Online 9 ľudí. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
1114 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
23:28:38 28.10.2015 [5613] Nevhodný príspevok?
Príspevok je schovaný!
Príspevok je dostupný len pre prihláseného používateľa.
18:45:24 28.10.2015 [5612] Nevhodný príspevok?
Príspevok je schovaný!
Príspevok je dostupný len pre prihláseného používateľa.
16:41:01 28.10.2015 [5611] Nevhodný príspevok?
Príspevok je schovaný!
Príspevok je dostupný len pre prihláseného používateľa.
16:46:27 25.10.2015 [5605] Nevhodný príspevok?
Príspevok je schovaný!
Príspevok je dostupný len pre prihláseného používateľa.
21:53:46 24.10.2015 [5604] Nevhodný príspevok?
Príspevok je schovaný!
Príspevok je dostupný len pre prihláseného používateľa.
21:12:05 17.10.2015 [5597] Nevhodný príspevok?
Príspevok je schovaný!
Príspevok je dostupný len pre prihláseného používateľa.
10:33:44 06.10.2015 [5586] Nevhodný príspevok?
Príspevok je schovaný!
Príspevok je dostupný len pre prihláseného používateľa.
20:05:40 04.10.2015 [5581] Nevhodný príspevok?
Príspevok je schovaný!
Príspevok je dostupný len pre prihláseného používateľa.
14:28:03 11.09.2015 [5563] Nevhodný príspevok?
Odpovedá prednostu MsÚ Mgr. Milan Oršula:
----------------------------------------------------------

Vážený občan Novák. Som veľmi rád, že je tu aj podnet, na ktorý môžeme a aj vieme reagovať pretože sa týka nášho mesta.

Ako človek, ktorý v uplynulých rokoch pracoval v oblasti štrukturálnych fondov musím konštatovať, že mesto boj o rekonštrukciu polikliniky v týchto dňoch prehralo. No musím povedať, že prehralo už dávno pred tým ako prišiel a prevzal si úrad súčasný primátor mesta a neskôr aj moja maličkosť.

Nebránim sa ani konštatovať, že mi to je veľmi ľúto, že tým aj snaha bývalého vedenia ale aj zamestnancov MsÚ vyšla na zmar.

Dôvodov prečo k rekonštrukcii polikliniky nedošlo je viacero.
1. Pri vyhlásení výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) vedenie mesta dostatočne nezhodnotilo časový harmonogram postupov a povinností, ktoré je nutné sprocesovať pre úspešné začatie stavebných prác,
2. Vedenie mesta už v roku 2014 malo prijať riziko v tom, že malo vyhlásiť výzvu na dodanie stavebných prác aj keď hrozilo, že projekt nebude zo strany riadiaceho orgánu t. j. Ministerstva zdravotníctva SR (MZ SR) schválený,
3. S pripravovanou projektovou dokumentáciou jej stavebnými zámermi a úpravami vedenie mesta už v predošlých rokoch včas nekomunikovalo s nájomcami v tomto prípade s lekármi,
4. Príručka pre prijímateľa a následne aj Zmluva o NFP nám nariaďovala ukončenie realizácie projektu do konca roku 2015 vrátane kolaudačného rozhodnutia a finančného vysporiadania z čoho vyplývalo nasledovné:
4.a. Ukončenie stavebných prác v priebehu mesiaca 10/2015,
4.b. Odstránenie závad a nedorobkov do 12/2015,
4.c. Finančne vysporiadať zmluvné vzťahy s dodávateľom diela ale aj s riadiacim orgánom MZ SR,
4.d. V prípade nedodržania vyššie uvedeného hrozilo:
4.d.i. Nedofinancovanie projektu z dotácie MZ SR t. z. dofinancovať z vlastných zdrojov a to do 6 tich mesiacov od 1/2016,
4.d.ii. V prípade, že projekt nebude dofinancovaný nutnosť vrátiť celú dotáciu MZ SR
5. Vedenie mesta v roku 2014 zjavne neuvažovalo s tým, že pri projekte za 900.000 eur môže dôjsť aj ku zmenám v realizácii projektu, či už v rozpočte projektu alebo v harmonograme prác, čo v prípade grantu z finančného mechanizmu ako sú štrukturálne fondy znamená zmenové konanie, ktoré pri optimálnom riešení trvá necelý mesiac. V prípade porušenia t. z. pokračovaní realizácie v diele s obmenami bez predošlého schválenia zmien, by finančné náklady boli uznané ako neoprávnené a hradilo by si ich mesto z vlastného rozpočtu, dokonca by hrozila aj korekcia inak povedané pokuta zo strany riadiaceho orgánu v tomto prípade MZ SR,
6. Rozpočet mesta nebol pripravený na taký rozsah výdavkov, ktoré súviseli s presťahovaním nájomcov do náhradných priestorov a ich stavebných úprav, ktoré boli požadované pre zabezpečenie základných hygienických noriem, platných pre takýto druh pracoviska. A hlavne nebol na to ani dostatočný časový priestor, aby sme tieto úpravy zrealizovali pred sťahovaním nájomcov,
7. Nebolo možné predvídať množstvo administratívnych úkonov, ktoré museli nájomcovia riešiť pri zmene ordinačného miesta.

Nižšie pre vlastné zhodnotenie celej situácie Vám prikladáme aj genézu celého riešenia projektu.

Projekt „Rekonštrukcia a modernizácia objektu zdravotnej starostlivosti v Novákoch“
doterajšie aktivity

Žiadosť , schválenie žiadosti, podpísanie zmluvy s MZ SR, zrušenie zmluvy a iné s MZ

- 03.06.2014- vyšla výzva MZ – podávanie žiadostí do 3.9. 2014,
- 10.06.2014- informačný seminár MZ SR k výzve v Žiline,
- 8/ 2014- výber dodávateľa na spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) a uzatvorenie zmluvy s vybratým subjektom
- 27.8.2014- upozornenie MZ na zmenu termínu podávania žiadostí do 15.10.2014 a zvýšenie alokácie o 2,2 mil. EUR
- august 2014 - 14.10.2014 príprava ŽoNFP
- 14.10.2014- odoslanie žiadosti ITMS (centrálny informačný systém)
- 15.10.2014- odovzdanie žiadosti na MZ SR
- 18.11.2014- bola doručená na Mesto Nováky výzva k doplneniu ŽoNFP
- 24.11.2014- odovzdanie podkladov - doplnenie žiadosti na MZ
- 29.12.2014- bola na Mesto Nováky doručená Žiadosť o predloženie dokumentov preukazujúcich splnenie podmienok poskytnutia pomoci (PDPPP), úpravu rozpočtu a projektových ukazovateľov
- 13.01.2015- na MZ SR zaslanie oznámenia o zmene štatutárneho zástupcu mesta Nováky
- 27.01.2015- zaslanie PDPPP na MZ SR (10 príloh z toho 1 zmluva o vinkulácii)
- 05.02.2015- bola na Mesto Nováky doručené rozhodnutie o schválení žiadosti
- 10.02. 2015- bola na mesto Nováky doručená žiadosť o predloženie podkladov na zaslanie zmluvy
- 17.02 2015- zaslanie podkladov na uzatvorenie zmluvy na MZ
- 19.03.2015- bola na mesto Nováky doručená zmluva z MZ SR o poskytnutí NFP na podpis
- 27.03.2015- podpisovanie zmluvy na MZ SR
- 30.03.2015- zverejnenie zmluvy na webe mesta
- 04.06.2015- oznámenie o zmene prednostu- splnomocnenej osoby
- 11.06.2015- predloženie monitorovacej správy č.1, 22.6.2015 jej schválenie MZ
- 27.08.2015- zaslanie Žiadostí o mimoriadne ukončenie zmluvy o poskytnutí NFP
- 08.09.2015- predloženie monitorovacej správy č.2


Verejné obstarávanie (VO)

Stavba
- od 06.01.2015- príprava súťažných podkladov (SP) k VO – stavba, vrátane spracovania návrhu zmluvy z dodávateľom stavby
- 26.01.2015- pripomienkovanie SP MZ SR a doručenie pripomienok
- 29.01.2015- znovu zaslanie doplnených a opravených SP na MZ SR, ich odpoveď
- február 2015- úprava SP podľa pokynov MZ SR
- 23.02.2015- pripravené a podpísané SP
- 02.03.2015- bolo VO stavby vyhlásené vo vestníku
- zaslanie rôznych vysvetľovaní SP na uchádzačov o stavebné práce
- koniec marca 2015- menovanie komisie na otváranie obálok (vrátane doloženia životopisov)
- 01.04.2015- 1.kolo otvárania obálok- splnenie podmienok účasti
- 09.04.2015- 2. kolo otvárania obálok- splnenie kritérií
- 13.04.2015- zaslanie podkladov porovnania cien všetkých uchádzačov o stavebné práce na projektanta SABA
- 15.04.2015- odpoveď projektanta na spracovateľa súťažných podkladov (SSP)- vyhodnotenie projektanta - upozornil na veľký rozptyl predkladaných cenových ponúk
- apríl, máj, jún, požadovanie vysvetlení k nezrovnalostiam, potom požadovanie dovysvetlenia- nízkej ceny, krátkeho času výstavby atď, toto si riešil SSP
- 12.06. 2015- zaslanie vysvetlenia uchádzača s krátkym harmonogramom výstavby na Mesto Nováky
- 15.06.2015- postúpenie vysvetlenia uchádzača na projektanta a st. dozor
- 17.06.2015- odpoveď projektanta e-mailom, st. dozor telefonicky
- 18.06.2015- stretnutie s SSP k VO na MsÚ Nováky, podklady uchádzača s krátkym harmonogramom výstavby sa mu nezdali celkom dostačujúce, pýtal ešte dovysvetlenie od nich
- 01.07.2015- rokovanie s zástupcami riadiaceho orgánu MZ SR- upozorňovali sme na zdĺhavosť vyhodnocovania súťažných podkladov a tým ohrozenie realizácie diela
- júl 2015- po predbežnej kontrole verejného obstarávania na MZ SR a konečného vyhodnotenia ponúk bol 16.07.2015 uchádzač s krátkym harmonogramom výstavby vylúčený zo súťaže, víťazom sa stala spoločnosť druhá v poradí,
- po 16.07.2015- boli všetky verejné obstarávania poslané poštou na MZ SR
- 11.08.2015- rokovanie s druhým dodávateľom o začatí stavebných prác- podaná informácia, že čakáme na rozhodnutie MZ SR o odsúhlasení postupov pri VO a o schopnosti dokončiť realizáciu diela do konca 11/2015
- 19.08.2015- rokovanie na MZ SR vo veci odpovede na postupy VO a o možnostiach predĺženia realizácie stavby. Bola podaná informácia, že podklady VO odosielané od SSP nedošli do podateľne MZ SR
- 27.8.2015- boli kompletné dokumenty VO znovu, tento raz konateľom spoločnosti Cassis odovzdané do podateľne MZ SR, kde ich už v súčasnosti majú k dispozícii.

VO technologické vybavenie, IKT, stavebný dozor sa realizovalo súbežne s VO stavba - všetky sú ukončené:

- technologické vybavenie ukončené oznámením o výsledku uchádzačom - 30.4.2015
- stavebný dozor ukončené oznámením o výsledku uchádzačom – 13.5.2015
- IKT oznámením o výsledku uchádzačom – 13.5.2015
- 12.6.2015 som požiadala víťazov súťaže IKT a staveb. dozor o zaslanie návrhu zmluvy, bolo to pozastavené

INÉ

- 25.02.2015- stretnutie na poliklinike- projektant informoval lekárov o postupe jednotlivých prác
- 2-3/2015- v 9 a 10 kalendárnom týždni- hľadanie náhradných priestorov- rokovania so zástupcami a majiteľmi polikl. HBP, Fortischem a oproti kinu- zubármi, prezretie našich priestorov (Dom služieb a požiarna zbrojnica) spracovanie prvej koncepcie sťahovania
- 02.03. 2015- stretnutie s lekármi vo veci podrobného oboznámenia sa s projektom
- 04.03.2015- porada k realizácii prác u vedúcej (za účasti primátora a prednostu- ešte pána Martinu, Ing. Pavlíkovej a Ing. Hajsterovej)
- 09.03.2015- 13:30 stretnutie v budove polikliniky s projektantom vo veci rozdelenia stavebných prác tak, aby zároveň mohli prebiehať aj ordinačné hodiny
- 10.03.2015- stretnutie s lekármi vo veci predstavenia podrobnej koncepcie sťahovania- stavbu realizovať po poschodiach
- 16.04.2015- stretnutie s lekármi a pani Štefíkovou priamo v budove učilišťa, predstavenie priestorov
- 29.04.2015- stretnutie s lekármi v obradnej sieni MsÚ vo veci nutných úprav pre presťahovanie lekárov do náhradných priestorov bývalého učilišťa. V tejto dobe bolo nutné už uvažovať pre krátkosť času na úplnom presťahovaní lekárov
- 18.05.2015- stretnutie s lekármi priamo v budove učilišťa, za účasti zástupcu Spojenej školy, lekári si vyberali priestory a dávali požiadavky na ich úpravu
- 15.06.2015- list zo spojenej školy ohľadom prenájmu priestorov, cenová ponuka
- 31.08. -09.09.2015 odovzdané a odoslané listy na lekárov a ostatné zainteresované strany s informáciou o zaslaní požiadavky mesta na MZ SR na mimoriadne ukončenie zmluvy.

Genézu spracoval: odborný referent MsÚ

Z vyššie uvedeného môžeme len konštatovať, že napriek enormnému úsiliu sme museli upustiť od ďalšej implementácie projektu rekonštrukcie Polikliniky, s tým, že v záveroch rokovaní na pôde MZ SR sme prejavili záujem uchádzať sa do budúcna o granty z Európskej únie na rekonštrukciu Polikliniky ako objektom, s ktorým sa naďalej ráta ako s Poliklinikou pre danú spádovú oblasť.

Riziko vrátenia celej dotácie, v prípade nedokončenia rekonštrukcie Polikliniky z dôvodu nedodržania požadovanej doby realizácie ako i riziko pozastavenia, prípadne znemožnenia realizácie ďalších investičných zámerov mesta financovaných z garantov EÚ, si mesto na seba zobrať nemohlo.

Prednosta MsÚ
Mgr. Milan Oršula
Hodnotenie: 0   0
09:08:51 07.09.2015 [5557] Nevhodný príspevok?
Príspevok je schovaný!
Príspevok je dostupný len pre prihláseného používateľa.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
<<< späť na zoznam tém
Meno:
Heslo:
Baška zložil sľub a začal nové volebné obdobie (+FOTO)
Predseda Trenčianskej župy Jaroslav Baška sa ako prvý z ôsmich predsedov krajských samospráv ujal funkcie na nové volebné obdobie.
zobraziť podrobnosti »
14.11.2017
Výsledky volieb do VÚC
Výsledky volieb do VÚC
zobraziť podrobnosti »
05.11.2017
MsZ - video záznamy
Záznam z MsZ nájdete online na youtube kanáli Mesta Nováky.
zobraziť podrobnosti »
02.10.2017
TB Hornonitrianske bane a.s. - Odmietame kampaň proti baniam, ktorá ohrozuje 11 tisíc miest!
Ing. Rastislav Januščák, predseda Dozornej rady Hornonitrianskych baní Prievidza, a.s., JUDr.Milan Minárik, vedúci právnik Hornonitrianskych baní Prievidza, a.s., Ing.Jaroslav Šinák predseda predstavenstva Prievidzského tepelného hospodárstva, a.s. reagujú na útoky politikov.
zobraziť podrobnosti »
06.06.2017
Štvorkajak s Myšákom nebude obhajovať striebro. Je to sklamanie, hnevá sa.
Rodák z Nitrianskeho Rudna nebude môcť na olympijských hrách 2020 v Tokiu obhajovať striebro na tisícmetrovej trati.
zobraziť podrobnosti »
01.05.2017
Mail:
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa.