Stránku si prezeráš sám... VEPOS Novaky.sk VOĽBY 2022
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
1086 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
15:45:07 28.09.2020 [7408] Nevhodný príspevok?
Polovičná pravda – je horšia ako lož.
Citát uviedla moja dcéra vo svojej „obhajobe“ o ktorej som písal v predchádzajúcom príspevku č.7400, je vraj pripisovaný M. Gorbačovovi a možno je to jeho modifikácia nášho príslovia: „Polovičná pravda je hotová lož“.
Nuž a takýmito polovičnými pravdami alebo vlastne klamstvami sú popretkávané aj reči primátora mesta na zasadnutí nášho mestského zastupiteľstva dňa 23.9.2020. Tragické na tom ale je, že on to rozprával tak suverénne a presvedčivo, že nezainteresovaný človek musí byť na 100% presvedčený, že to skutočne aj pravda je . Viaceré sa týkajú mojej dcéry, ktorú musel odvolať z funkcie, vedúcej oddelenia, lebo ju údajne nezvládla. Naložil jej tých pochybení toľko, že by to bolo dosť aj na koňa. Akú vedúcu oddelenia výstavby to vlastne robila, keď v tejto problematike si prakticky vlastne ako sa hovorí velila sama sebe. V skutočnosti sa celý rok totiž sama trápila so stavebnou agendou, lebo jedna projektová manažérka odišla do dôchodku, druhý projektový manažér na materskú (rodičovskú) dovolenku a ona, aby stihla čo najviac urobiť, v práci úplne bežne zostávala aj celé hodiny po pracovnej dobe. Neraz som jej vytýkal, že robí chybu, keď sa snaží na úkor vlastnej rodiny kompenzovať nezáujem primátora riešiť personálne obsadenie oddelenia. Ale tak to už v živote chodí. „Za dobrotu na žobrotu.“ To jej predchodkyňa nezažila ani za cca 20 rokov pôsobenia na úrade.
Dovolím si odporučiť čitateľom tejto stránky pozrieť si na YOUTUBE záznam z rokovania mestského zastupiteľstva dňa 23.9.2020, v časomiere je to počnúc 3. hod. šiestou minútou. (Chvála predchádzajúcemu primátorovi, že zariadil takú možnosť, aby si mohli občania kedykoľvek prezrieť dianie na rokovaniach.) Poslanec A. Hajnovič v reakcii na prednesený prejav primátora o jeho činnosti, dal primátorovi priamu otázku, či mesto plánuje niečo urobiť s personálnym obsadením oddelenia výstavby, ktoré je poddimenzované, že tam chýba personál, že to naznačila vo svojom vystúpení Ing. Trojanová, myslí si, že taký istý názor má aj p. Horný a aj členovia stavebnej komisie. Následne reagoval primátor mesta – citujem doslovný prepis jeho vyjadrenia :
Pán Hajnovič, nie ste detailnejšie informovaný, samozrejme, ja reagujem hlavne podľa toho čo ako sa situácia vyvíja. Pani Trojanová keď bola vedúcou tak tu diskutovala niekoľkokrát, keď hovorila o poddimenzovaní oddelenia výstavby, tak tým každým mesiacom som zvažoval, až to vyvrcholilo teda koncom roka, minulého roka, že som ju odvolal z funkcie a keby som bol naplnil a to som perspektívne, lebo k tomu som jednoducho bol donútený niečo urobiť z odborného hľadiska, keby som bol naplnil slová pani Trojanovej, keď chcela, že projektového manažéra prijať, tak dneska je ona bez práce. Keby bolo, že príjmeme projektového manažéra, ja som presne bral ako zadné dvierka u Trojanovej, že keď ak skončí a budem mať na to dôvody a tých dôvodov bolo x (iks), teraz som vám ich aj vymenoval, tak že jej bude ponúknuté miesto projektovej manažérky. Keby už na jej mieste, za jej ako keby bola vedúca, a príjmeme niekoho tak ona musí z mestského úradu odísť. To som takto urobil, dostala šancu, ako projektová manažérka funguje. S pánom Antonom Horným, vedúcim oddelenia výstavby súčasným, som si všetky tieto veci rozoberal a samozrejme som povedal, že áno, súhlasím, tam je miesto momentálne pracovníka, ktorý je na materskej dovolenke.....
Koniec doslovnej citácie časti vyjadrenia primátora mesta. Domnievam sa, že na dokreslenie prvej časti tohto môjho príspevku je to postačujúce. Podľa mňa je Gorbačovov citát pre počínanie Ing. D. Šimku podstatne výstižnejší, ako naše príslovie.
V. Richter


Hodnotenie: 3   0
15:43:03 25.09.2020 [7402] Nevhodný príspevok?
Priatelia, klamstvo je klamstvo bez ohľadu, kto ho povie, bez ohľadu na to, či ten, ktorý ho vyslovil je "náš",alebo „proti nám“. Dňa 10.09.2020, som ako „“záujmová osoba“ dvojčiat (!!!) obdržal mail, v ktorom vo svojej podstate, sa jeho odosielatelia vrátili k relácii „REPORTÉRI“ , odvysielanou v RTVS dňa 13.3.2017. viď: klikni na link https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/15230/120626#21
Zdá sa , ako vyplýva z vystúpenia hlavného protagonistu TV relácie Ing.Dušana Šimku, že mu kazí spánok – kauza „Futbalový štadión s umelou trávou v Novákoch“ (ďalej len FŠ) . Ing. Dušan Šimka, teraz už aj primátor mesta Nováky, vychádzajúc zo svojho právneho vedomia, robí právny výklad k Rozsudku Okresného súdu v Prievidzi v právnej veci - kauzy FŠ. Prijíma a určuje zodpovednostné konzekvencie s poukazom na uvedený Rozsudok OS v Prievidzi. Komentuje zodpovednostné postavenie vyplývajúce pre neho a ním zmieňovaných osôb, ako protagonistov Zmluvy o dielo, uzatvorenej medzi Mestom Nováky, v jeho zastúpení a dodávateľom DIELA SportService s.r.o. Martin.
Nedá sa naozaj, ale vari aj s úsmevom opomenúť zrodenie sa mailu. Ako ináč“, ak nie, ja na bráchu, brácha na mně“. Aby som vysvetlil, že prečo, tak uvediem, že je pravdepodobné, že rozhodnutie otvoriť tému FŠ skrslo v hlave Ing. Dušana Šimku, ním vyprodukovaný obsah odoslal M.Š a táto osoba mu blízka, následne distribuovala mail ďalším mnohým prijímateľom, hoci si ho nevyžiadali od nich, no a mne a môjmu synovi, ako som uviedol, ho poslal „protekčne“, ako pre nich, záujmovej osobe.
A tak prosím, berte tento status len ako ukážku spôsobu riadenia mesta, ale aj ako sa dá prísť nepochopiteľnou nekompetentnosťou Ing.Dušana Šimku ,primátora mesta v Novákoch O TELOVÝCHOVNÉ ZARIADENIE“ na základe ÚSTNEJ DOHODY (ktorú už nespomína, neuvádza),hoci ide o právny úkon , ktorý bol dohodnutý medzi mestom Nováky, ním v zastúpení a dodávateľmi diela, predmetu ÚSTNEJ DOHODY „ Rekonštrukcia hracej plochy Futbalového Ihriska na Ul. Sama Chalupku“ v Novákoch (za Pekárňou).
Neuveriteľnejšia však je skutočnosť, nazvime to pridaná hodnota môjho statusu, ktorou je tiež moja snaha vás oboznámiť, AKO SA DÁ NAVÝŠIŤ ROZPOČET INESTÍCIE ,,, alebo ako oklamať poslancov na základe rozhodnutia vedenia mesta, aby poslanci MsZ bez výhrad navýšili rozpočet skôr, ako sa im predložil ku schváleniu Rozpočtu investície „Futbalový štadión s umelou trávou v Novákoch“
Najskôr sa však vrátim k nekompetentným postojom, tvrdeniam, výrokom a argumentácii primátora mesta o jeho zásluhovosti v navýšení majetku mesta Nováky o Futbalový štadión na ulici Rastislavovej, teda v súčasnosti o jediné telovýchovné zariadenie, najmä pre futbalové súťaže. V zázname predmetného vysielania RTVS Ing. Dušan Šimka sa podľa názoru zainteresovaných v tejto kauze predviedol svojimi postojmi skôr neodborne, výrokmi, ktoré sú viacmenej vágne a polopravdivé reči urazeného dieťaťa, ktorému niekto vzal vedierko aj s lopatkou na pieskovisku, keď ho funkcionári MFK vypoklonkovali v čase nakrúcania podkladov pre reláciu z areálu FŠ.
Ing.Dušan Šimka, stojac na tráve hracej plochy, sa snažil ubezpečiť seba, ďalších prítomných a členov štábu RTVS presvedčiť, tak ako v úvode TV záznamu uvádza, že ku vstupu do areálu FŠ v Novákoch za účelom akýchkoľvek aktivít (hoci v čase natáčania RTVS nebol funkcionár mesta Nováky ani MFK Nováky ) má on právo kedykoľvek , keďže Športové zariadenie „Futbalový štadión z majetku NCHZ, a.s. prešlo do majetku Mesta Nováky „za neho“(???) .Presne takýto výraz použil???.
Ing. Dušan Šimka zabudol však zdôrazniť , že FŠ s tribúnou a mobiliárom bol prevedený zákonným spôsobom z majetku chemickej fabriky, čo by ako DUBIÓZNY MAJETOK, rovnako tak, ako dve výškové budovy, či DK ROH a nejaké slobodárne na Ul. Hviezdoslavovej, alebo množstvo bytov na ulici Bernolákovej, ale rovnako aj množstvo obytných domov a bytov bolo odovzdaných do majetku mestu Prievidza, rozhodne čo do počtu bytov viac ako mestu Nováky .Takže žiadna sláva, je len náhoda, že Ing .Dušan Šimka bol primátor Mesta Nováky v tom čase a v istom čase aj prezident Mestského futbalového klubu.
A tak, čo je a čo nie je verejné priestranstvo ,na ktoré sa Ing. Dušan Šimka odvolával pre zabezpečenie si nevykázateľnosti jeho osoby z objektovej sústavy telovýchovného zariadenia platí asi toľko, že Zákon nedefinuje všeobecne použiteľný pojem verejná zeleň a verejné priestranstvo. Treba preto zdôrazniť, že verejným priestranstvom však jednoznačne nie sú pozemky, ktoré obec, mesto, prenajalo podľa osobitného zákona. Osobitnými zákonmi sa myslí napríklad Občiansky zákonník alebo Obchodný zákonník. V ustanoveniach Nájomnej zmluvy, uzatvorenej medzi Mestom Nováky a MFK Nováky o.i. by malo byť zakotvené aj zodpovednostné ustanovenie, kedy a ako zodpovedá Nájomca (v našom prípade MFK Nováky) za všetky škody vzniknuté na predmete nájmu, ako i majetku tretích osôb, ktoré spôsobí sám, alebo jeho zamestnanci, alebo cudzie osoby, ktorým umožnil prístup do predmetu nájmu.
Podobne, v rovnakom rozsahu zodpovedá aj za prípadné ublíženie na zdraví osôb, ktoré vzniklo v súvislosti s užívaním predmetu zmluvy bez vedomia prenajímateľa. Teda z konania Ing. Dušana Šimku a jeho výrokov sa dá usúdiť, že každý je veľmajstrom dovtedy ,pokiaľ sa nič nestane ( len pre poučenie uvádzam, napr. keď bránka nepadne na dieťa a následkom takéhoto úrazu dieťa zraneniam nezlučiteľným so životom podľahne. Viď udalosť v obci Lazany)
Čo je však pre mňa nepochopiteľné a už vôbec nechápem, že si to akosi nikto nevšíma, totižto VYHLÁSENIE vedúcej stavebného oddelenia, vtedy Ing.D.P., ktorá len potvrdzuje svojimi postojmi, ako sa dá odpozerať zo záznamu RTVS, že ona, ako vedúca oddelenia výstavby a...mala len „CHABÉ INFORMÁCIE“ o FŠ, resp. o dianí na FŠ, teda za neho – Ing. Dušana ŠIMKU, primátora mesta !!!
Tým pádom jej vystupovanie a hodnotenie situácie len svedčí o slabej riadiacej práci v rámci kontroly úloh, zodpovednosti personálu, administratívy na MsÚ, slabom prehľade, a napokon o nekompetentnosti Ing. Dušana Šimku, vtedy primátora mesta Nováky, už i preto, že v uvedenej relácii bez osobnej sebareflexie Ing.D.P., sa vyslovila: „ KEĎ SA STANOVOVALA CENA ZA CELÉ DIELO ,CENA BOLA NADNESENÁ ,LEBO SA BÁLI PREDSTAVITELIA MESTA,ŽE POSLANCI IM TO NESCHVÁLIA(???).... , Uf,musím to predýchať. Tak si ešte raz páni poslanci ,vážení spoluobčania kliknite na link https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/15230/120626#21 a vypočujte si výrok vtedajšej vedúcej stavebného oddelenia MsÚ. Je to v minutáži cca 11,57 minúta
No a na zastupiteľstve poslancov, dňa 23.09.2020 s bohorovnosťou rovnajúcou sa len jeho egu Ing. Dušan Šimka odpovedal na otázku poslanca A.Hajnoviča,cit.:“ či existuje projekt, realizovaný v meste Nováky, ktorý by sa nemusel dofinancovávať,“ potiaľ A.Hajnovič, primátor vyhlásil, asi tak, že počas jeho zastávania funkcie pred rokom 2015 sa s rozpočtami nehýbalo, nenavyšovali sa rozpočty finančnými prostriedkami naviac?????!!!!!.
A tak priatelia, ako sa má zariadiť poslanec MsZ, ak podľa §-u 26,zák.č.369/1990Zb. O obecnom zriadení , má v prvom rade dodržiavať zákonnosť a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ju bude uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia ???. Nuž posúďte sami, aká môže byť dôvera poslancov k práci aparátu pod vedením primátora mesta Nováky, ak použijem slová už okukané od pána primátora, keď sa poslancom PODSÚVAJÚ PODKLADY ,VOPRED VEDOME ZAVÁDZAJÚCE A KLAMLIVÉ a ako vidieľ z príspevku RTVS do verejného priestoru potvrdené Ing.D.P.!!!!.
A tak platí otázka aj pre Ing.Dušana Šimku, či si ako primátor uvedomuje, že či takéto „ohýbanie zákona“ ( !!!), ako a kedy sa mu to hodí, najmä zákonných ustanovení o Rozpočte mesta Nováky a nevyvoláva v súčasnosti u ľudí – voličov zákon znalých, ale i neznalých prejav nedôveryhodnosti k jeho právnemu vedomiu, jeho kompetentnosti vo funkcii, ktorú zastáva???? Alebo, či??? Uvidíme vo voľbách.
Priatelia, je naozaj zložité rozpoznať, či si Ing.Dušan Šimka uvedomuje, že je neprípustné konať v rozpore so zákonmi Právneho poriadku SR, pretože aj primátor pri nástupe do funkcie skladal sľub,ktorý nebudem citovať,už som ho viackrát vo svojich príspevkoch odrecitoval.
Je preto nanajvýš zaujímavé priatelia, že nikto z verejnosti ,alebo len málokto má poznatky, čo viedlo Ing.Dušana Šimku, primátora mesta Nováky k podaniu žaloby vo veci Futbalového ihriska s umelou trávou, keďže projekt a jeho úspešné zrealizovanie mohlo slúžiť, ako povedal pán moderátor relácie „Reportéri“ NA SLÁVU MESTA NOVÁKY?????
Pravda, dá sa len domnievať. Boli to opakovane pracovné, alebo medziľudské vzťahy, ktoré sa negatívne vygenerovali ( vlastne ako vždy) v dôsledku nástupu nového volebného obdobia a predvolebného boja kandidátov na post primátora??? Veď vari nikto nepochybuje priatelia o tom, že bez vedomia primátora mesta neprekĺzne žiadna transakcia v nakladaní s financiami. Kde boli všetci???? Či tak, ako sú aj teraz, v síce obnovovanej budove Mestského úradu , avšak so zastaralým, difamačným,(ako sme videli v prenose z rokovania zastupiteľstva voči zamestnancom, poslancom) návykom k zámerne vyvolávaným negatívnym pracovným vzťahom k zamestnancom, ktorých nemá pán primátor, jemne povedané, rád ???? Presne definované tak,ako sa pýta Vladimír. . Veď aj súčasný prednosta chodil na FŠ,ako na hodiny klavíra a nič? A znova ,ja muzikant, ja nič. Okamžite na dôchodok,užívať si ho.Nič iné s k tomu nedá povedať.
Ak sa vrátime k záznamu RTVS a vyhláseniu pána primátora , ktoré ako vyplýva zo záznamu ,znova si kliknite prosím na link v minúte 9,20 znie: „ Ja som v živote „ústnu zmluvu neuzatvoril“ (moja poznámka,nuž , ako kedy a ako s kým????). Tak si pripomeňme, resp. vráťme sa do obdobia, keď vyrokovával „Rekonštrukciu futbalového ihriska na ul. S.Chalupku „, ktorú mali predpokladám vykonať NCHZ,a.s., ktorej vtedajší generálny riaditeľ bol Ing P., ďalej istý novácky podnikateľ, ochotný sa podieľať na rekonštrukcii Futbalového ihriska na Ul.S.Chalupku a za účasti HBP,a.s. Prievidza, Baňa Nováky, ktoré dodali ťažkú stavebnú techniku na odstránenie povrchu Futbalového ihriska s dovtedy použiteľným trávnatým povrchom a atletickou dráhou, či časťou pozemku vyčleneného pre kynolgický oddiel.
Ing. Dušan Šimka, primátor Mesta Nováky vo svojom vystúpení priamo vysielanom tzv.“ Zivom vysielaní“ tzv. Mestskej televízii (myslím v roku 2012, ak je archív tzv.Mestskej TV v poriadku, mal by sa záznam z predmetného vysielania v ňom nachádzať a keby sa aj nenašiel záznam, veď Ihrisko za Pekárňou dokumentačne ako dôkazný prostriedok vari dostatočne a preukázateľne postačuje uveriť nekompetentnosti primátora ) hovoril o údajnej pomoci spomenutých výrobných závodov a podnikateľa vykonávajúcich výrobné aktivity na území mesta Nováky tak, že práce na rekonštrukcii Futbalového ihriska sa vykonávajú v rámci pomoci mestu Nováky zo strany spomenutých subjektov a na margo pomoci NCHZ,a.s. sa jednoznačne vyslovil, že s generálnym riaditeľom Ing. P. za potvrdenie dohody , ktorej predmet boli práce na rekonštrukcii predmetného Futbalového ihriska považujú ŤAPNUTIE SI RUKOU!!!! Okrem uvedeného tam boli v reči ,ak si dobre pamätám, ešte také malé vari pripomienky o dôvere a pod.
Netuším, a určite nielen ja , ale mnohí z občanov, pretože nemáme dostatočnú vedomosť ,že prečo sa práce prerušili a prečo sa nepokračovalo v prácach???? Dá sa však predpokladať, že ak by zmluva (samozrejme, že nie ÚSTNA ) BOLA UZATVORENÁ PÍSOMNE!!! , Mesto Nováky sa mohlo dožadovať plnenia a za istých okolností aj v súlade s právnou ochranou povedzme i naďalej pokračovania prác na rekonštrukcii Futbalového ihriska „Za pekárňou“ !!!!!.
Dá sa , alebo podľa vás priatelia nedalo sa predpokladať, že za neplnenie záväzkov zo strany tzv. dodávateľov diela, AK BY BOLA UZATVORENÁ ZMLUVA PÍSOMNE, napr. NAMIESTO ŤAPNUTIA SI RUKOU prijať konzekvencie a obrátiť sa za devastáciu hracej Futbalovej plochy (Zákonom o pôde právne ošetrenej k ďalšiemu využívaniu ako telovýchovné zariadenie) na súd??? Nuž verím, že si vravíte, že po Kačinej svadbe, či po vojne je každý generál.
Nuž potom sa mi natíska naozaj z mojej strany DÔVOD protestovať voči výrokom pána primátora mesta , ak primátor mesta na poslednom rokovaní MsZ verejne uvádzal vyslovením mena mojej osoby po mene a priezvisku (zákon o ochrane osobných údajov???) vo veci nazvime to „Zatepľovania MsÚ“, ktorú mesto uskutočňuje, že sme ho mali INFORMOVAŤ. Veď o to ide, áno pri istej, povedzme našej dobrej vôli, mohli.
A tak vice versa, resp.naopak, nuž a vari sa on, niekoho pýtal ( Poslancov MsZ, občanov, voličov !!!) na ŤAPNUTIE SI RUKOU, keď šmahom ruky mesto Nováky ,mestská mládež ,športovci a športuchtiví obyvatelia mesta, boli zbavení priestoru na bezpečné športovanie, keďže to bol uzavretý na šport vybudovaný areál.!!! Bez osobných konzekvencií, ktoré pán primátor mal jednoznačne prijať, či vyvodiť voči svojej osobe, priatelia!!!
Keďže Zmluvy nebolo, neexistovala, tak nebolo, resp. stratilo svoju existenciu Futbalové ihrisko na Ul. S.Chalupku po odstránení povrchu!!!!. Takýmto nekompetentným rozhodnutím Ing. Dušana Šimku, pána primátora sa zmenil druh pozemku na stav pre športové zariadenie nepoužiteľný!!!. Čo to spôsobilo ďalej??? Nuž priatelia len to, že takýto stav pôvodným vlastníkom v súlade so zákonom nebránil uplatniť si zákonný reštitučný nárok ,podľa zákona o pôde (Zák.č. 229/1990 ZB.),resp. nadobudnúť k nemu znova zákonné vlastnícke práva.
Ďalšie osudy tohto pozemku nás, občanov mesta nemusia zaujímať. Stačí sa prejsť po ulici Sama Chalupku, Zákonná prekážka vydania pozemkov sa ich deštrukciou, keďže stratili charakter telovýchovného zariadenia odstránila a Futbalové ihrisko na ul. S.Chalupku je nenávratne minulosťou!!!
Priatelia,čo na záver??? Nuž priatelia, len to čo v úvode:“ klamstvo je klamstvo bez ohľadu kto ho povie, bez ohľadu na to, či ten, ktorý ho vyslovil je "náš",alebo proti nám .
S úctou PB
Hodnotenie: 0   0
15:36:05 24.09.2020 [7400] Nevhodný príspevok?
Klamstvá a holá pravda.
Na rokovaniach nášho mestského zastupiteľstva okrem iných slov, hádam najčastejšie sa vyskytujú slová klamstvo a klamanie, hlavne v monológoch primátora mesta, pričom on má zásadne bez diskusie vo všetkom čo hovorí, pravdu. Nebolo tomu inak ani na rokovaní dňa 23.9.2020.
Vopred sa chcem ospravedlniť, že v tomto mojom príspevku budem dosť osobný. Mám na to aj pádny dôvod. Ide o moje dieťa, moju dcéru, ktorá si dovolila verejne predniesť svoju oponentúru k obvineniam, ktoré primátor na jej adresu uviedol na rokovaní dňa 24.7.2020, resp. pokúsila sa jeho tvrdenia uviesť do objektívnejšej a pravdivej podoby. To však nemala robiť. Ona ako občianka, k tomu ešte služobne podriadená si také niečo dovolila voči Jeho primátorskej výsosti. Vyslúžila si ďalšie osobné útoky aj s evidentnou vyhrážkou na následné dozvuky. Nuž teda demokracia po šimkovsky ako vyšitá - každý má možnosť prísť pred kamery a slobodne sa vyjadriť k čomukoľvek. On to potom demokraticky uvedie na správnu mieru- jeho mieru, ktorá je jedine správna. Na masívnej kritike práce vedúcej jedného z oddelení mestského úradu mi chýba stanovisko a postoj prednostu mestského úradu, ktorý je v zmysle zákona vedúcim úradu a organizátorom práce celého úradu. Prednosta je teda samozrejme aj zodpovedný za fungovanie a chod práce všetkých jeho oddelení. Nie je tajomstvom, že som predsa 16 rokov pracoval v tejto pozícii a niečo o tom viem. Alebo je to v Novákoch už inak? Prednosta nemá vo svojej kompetencii aj oddelenie výstavby? Ak áno, prečo sa neozval? Jednou z prirodzených povinností vedúceho pracovníka je pomáhať svojim podriadeným pracovníkom a obhájiť ich. Tiež predseda komisie výstavby nestratil náhodou pamäť? Závery z tejto komisie boli asi najdlhšie preberanou problematikou na každom rokovaní mestského zastupiteľstva. Treba to chápať tak, že jeho účasť na zasadnutiach komisie bola asi len aktívne vypĺňanie voľného času. Ak to bolo inak, hádam by sa bol ozval.
Holá pravda je však niekde celkom inde. Moja dcéra nie je nejaká nezodpovedná Nána ako by sa to dalo vytušiť z reči Jeho výsosti primátora mesta. Je to zodpovedná matka troch detí, z ktorých dve už dosiahli úplné vysokoškolské vzdelanie. Je to matka, ktorá už zažila aj strach z obavy reálnej straty jedného dieťaťa. To však nikdy nepochopí človek, ktorý deti nemá. Ja viem, čo ona dokáže a nedokáže a som presvedčený, že pre občanov nášho mesta môže byť veľmi užitočnou pomocnicou. Na pozadí jej verejného lynču (ako to pomenoval Mgr. Bošiak) som však ja - otec, ktorý si od istého času dovolil kritizovať prácu a spôsoby Jeho výsosti. Bolo to len otázkou času, kedy a ako zaútočí. Netrúfol si to vzhľadom k verejnosti hneď po voľbách, zaútočil asi po pol roku a po roku aj udrel a odvolal ju z funkcie. Paradoxne to mu ani nezazlievam, ako primátor mal na to právo. Však pomstiť sa dieťaťu za otcove činy by dokázal hádam len samotný satan.
V.Richter
Hodnotenie: 3   0
11:23:48 24.09.2020 [7399] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň priatelia, veľmi oceňujem príspevok poslanca Mestského zstupiteľstva Ing.Branka Adamca a jeho postoj k veľmi významnej agende, ktorá sa v súčasnosti dotýka nášho mesta, ktorou je téma „Stretnutie k vykurovaniu Hornej Nitry po r. 2023“, kde sa má preberať problematika vykurovania v mestách Prievidza, Nováky a obci Zemianske Kostoľany po r. 2023., a ktorá téma je súčasťou riešenia Transformácie regiónu horná Nitra.
Po odprezentovaní problematiky Ing. Dušanom Šimkom, primátorom mesta Nováky som sa znova presvedčil, že táto významná agenda regiónu hornej Nitry, s ktorou sa do budúcna budeme potýkať viac a viac aj my ,občania mesta, nášmu primátorovi nesvedčí, nenachádza sa v nej, nerozumie jej a je preto namieste argumentácia zhodou okolností Ing. Branka Adamca ,poslanca v obvode kde žijem, a najmä by som chcel jeho pozornosť upriamiť na to, aby si okolo seba sústredil poslancov v dôsledku kolektívneho posudzovania postupu, lebo apel primátora nášho mesta len podčiarkuje skutočnosť,že je ,ale to je len moja mienka, tak akosi z kolečka von. Jednoducho ho nemusia. Honosiť sa, s ktorými zamestnancami rokoval, ktoré ministerstvá obehal, na ktorých skončil len na vrátnici je veľmi zavádzajúce a občas možno i nepravdepodobné a najmä nedôležité s ohľadom na výsledky z hľadiska vyššieho záujmu o riešenie Covidu.

Naše mesto, ktoré bolo roky odkladané na marginálu záujmu s ohľadom na sústredenú priemyselnú aglomeráciu z priameho rokovania o jeho potrebách, keďže na zábrany rozvoja mesta ,znižovanie envirozáťaže, rozširovanie poddolovania, v neposlednej miere banský uzáver pre výstavbu v meste a rozvoja mestskej infraštruktúry samozrejme predčil spoločenský záujem potrieb rozvoja priemyselnej výroby pre celú republiku. A tak mesto muselo tento hendikep vyrovnávať investíciami budovanými formou tzv. akcie“Z“ založenej na občianskej angažovanosti, vzájomnej občianskej spolupatričnosti, dnes už veľmi vzácnych medziľudských vzťahov medzi funkcionármi mesta a občanmi mesta v akomkoľvek funkčnom postavení, bez povyšovania sa nad občanom. Verte mi, že to bola naozaj náročná doba na organizačné schopnosti aparátu MÚ (v tom čase MsNV) Inak by sme nedokázali aspoň málinko meniť infraštruktúru mesta a občiansku vybavenosť a zabezpečovať služby, keďže na území nášho mesta sa v pracovných dňoch grupovalo cca šestnásť tisíc ľudí, samozrejme vrátane obyvateľov nášho mestečka.
Ak opakovane spomeniem včerajšie vysielanie z mestského zastupiteľstva je mi zle. To, čo predvádzal primátor mesta je nielen neskutočný verejný lynč svojej zamestnankyne ,ale aj kopu klamstva si difamačne ukrajoval bez úcty k žene, matke tak, ako sme videli v súvislosti s pani exriaditeľkou ZŠ,či jej teraz už exzástupkyňou a ďalšími zamestnankyňami MsÚ. Jedným slovom nepozerateľné. Verím, že sa títo ľudia budú brániť právnou cestou.
Páni poslanci, ak by som mal byť úprimný vedzte, že hodenie flinty do žita je to najjednoduchšie čo by ste mohli urobiť. Konečne musím vyzdvihnúť prvý krok ,ktorý urobil poslanec Ing.Branko Adamec a jednoznačne naznačil, že vy musíte prevziať agendu kvoli vlastným vedomostiam, študovať, sledovať a najmä spolupracovať s pani JUDr. Katarínou Macháčkovou, primátorkou mesta Prievidze. Je vzdelaná , už dlhšiu dobu funkcionárka a ako ju poznám je ochotná poradiť a najmä sa vyzná v predmetnej agende. Preto apelujem na vytvorenie kolektívu poslancov, keďže spĺňate kritéria verejných činiteľov, aby ste sa zomkli a spoločným úsilím občanom tohto trápeného mesta aspoň málinko priblížili, že ktosí za nich bojuje a najmä tomu rozumie.

S úctou

Mgr. Peter Bošiak
Hodnotenie: 3   0
08:02:03 24.09.2020 [7398] Nevhodný príspevok?
Príspevok od pána Ing. Branislava Adamca, poslanca MsZ, predsedu EK a člena mestskej rady.
===============================================

Dobrý deň všetkým.

Dnes, 24.09.2020, o 14:00 hod. sa v priestoroch DK v Prievidzi uskutoční podujatie pod názvom: „Stretnutie k vykurovaniu Hornej Nitry po r. 2023“, kde sa má preberať problematika vykurovania v mestách Prievidza, Nováky a obci Zemianske Kostoľany po r. 2023.

Účasť verejnosti, teda vrátane občanov mesta Nováky, je na podujatí obmedzená, resp. vylúčená (predovšetkým z dôvodu Covid-19).

Na základe aktívneho prístupu niektorých poslancov MsZ Nováky (mňa, p. Mariána Mištinu, p. Michala Gogolu, p. Romana Jakubisa, p. Juraja Svitka ako aj teraz už exposlanca, p. Ivana Hvojníka) boli, v nedávnych dňoch, zorganizované dve stretnutia v NCVP Nováky medzi týmito poslancami a vrcholnými predstaviteľmi Slovenských elektrární, a.s., (prvé stretnutie) a vrcholnými predstaviteľmi HBP, a.s. (druhé stretnutie). Druhého stretnutia sa zúčastnila aj primátorka mesta Prievidza, JUDr. Katarína Macháčková.

Predovšetkým na základe týchto rokovaní, kde sme, okrem iného, informovali druhú stranu, že zo strany primátora mesta Nováky, p. Dušana Šimku, nemajú občania mesta Nováky, vrátanie poslancov, rýchle, úplné a pravdivé informácie k danej problematike (vo všeobecnosti nemáme včasné a spoľahlivé informácie od primátora Šimku k ničomu – to je ale nateraz vedľajšia téma), bolo narýchlo zorganizované vyššie uvedené stretnutie.

O danom stretnutí boli poslanci MsZ Nováky informovaní mailom, v utorok 22.09.2020, v popoludňajších hodinách. Na pondelňajšom (21.09.2020) podvečernom stretnutí s primátorkou mesta Prievidza a vrcholnými predstaviteľmi HBP (ako aj PTH – Prievidzské tepelné hospodárstvo) nebola poskytnutá žiadna informácia, že vo štvrtok (24.09.2020) sa má konať v DK Prievidza vyššie uvedené podujatie, preto sa domnievam, že toto plánované dnešné (štvrtok, 24.09.2020) podujatie bolo zorganizované narýchlo a vďaka patrí primátorke mesta Prievidza, že sa zaslúžila o to, že na toto podujatie dostali pozvanie aj poslanci MsZ Nováky.

Nakoľko takto narýchlo zorganizovaného podujatia sa ja osobne nemôžem (z pracovných dôvodov) zúčastniť, mailom som sa ospravedlnil primátorke mesta Prievidza z mojej neúčasti, zároveň som ju požiadal, aby možný výstup z daného podujatia mi bol v zaslaný v elektronickej forme.

Včera (streda, 23.09.2020) mi bol, z kancelárie primátorky mesta Prievidza, zaslaný email, v ktorom som bol informovaný, že dnešné podujatie pod názvom „Stretnutie k vykurovaniu Hornej Nitry po r. 2023“, by malo byť vysielané naživo na Facebooku, na stránke „Transformácia Hornej Nitry“ https://www.facebook.com/transformaciahornejnitry/ , zároveň som bol informovaný, že video z daného podujatia bude dostupné aj po skončení podujatia.

Nakoľko včerajší podvečerný email z mesta Prievidza som si čítal až neskoro v noci a to z dôvodu včerajšieho (23.09.2020) zasadnutia MsZ Nováky (na ktorom, samozrejme v negatívnom ponímaní, znova „excelovali“ dvojičky Šimkovci, Marián a Dušan :-( ), poskytujem túto informáciu (predovšetkým občanom mesta Nováky) až dnes.

S úctou a pozdravom

Ing. Branislav Adamec,

člen MsR, predseda EK a poslanec mesta Nováky
===============================================
Hodnotenie: 4   0
22:31:20 23.09.2020 [7397] Nevhodný príspevok?
Ahojte, dobrý večer.

Tak unavená som dopozerala "Rokovanie MsZ Nováky 23.9.2020", ktoré bolo vysielané niekoľko hodín naživo. Sledovala som ho spolu s cca 38 občanmi na internete, čo je veľmi málo. Jedno jediné čo sa mi potvrdilo je to, že primátor mesta Nováky Ing. Dušan Šimka je určite psychopat (má všetky príznaky) a k tomu ešte aj klamár, podvodník. To čo predviedol nemá hranice. Vyhráža sa poslancom, skáče do rečí. A ku koncu som sa dozvedela, že si nečíta ani prílohy, ku zmluvam, ktoré podpisuje, aj napriek tomu, že sú neoddeliteľnou súčasťou. Veď on je ešte k tomu aj neschopný klamár. Je to veľký hnus, on a aj jeho .......

Je mi veľmi zle z neho, musím sa z toho vyspať a možno potom budem mať silu napísať aj Lavidovi. Ostatným sa ospravedlňujem, ale s týmto psychopatom na čele mesta to nikde nedotiahneme. Fuj.

Ahojte a pokiaľ ste nesledovali MsZ, tak určíte máte aj krááásny večer.

Janka
Hodnotenie: 1   0
20:03:19 22.09.2020 [7396] Nevhodný príspevok?
Priame priznanie?
V pondelok 07.09.2020 dostala moja dcéra aj takýto e-mail:

From: Dušan Šimka [mailto:dusan.simka@gmail.com]
Sent: Monday, September 07, 2020 10:59 PM
To: primator@novaky.sk
Cc: vladimira.trojanova@novaky.sk
Subject: P. Bošiak na čaji s Milanom Oršulom a asi aj Vladom Richterom!!!!
Priame priznanie pravidelných stretávok 3 gaunerov!!!
Screenshot_20200907_225450_com.android.gallery3d.jp

Pbošiak
príspevok číslo 7327 v téme Šport zo dňa 09:51:55 29.06.2020 Nevhodný príspevok?
Milan. Úprimne blahoželám. Prajem Ti pokojné dni v kruhu Tvojej rodiny a samozrejme i s nami pri obvyklom čaji. S úctou Peter.
Hodnotenie: 0
(koniec e-mailu)
Dušan Šimka v úlohe detektíva, z blahoželania (príspevku Mgr. P. Bošiaka č. 7327, na stránke www.novaky.com ), vydedukoval, že P. Bošiak , Milan Oršula sa asi aj s Vladom Richterom (traja gauneri) pravidelne stretávajú na čaji.
Priame priznanie čoho to dokazuje?
No čo sa na to dá povedať? Primátor mesta sa vážne zapodieva takýmito vecami ? Kto je tu pre neho gauner? Kto mu dal právo kohokoľvek takto nálepkovať? On sa vo svojej primátorskej nadutosti už ani nekontroluje? Každý z nás, ktorých v e-maile uvádza má už riadny kus života za sebou a s ním ani husi nepásol.
Mgr. P.Bošiak, ktorého s obľubou jeho brat uvádza ako posledného komunistického predsedu , je otec dvoch vysokoškolsky vzdelaných detí a starostlivý starý otec vnúčat. Že bol predsedom MsNV za predchádzajúceho režimu, má byť pre neho niečo ponižujúce? Vykonával funkciu v správe vecí verejných porovnateľnú s funkciou dnešného primátora, ibaže v dobe možno neporovnateľne komplikovanejšej. Nevšimol som si, že by sa bol niekedy chválil, tým čo za v Novákoch za jeho pôsobenia vybudovalo, hoci bol na mesto uvalený stavebný uzáver. Pokiaľ viem, bola to prístavba obradnej siene, poliklinika, bytovky za Novingom, plynofikácia asi dvoch tretín mesta, krytá plaváreň a zelovoc za potokom v tzv. akcii Z a možno i ďalšie. Množstvo starostí s likvidáciou Laskára v súvislosti s poddolovaním hádam ani netreba rozvádzať. Občas počujem od starších ľudí si s dávkou nostalgie zaspomínať na Nováky ako mesto ruží. Alebo p.Milan Oršula, otec troch vysokoškolsky vzdelaných detí, sa dlhodobo- celé štvrťstoročie venoval mladým ľuďom v Klube rýchlostnej kanoistiky. V klube vychoval množstvo reprezentantov Slovenska, ktorí šírili a šíria dobré meno nielen nášho mesta, ale i našej republiky na najvýznamnejších svetových podujatiach.
Mám taký dojem, že Dušan Šimka už prekračuje povestný Rubikon a mali by jeho počínanie preskúmať odborníci z odboru práva a psychiatrie.
P.S.
Je neuveriteľné, že hoci na e-mail zo 7.septembra som doteraz nereagoval, dňa 18. septembra dostala moja dcéra od primátora ďalší veľmi hlúpy e-mail. Znova s titulom gauner a s odkazom pre mňa, že ma „naživo“ pozve, aby som sa v „priamom televíznom prenose“ vyjadril. Takže ak nepochopil, čo som mu v odpovedi na jeho písomnú pozvánku napísal, ešte raz a naposledy. Môže ma pozývať a vyzývať koľko a ako chce. Ja som s ním skončil, je to zbytočné a on to dobre vie. On jednoducho je pre mňa nula. Dokonale poznám jeho kvality a ak by chcel hovoriť o klamaní, on v mojich očiach na to nemá najmenšie právo. Len nech si spomenie na návštevu prvého prezidenta SR M.Kováča v našom meste.
V.Richter
Hodnotenie: 3   0
13:47:10 19.09.2020 [7391] Nevhodný príspevok?
Tak priatelia, ako to je, akú reakciu čoby názorovú dať na príspevok vedenom pod č.7389 od anonymného prispievateľa lavidu? Takže takto lavida. Buď tu máme mesto, ktoré funguje normálne, alebo keď tomu tak nie je a mesto nefunguje , tak je možnosť ho k tomu dotlačiť, nechcem byť expresívnejší, alebo budú referendá, petície, ktoré riadia občania na základe svojich emócií, alebo možno ako pred voľbami, veď si len si spomeňte, na divoko rozvášnených facebookových nadšencov.
Lavida, mojou a mojich priateľov , či našou verejnou tvárou sú príspevky na túto webovú stránku. Ale naozaj, okrem vás a človeka, ktorému už dlhodobo robíte causidicusa, si nikto doposiaľ nedovolil toľko špiny, klamstva difamácie ,posmeškovania, osočovania voči nám, občanom mesta Nováky zneužiť skutočnosť, že píšeme na ňu, pod vlastnou identitou, neanonymne, ako vy a ten váš človek z Bubliny.
Lavida, umravnite sa najmä v poznaní ľudí. Človek, ktorý dokáže napísať knihy, ktoré mu vydavateľstvá vydajú, a ktoré majú ,veľmi vážne to prehlasujem“ citlivé autorské vnímanie o skutočnostiach, o ľuďoch, osobnostiach, ku ktorým sa ako autor dokonale a s úctou vyjadruje, prenechávajúc tak budúcim generáciám inšpirujúce myšlienky a tým občan, obyvateľ nášho mesta pán Ľubomír Dzurák nepochybne je, mali by ste zvážiť vaše zvrátené myšlienkové pochody.
To platí v rovnakom poradí aj o prístupe k pánovi Milanovi Oršulovi,st. Riadiť športový klub, byť štvrťstoročie prezidentom Športového oddielu „Klub rýchlostnej kanoistiky“ je bez úspechov len pozlátka. Menovaný pán sa môže hrdiť však zlatými výsledkami, ktoré sa zapísali do Kroniky slovenského športu na najvyššej úrovni Slovenskej reprezentácie doma i v zahraničí. Nedovolím si porovnávať s Vašou takouto a podobnou činnosťou. Je preto neospravedlniteľné ,ak sa vyjadrujete, či si oprávňujete sa vyjadrovať rovnako so zvrátenými myšlienkovými pochodmi k nemu, jeho práci a vzornému občianskemu životu, čoby občana v našom meste.
Priatelia, nemyslím si, že písať na túto stránku je celý, tak ako to vidí lavida, skutočný môj život. Ubezpečujem Vás, že ani zďaleka. Pravdou však je, ak by som nemal záujem o chod mesta, o život v meste, ktorý sme sem tam rozoberali v debatách s priateľmi, ako píšete, teda nie pre nadobudnutie jednostranných poznatkov, tak ako ich lavida od človeka z bubliny dostávate, vedených o téme nášho mesta k situácii v meste ,etc.,etc., my sme triezvo hodnotili stav v meste, postoje ľudí z Bubliny voči nám, našim rodinám, priateľom a napokon aj vo vzťahu k ostatným občanom. Lavida možno by ste mali vedieť, že „ Starci chodie zle, ale radia dobre- Dánske príslovie.
Lavida, aby ste pochopili, kladiem vám otázku, k čomu by to všetko bolo, aby som si napr. ja osobne koledoval o útočné a dehonestujúce, s obrovskou dávkou difamačné blogy, statusy v Diskusiách k článkom v rôznych printových médiách, ktoré písal váš človek, ktorému pripisujete humánny,ľudský, inšpiratívny a morálny či etický prístup, lebo vraj dodržiava Etický kódex???. To uznáte, že taký naivný nie som. Lavida, ja si uvedomujem, že nechápete naše myšlienky, ich podstatu a tak vám nezostáva nič iné, len to že váš prejav je konfúzny ,pretože však áno, memento: “ žijete v bubline a tak musíte aj konať“, ale mali by ste rovnako vedieť, že „ vyť spolu s vlkmi, ešte nie je garanciou, že nás nezožerú.“
A tak na záver lavida, Už od roku 2012 a v ďalších rokoch som na tejto stránke uverejňoval príspevky, ktorými som sa snažil dávať na správnu mieru v počiatku ako oponent na difamujúce pohľady a kritiku na činnosť novozačínajúcich poslancov zo strany aj vtedy, ako aj s menšou štvorročnou na obdobie 2014-2018 vynútenou prestávkou, zahanbujúcou pre dnes súčasného primátora, vašimi ľuďmi vytvorenej nátlakovej skupiny svojou činnosťou operujúcou vo verejnom priestore pod falošnými identitami. Identifikoval som niekoľko jej kľúčových hráčov, a vy sám ak sa dobre pamätám ste sa mi priznali, takto:“ Ja som lavida“, len si spomeňte. Bol som rád, že som vás poznal. Či ste to však aj v súčasnosti vy? To vie len Pán Boh. Vedzte, že ma to vôbec nezaujíma. Ale, aj byť slušným je cnosť, takže lavida veľa zdravia, a počítajte mi príspevky, mne to až tak veľmi nevadí,asom zvyknutý. PB.
Hodnotenie: 3   0
12:46:20 17.09.2020 [7382] Nevhodný príspevok?
Priatelia, nuž takto to je, keď problémy malého mestečka, akým naše Nováky sú, podľa nášho pána primátora Ing.Dušana Šimku, majú nejakým spôsobom ospravedlniť jeho neospravedlniteľné chovanie, správanie ,konanie , ktorý išiel dobrovoľne a vari aj s plným vedomím, že s akými problémami sa bude potýkať pri výkone svojej funkcie. Akosi prirýchlo zabudol, aké problémy spôsoboval a pokračuje v nich predchádzajúcemu vedeniu mesta on sám, aj s jeho osobami blízkymi.
A jeho pozvánka, pozývajúca nás na rokovanie Mestského zastupiteľstva? Sami čítate priatelia. Presne platí, ako aj v jeho maile, len toť nedávno, ním napísanom a rozposlanom po kadejakých inštitúciách, citujem ho: “Zdrap papiera“.
Priatelia, čo k tomu dodať? Ak sa primátor nedokáže ovládnuť pri zapnutej kamere, čo myslíte, ako sa chová, správa a koná, napr. voči jeho podriadeným, poslancom, členom Mestskej polície, obyvateľom mesta, občanom s kritickým myslením, keď kamera tam nie je? Najmä ak občanov bezostyšne ohovára, vulgarizuje,difamuje uverejňovaním nepravdivých skutkových tvrdení a neoprávnenou kritikou zasahuje do zákonom chránených prav na ochranu osobnosti, čím občanom znižuje ich ľudskú dôstojnosť,vážnosť,profesijnú a občianku česť a dobré meno a už sa vari k ničomu nedá prirovnať jeho správanie. Padol na samé dno, ak ho už neprerazil.
Keďže, osobne som nemal možnosť pomerne veľmi dlhú dobu osobne hovoriť s priateľom Milanom, Vladimírom, Ľubomírom (však isto chápete, obmedzenie stretnutí v reštikách, zaneprázdnenosť v dôsledku starostlivosti o naše vnúčatá, pretože ich rodičia sú zamestnaní, prázdniny a korona a ochrana pred ňou, však nás nabádali kvôli veku sa chrániť, obmedziť stretávky, atď.,atď. !!!) ,počúvam ,najmä pri nákupoch v obchodoch, OD Lidl a pod. ,ktoré sú vari pre každú domácnosť nezbytné ich navštíviť a stretávky s priateľmi, známymi a pod sú naozaj možné, rôzne názory o mojich, našich stretnutiach a ako kriticky poukazuje na ne náš primátor Ing. Dušan Šimka mimo kamery!!!
V nadväznosti na uvedené sa naozaj možno už domnievať, že tento človek, ako čítate i ďalší z jeho blízkosti sú mimo realitu, ak takýmto spôsobom uvažuje, ako však čítate i jeho blízky uvažujú, o dobrých vzájomných vzťahoch medzi občanmi, ktorí sú dobrí priatelia a sa stretávajú!!!.
Priatelia, i preto som osobne ocenil informáciu ,ktorú na svojej fcb stránke uverejnila JUDr. Katarína Macháčková, primátorka Prievidze 3. septembra , pod názvom „ROKOVANIE SO SUSEDMI“, cit. : „Dnes sme sa stretli so susedmi v Bojniciach a predebatovali viaceré aktuálne témy, ktoré sa týkajú našich miest. Napriek tomu, že je niekedy umelo vytváraný obraz, podľa ktorého Prievidza a Bojnice nemajú dobré vzťahy, realita je úplne iná. Sme dobrí susedia, ktorí si vždy radi pomôžu. A ak je to potrebné, bez problémov dokážeme spolu diskutovať a hľadať dobré riešenia pre obyvateľov našich miest. Aj touto cestou ďakujem pánovi primátorovi a jeho kolegom za pozvanie a spoločne príjemne strávený čas! „ potiaľ cit.JUDr. K.Macháčková, primátorka mesta Prievidza.
Priatelia, tak takýto je prejav vzájomnej úcty dvoch predstaviteľov významných miest nášho okresu Prievidze a Bojníc, ktorí sa neboja zverejniť, že v záujme spolupráce miest sa stretávajú a spoločne riešia problémy. Naozaj chvályhodné.
A tak na záver, malá rada nášmu nezávislému primátorovi. Pán primátor, ak už viete, kto je proti vám, môžete spokojne pracovať, nemusíte sa nás báť. Báť by ste sa však mali tých , ktorí vám pochlebujú. PB
Hodnotenie: 3   0
08:32:13 17.09.2020 [7380] Nevhodný príspevok?
Pozvanie – odpoveď
Primátor mesta Ing. Dušan Šimka ma osobnou pozvánkou zo dňa 10.09.2020 pozval na rokovanie MsZ, ktoré sa uskutoční dňa 23.09.2020. On bude na rokovaní hovoriť o.i. aj o nespočetných mojich príspevkoch na web stránke www.novaky.com, kde vraj vedome klamem a píšem nepravdivé informácie o ňom ako primátorovi mesta Nováky. Rokovanie bude vysielané v priamom prenose v Televízii Nováky a na YOUTUBE kanáli mesta Nováky. Dá mi dostatočný časový priestor, aby som sa mohol ku všetkému vyjadriť a verí, že sa rokovania osobne zúčastním.
Dovolím si na pozvanie odpovedať nie osobným listom, ale prostredníctvom tejto ním „obľúbenej“ stránky dúfajúc, že sa mu odpoveď dostane jeho kanálom včas.
Na rokovanie neprídem.
Mám vlastne pocit, že pozvánka ani nebola určená pre mňa, keďže sa v nej píše o nespočetných mojich príspevkoch a ja som v tomto volebnom období, v roku 2019 a 2020 na predmetnej stránke napísal iba štyri príspevky- pod č. 7336, 7358, 7361 a 7365, pričom ten posledný bol vlastne jeho vlastný e-mail, ktorý poslal mojej dcére. Ak budem mať niekedy záujem sa zúčastniť na rokovaní MsZ, tak to bude len z mojej vlastnej vôle a bez jeho komickej pozvánky. Napriek tomu nič jemu nebráni, aby dostatočne a nekonečne dlho vysvetlil moje údajne klamstvá a nepravdy v mojich príspevkoch. Ja na moje vyjadrenie „jeho“ priestor nepotrebujem, mne osobne dostatočne stačí a vyhovuje priestor na stránke www.novaky.com.
V.RichterHodnotenie: 3   0
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
<<< späť na zoznam tém
Meno:
Heslo:
Bane na hornej Nitre skončili, banskí záchranári sú v pohotovosti naďalej. Je otázne dokedy
Banskí záchranári pomáhajú i pri rôznych nešťastiach.
zobraziť podrobnosti »
12.01.2024
FOTO: Elektráreň Nováky odstavila poslednú turbínu, skončila sa tak výroba elektriny z uhlia
Výroba elektriny a tepla z domáceho hnedého uhlia v Elektrárni Nováky po 70 rokoch definitívne skončila.
zobraziť podrobnosti »
21.12.2023
Final coal mining cart pulled from Nováky mine
More trains for Christmas holidays, Bratislava outskirts teeming with culture, and a recipe for Christmas baking.
zobraziť podrobnosti »
21.12.2023
Z nováckej bane vyťažili posledný vozík uhlia, o zamestnanie prídu stovky ľudí
Uzatváranie bane potrvá roky.
zobraziť podrobnosti »
21.12.2023
VIDEO: Karol Mikuláš: Baník, povstalec aj politický väzeň
VIDEO: Karol Mikuláš: Baník, povstalec aj politický väzeň
zobraziť podrobnosti »
15.03.2023
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.