocit z toho mali poslanci, či ostatní prítomní, no ja nie najlepší. Prišlo mi to ako verejné pranierovanie niečoho, čo sa určite dalo vyriešiť iným, kultúrnejším a predovšetkým profesionálnejším spôsobom. Úprimne mi bolo ľúto p. riaditeľky ZŠ. Takýto verejný praniér si ona jednoducho nezaslúžila, zvlášť, keď ZŠ pod jej vedením dosahuje už roky výborné výsledky. Osobne verím, že to, čo na MsZ povedala bolo úprimné, priamo z duše, či srdca a hlavne pravdivé. Verím, že stav okolo vymaľovania tried, ako aj rekonštrukcie WC a ďalších veci, ona nezavinila. Ak niekoho naozaj mrzí, že to všetko dopadlo inak, ako sa to naplánovalo, tak určite hlavne ju. Keby pán primátor po jej vystúpení povedal : Ok beriem Vaše stanovisko, spoločne si to ešte raz prejdeme a pokúsime sa spoločne nájsť riešenie, tak to beriem. Na jej vystúpenie však padli len dve slová: Neverím Vám. Určite je to jeho právo a chcel týmito slovami zrejme dokumentovať svoju silu. No nie je však problém ukázať svoju silu ak máme moc a postavenie. O tom niečo viem. Ja skôr obdivujem ľudí, ktorí aj vo vysokom postavení ukazujú určitú pokoru a úctu k ľuďom. To mi tu akosi chýbalo. Pravda je totiž veľmi zložitá vec a každá minca má dve strany. Určite ich má aj momentálna situácia na ZŠ. Raz niekto múdry povedal : "Kto pozná len jednu pravdu, musí vedieť dokonale prekrúcať fakty." Každý z čitateľov si môže urobiť svoj názor o pravdivosti tohto výroku. Nakoniec aj k tomu čo som napísal sa môže každý slobodne vyjadriť. Aj pán primátor sa môže nad tým buď zamyslieť, alebo si povedať: "Ako si môže dovoliť niekto takéto niečo napísať." V živote máme vždy viac možností ako sa rozhodnúť, či na veci zareagovať. Je to len a len na nás.
Aj keď už ubehlo dosť dní od začiatku roku, chcel by som prispievateľom, čitateľom zaželať veľa zdravia, pohody a porozumenia v r. 2019. Stránke samotnej želám, aby bola, ak bude treba, tou druhou stranou mince v našom meste. Aby tu ľudia mohli slobodne vyjadrovať svoje názory, aby sme mali rešpekt a určitú úctu nielen k sebe, ale aj k názorom, s ktorými sa nestotožníme. Osobne by som bol rád, keby tu začalo vyjadrovať svoje názory, či už pozitívne, alebo negatívne viac občanov nášho mesta a pokiaľ možno, aby sa nebáli, či nehanbili aj podpísať. Len otvorenou a priamou diskusiou dokážeme vyhnať z mesta to, čo nás rozdeľuje a zamedzíme tomu, aby sme sa nevrátili tam, kde už sme boli. Už som to raz tu napísal a opakujem. Konečne si treba uvedomiť, že nie každý kto nás kritizuje, alebo má iný názor je náš nepriateľ. Naopak, nie každý, kto nás chváli a na všetko prikyvuje je náš priateľ.

S úctou
Ľubo Dzurák
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 0   1
19:53:20 28.01.2019 [6738] Nevhodný príspevok?
Reakcia Mgr. Milana Oršulu na pozvánku Ing. Dušana Šimku.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Dobrý deň pán Šimka Dušan,
dnes t. j. 28.01.2019 som obdržal pozvánku na rokovanie MsZ konaného dňa 29.01.2019 o 15,00 kde mi dávate možnosť vyjadriť sa k "informáciám", o ktorých pán Šimka budete informovať občanov a poslancov MsZ.

Vzhľadom k tomu, že sa nehodlám ani s profesijných ale ani z rodinných dôvodov zúčastniť tohto "vypočúvania a pranierovania na verejnosti" dovoľujem si Vám zaslať nasledovné stanovisko.

Vážený pán Šimka v prvom rade sa mi zdá absolútne nekorektné, ak si ma dovolíte pozvať na verejný pranier v rámci mestského zastupiteľstva. Rokovanie MsZ má z môjho pohľadu pracovný charakter, kde sa majú prerokovávať dôležité otázky rozvoja a fungovania samosprávy v tomto prípade mesta Nováky. V druhom rade je od vás absolútne nekorektné a absurdné, aby ste ma pozvali obhajovať niečo na čo sa dopredu nemôžem pripraviť a zatajujete mi skutočnosti, o ktorých mienite informovať poslancov a občanov rámci rokovania MsZ.
Zo stručnosti vašej pozvánky je badať známky arogancie vašej osoby a snahy potupiť moju dôstojnosť, ako aj snahu dehonestovať prácu, ktorá bola počas môjho pôsobenia na MsÚ v pozícii prednostu manažovaná. Za tretie vážený pán Šimka, tak ako v minulosti, tak ani dnes nepochybujem o tom, že moje vysvetlenie k vašim nedefinovaným informáciám bude viesť len k ďalším podaniam na orgány činným v trestnom konaní, ktorých súčasťou bude ako dôkazový materiál aj záznam predmetného rokovania MsZ. Preto využijem v prípade ďalších trestných podaní na vaše informácie moje písomné sa vyjadrenie u konkrétneho vyšetrovateľa.

Verím, že predmetné stanovisko bude zverejnené v úplnom znení a bude tak učinené v rámci transparentnosti na sprístupnenie informácii, za ktoré ste sa vždy zasadzoval.

S pozdravom
Milan Oršula
--------------------------------------------------------------------------------------------

[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 0   1
Meno:
Heslo:
Nebezpečné znečistenie. Bývalý zamestnanec odhalil nekalé praktiky
NOVÁKY / Rybári už niekoľko rokov upozorňujú na znečistenú vodu v rieke Nitra. Tá je najmä v úseku pod Novákmi plná chemických látok. Do redakcie TV JOJ sa ozval bývalý hasič, ktorý pracoval v tamojšej chemičke. Informoval o tom, ako tam zneškodňovali ortuť.
zobraziť podrobnosti »
NOVÉ! 20.03.2019
VIDEO: Prievidza má letisko. Ani Federer už nemusí dosadať na trávu
Lúka s ďatelinou bola dlhých sedemdesiat rokov letiskom v Prievidzi. To sa teraz zmenilo. Trávu nahradil asfalt. Pomôcť to môže celému regiónu.
zobraziť podrobnosti »
NOVÉ! 19.03.2019
Budú sa preverovať výsledky volieb: Neúspešní kandidáti žiadajú o prepočítanie hlasov
NOVÁKY - Jeden z neúspešných kandidátov na primátora Novák v novembrových voľbách do orgánov samosprávy obcí požiadal Ústavný súd (ÚS) SR o prepočítanie hlasov. Podanie odôvodnil tesným rozdielom hlasov voličov medzi ním a zvoleným kandidátom.
zobraziť podrobnosti »
28.11.2018
Hlasuj za ZŠ Nováky a vyhraj
V hre sú 3x plne vybavené počítačové učebne s interaktívnou tabuľou v hodnote 21 000 € pre tvoju školu a viac ako 120 vecných cien pre teba, hlasovanie prebieha do 31.12.2018
zobraziť podrobnosti »
22.11.2018
Mestské zastupiteľstvo zo dňa 29. októbra 2018
Video-záznam.
zobraziť podrobnosti »
04.11.2018
Mail:
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa.