Online 7 ľudí. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
795 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
19:26:20 15.06.2019 [6847] Nevhodný príspevok?
Keďže máme novú pani prezidentku, ktorej chcem vo svojom úvode poblahoželať, a popriať jej veľa úspechov v najvyššej funkcii a želám si, aby naozaj naplnila svoje slová, cit: „Neprišla som vládnuť, ale slúžiť občanom“. Veľká výzva. Priatelia, keď Dr. Daniel Daniš ohlásil svoju vôľu kandidovať v novembri 2018 v komunálnych voľbách, dalo sa v istom slova zmysle z jeho aktivity v predvolebnej kampani a prístupu k voľbám očakávať, že ho čaká sklamanie a precitnutie. K tomuto názoru ma doviedli úvahy niektorých voličov, ktorí mi vraveli, ako sa povie, nevedeli k nemu doklopať, aby ho upozornili na reči o prípadných pochybeniach, ktoré sa šírili medzi potenciálnymi voličmi, a ktorým mohol zabrániť, či mohol a mal ich v predstihu odstrániť. To je pravda. Teda pri jeho možnostiach aj tisíckrát vysvetliť a odstrániť tak pochybnosti. A tak, ako som predpokladal, stalo sa. Žiaľ pre neho aj pri takom nelogickom obrate niektorých voličov voči nemu vo voľbách, hoci títo za Šimku boli verejne Šimkom pranierovaní, niektorí takmer celí obliati obsahom z vedra hanby a poníženia, ktoré mal vtedy tento predstaviteľ mesta vždy na nesúhlasiaceho obyvateľa pripravené, aby ponížil, pokoril a dehonestoval človeka, majúceho iný ,ako mal on názor. A tak sa repríza nekonala, keďže Dr. Daniel Daniš takmer bez záujmu o boj ,akoby oznámil, ohlásil nezáujem o reprízu v mestskom dome a ako hovorím , takmer bez boja vydal svoje veliteľské stanovište silám zápasu, s ktorými spolu so svojimi voličmi získal svoj prvý mandát a pripustil tak, že ním vydané veliteľské stanovište obsadila opakovane arogancia moci, neskutočná bohorovnosť spočívajúca v pokračovaní nekompetentnosti a neodbornosti. Však napokon to už badať, že Dušan Šimka, staronový pán primátor sa vôbec neodkláňa z hodnotových koľají, ktoré si vyšliapal v rámci svojho postavenia primátora mesta v predchádzajúcich obdobiach. Teda, ako sme konštatovali, nie moc učenlivo pristúpil k nadobudnutej funkcii, hoci mnohí ľudia sa za posledné štyri roky vyučili viac ako on za dvadsaťštyri rokov. Ak niekto nepochopil , čo som uviedol, pripomínam, že nové situácie, ktoré život priniesol, len potvrdzujú moje slová, keďže ako vidieť staronového nášho pána primátora za jeho výsledky aj ľudia z jeho rangu (regionálni a celoslovenskí starostovia a primátori) vnímajú tak, ako to sledujeme. Odmietajú ho poveriť funkciami, v ktorých by im vládol , pretože cítia, že cesta arogancie už nie je až tak vhodná pre počiny primátora a že práca primátora si pýta korekciu a kreatívnejšie prístupy, konštruktívnejšie riešenia, viac ľudskosti a menej povýšenosti. Po odpozeraní jeho vystúpenia vo VVN 4/2019 mi pripadlo jeho vystúpenie tak, ako by sa správny chlap nemal správať. Vysvetľujem to tým, že ak tak veľmi veľa nedostatkov bolo v minulom volebnom období, aký dôvod ho viedol kandidovať, aby vstupoval do vraj bahna jeho predchodcu, ak by to nemalo ( pre neho Dušana Šimku samého, osobné a to mi verte, že má, veľké zvýhodnenie oproti dovtedajšiemu zamestnaniu na poste supervízora ,o.i. s dochádzkou za prácou až do Bratislavy). A tak ak je pravdou, že jeho plat je:
NOVÁKY - Ing. Dušan Šimka
ZÁkladný plat zo zákona: 2.441 €- Navýšenie platu poslancami: 30 %
Podiel úväzku: 100.00 %
Počet obyvateľov: 4 262
A VÝSLEDOK JE 3.174 € MESAČNE V HRUBOM, SI MYSLÍM, ŽE BY SA MAL VIAC VENOVAŤ PRÁCI A UKAZOVAŤ VÝSLEDKY SVOJEJ PRÁCE.
No, zatiaľ z jeho tvrdení je opak pravdou- nie o svojej práci , ale devalvovať prácu predchodcu. Veľmi sa snaží, až verejnou, ako som sledoval dehonestáciou. Aby som pokračoval, teda uznajte, aký dôvod ho viedol, aby kandidoval na tak významnú funkciu, teda primátora nášho mesta a neponechal dovtedajších funkcionárov mesta v tých jeho tvrdeniach, v tom bahne, ako sa vraví škvariť? Dalo by sa? Však, áno. Ale to by sme výrazne museli voliť inakšie. Len slepý nevidel, že čo nastane, ak voľby vyhrá Dušan Šimka súčasný staronový pán primátor. Som skeptický a nie vždy všetkému sa dá porozumieť. Ako však rozumieť (???), keď pre niektorých voličov, ako keby nebolo kauzy " odpadové vody vypúšťané z jeho rodinného domu do rieky Nitra, totálnej devastácie Futbalového ihriska na ul. S.Chalupku, neslávne ukončenej činnosti Kultúrneho centra Mesta Nováky, nefunkčného Mestského kina, devastovanej Mestskej plavárne, vyhrotené občianske a medziľudské vzťahy , atď, atď., pretože školstvo je osobitný úkaz. Akoby nebolo rôznych káuz, ktoré zaviedol voči spoluobčanom, akoby neboli preukázané zbytočné trestné oznámenia otravujúce život mladým ľuďom, poslancom, len aby ich zastrašil, len pre to, že sa stretli so svojimi voličmi. To bolo dovtedy naozaj v tomto pokojnom mestečku nevídané. Ozaj nechápem, ako to môže nevadiť jeho voličom. A tak len počkajme do parlamentných volieb, kam sa naši ľudia naklonia v snahe získať, vypýtať si akúsi trafiku. A na záver si dovolím konštatovať. Žijeme v rýchlej dobe paralelných svetov. Žiaľ, človek človeku sa stal vlkom. Priatelia však to poznáte, kto chce s vlkmi žiť ,musí s vlkmi vyť. No, priatelia, možno áno, ale to neznamená, že vás ten vlk nemôže uhryznúť. PB
Hodnotenie: 0   0
09:48:20 12.06.2019 [6846] Nevhodný príspevok?
Je to také nepochopiteľné žiadať od predstaviteľa mesta, aby dodržiaval zákonnosť?. Priatelia, dovoľte ,aby som začal slovami Jana Wericha, známeho českého herca, cit.: „ Nikdo si nesmí myslet, že je něco víc nebo lepšího než ten druhý. Možná že toho má víc v makovici, možná že nosí lepší košili, že má šikovnější ruce, možná že má větší bicepsy.Ale tohle všechno ho jenom zavazuje, jenom zavazuje, aby toho udělal tím víc. Tím víc pro ty s menšími bicepsy a s horší košilí. Jenže tomuhle můžou věřit a rozumět jenom ti z lidí, kteří mají rádi lidi.“, potiaľ citát. Niekedy naozaj pre každú obec, mesto a najmä ľudí tam žijúcich je akosi trápne, spoznať, že na čele obce, či mesta majú človeka, ktorý si myslí, že má galaktické ego, pocit výnimočnosti a elitárstva. Žiaľ, len za svet nevedia prísť na to, vďaka čomu toto presvedčenie , takýto ľudia, na čele obce, mesta o sebe nadobudli. A tak s dovolením, vrátim sa ku svojmu príspevku č.6845. Už teraz to hádam pochopil aj Dušan Šimka, staronový pán primátor a najmä členovia jeho klanu, že odpadové vody, ktoré boli a sú produkované v jeho rodinnom dome a vyvedené do kanalizácie na odvedenie dažďovej, teda kanalizácie na odvedenie povrchovej vody a z nej ďalej tečúce potrubím, tzv. „tlamou“ ústiacim do rieky Nitry znečisťujú rieku Nitru, keďže bez ich vyčistenia, obsahujú pre život ľudí žijúcich pri rieke Nitra a živočíchov žijúcich v rieke Nitra na Zemi veľmi škodlivé látky. Je to nezákonné konanie a v rozpore so Stavebným zákonom!!! Je to v rozpore so Zákonom o vodách!!!. Navyše rovnako je v rozpore s Občianskym zákonníkom, pretože ak sa producent zbavuje odpadových vôd tak, ako pán primátor a ďalší obyvatelia bez platenia za ich premiestnenie do ČOVK-y za účelom ich vyčistenia z titulu ich škodlivého vplyvu na životné prostredie, porušuje zákon. Ešte nepochopili?? Nuž jedným dychom treba dodať, že producent za presun a vyčistenie odpadových vôd do ČOV - ky je povinný Vodárenskej spoločnosti a prípadne vlastníkovi kanalizácie zaplatiť za ich presun likvidáciu, resp. vyčistenie! Pochopili??? Inak je producent odpadových vôd povinný (!!!) si zriadiť pri rodinnom dome žumpu (!), alebo Domovú ČOV-ku (!). Je povinný sa na vyžiadanie tiež vedieť preukázať, že sa stará o likvidáciu obsahu žumpy zákonným spôsobom!!!. Pochopili??? Človek, ktorý je roky producentom odpadových vôd a neplatí za ich likvidáciu, nemá k tomu zvolenie od správcu kanalizácie, sa bezdôvodne obohacuje, resp. nadobúda neoprávnený majetkový prospech, čím sa odlišuje (!) od zodpovedných a slušných obyvateľov tohto mesta!!!. Inak povedané, bezdôvodne sa obohatil aj ten, za koho sa plnilo, čo podľa práva mal plniť sám. Pochopili??? Predpokladom vzniku zodpovednosti z bezdôvodného obohatenia v takomto prípade je na jednej strane existencia právnej povinnosti (zákonnej alebo zmluvnej) na plnenie u toho, za koho sa plnilo, a na druhej strane neexistencia takejto povinnosti u toho, kto v skutočnosti plnil. Pochopili aj členovia klanu??? Dôležité však je, že za obohateného treba považovať toho, za koho sa plnilo, nie toho, komu sa plnenie poskytlo!!! A tak asi pán primátor a jeho klan, by sa rovnako mali položiť voči sebe otázku,či sa toľké roky nehanbia a rovnako niesť zodpovednosť, akú vyžadoval nad riekou Nitrou, resp. v debate na lávke nad spomenutou riekou voči dodávateľovi rekonštrukcie Lávky, či sa vraj nehanbia za stav povrchu lávky a kládol im na zodpovednosť stav lávky. Ale, ak si asi budeme musieť zvyknúť, pretože aj istým spôsobom u nás platí , je po voľbách, zvykajte si, fakt to inak nevidím, podľa konania staronového primátora , len ako malý posun pre naše Nováky, pre naše mesto k lepšiemu. Bez jasne vyprofilovanej programovej ponuky, totižto nepoznáme jeho zámery, program, vízie, si náš staronový primátor aj tak bude robiť čo chce, aj prúsery, pretože mu vystačí sa vyhovárať na predchodcov, na nás, čoby opozičníkov, ba aj inak ním pomenovaných ľudí, teda tých, ktorí s jeho názorom, prípadne politikou nesúhlasia, teda na tých všetkých, s ktorými po čase jeho politickej nútenej odmlky so šťastím po voľbách môže jednať opäť, ako pán s vazalom a jeho brat bude bezostyšne nasadzovať psiu hlavu oprávneným kritikom. Jednoducho znova to bude prekrývanie svojich ne - výsledkov bez cieľavedomého programu takými emóciami, aby len podľa tých a práve len ľudia jeho klanu reagovali a kritikom nasadzovali psiu hlavu. Proste, márny asi boj, aj keď tak ľahko sa nevzdáme, ale vari sa treba furt učiť a naučiť, ako bojovať proti ľuďom, ktorí sa nedajú racionálne nijako osloviť... priatelia, je to ťažké. Verte však, že nie nemožné. To, že naše mesto riadi Dušan Šimka je zlá predstava, ale vari i to naše mesto zvládne. Veď aj ľudia podstatne v chudobnejších regiónoch, v akom žijeme my, to zvládajú. Zvládli sme predsa všetko. Rozhodovať o ďalšej budúcnosti nášho mestečka sa budú musieť rozhodovať mladší voliči, pokiaľ neodídu do iných kútov sveta. Aj preto tvrdím, že nič nie je nemožné a či budeme normálnym mestom, alebo nás čaká to, čo sme už zažili, rozhodneme len my – obyvatelia tohto mestečka, ktoré naozaj túžim nazvať krásne mesto v krásnej krajine. PB
Hodnotenie: 0   0
21:09:04 08.06.2019 [6845] Nevhodný príspevok?
Priatelia, tak som si prezrel posledné reláciu VNN 3/2019 prostredníctvom YouTube. Hoci by sa zdalo byť, že staronový pán primátor „odborne“ , ľudovo zrozumiteľne vytkol investorovi, či projektantovi chyby k nedokončenému dielu, ktorým je práve „Rekonštrukcia lávky pre peších cez rieku Nitra „ na ktorej si vybavovali odborné postupy protagonisti stretnutia, aby ľudia videli a vedeli a všetko to jeho pán kameraman natáčal. Nič na tom, však je pán primátor dobre naozaj platený za to, aby sa pozastavil na chvíľu, na lávke nad znečistenými ,či vari znečisťovanými vodami rieky Nitra, ba je možné kvitovať, že naozaj im dal pomerne nástojčivo na vedomie, že čo pokazili, je nutné v rámci reklamácie ukončiť tak, aby to bolo v súlade s potrebami mesta a ľudí ,ktorí využívajú túto lávku, najmä s dohodou uzatvorenou v Zmluve o dielo. No, škoda len, že pán kameraman vybraný Dušanom Šimkom, našim staronovým pánom primátorom, (bez výberového konania) málinko pri výklade pána primátora nenatočil kamierku po toku rieky Nitra a nezaostril ju na miesto tak, aby ľudia vedeli a všetko videli, teda v tomto prípade odkiaľ vytekajú, a v ktorom mieste vtekajú vody z Lelovského potoka do spomenutej rieky. Možno aj keby chcel , aj tak by sa zasekla kamera, vraj sa to niekedy stávalo a ľudia by to aj tak asi neuvideli. No priatelia, fakt by to stálo pre poučenie mladej generácie, aby sa poučili v prospech svojho, ešte ďalšieho života v prostredí, na tejto guľatej Zemičke , ako sa nenakladá so životným prostredím a s vodami vodného klenotu Hornej Nitry, riekou Nitra. Veď, "no problém". Zaústenie Lelovského potoka tzv. „tlamou“ do rieky Nitra, je len pár metrov od samotnej Lávky cez rieku Nitra, kam vtekajú vody potoka a odpadové vody vyvedené z rodinného domu staronového pána primátora, ktoré boli zaústené do kanalizácie na odvedenie dažďových vôd!!!. V predchádzajúcom príspevku som uviedol, koľko pán primátor mal v minulosti plat. Totižto priatelia stretol som sa zhodou okolností s jedným známym, tiež už dôchodcom, dokonca na invalidnom dôchodku, ktorý na moju otázku ako sa má, mi odpovedal, ako všetci dôchodcovia, teda čo cítia, že ako všetko dražie a riešil svoje problémy , pretože vraj má žumpu a tak, keďže ju má, ako sa musí o ňu starať a čo to všetko stojí, že je to veru aj dosť, keď mu to s odpustením fekálista naúčtuje párkrát do roka. A my ostatní z činžiakov, sa tu čačíkujeme a modlíme sa, aké vyúčtovanie nám príde za stočné a vodné, však odpadové vody niekto musí čistiť a za takú službu si Vodohospodárska organizácia pýta predsa korunky, nehovoriac o prípadnej poruche,ktorá sa zistí až keď vytečie pitnej vody v objeme bazéna. Ale len od toho, kto je slušný. U nás v Novákoch sa nie vždy slušnosť nosí. Arogancia moci aj v Novákoch vyhráva. A tak by sme mohli byť spokojní, že máme svojho zástupcu, ktorí obhajuje záujmy obyvateľov tohto mesta tak rukolapne, ako staronový pán primátor na Lávke cez rieku Nitra. No, ale čo s takou odbornosťou, ak človek ukazujúci sa verejnosti, cepuje stavbárov a on roky obchádza ako stavebník svojho rodinného domu ustanovenia Stavebného zákona a zákona O vodách. Nič by na tom nebolo, keby nám poctivým platičom niekto vysvetlil, ako a komu a kde môže človek, obyvateľ tohto mesta, nekalé praktiky, nedostatky, s ktorými sa stretol, ktoré odpozoroval, napr. aj v súvislosti s takýmto problematickým užívaním rodinného domu oznámiť, najmä žiadať, aby sa konečne odstránili. To už vari v Novákoch nikto nič negarantuje? Či vari ako spieva Miro Žbirka v piesni, Poraď si sám. PB
Hodnotenie: 0   0
13:02:40 05.06.2019 [6844] Nevhodný príspevok?
Marian Š. mi ďakuje. Priatelia, už sa stalo akousi osobnou notorietou ( v práve to znamená, napr. natoľko známou skutočnosťou, že ju netreba dokazovať), že Marian Š. sa snaží ľuďom, ktorí sú povedzme názoroví oponenti pána primátora, aby vždy nasadil týmto ľuďom, ako sa povie psiu hlavu. Inými slovami, kto nemá dôvod kritickým myslením orientovať sa na Dušana Šimku, musí pocítiť následky od Mariana Š. Tak sa mu čudujem. Spomína ako mantru moju kandidatúru na post primátora nášho mesta, hoci už od dátumu volieb ubehlo 17 rokov. Verte, že nič na tom nie je zvláštne. Jeho brat Dušan Š. bol úspešný a ja som si len uplatnil ústavné právo byť volený, čo vlastne demokracia umožňovala aj jemu Marianovi Š.. Je jeho vecou, že nekandidoval. Veď čo už. Sláva víťazom, česť porazeným. Ale to neplatí pre Mariana Š., ktorý sa infantilne posmechuje i naďalej v celoštátnych periodikách, v mailovej korešpondencii, či v diskusných príspevkoch, etc.,etc. vraj ako som „hrozne dopadol, ako som bol hrozne „neúspešný“ v tom roku volieb – 2002. A on?. Ešte koncom mája (29.5.2019), aby ma akosi zosmiešnil píše v maile ,cit.:“ Konkrétnou skutočnosťou je aj to, že Mgr. PETER BOŠIAK jedinýkrát KANDIDOVAL na funkciu primátora Mesta Nováky a že SKONČIL NA PREDPOSLEDNOM MIESTE... . potiaľ Marian Š.. Priatelia, neskutočná škodoradosť. Tak vari treba národu povedať priatelia, že Marian Š. si so svojimi hejtérskymi nezmyslami vynútil odo mňa reakciu, či inak povedané, dočkal času, ako kura klasu. Pán Marian Š., aby ste vedeli , je to málinko inak. Preto by ste mali zmeniť svoju rétoriku, pretože jej dôsledky sú tiež ako vidno následky pre vášho brata Dušana Šimku a tie veru nie sú lichotivé. Priatelia, prejavy Mariana Š., akýmkoľvek spôsobom odvracať oprávnenú kritiku voči Dušanovi Šimkovi, čoby primátorovi mesta takýmto nezmysluplným spôsobom, sa však obrátili proti nemu, nim. Karma je zdarma priatelia, došlo i na neho, na nich. A tak len pre poriadok si pripomeňme priatelia, ako dopadol jeho brat Dušan Š. , ako verejný činiteľ a kandidát vo voľbách do VÚC ( v roku 2013). No tak, že ho voliči nezvolili za krajského poslanca. Pripomeňme Marianovi Š. ako Dušan Š., „ totálne pohorel“, čoby kandidát na primátora nášho mesta vo voľbách v roku 2014, keď ho nezvolili za primátora mesta Nováky a s podstatne menším počtom hlasov, zostal ďaleko v poli porazených, za víťazom Dr.Danišom !. Voliči asi vedeli prečo a spočítali mu to. Však? Možnože to bolo pre bratov, dvojčatá, nešťastné obdobie, ale ani v súčasnosti Mariana Š. bratovi, šťastie v kariérnom postupe, v zbieraní funkcií, až tak veľmi nepraje. Prečo? Nuž preto, že Dušan Š., tretí krát zostal v poli porazených. Kolegovia, starostovia obcí nášho regiónu, nášho staronového pána primátora nezvolili do Rady Združenia miest a obcí Horná Nitra (ZMO HN), teda nesporne do významnej funkcie v regióne Horná Nitra. Teda znova neuspel. No a napokon, štvrtú porážku, v pomerne krátkom období a relatívne významnejšiu, ak nie najvýznamnejšiu doposiaľ , akou bola v poradí druhá a tretia porážka, utrpel náš staronový pán primátor, keď sa uchádzal o post predsedu ZDRUŽENIA MIEST A OBCÍ SLOVENSKA (ZMOS) s celorepublikovou pôsobnosťou ! Neuveriteľné sebavedomie dať sa zapísať na kandidátku o zvolenie za predsedu ZMOS – u (po štyroch rokoch pauzy v politike) mu však nijako nepomohlo. Veľká väčšina prítomných zástupcov z miest a obcí celého Slovenska na Sneme ZMOS-u v mesiaci máj 2019 ho nepodporila a nezvolila do funkcie predsedu ZMOS-u ! Asi vedeli, že prečo. Však? I tak priatelia, že hoci skóre o mojom a Dušana Šimku čo do počtu nezvolení 4:1 je vysoké moje víťazstvo v Marianom Š. zavedenej hre, osobne ma to nie veľmi teší. Jednak z dôvodu ako som uviedol, že Marian Š. sa síce posmechuje druhým osobám, no nenašiel doposiaľ odvahu, aby sám kandidoval do mestských štruktúr. Teda isto uznáte, že žiaľ i pre staronového primátora je to o nedôvere k primátorovi a najmä tých, ktorí o tej, ktorej funkcii rozhodujú. A nie je to o Bošiakovi. Ako vidieť , Marianovi Š. vôľa názorových oponentov mu dala na frak! A tak aspoň a to mi naozaj neuveríte, že Marianovi Š. i tak ďakujem. Vždy ma akosi na Internete nakopne k napísaniu statusu, ktoré ľudia čítajú, ktorí ma pri osobných stretnutiach s nimi , telefonicky, v mailoch povzbudzujú a v prevažnej väčšine hovoria, že zdieľajú môj názor a že sa im páči, ako a o čom píšem a najmä, že tomu rozumejú. Ale, ako mi niektorí vravia, z obavy o seba a svoju rodinu ma prosia, aby som sa nehneval na nich, že ma nelajkujú. OK. A ja sa nehnevám. Však načo. Stačí mi, ak sa im páčia moje statusy, ktorými kriticky poukazujem na skutočnosti, na ktoré netreba zabúdať, ktoré naozaj treba naprávať a samozrejme aj bránim tým seba a svoju rodinu, pretože isto bolo o niektorých veciach potrebné verejnosť oboznámiť. Marian Š. v poslednom období vyplakáva, z jeho statusov cítiť zúfalstvo i naposledy sa rozľútostil v spomenutom e- maile. Síce adresovanom už v menšom rozsahu, čo sa týka počtu adresátov o adresy rôznych najvyšších štátnych inštitúcií a fyzických osôb, či verejných činiteľov. Je však stále suverénne najvýraznejším aktérom jeho rodinného klanu. Reaguje takmer, čoby ako „ koaličný (?))tieňový primátor“. Čo je azda pre mňa potešujúce, Marian Š. mi ďakuje, predstavte si, ďakuje, za môj počin, že som vo svojom príspevku č. 6839 zverejnil link na potvrdenie pravdivosti môjho tvrdenia v uvedenom príspevku. Čím ho tak nadchol môj počin, nemám ani tušenia, pretože som len poukázal v istých súvislostiach, na tam uverejnený príjem - výšku ročného, jednoznačne nadštandartného platu Dušana Šimku, staronového pána primátora, za roky 2007,2008 . A tak priatelia, Marian Š. mi ďakoval . To je už čo povedať. Nuž, je to humorné. Mne, Marian Š., brat Dušana Šimku staronového pána primátora ďakuje. Rovnako je humorné, že on úplne roboticky kopíruje výrazy nášho staronového pána primátora, alebo vari naopak, keď ma Marian Š. onehdá, je to už dávnejšie poúčal , ako si mám spočítať počet mojich statusov na tejto webovej stránke, kde a čo mám na Internete otvoriť, či stlačiť, keď ma chcel presvedčiť, že vraj asi veľa píšem. Je jasné, že jeho záujem bol, aby som nepísal(!). A nie tak dávno pán primátor zase osobne vystúpil v jeho televízii a vysvetľoval manuál, ako si majú ľudia zapnúť na stránke novaky.sk vysielanie telky a rozhlasu . Tento krát , aby ich pozerali (!). A tak na záver priatelia, človeka naozaj poteší, keď Marian Š., v závere svojho e-mailu povzdychne so smútkom, že môj status čítajú tisícky ľudí (tak mi zase počíta mojich čitateľov) a jeho len asi dvadsiati ľudia. Nuž, čo na takúto „úprimnú“ sebaľútosť povedať???. Len vari to, že z jeho písačiek cítiť zúfalstvo. I tak priatelia, zatiaľ som relatívne pokojný. Nič ma zatiaľ neohrozuje. Aspoň dúfam. Rovnako je pokojná i moja rodina. Ďakujem však, tiež za veľkú podporu priateľom , známym a bývalým spolupracovníkom.
Hodnotenie: 0   1
20:33:45 30.05.2019 [6841] Nevhodný príspevok?
Priatelia, nazrel som na faktúry, ktoré zverejnil Mestský úrad v Novákoch na webovej stránke novaky.sk , https://novaky.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#novaky/organizacia/novaky/2019/FDOD a zaujala ma faktúra č. 479/2019 , podľa ktorej Mesto Nováky uhradilo 330,- eur za „Ušitie baníckej uniformy - komplet“ (???). Nič moc. Priemerná cena za priemerný oblek. Keďže doposiaľ som nezaznamenal, že by naše mesto platilo za banícku uniformu , ktorá by mala komusi byť pridelená, kto sa v nej bude predvádzať, venoval som svoj čas a pozrel som sa na to bližšie. Bez mučenia sa dobrovoľne priznávam, že som tušil, hoci sa pri zverejnení faktúry nešpecifikovalo, kto sa v uniforme bude hrdiť. A tak opakovane, ak nazrieme do obdobia vlády Dušana Šimku, staronového pána primátora na poste predstaviteľa mesta, že vždy hovorí pravdu, vari by sa normálne nikto nemal obávať, že by pomenoval osobu, ktorá sa v baníckej uniforme bude predvádzať, hoci je to jednoduché, si domyslieť, že bezpochyby len jeden človek na radnici si ju mohol dať vystrihať a zošiť v krajčírstve Wiesnerová s.r.o.. Verte mi, že ako dieťa z rodiny baníka, je len prirodzené, že spájam úctu k baníckej uniforme a úctu k človeku, ktorého si v nej pamätám , k môjmu otcovi. A tak som sa len pousmial nad zmenou prístupu pána primátora k baníkom. Netvrdím, že náš pán primátor nie je hrdý na baníkov (keď treba byť pre neho), pravdepodobne i on odkukal od primátorov banských miest a obcí pocit hlásiť sa k baníckej príslušnosti, vychádzajúcej z tradície nosiť uniformu. Keďže som istý čas pracoval v banskej spoločnosti na poste právnika mám vedomosť, že v súlade so Smernicou MH SR si ju zaobstarať a možnosť nosiť mal a má každý starosta a primátor banského mesta, či starosta obce . Uniformu bolo dovolené nosiť pri oslavách Dňa baníkov, geológov a naftárov, významných podujatiach, udeľovaní vyznamenaní, slávnostných schôdzach, zhromaždeniach, na konferenciách a pri významných životných jubileách. Takže, bez akýchsi pripomienok k ušitiu a noseniu baníckej uniformy, avšak s malou výhradou predsa. Prečo až v roku 2019, teda v siedmom jeho volebnom období? Nuž a tu sa mi natíska práve to, s čím niekedy sa nedá človeku stotožniť. Akési naše slovenské prospechárstvo, ktoré nás stíha s cieľom sa „ prilíškať“ k istému politickému chlebíčku, alebo presnejšie k politickej agende, z ktorej sa dá, možno celé volebné obdobie pohryzkávať, alebo odhryzkávať z politického sústa, kúsok po kúsočku a tak akosi preplávať vo volebnom období. Už i preto, že Akčný plán rozvoja Hornej Nitry dostal podobu vládnej stratégie!!! A tak je vari nemysliteľné ,aby vzťahy, ktoré ako si mnohí pamätáme do roku 2014, neboli medzi mestskými konšelmi a establishmentom Hornonitrianskych baní nijako valné, ba zostali na rovnakej, ak nie horšej úrovni, napr. povedzme z dvoch dôvodov, keďže tým prvým dôvodom je, že Dušan Šimka založením politickej strany Slobodné fórum sa stal jej podpredsedom a tak sa ani nečudujte, že ako podpredseda politickej strany Slobodné fórum ťahal čihí a establishment banskej spoločnosti, ktorý mal bližšie k SMER-u SD naopak. A tak priatelia, ako vidíte, staronový pán primátor je teraz bez politickej príslušnosti (nezávislý). Naozaj nemám nič proti súčasnej a ako sa zdá, do budúcna prospešnej spolupráci, pretože tým druhým dôvodom bola vzájomná animozita nastúpivšia po populistickom a necitlivom rozhodnutí mestských konšelov nášho mesta, ktorým bolo zvýšenie daňového odvodu pre podnikateľské subjekty v našom meste až tak, že i pre banskú spoločnosť, ľudovo povedané, to naozaj bolo veľa platenia. Veď si spomeňte na dlhotrvajúce a opakujúce sa pripomienky a vystúpenia na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva pána J.Gombarčíka, v ktorých poukazuje na vysokú daňovú zaťaženosť pre podnikateľskú sféru ľudí podnikajúcich v našom meste. A staronový pán primátor ? Nie a nie pochopiť v tejto súvislosti i jeho trable. A tak vari len pánovi primátorovi treba pripomenúť, že oživenie Rady riaditeľov pre vzájomnú podporu a spoluprácu, nie je azda veľkou chybou, ktorú by mi mohol vyčítať len preto, že to pripomínam. Veď každý reálne mysliaci človek si dokáže spočítať pre a proti, pretože v stave, ktorý pretrvával možno od jeho podpredsedovania v politickej strane SF až do roku 2014, sa „utopilo“(!!!) veľmi veľa možnej plodnej spolupráce, len z toho dôvodu, že jeho politické ambície boli vždy na inej lodi. Keby však spolupráca podnikateľských subjektov s mestom bola taká, aká mala byť, ba aká byť mohla, nebyť populistickej politiky, mohla nášmu mestu len a len napomôcť. Veď potom, prečo už staronového pána primátora aktivity bývalého NCHZ, a.s.resp. ich právneho nástupcu FORTISCHEM v súčasnosti nezaujímajú. Vari len preto, že po prehre Dušana Šimku vo voľbách v roku 2014, ho obalili materským objatím a zamestnali ho? Nuž zatiaľ sú asi nezaujímavé aj pre špičky najvyššej politickej scény na našom Slovensku ( Greenpeace a znečistenie rieky Nitra je problematika nezaujímavá a výnimočne aj pre staronového primátora pre jeho osobný podiel na jej znečisťovaní?) , ktorí sa nechcú hrabať v agende tejto spoločnosti, hoci tiež vo vzťahu k nám, obyvateľom mesta Nováky, je toho chemička dlžná až až, nazrúc do akejkoľvek oblasti, počnúc enviromentálnym zaťažením mesta, jeho okolia a regiónu, atď. A tak čuduj sa svete, odrazu po zvolení „nezávislého“ primátora, sme vraj banské mesto a primátorovi Smernica povoľuje nosiť banícku uniformu. Tak čo s baníckou uniformou? No, honem si ju nechať došiť, odložiť do šatníka, zavesiť vyznamenania a príležitostne aj „užiť“. Veľa šťastia. PB
Hodnotenie: 0   1
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
<<< späť na zoznam tém
Meno:
Heslo:
Bojnice majú novú atrakciu. Návštevníkov odvezie turistický vláčik
Turistický vláčik odvezie ľudí na dvoch trasách.
zobraziť podrobnosti »
09.05.2019
Nebezpečné znečistenie. Bývalý zamestnanec odhalil nekalé praktiky
NOVÁKY / Rybári už niekoľko rokov upozorňujú na znečistenú vodu v rieke Nitra. Tá je najmä v úseku pod Novákmi plná chemických látok. Do redakcie TV JOJ sa ozval bývalý hasič, ktorý pracoval v tamojšej chemičke. Informoval o tom, ako tam zneškodňovali ortuť.
zobraziť podrobnosti »
20.03.2019
VIDEO: Prievidza má letisko. Ani Federer už nemusí dosadať na trávu
Lúka s ďatelinou bola dlhých sedemdesiat rokov letiskom v Prievidzi. To sa teraz zmenilo. Trávu nahradil asfalt. Pomôcť to môže celému regiónu.
zobraziť podrobnosti »
19.03.2019
Budú sa preverovať výsledky volieb: Neúspešní kandidáti žiadajú o prepočítanie hlasov
NOVÁKY - Jeden z neúspešných kandidátov na primátora Novák v novembrových voľbách do orgánov samosprávy obcí požiadal Ústavný súd (ÚS) SR o prepočítanie hlasov. Podanie odôvodnil tesným rozdielom hlasov voličov medzi ním a zvoleným kandidátom.
zobraziť podrobnosti »
28.11.2018
Hlasuj za ZŠ Nováky a vyhraj
V hre sú 3x plne vybavené počítačové učebne s interaktívnou tabuľou v hodnote 21 000 € pre tvoju školu a viac ako 120 vecných cien pre teba, hlasovanie prebieha do 31.12.2018
zobraziť podrobnosti »
22.11.2018
Mail:
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.