Online 8 ľudí. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
830 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
22:02:57 02.11.2017 [6205] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. V článku zverejnenom na www.nováky.com s názvom „Nováky si pripravujú pôdu na súd“ jeho autor Silver Jurtinus rozoberá situáciu vzniknutú v súvislosti s rekonštrukciou ulice Kukučínovej, ktorá nečakane akoby prerástla do „kolosálnej“ kauzy, spojenej s výhradami jej obyvateľov, hoci dôvodom rekonštrukcie tejto miestnej komunikácie (ďalej MK) bolo práve presadenie spoločných záujmov radnice a občanov, ktoré mali viesť k lepšiemu a komfortnejšiemu životu občanov na tejto ulici po jej poškodení následkom stavebných prác spojených s výstavbou dvoch bytoviek a radovej zástavby garáží, ktorých výstavba stavbám bytoviek predchádzala. Som tiež za to, že práve v tejto chvíli je dôležité rozvážne rozhodovať a nenechať sa vyrušovať v racionálnom konaní, aj keď sa chvíľami zdá, že sa situácia vymkla z akýchkoľvek príčin z rúk investora a dostala Kukučínovu ulicu do súčasného stavu a ako sa píše , radnicu a obyvateľov ulice do stavu rukojemníkov. Súčasný stav a to nielen s poukazom na stav niektorých MK v meste len potvrdzuje, že naše upozornenia, v ktorých sme poukazovali na mnohé prekážky, ktoré môžu vzniknúť, vznikli a vznikajú pri napĺňaní úloh radnice, neboli zbytočné, keďže, mám na mysli tzv. nášľapné míny, ktoré zanechalo bývalé vedenie mesta. Kauzy, s ktorými sa od samého začiatku volebného obdobia muselo nové vedenie mesta zaoberať a ktoré sú známe i čitateľom, možno považovať za nášľapné míny, ktoré vznikli, hoci boli pripravené ešte v predvolebnom čase, len ako volebné bonbóniky, či predvolebné sľuby pre voličov od exprimátora. Dá sa uveriť, že tento neúspešný kandidát na post primátora, by sa s nimi asi hravo vysporiadal, avšak svojsky. Ako? To nikto nevie, lebo nesplnil základnú podmienku k ich realizácii – nevyhral voľby o post primátora. Keďže sa tak nestalo, začal sa kolotoč, aby sa na neho nezabudlo tak, ako on zabudol na mnohých spoluobčanov, ktorí mu pomohli v jeho osobnom i politickom postupe viac, alebo menej, za uplynulých dvadsaťštyri rokov. Každá, doteraz ním a „ jeho spoluobčanom“ odprezentovaná kauza slúžila len k tomu, aby mu poslúžila ako jeho PR. Pokiaľ sa týka kauzy, za ktorú sa prostredníctvom tejto webovej stránky ospravedlňuje Ing. Radomírovi Oršulovi, je táto v jeho (exprimátorovej ) zodpovednostnej réžii , teda v súčasnosti ani jeden občan nášho mesta, ani terajšie vedenie mesta nemá za ňu žiadny zodpovednostný podiel. Nášľapnou mínou dnes i v samosprávnej politike môže byť kadečo. Je preto tiež pravdou, že nie je na svete človek, ktorý by sa zavďačil všetkým ľuďom. Kroky, ktoré sledujeme u časti mestských poslancov, teda len tej časti, ktorú tvoria reprezentanti akejsi zvláštnej opozície, ktorá sa v našom mestskom zastupiteľstve vytvorila, vedú však k tomu, že vytvárajú vášne nad témou ulica Kukučínova ( a médiá ich k tomu ochotne ponúkajú) a nikto sa nezamýšľa nad tým, či niekto dbal na protesty roky rokúce tam bývajúcich občanov ( bolo to, kto chce si pamätá aj vo vysielaní tzv. mestskej televízie ) s ich nesúhlasnou reakciou, na zámery zo strany bývalého vedenia radnice, aby výstavbou bytových domov sa násilne zahustili priestory roky pestovanej verejnej zelene medzi existujúcimi obytnými domami, teda, aby zanikla dovtedy celkom slušná architektúra tzv. baníckej kolónie , verejná zeleň a s ňou spojený komfort tam žijúcich občanov (takto sa už niekoľko rokov napr. pozeráme na betónovú platňu na ul. Štúrovej a poslanci nič). A tak, ak na návrh poslankyni Mgr. Danky Hornej sa zablokovali prednedávnom finančné prostriedky na kultúru, z titulu vraj šetrenia, bolo to z jej strany neúprimné a i v súčasnosti jej vyjadrenia sú neúprimné, majúce z jej strany tendenciu vystupovať v súvislosti so vzniknutými problémami na spomínanej ulici pred občanmi, či svojimi voličmi formou „byť s každým za dobre“. Teda okrem súčasného vedenia mesta. To, že príprava a realizácia opravy ul. Kukučínova v tejto časti mesta ako vidieť, nie je taká jednoduchá, ako by sa mohlo zdať je fakt, a tak nič sa nedá robiť, len konštatovať, že táto pani poslankyňa práve touto rétorikou háji predovšetkým vlastné záujmy a nie záujmy mesta. Tak, ako pri neschválení prostriedkov na kultúru konala z osobných pohnútok, tak aj jej výroky tomu nasvedčujú, že vychádza rovnako z osobných pohnútok a nie pre uspokojenie občanov bývajúcich na ul. Kukučínová. Čítajte viac: https://myprievidza.sme.sk/c/20681962/novaky-si-pripravuju-podu-na-sud.html - „Poslanci mestského zastupiteľstva schválili na mimoriadnom rokovaní tridsaťtisíc eur, ktoré budú stáť práce navyše vyvolané poškodením plynovodu pri rekonštrukcii Kukučínovej ulice. Podľa poslankyne Dany Hornej poslanci schválili peniaze navyše preto, aby sa táto ulica mohla dokončiť. V tejto situácii nie je podľa nej iné riešenie. Zdôraznila však, že to neznamená, že poslanci sa s tým stotožňujú.“ Potiaľ úvod článku. A tak sa natíska otázka. To akože sa pani poslankyňa stará o svojich voličov za naše peniaze? Teda aj za moje? Prečo zrovna teraz, a tak veľkoryso? Vari si odrazu uvedomila, že samosprávy budú peniaze mať vždy a každoročne? Verím, že ona to vedela, aj pri nepodporení navýšenia financovania kultúry, pretože suma, ktorá sa žiadala pre kultúru v našom meste nebola likvidačná suma pre naše mesto a ani jeho rozpočet, tak ako zrazu nie je likvidačná suma na sanáciu problémov na ul. Kukučínovej. Mne je však potom veľmi divné, prečo, ak nebola iniciatívna ako riaditeľka zodpovedná roky, rokúce za činnosť Kultúrneho centra mesta Nováky, ale prevzala úlohu hovorkyne mesta a navyše autor článku jej takýto priestor umožňuje k úseku investičnej výstavby? Spôsob, akým informuje pani poslankyňa , je veľmi jemne povedané asi taký, že ako sa hovorí - varí z vody. A na záver k nadpisu článku „Nováky si pripravujú pôdu na súd“? Tu je na mieste upozorniť radnicu, že pre súčasné vedenie nášho mesta je vhodná zvýšená opatrnosť. Súdne konania pre vyťaženosť súdov prebiehajú spravidla niekoľko rokov, nie je teda zrejmé, dokedy by a v prospech koho bolo rozhodnuté. A tak radnici nič iné nezostáva, len zvýšenou aktivitou dospieť ku konsenzu a ukončiť čo najskôr rekonštrukciu Kukučínovej ulice. Nepredlžovať umelo jej rekonštrukciu a nedať si nahovoriť rôzne riešenia. To len prináša negatívne body a nedôveru dodávateľských organizácií a nedôveru občanov pre prípravu a realizáciu nových úloh, teda do budúcna. Mojimi slovami . Step by step, možno rýchlejším. Nuž a tak záverom. Páni poslanci mestského zastupiteľstva, vaše volebné obdobie je štvorročné a viac ako polovica je za vami. Nerobte rukojemníkov samých zo seba, ak súhlasíte so slovami vašej kolegyne. PB
Hodnotenie: 3   1
21:05:47 02.11.2017 [6204] Nevhodný príspevok?
K príspevku č. 6191
Ako som naznačil v mojom príspevku č. 6191, chcem týmto reagovať na vystúpenie pani poslankyne na júnovom zasadnutí MsZ. Pôvodne som mal pripravený obsiahly príspevok, jej sugestívny monológ mi poskytol k tomu dostatok podnetov. Upustil som od jeho zverejnenia čiastočne aj preto, aby som v niektorých veciach neduplikoval reakciu prednostu MsÚ, s ktorou sa plne stotožňujem.
Pani poslankyňa ma prekvapila okrem iného aj svojimi vyjadreniami k nejakej hĺbkovej kontrole hospodárenia KCMN v roku 2015. Kontrola bola podľa nej zbytočná, lebo nič nenašla a bola dokonca protizákonná. Asi by si mala pozrieť Zákon o obecnom zriadení, hlavne ustanovenie §4 ods. l, ktoré znie: Obec zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia. KCMN bola predsa právnická osoba založená mestom.
O tom, ako to bolo s hospodárením n.o. KCMN jasnou rečou hovoria protokoly z kontrol NKÚ (Najvyšší kontrolný úrad). Nález z kontroly uskutočnenej koncom roka 2012 hovorí okrem iného, o porušovaní §7 ods.2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a §29 ods. 4 zákona o neziskových organizáciách. (Porušovanie sa týkalo prideľovania a použitia dotácii z rozpočtu mesta. ) V protokole z následnej kontroly uskutočnenej začiatkom roka 2015 sa konštatuje, že nedostatky zistené kontrolou v roku 2012 neboli odstránené naďalej boli porušované uvedené zákony a naviac nezisková organizácia vyplatila vedúcej organizácie odmenu 4733,44 € netto z prostriedkov dotácie mesta. Dá sa teda povedať veľmi jednoducho, že n.o. KCMN bola počas celej existencie financovaná v rozpore so zákonmi, teda v PROTIZÁKONNE.
Ku kultúrnym aktivitám KCMN sa nemienim vyjadrovať, vždy platilo a platí, že „za peniaze aj v Prahe dom“. Tie aktivity mohli byť aj pri hospodárení KCMN formou príspevkovej organizácie. To by však pani poslankyňa nebola mohla byť poslankyňou (jedno volebné obdobie ani „viceprimátorkou“) a bola ňou teda len za cenu porušovania zákonov.
V. Richter

Hodnotenie: 2   0
20:33:41 02.11.2017 [6203] Nevhodný príspevok?
Mňa by v súvislosti s Kukučínovou ulicou zaujímalo právne stanovisko právnika,ktorého si mesto platí.Pán Prednosta píše,že by taký spor stál mesto nemalé finančné prostriedky.Z toho sa môže dedukovať,že sa s takým riešením vývoja celej záležitosti zainteresovaní zaoberali a pochopiteľne sa tu ponúka aj predpoklad,že po právnej konzultácii bol vyslovený predpoklad,že by mesto v prípadnom súdnom spore nebolo úspešné.
Naproti tomu,ak by bol vyslovený predpoklad ,že mesto by malo byť v prípadnom spore na súde úspešné,tak by predsa museli byť všetky prostriedky na to vynaložené titulom náhrady trov mestu vrátené.
Myslím si a pravda je to len moja laická teória,že mesto v tomto prípade ťahá za kratší koniec lebo SPP má na to, aby preň pracovala "armáda "právnikov ,ktorí majú s takýmito vecami skúsenosti.Ale na druhej strane,pokiaľ mesto má nejakú na základe dôkazov a zákonných predpisov šancu uspieť ,tak plynárom nepomôže ani "armáda "právnikov.
Ďalej by som rád vedel,čo bolo vyrokované p.Primátorom na rokovaní s plynármi ?Domnievam sa totiž ,že ak sú vyjadrenia plynárov v článku p.Jurtinusa autentické,tak asi mestu ,pokiaľ bude chcieť prostriedky schválené na urýchlené pokračovanie prác na rekonštrucii ulice,ostane len možnosť súdneho sporu.
No uvidíme ako sa to celé vyvrbí.Zima nám dýcha na krk a ak sa nepohneme ,tak môžu byť škody ešte väčšie.
No vyzerá to,že tu máme pekne tvrdý oriešok,čo bude mesto rozlúsknuť a ja len dúfam,že sa to podarí čím skôr ,aby bol aj vlk celý a aj koza nažratá.
Hodnotenie: 0   0
13:07:03 02.11.2017 [6202] Nevhodný príspevok?
Prednosta mesta reaguje na články zverejnené v týždenníku MY hornonitrianske noviny „Nováky si pripravujú pôdu na súd.“ a „Plynári Novákom nezaplatia ani euro. Nemajú dôvod.“, ktorých autorom je Silver Jurtinus.

=========================================

Dobrý deň pán Jurtinus,

ak by ste dovolili rád by som na vaše články v krátkosti zareagoval. Konkrétne sa jedná o články „Nováky si pripravujú pôdu na súd.“ a „Plynári Novákom nezaplatia ani euro. Nemajú dôvod.“

Neviem na základe akej indície ste nadobudli pocit, že mesto Nováky sa pripravuje na súd? Neviem o tom a ani primátor v tejto veci tak nekoná. Čo sa týka oslovenia súdneho znalca je to návrh pani Hornej- poslankyne mestského zastupiteľstva. Presne takto to konštatujete aj vo svojom článku. No neviem kde ste ale prišli na tento nadpis, že mesto sa ide súdiť? Ani Vy ale ani p. Horná si dnes vôbec neviete predstaviť, koľko finančných prostriedkov by nás takýto súd stál.

Dňa 5.10.02017 ste dostali moju odpoveď na Vaše otázky, kde som Vám jasne dal najavo, že celý proces je v súčasnosti v štádiu riešenia. Preto nerozumiem tomuto Vášmu konaniu. Váš ďalší článok absolútne narúša kontinuitu postupov, ktorými sa primátor mesta snaží zmierniť celú situáciu. Vaše články celú situáciu práve naopak vyhrocujú a to je v neprospech mesta a myslím si aj v neprospech SPP. Nikto v súčasnosti nemá záujem o Vašu negatívnu publicitu. Domnievam sa, že tak konáte na objednávku niektorých neprajníkov z radov poslaneckého zboru v našom meste. Pokladám to preto z Vašej strany za neseriózne.

Pokiaľ sa pani Horná už dnes chce súdiť môže tak konať za vlastné peniaze a na vlastnú päsť. Pokiaľ pokladáte SPP otázky, na ktoré máte také vyjadrenia ako uvádzate vo Vašom článku je to na Vaše riziko. No každopádne Vám dávam na vedomie, že mesto sa v súčasnej dobre nemieni súdiť ani s dodávateľom ani s distribútorom plynu a chce celú vec riešiť na prospech obyvateľov mesta a mimosúdne.

Pokiaľ viem primátor mesta s riaditeľom Sekcie prevádzky siete a riadenia aktív rokoval o technickom prevedení nového osadenia plynového vedenia, tak aby bolo v súlade s ich normami a následne ich aj požiadal o možnosť spolufinancovania. Neviem o tom, že by primátor čo len slovom spomenul na ich rokovaní, že v danej veci bude oslovovať súdnych znalcov v prípade, že by nedošlo zo strany SPP k finančnej kompenzácii. Ešte raz podotýkam je to záležitosť pani Hornej a poslancov, ktorí jej návrh podporili.

S pozdravom
Mgr. Milan Oršula
Prednosta Mestského úradu Nováky
Tel.: +421-940 636 385
E-mail: milan.orsula@novaky.sk
Hodnotenie: 1   0
22:00:06 24.10.2017 [6199] Nevhodný príspevok?
Surikata, ďaľšia hlúpa otázka, dokonca prekračujúca právnu normu už v rovine trestnoprávnej z titulu ohovárania mojej osoby a členov mojej rodiny . Nechce sa mi však s vami ruky špiniť, nestojíte mi o to. Takže takto. Môj syn Ing.Peter Bošiak, ako isto vám je známe, je od narodenia občan tohoto mesta, poslanec MsZ a viceprimátor mesta. Je dospelý ,právne spôsobilý človek, ktorý tak,ako každý bežný občan, má právo kedykoľvek odísť z akéhokoľvek pracovného pomeru a právo uzatvoriť, pokiaľ je u zamestnávateľa o jeho profesné schopnosti záujem, s kýmkoľvek pracovný pomer. Teda tak, ako sa pýtate vy, tak sa ja vás opýtam. Surikata, zverejnite kto ste a ktorá preboha to bola rodina, ktorá tak strašne pocítila chápadlá "mocných" v tomto mestečku? No, skúste odpovedať. Ja,jáj surikata, surikata, predsa len to platí o tom zvieratku. Lebo keď by to bolo o ľuďoch,dalo by sa povedať asi takto:Hlúpemu človeku najviac prospieva, keď mlčí. Keby to však vedel, nebol by už hlúpy PB
Hodnotenie: 0   0
20:08:15 24.10.2017 [6198] Nevhodný príspevok?
Pán Bošiak. Nepatrím do žiadneho tímu, neangažoval som sa v politike, aj napriek tomu moja rodina pocítila chápadlá "mocných" v tomto mestečku. Môj posledný príspevok ste nazval hlúpym, tak prispejem ďalším hlúpym príspevkom a dovolím si otázku. Súvisí angažovanie poslanca Petra Bošiaka ml.za výstavbu novej polikliniky v meste v prospech pana Juríka s tým, že sa zamestnal pan Bošiak ml.v Unifarme? Dúfam, že Vás moja otázka neurazí, len ako občan mám právo vedieť, či pracujú poslanci volení nami občanmi čestne. Pokial nemám dobrú informáciu o novej práci poslanca Bošiaka ospravedlňujem sa.
Hodnotenie: 0   0
09:21:57 19.10.2017 [6194] Nevhodný príspevok?
Príspevok je schovaný!
Príspevok je dostupný len pre prihláseného používateľa.
22:55:33 18.10.2017 [6193] Nevhodný príspevok?
Príspevok je schovaný!
Príspevok je dostupný len pre prihláseného používateľa.
23:51:15 16.10.2017 [6191] Nevhodný príspevok?
Príspevok je schovaný!
Príspevok je dostupný len pre prihláseného používateľa.
10:22:35 15.10.2017 [6189] Nevhodný príspevok?
Príspevok je schovaný!
Príspevok je dostupný len pre prihláseného používateľa.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
<<< späť na zoznam tém
Meno:
Heslo:
Komunálne volby 2018 - kandidáti
Zoznam kandidátov.
zobraziť podrobnosti »
09.10.2018
Novácke noviny 2018
Vyšlo nové číslo Nováckych novín - prečítajte si ich online.
zobraziť podrobnosti »
24.09.2018
Poézia všednosti
Radi by sme Vám uviedli do pozornosti výstavu výtvarného umenia „Poézia všednosti“, na ktorej predstavia tvorbu významných výtvarníkov so svojimi obrazmi. Výstava má filantropický rozmer a dobrovoľná finančná zbierka bude pre neziskovú organizáciu Plamienok - detský mobilný hospic v dňoch 14.9. až 6.10.
zobraziť podrobnosti »
18.09.2018
VIDEO: Mestské zastupiteľstvo zo dňa 19. februára 2018
www.video.novaky.sk
zobraziť podrobnosti »
14.04.2018
VIDEO: Vyjadrenie primátora mesta k aktuálnemu dianiu
VIDEO: Vyjadrenie primátora mesta k aktuálnemu dianiu
zobraziť podrobnosti »
21.03.2018
Mail:
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa.