Stránku si prezeráš sám... FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
855 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
21:46:44 17.02.2020 [7161] Nevhodný príspevok?
A tak si tu žijeme. Poslanie, vízie a ciele mesta . Poslanie je komplexná a všeobecná definícia objasňujúca mandát mesta Nováky. Poslanie opisuje podobu, o akú sa mesto Nováky usiluje, prezentuje základné služby a aktivity jej obyvateľov, miestnych podnikateľov, záujmové združenia a pod. Poslanie vyjadruje základný dôvod existencie mesta Nováky a odpovedá na tri otázky: Čo mesto robí? Prečo to robí? Pre koho to robí? Takto roky rokúce je definované aj poslanie mesta Nováky.
Mesto Nováky vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s nehnuteľným, hnuteľným a finančným majetkom. Rozhoduje vo veciach daní a poplatkov, usmerňuje podnikateľské zámery, vydáva stanoviská. Zabezpečuje výstavbu a údržbu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, cintorínov, kultúrnych a športových zariadení, zdravotného strediska, nájomných bytov, nebytových priestorov, škôl a mestských budov.
Mesto Nováky spravuje kultúrne pamiatky , pamätníky, vykonáva prenesené výkony štátnej správy v školstve, stavebníctve, matričného úradu, civilnej ochrany, sociálnej a zdravotnej starostlivosti.
Základným dokumentom strategického plánovania je Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorý definuje komplexnú predstavu mesta v oblasti investičnej, ekonomickej, sociálnej, športovej a kultúrnej.
Tak, takto sa píše v jednom dokumente o poslaní, víziách a cieľoch Mesta Nováky . Ako je to s merateľnými výsledkami, hodnotami ,teda s merateľnými ukazovateľmi len málokto vie, pretože ak by sa ktokoľvek dotazoval na radnici osobne, či na základe písomnej žiadosti o poskytnutie informácie podľa Infozákona, bude s istotou považovaný za triedneho nepriateľa, alebo persona non grata. Teda niektorí určite ,lebo majú osobné skúsenosti. Však máme skúsenosti ľudí, ktorým ich žiadosť poskytol odpoveď pán primátor. Je úplne jedno, či sa jedná o férovú žiadosť, alebo fabulovanú. Nerozlišuje sa. A tak sa pýtam, nie lavidu, ale pána primátora čo s týmto urobíte a kedy začnete ?

Mestské KINO


Budova Mestského KINA, roky , rokúce zanedbávaná, bez primeranej starostlivosti o tento majetkový fond, poznačený historicky tým, že si ho ako stánok kultúry nováčania postavili vlastnoručne, s financovaním na základe vlastnej zbierky a vynaloženej práce.
V interiéri budovy sa začínajú prejavovať znaky jeho poškodenia z titulu zanedbávania o vnútorné priestory Mestského KINA, nikto nevie v akom stave sa nachádza v súčasnosti vybavenie KINA, či vôbec môže v tomto stave slúžiť svojmu cieľu, poslaniu . nikto nevie ako sa naložilo s premietacou technikou (nemáme vedomosť, ako s ňou bolo naložené, je dosť možné, že by na súčasnú technológiu v premietaní filmovej produkcie bola nepoužiteľná, ale to je starosť mesta, ako sa s týmto problémom vysporiada) .
Z vonkajšieho pohľadu na budovu Mestského KINA je očividne zjavné poznať, že obvodové múry sú postupne nadmernou vlhkosťou v stave rozpadávania sa. Ak je Mesto Nováky bez Mestského KINA, je naozaj v súčasnosti neželateľný stav i napriek tomu, že sme už v minulosti konštatovali, že mnohé vidiecke, malé kiná zanikli. Nie všetci v Novákoch sa však stotožňujú s takouto neodbornou, nekompetentnou starostlivosťou o zverený majetok Mesta Nováky našim zástupcom, v komunálnych voľbách zvolených .

Bývalé futbalové ihrisko na Ul. Sama Chalupku.


Tak v takomto stave, roky rokúce, s takouto starostlivosťou (???) vlastníka pozemku, teraz už tretej osoby o vzhľad pozemku, tiež bez kontroly ,ale s toleranciou radnice mesta Nováky (zaburinené, zaplevelené, zarastené kriačinou ) zanechalo jedno „ťapnutie si rukou“ medzi primátorom mesta a topmanažérom bývalých NCHZ, Nováky v minulých rokoch Futbalové ihrisko, ktoré zo zákona o reštitúciách nepodliehalo vydaniu pôvodnym majiteľom pozemku až do doby pokiaľ sa „neťaplo rukou“ (!) a do hracej plochy sa nezahryzli ťažké stavebné mechanizmy bez zabezpečenia možno právnym ošetrením, aby sa mohlo konať mohlo i naďalej slúžiť k športovaniu obyvateľom mesta !!!
Futbalové ihrisko na ul. S.Chalupku „Za Pekárňou“, však dnes už nezvratne, len ako zanedbaný súkromný pozemok ,kedysi používaný, ako slušný športový areál, pre bývalý FO DUKLA Nováky, neskôr ISKRU Nováky, ale tiež najmä na hodiny telesnej výchovy pre strednú školu, základné školy a športujúcich obyvateľov mesta a dokonca oddielu kynológie .

Mestská časť Laskár


Na Laskár, bývalú mestskú časť Nováky, čoby oázu oddychu pre starousadlíkov dnes nie je pekný pohľad Čo vy na to pán primátor? Aj vy si myslíte, že v tejto časti mesta v dôsledku pribúdania nelegálneho odpadu ,ktorý je navážaný na pozemky lokality bývalej mestskej časti Laskár s vašim vedomím a mestských orgánov , sa už dávno nemali vykonať opatrenia na ochranu životného prostredia a opatrenia na ochranu spodných vôd pred poškodzovaním v tejto lokalite . Nemali tu byť už dávno použité fotopasce ? Z akého dôvodu nekonáte pán primátor, a ak konáte tak ako????
A lavida nám odporúča, či nás upovedomuje o tom, že jedna z foriem ako získať informácie, je rozhovor s pánom primátorom v jeho pracovni na radnici. Nuž, to už v žiadnom prípade, radšej sa prejdem po Laskári, ak za naše peniaze nakúpil špiónkamery a doposiaľ sa nevyjadril k akému účelu??? Osobne si myslím, že sa len vyhranil ,ako má občan zaujať pri rozhovore s ním pozornosť a skúmať, kde vás v štýle v súčasnosti medializovanej v mainstreamových periodikách vo svojej kancelárii usadí . No, už ako by bolo, tak by bolo, minimálne sa nesmiete vŕtať v nose.
Mestská plaváreň .Spomenie si niekto z Vás podľa týchto záberov na pokojné plávanie v dnes už podľa záberov v totálne zanedbanej a devastovanej Mestskej plavárne ?

Exteriér bývalej Mestskej plavárne, chýba len vari pohľad na strechu budovy, ktorú už ani nepoškodzujú, už len na nej rastú náletové dreviny, ktoré sa v streche mestskej plavárne zakorenili.


Interiér bývalej Mestskej plavárne


Vážení, v čom sa zmenil vonkajší vzhľad základných škôl v pohľade na budovu ZŠ Ul.J.C.Hronského, a ul. Pribinovej v očiach dnešných sedemdesiatnikov? Začiatok prevádzky v tejto budove radíme do obdobia celkom na začiatok päťdesiatych rokov. Takmer v ničom, alebo len málinko oproti pôvodnému vzhľadu.
Vonkajší vzhľad Základných škôl, ktorých zriaďovateľom sú obce v spádovej oblasti k nášmu mestu je vo veľkej väčšine renovovaný s primerane zateplenou, vynovenou, modernejšou vonkajšou fasádou , obvodových múrov.


A tu sú zábery bývalej II.ZDŠ , dnes ZŠ na ul. J.C.Hronského


Nedá sa poprieť, ak v minulosti sa Nováky zapájali do rôznych súťaží s inými mestami o najkrajšiu kvetinovú výzdobu, či rozsah a úpravu verejnej zelene, tak skutočne pravdou v súčasnosti je ,že naše mesto je z tohto pohľadu v kategórii miest nášho okresu na tom v poradí v kvetinovej výzdobe najhoršie. Niet o tom sporu.
Samozrejme je vecou primátora nášho mesta, ako sa s vecou vysporiada, ale je to naozaj k zamysleniu sa hodné, ak k poskytovaniu týchto služieb nemá mesto založenú vlastnú povedzme príspevkovú organizáciu s príslušným technickým vybavením a personálom?
Pán primátor, kde sa stratila všetka technika , ktorú mali bývalé TS mesta Nováky v správe? Narážam na skutočnosť, že kúpeľné mesto Bojnice ešte stále používa na zalievanie záhonov a kvetinových váz, či skrápanie komunikácií počas horúčav staručkú autocisternu Š- 706, myslím ,že taký to bol typ


Sme naozaj spokojní, ak sa presadil zámer vybudovať v našom meste OD LIDL. No sklamanie zo strany jeho návštevníkov-kupujúcich nielen zo strany obyvateľov nášho mesta, ale aj obyvateľov zo spádovej oblasti vykonávajúcich v OD LIDL nevyhnutné nákupy sa očividne nedá zaprieť zahanbujúci pohľad, či otvorená kritika ak sa pozrú na tieto betónové dielce a roky neodstránené pozostatky základových pásov po skleníkoch bývalých Technických služieb mesta Nováky. Nič by na tom nebolo, keby sa to všetko nenachádzalo v centre mesta. Jednoducho , je to naozaj niekoho lajdáctvo. A tak pre tento krát vari len toľko. Možno nabudúce. Ale nedá mi na záver doložiť, že táto kopa betónového odpadu nám krášli okolie vyše 300 ročnej kúrie – Kultúrnej pamiatky ,o ktorej hovorca mesta na tejto stránke vraví, že je to hnilá búda. A to pár metrov od OD LIDL. Naozaj nám chýba v sebe hrdosť, chýba nám GENIUS LOCI? A tak si nám všetkým, vari treba zapamätať, že dôležité je, že občania sa zobúdzajú, konečne pochopili, že by už bolo načase povedať ľuďom dosť, nebojte sa ! Otvorte oči a všímajte si svoje okolie v našom meste.
Veď napokon čítajte. Takto sa vyjadruje na svojej webovej stránke primátorka mesta Prešov .

