Online 3 ľudia. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
881 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
15:53:10 02.04.2020 [7216] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Pre súčasnosť je charakteristické, že za niečo pekné, čo sa všetkým páči a má význam pre nás všetkých obyvateľov Novák, považujú rozumne uvažujúci ľudia skutočnosť, že naši obyvatelia si navzájom pomáhajú. Ako to sledujeme, niektorí šili a šijú rúška, iní nosia seniorom jedlo či nákupy. Začali sa vyrábať dezinfekčné prostriedky a ochranné odevy. Významne u nás pokročila disciplinovanosť a zodpovednosť . Akceptujeme fakt, teda aspoň ako to ja vnímam už u väčšiny ľudí rešpektujeme ochranné opatrenia . Správame sa zodpovedne, dokonca my, starší, sme doma!!! Nebolo by korektné, ak by som opomenul, že i mesto pomáha. Však to čítate. I preto si myslím a sa nebojím povedať , bude dobre.
I napriek uvedenému mi prosím nezazlievajte, ak vyjadrím svoj názor a prihovorím sa týmto statusom. Ing. Dušan Šimka dnes, už nie je človek natáčajúci si seba do iPhonu (aby sa doma na gauči kochal nad svojou filmovou úlohou)svoje vystúpenia v úvode zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Novákoch (ďalej MsZ), má už z našich daní plateného kameramana. Teda za naše peniaze. K jeho vystúpeniam čo do pripomienkovania no, nechcem byť Paľom Haberom (volajú ho vraj kat talentov z jednej show) a veru ho niekedy museli teraz už nášho primátora naši mestskí policajti. aj „vypoťkať“, či spisovne dali ho vyviesť z miestnosti , v ktorej sa konalo zasadnutie zasadnutia MsZ za neslušný, nevhodný jeho prejav.
Ing.Dušan Šimka je však dnes už primátor mesta. Boli voľby. Ale dobre, čo už? A mnohí sme odrazu precitli. Však to poznáte. A práve preto je dôležitejšie, a o to ide vari i občanom s kritickým myslením, nevynímajúc niektorých poslancov, že práve v dôsledku znova nadobudnutého postavenia, by mal vážiť slová vypustené z jeho úst do verejného priestoru. Mal by upustiť z jeho nabubrenosti, papalášizmu a jajákania. Už by to mal vari ovládať, keďže účinkoval na poste primátora niekoľko období. Veď memento by malo pre neho byť to ,že už mu voliči vymazali raz noty, aby mu prerušili „Pieseň o moci“. To by ho azda mohlo, ba malo evokovať k väčšej pokore, najmä k ľuďom tu žijúcim.
A napokon, naozaj nikto by nemal využívať súčasnú situáciu k upevneniu si svojej vlastnej moci, takýmito bezprecedentnými výrokmi a vyhláseniami, ktoré som si vypočul v odpozeranom vysielaní na portále mesta (v nadväznosti na zákon o GDPR, možno aj na hrane uvedeného zákona), ale úsilie by malo u každého z nás smerovať k boju proti pandémii spôsobenej koronavírusom COVID 19. A k tomu i naďalej je potrebné pripustiť u každého z nás naozaj veľa dobrej vôle. Ale kričať do éteru, ja by som aj, ale oni poslanci nechcú, je metóda, na ktorú chceme zabudnúť, a z ktorej ešte stále chodí mráz po našom chrbte tak, ako aj pri spomienke na ním podávané nezmyselné ,nepravdivé udania, trestné oznámenia na mladých poslancov. Veď sa naozaj naubližoval, niekoľko rokov späť až,až.
Diskreditujúce vyhlásenie a jeho ľahkovážne zverejnenie o negatívnom prístupe poslancov MsZ, vraj s nesúhlasným stanoviskom k nákupu rúšok, naviac výslovne poslancov dehonestujúco podľa mena vyšpecifikovaných, je poľutovaniahodné primátorovo konanie voči poslancom. Je vecou poslancov, aký postoj zaujmú, avšak si myslím, že by mali reagovať na obsah primátorovho vyhlásenia, ktorého fabulatívny, difamačný charakter nie je prijateľný. Takže po poriadku.:
Orgánmi obce(mesta) sú: a) Mestské zastupiteľstvo,b) Primátor mesta .
Postavenie primátora je v zák.č. 369/1990Zb.O obecnom zriadení je definované v §-e 13, napr. v bode 1.takto:
• Predstaviteľom (v našom prípade) mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta je primátor obce je starosta... ... Primátor je štatutárnym orgánom mesta. ..
Postavenie MsZ je definované v §-e 11 vyššiecitovaného zákona
• MsZ je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta na štyri roky, najmä je mu vyhradené:
„určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním
Z uvedeného postavenia Mestského zastupiteľstva sa dá odôvodniť, že MsZ nič nezanedbalo, ak by pán primátor nekonšpiroval a aplikoval zákon do praxe, pretože tak by mnohým nedorozumeniam sa mohlo predísť. Treba zdôrazniť, že jeho vyhlásenie je nekompetentné, ak poukazuje na postup poslancov, naviac ako badať ním zavedená metóda práce, ho jeho samého, v niektorých jeho výrokoch od samého začiatku diskvalfikovala.
Viete, mnohokrát sme ho upozorňovali, aby obyvateľov nerozdeľoval, aby ich spájal, že len táto symbióza občianskeho spolunažívania môže mestečku pomôcť. Nebrali to vážne a výsledok sa prejavuje.
A tak pokračujme. Hoci pán primátor vyjadril počudovanie nad informáciou od občanov, že časť poslancov zverejnila výzvu k spolupráci a finančnej pomoci v tejto neľahkej situácii a na otázku, ktorú si pán primátor sám položil, že prečo neinformovali ostatných poslancov je naozaj jednoduchá odpoveď, pretože ten, kto dôsledne sleduje rokovania MsZ a vystupovanie, nazvime to koaličných poslancov, vari nikto nepochybuje, že z rôznych dôvodov je to o daromnom úsilí venovať snahe čas, najmä z dôvodu, že v súčasnosti zo strany absolútne submisívnych, bez vlastného názoru konajúcich koaličných poslancov k pánovi primátorovi ,by bolo márne plytvanie energiou. To vari vedia všetci aj dôvody. Vari sa bolo treba na problém zamerať inou, než deštruktívnou optikou.
Je otázne, (či z obavy objednať rúška, či z alibizmu zakryť si konanie poslaneckými kývnutiami hlavou) že prečo pán primátor ako výkonný orgán a štatutár mesta v časoch tejto pandémie vyvolanej koronavírusom COVID 19 nekonal, keďže „RUKY MAL VOĽNÉ“, teda bolo na ňom či zakúpi RÚŠKA alebo nezakúpi, pretože poslanci MU UMOŽNILI, ako som uviedol v predošlom príspevku, tým, že schválili Zásady o hospodárení s majetkom mesta, ktoré boli schválené uznesením MsZ č. 644/2017 zo dňa 26. 06. 2017. a primátor mohol konať do nadobudnutia majetku v sume 20.000.-€. Z uvedeného vyplýva, že poslanci si úlohu splnili a to, čo robili a ako robili podľa môjho názoru bola užitočná nadpráca a ich slobodný prejav k pomoci na riešenie vzniknutej pandemickej situácie.
Mám za to, že pán primátor by mal pochopiť, že poslanci a najmä ich rodinní príslušníci vnímajú citlivejšie takéto nekorektné a etickým zásadám odporujúce vyhlásenie z jeho strany, práve v tejto nešťastnej dobe. V meste žijú rodiny poslancov, ich deti a takéto reči primátora nastavujúce režim rôznych podozrení v jeho vyhláseniach, ich majú právo v tejto dobe vyrušovať. To nie je hra na fazuľky. Hoci množstvo jeho ľahkovážnych vyhlásení, ako uvádzam, poznáme i z obdobia jeho minulých pontifíkátov a nebolo ich málo, len aby osočil, ponížil, zastrašil ,sa domnievame, že v súčasnosti proti tomuto jeho špecifiku, sa ľudia, obyvatelia mesta, ktorým bolo primátorom ublížené, musia začať nevyhnutne vyhraňovať.
Ak pán primátor jeden, dvakrát čosi tresne, no dobre, pritrafí sa, však aj on je len človek. . Ale teraz je naozaj doba, aby neklamal, neosočoval, nevychádzal z jeho nesystémovej práce, bez opory v zákone nevystavoval mladých ľudí bez dokonalej negociácie verejnému pranieru, aby normálne vysvetlil, spájal ľudí a v pokore vystupoval v rozhovoroch s poslancami, občanmi, pretože ako to nedokáže, tam by sa mala ich tolerancia, ako to už poslanci MsZ naznačili, skončiť. Pretože dôsledok jeho rozhodnutí môže byť po zmiernení, či ukončení boja proti koronavírusu pre mesto bolestivý. A vo všeobecnost,i ako to, ho poznáme, sa dá očakávať znova, ako vždy opakovane, to nie ja ,to oni poslanci, občania, to štát? Nemyslím si, že súčasní poslanci by mali brať, že budú takéto výhovorky tolerovať. A vari ani obyvatelia.
A tak mi vari ešte dovoľte s úsmevom pripomenúť príspevok č. 7168 zverejnený na tejto stránke od anonymného,( ja naozaj nemám tušenia o koho sa jedná), prispievateľa píšucom pod nickom Dezider, ktorý zverejnil 10.3. 2020, ktorého text znie: „ Chcel by som apelovať na primátora Novák. Pokiaľ sleduje dianie v Európe a Taliansku, na rýchlosť šírenia sa Korona vírusu, či neuvažuje o nariadení uzavretia škol. Je to v jeho právomoci. Pred piatimi týždňami corona vírus v Takiansku podcenili a za tento čas nabral obludné rozmery a paralyzuje krajinu. Je to v právomoci primátora. Neviem, či je nutné v takejto situácii čakať na prvé obete a nakazených.....alebo čakať na pokyn štátu.“ Potiaľ Dezider. Neviem teda, kto a čo bolo skôr? Kura ,alebo vajce??? Ostatné výroky pána primátora boli len ozdobou jeho rétoriky, sú vetrom odviate a treba na ne zabudnúť.
Totižto, mali by sme si uvedomiť a všetko tomu krok za krokom nasvedčuje, však to čítate v periodikách, že ak by sme mali akýsi „ekonomický mikroskop“ a mohli tak detegovať účinky súčasnej pandémie ,možno by sme zistili pod drobnohľadom, že v prísune finančných prostriedkov bude mesto Nováky z počtu miest v tomto regióne Hornej Nitry ,posledným kolesom u voza. Napokon, ja som o tom, pri takomto riadení mesta, presvedčený. Primátor, ktorý má byť v ťažkých časoch lídrom a prijímať zodpovednosť za naše mesto, by si mal uvedomiť, že je to jeho práca, nemal by skúšať poslancov, obyvateľov a hrať svoje marketingové hry a teda nemal by hádzať zodpovednosť na poslancov. Mesto sa nedá riadiť nekontrolovateľným jeho konaním, a v časoch krízy už tobôž nie. Záverom prajem všetkým pevné zdravie a v rámci možností pozitívnu energiu, však ktohovie kedy vírus zmizne! PB
Hodnotenie: 0   0
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
<<< späť na zoznam tém
Meno:
Heslo:
V Prievidzi spustili prvý automat na rúška
Okrem rúšok automat ponúka dezinfekčný gél či sladkosti. Dobrovoľníci budú rúška priebežne dopĺňať.
zobraziť podrobnosti »
NOVÉ! 31.03.2020
AKTUÁLNE: Dobrovoľní hasiči začali v Partizánskom s dezinfekciou verejných priestorov!
V týchto dňoch majú dobrovoľní hasiči z Partizánskeho plné ruky práce. Okrem toho, že pomáhajú seniorom s nákupmi, v spolupráci s mestom sa v pondelok 30. marca pustili do ďalšej aktivity. Boj proti koronavírusu zobrali doslova od podlahy – čistením verejných priestranstiev.
zobraziť podrobnosti »
NOVÉ! 30.03.2020
Usmernenie k nakladaniu s odpadmi: Kam vyhadzovať rúška a respirátory?
V zmysle stanoviska ÚVZ SR sa použité ochranné prostriedky, ktoré vznikajú občanom v domácnosti alebo zamestnancom v bežných prevádzkach – rúška, respirátory, rukavice, vreckovky likvidujú ako bežný odpad. Špeciálny postup sa tu teda neuplatňuje. Tento odpad sa ukladá len do zmesového odpadu.
zobraziť podrobnosti »
NOVÉ! 30.03.2020
Nových pracovníkov chce prievidzská radnica zamestnať v rámci spoločného projektu s mestami Handlová a Bojnice.
Cieľom tohto projektu je posilnenie koordinačných a implementačných kapacít v týchto troch mestách. Hlavným partnerom je mesto Prievidza, ďalšími dvoma partnermi sú mestá Bojnice a Handlová. Výška finančného príspevku, ktorý budeme žiadať, bude pravdepodobne až 500.000 eur
zobraziť podrobnosti »
NOVÉ! 28.03.2020
Web pre rodičov: ucimenadialku.sk
V spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a MŠVVaŠ SR vznikla táto webová stránka ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách a prerušenej prezenčnej výučby na vysokých školách v čase epidémie koronavírusu. Cieľom webovej stránky je pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, manažmentu a zriaďovateľom škôl, ale i žiakom, študentom a rodičom zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení, ako aj pomôcť všetkým aktérom počas prerušenia vyučovania či prezenčnej výučby nachádzať riešenia vzniknutej situácie.
zobraziť podrobnosti »
25.03.2020
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.