Prešovský hradobný múr nad Záhradou umenia poškodzujú náletové dreviny, ktoré sa v ňom zakorenili. Povinnosťou mesta Prešov je ochrániť túto národnú kultúrnu pamiatku, a preto tieto dreviny musíme odstrániť.
Na Kmeťovom stromoradí máme aj mechanicky poškodené dreviny, ktoré nemôžu viac vyrásť a ďalšie stromy infikované hnilobou alebo napadnuté škodcami.
Tie chceme nahradiť 55 zdravými mohutnými pagaštanmi a lipou.PB
Hodnotenie: 0   0
18:53:21 06.02.2020 [7139] Nevhodný príspevok?
Lavida, pochopte, že samosprávna politika v pravom slova zmysle, je nad vašu a vašich donorov sily a o úrovni vašej a vašich donorov ani nehovoriac. Je nepochopiteľné, ako sa lavida dokáže prispôsobiť fabuláciám svojho donora. A tak ako vždy lavida aj vo vašom poslednom príspevku, je to od vás aj v tomto prípade skok na vlastné hrable.
Priatelia, ako vždy, nie priamo k veci, ale tak, ako som mu v mnohých predchádzajúcich, ale i nie tak dávno mi uverejnenom príspevku naznačil, že lavida, ako jeden z tých, pre ktorého platia v súčasnosti „mrazivo aktuálne slová významného slovenského poeta a politika Laca Novomeského, ktoré napísal o Haškovom Švejkovi, ako o zrkadle hlupákom, udavačom a prisluhovačov“ platia aj slová určené lavidovi v závere môjho príspevku o Švejkovi, ktoré znejú, že „ Prianie (želanie) je otcom myšlienky !!!!!!!!!!!!!!!“.
Lavida, ak ste nepochopili význam príslovia, tak s dovolením, príslovie hodnotí zámer, ktorý sa nepodarilo uskutočniť, alebo hodnotí postoj človeka, ktorý uveril niečomu , čo si želal, ale nebola to pravda!!!!!!!!!!!!!!!!!!. Lavida, neberte to osobne, ale napísať, že: “Ja hovorím, nechajte Mariana tuná ľaptať to svoje a možno zhovädí v očiach voličov brata tak, že si už v politike neškrtne do smrti“ potiaľ lavidove slová je od vás naozaj totálne OBLUDNÁ požiadavka.
Lavida, prepáčte mi moju opovážlivosť, ale to znamená, že podľa vás by sme všetci, tu v Novákoch žijúci ľudia a najmä však tí, čo dokážu myslieť s kritickým myslením, mali čakali na tú chvíľu, že kedykoľvek by si tento vami označený človek zamanul ľaptať, tak ako máme skúsenosti s jeho, ich, vašimi výrokmi vyľaptané doposiaľ pred verejnosťou, vo verejnom priestore, máme strpieť podľa vás voči spoluobčanom jeho, ich vašu slovnú výbavu typu zbabelci, gauneri, zlodeji, klamári, podvodníci, mamonári, mafiáni, alebo možno kočnerove opičky a pod.???????? Lavida vari máte málo dôkazov o jeho doterajšom použijúc vaše slová ľaptaní, máte málo dôkazov o vyvolávaní nenávisti, o prenasledovaní a mediálnom lynčovaní, zosmiešňovaní, hrubých atakov a osobných urážok ľudí a ich rodinných príslušníkov, etc.etc., i ich deti a vnúčat????????????? Lavida, my nie sme ovce, ak tvrdíme, že to presiahlo hranicu únosnosti !!!!!!!!!!!!!!!. Však to sám čítate. Lavida už i preto,že nikto z nás, sa s ani koňom nezrazil!!!!!!!!!!!!!!!!.
Lavida v koho mene vás nesie vlna zúfalej nenávisti, voči niektorým občanom nášho mesta???? V mene vlastnej rodiny, svojich detí, vnúčat, alebo bojujete za spoločenstvo Canis lupus familiaris, Nelze vyhověti lavida, najmä preto, že stránka www.novaky.com ma isté ,inak nazývané ETICKÉ PRAVIDLÁ, alebo ETICKÝ KÓDEX a tak sa na tejto stránke, ako vyplýva z ETICKÉHO KÓDEXU ľaptanie nepripúšťa. A tak si zapamätajte lavida. Dôležité je, že občania sa zobúdzajú, konečne pochopili, že by už bolo načase povedať ľuďom dosť, nebojte sa ! I v Novákoch!!!!!!!!!!!
A na záver slovami Antona Srholca, ktorý povedal: „Môžeš rozprávať čo chceš a akokoľvek sväto a pekne. Ak za tým nestoja skutky, sú to len prázdne reči. Dnes jedno gesto znamená viac ako celé litánie“ A to platí aj v politike. A ukazujú to aj moje skutky. Takže to povedal Anton Srholec. Lavida, Lavida a skutek utek, rok za nami a mnoho vecí aj pripravených je fuč. A nepripravené veci, ktoré by bolo v Novákoch potrebné realizovať je na desiatky popísaných listov a tiež nič.PB
Hodnotenie: 2   0
18:22:25 05.02.2020 [7137] Nevhodný príspevok?
Dovolím si pár otázok.
Mǒže sa primátor mesta správať ako majiteľ súkromnej s.r.o a robiť personálne zmeny, prepúšťať svojvoľne kompetentných zamestnancov len tak "mirnix dirnix"?
Mǒže dosadzovať do vedúcej pozície zamestnanca bez kvalifikačného predpokladu na vykonávanie funkcie vedúcich oddelení?
Móže šliapať po hrdosti občana, prenasledovať ho a ohrozovať jeho živobytie?
Móže presadzovať aroganciu moci?
Nemá sa zodpovedať nám, občanom?
A ešte odkaz pre nováčanov. Aj Vy móžete priamo hlasovať o dóležitých otázkach samosprávy mesta cez miestne referendum, a tiež móžete podpísať petíciu v prípade, že už budete mať takéhoto vládnutia a paralyzovania nášho mesta plné zuby !!!!!
Hodnotenie: 3   0
10:50:06 28.01.2020 [7126] Nevhodný príspevok?
Opakovane si myslím, a ospravedlňujem sa, že musím písať na rovinu, a tak sa pýtam lavidu. Lavida, čo vás kvári? Vaše psi, drahšie mäso pre nich, menší rešpekt u spoluobčanov, ktorí ani nevedia, že ste. Veľmi správne však chápete moje písačky, hoci nesprávne ich posudzujete, vykladáte si ich po svojom, pretože.
Je preto na neuverenie, ak pán primátor a jeho okolie, teda i vy nechápu, že nespravodlivými a neslušnými výrokmi na ostatné rodiny, skresľujú obraz týchto rodín vo verejnom priestore a ich angažujúcich sa rodinných príslušníkov, hoci vedia, že tu mnohí občania žili, pracovali a žijú historicky ako rody, veľmi dlhé obdobie a i v súčasnosti tu majú svojich nasledovníkov!!!.
Je veľmi dôležité však povedať, to mi verte, že svojim konaním si vystavil Ing. Dušan Šimka, primátor mesta Nováky vysvedčenie tým, že vyvolal v rodinách bývalých aj súčasných poslancov, ale aj u ďalších občanov opovrhnutie voči sebe a ich vlastným rodinám !!!
Platí však i naďalej, že človek (i primátor mesta Nováky), ktorý vstúpil dobrovoľne do politického života si musí uvedomiť, že jeho súčasťou je aj určité obmedzenie jeho práva na súkromný život a môže byť vo verejnom záujme predmetom širšej i ostrejšej kritiky“ (Judikát Európskeho súdu pre ľudské práva)!!!!!!!!!!.
Takže ešte raz lavida, je mi naozaj ľúto,že posudzujete moje správanie. , pretože vy stále nie a nie pochopiť, že nie som sám, kto sa nestotožňuje s konaním primátora, ako osoby verejného záujmu, predstaviteľa mesta.
A z toho jednoduchého dôvodu a zákonného dôvodu ma, pri akomkoľvek excese voči mojej osobe a voči nielen ôsmim spoluobčanom nemá nikto, naozaj nikto právo nazývať klamárom a zbabelcom.
Ak ste to vy pán Š.V. tak vedzte, že i my tu máme svoje rodiny, svoje deti a ďalších potomkov, ktorí, ktoré nerozumejú, že po vašich lievancoch títo zbabelci musia vysvetľovať, že lavida pre nich nič neznamená, že je to rovnaký klamár ,ako on vypisuje o iných ľuďoch.
Veď je úsmevné a to svedčí o vašom výbere argumentov, z titulu, padni, komu padni len, aby ste osočili, ponížili, zosmiešnili lebo, ak napíšete a mňa zaradíte do skupiny socialistickej starej gardy, tak vám pripomínam, že vo vojnovom románe ruského spisovateľa Alexandra Fadejeva „Mladá garda“, išlo naozaj o mladých vlasti oddaných a za národ, za rodinu a svoju vlasť bojujúcich ľudí proti zachvatčikom.
A človek , pán primátor, ktorého veľmi obhajujete (nič proti vášmu gustu), ktorý preskákal politické strany od KSS, do VPN, cez HZDS do SF a vládne vám vo veku, keď má tri roky do dôchodkového veku je podľa vás to mladou nesocialistickou gardou, novou tvárou v komunálnej politike???.
Ale iďte voľakde lavida. Choďte si pýtať peniaze od toho, kto vás učil matematiku. Odrátajte počet rokov, ktoré má pán primátor , zalistujte si v jeho „curriculum vitae „ a ako v tom filme“Vypravěj“, nám všetkým povedzte, čo ste zistili.Už teraz sa smejem na vašej plodnej odpovedi. Lavida klídek, naozaj klídek.PB
Hodnotenie: 3   0
08:19:11 28.01.2020 [7125] Nevhodný príspevok?
Napísal som reakciu na tento príspevok Pbošiaka a bol zmazaný.Pretože stará garda vychovaná v socializme sa len tak nevzdáva,skúsim to znova trošku z inej strany.
Ako môže človek,akým je Pbošiak,ktorý ide po primátorovi vykrikujúc "primátor je klamár"priniesť morálnu očistu nováckej spoločnosti,keď je dokázateľne sám klamár?
Ako chceme ozdraviť novácku spoločnosť,ak pripustíme,aby tu fungoval systém,ktorého cieľom nie je argumentami poukázať a vyvrátiť na to,že druhá strana klame,tára,ale rovno zakázať,zamedziť svoje argumenty povedať?
Akú to má logiku?Snáď aj bedňa gitu má v tomto prípade väčšiu logiku.
Hodnotenie: 0   2
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
<<< späť na zoznam tém
Meno:
Heslo:
Farebné noty pre deti - vhodné pod stromček.
Jednou vetou povedané: 8 nôt má 8 farieb, ktorými sú zapísané známe piesne. Notová osnova má 5 čiar a na jej začiatku je husľový alebo basový kľúč. Ak chceme zahrať pieseň podľa nôt, potrebujeme na to hudobné vzdelanie. Každá nota má svoju dĺžku (iný tvar) a výšku (iné umiestnenie na notovej osnove).
zobraziť podrobnosti »
13.12.2019
Prievidza peniaze na novoročný ohňostroj pošle do Prešova
Vedenie okresného mesta chce finančne pomôcť ľuďom postihnutým nedávnym výbuchom v bytovke na východe Slovenska. Pridať sa plánujú aj Nováky.
zobraziť podrobnosti »
13.12.2019
Slovenské mestá rušia silvestrovské ohňostroje. Peniaze chcú radšej venovať Prešovčanom
Prešovu pomáha celé Slovensko, ako sa len dá. Banská Bystrica a Liptovský Mikuláš rušia ohňostroj a peniaze radšej venujú metropole Šariša.
zobraziť podrobnosti »
12.12.2019
Bojnice majú novú atrakciu. Návštevníkov odvezie turistický vláčik
Turistický vláčik odvezie ľudí na dvoch trasách.
zobraziť podrobnosti »
09.05.2019
Nebezpečné znečistenie. Bývalý zamestnanec odhalil nekalé praktiky
NOVÁKY / Rybári už niekoľko rokov upozorňujú na znečistenú vodu v rieke Nitra. Tá je najmä v úseku pod Novákmi plná chemických látok. Do redakcie TV JOJ sa ozval bývalý hasič, ktorý pracoval v tamojšej chemičke. Informoval o tom, ako tam zneškodňovali ortuť.
zobraziť podrobnosti »
20.03.2019
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.