Online 3 ľudia. FullHouse Slavio VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
894 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
21:53:08 22.07.2019 [6880] Nevhodný príspevok?
Priatelia, fakt sa mi tlačí do klávesnice otázka. Tak s odpustením si ju dovolím položiť. Pán hlavný kontrolór, kde ste, že vás nie je počuť, že vás nie je vidieť, vyzývam vás, aby ste začali konať, veď to nie sú hry o fazuľky. To sú peniaze občanov, to je doterajšia dlhodobá spokojnosť so službami poskytovaných kaderníctvom v priestoroch bývalého domu služieb, jenaozaj potrebné konať pán hlavný kontrolór. PB
Hodnotenie: 0   1
15:58:02 22.07.2019 [6877] Nevhodný príspevok?
Priatelia, len málo týždňov po nástupe do funkcie si náš staronový primátor obstaral „fungl“ nový osobný automobil. Nič proti tomu , veď možno mu ho bolo „trebalo“. A tak, keď sa ku mne začali kotúľať rôzne pripomienky od našich obyvateľov o jeho cene, vhodnosti výšky ceny, neefektívnosti a vôbec okolností, za ktorých sa osobné vozidlo získalo k užívaniu výlučne len primátorom(!!!) nech mi je odpustené, ale nadobudol som dojem, že nie je všetko čisté ako krištáľová guľa. Je síce pravdou, že naozaj, za možný zdroj financovania obcí a miest možno považovať tzv.komunálny leasing. Ako sa píše, podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je obec samostatným, samosprávnym územným celkom SR,združuje... ... a obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Inak povedané, že vychádzajúc zo zákona by malo byť snahou či vari povinnosťou i nášho mestského zastupiteľstva, ako voleného správneho orgánu komunálnej sféry, ako som už v rôznych príspevkoch viackrát uviedol, zabezpečovať obyvateľom mesta ich rastúce potreby a túžby!!!. Samozrejme , že zvládnutie tejto úlohy závisí predovšetkým od dostatku finančných zdrojov!!!. Ak nie je dostatok vlastných zdrojov, na realizáciu sa preto využívajú aj cudzie zdroje, medzi ktoré sa zaraďuje, napr. aj spomenutý komunálny leasing. Vari asi takto dospelo naše mesto k financovaniu „prepotrebného“(!!!) fungl nového a nie najlacnejšieho osobného automobilu pre potreby staronového pána primátora. Stačilo sa pohrať s účtovníctvom , pretože mesto Nováky ako nájomca je v tomto prípade subjekt, ktorý predmet leasingu využíva, ale účtovne ho nemá podchytený vo svojej bilancii (to je asi dôvod, že to nie je zavesené na internete. Eviduje ho iba na podsúvahových účtoch. Avšak platby za jeho používanie (os. automobilu) predstavujú výdavky v rozpočte mesta !!! Dodávateľ je podnik, ktorý dodáva (predáva) predmet leasingu spravidla leasingovej spoločnosti a táto vlastne prenajíma autíčko mestu. Doba leasingu je rozdielna pri komunálnom leasingu hnuteľností a nehnuteľností a závisí od doby odpisovania hmotného investičného majetku a jeho zariadenia do odpisovej skupiny, ako o tom hovorí zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov. Najkratšia možná doba komunálneho leasingu je tri roky. Priatelia, podľa zmluvy o leasingu medzi Oberbank Leasing s.r.o. a mestom Nováky, auto primátora stálo 36.714,82 €. Slovom (tridsaťšesťtisíc sedemstoštrnásť EURa 44 centov) v aktuálnom slovenskom konverznom kurze je to cca jeden milión jednostošesťtisíc slovenských korún. Mesto zaplatilo Prvú zvýšenú splátku vo výške 11.014,44 € a potom malo mesačne platiť 48 mesiacov dohodnutú sumu podľa splátkového kalendára. No žiadna platba nie je zverejnená, aspoň som nezistil. Vo Všeobecných zmluvných podmienkach k leasingovej zmluve č. 19066 je v bode 6.7. uvedené: LP (leasingový prenajímateľ) vystaví po aktivácii (po prevzatí predmetu leasingu) splátkový kalendár, ktorý je faktúrou. Pri akejkoľvek zmene výšky leasingových splátok vystaví LP nový splátkový kalendár, ktorý je daňovým dokladom. Takto je možné konštatovať, že mesto Nováky porušuje zákon č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám, v ktorom je uvedené:§5b (1) Povinná osoba zverejňuje na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, v štruktúrovanej a prehľadnej forme najmä tieto údaje:
b) o faktúre za tovary, služby a práce
1. identifikačný údaj faktúry, ak povinná osoba vedie číselník faktúr,
2. popis fakturovaného plnenia, tak ako je uvedený na faktúre,
3. celkovú hodnotu fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na faktúre, ako aj údaj o tom, či je suma vrátane dane z pridanej hodnoty, alebo či je suma bez dane z pridanej hodnoty,
4. identifikáciu zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou,
5. identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou,
6. dátum doručenia faktúry,
7. identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:
Ak viete niektorí viac a máte lepšie informácie,prosím opravte moje a zverejnite. Aby ste sa dostali do obrazu a aby ste zvážili , či pánom primátorom nášho mesta dojednaná suma je opodstatnená a účelne vynaložená z rozpočtu , tak veľmi napádaného a s poukazom na kriticky vraj chudobného rozpočtu, s ktorým jeho predchodcovia neúnosne vraj nakladali posúďte sami. Ak sledujete ZMOS, dá sa na internetovej stránke zistiť, že Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) dokáže s výrobcami aut zjednať pre starostov a primátorov výhodné podmienky. „Samosprávam ponúkajú podmienky na to, aby vo viacerých automobilkách mohli výhodnejšie obstarať motorové vozidlá. Je to príležitosť, pri ktorej mestá a obce musia brať do úvahy svoje reálne finančné možnosti,“ uviedol hovorca ZMOS–u Michal Kaliňák. Na otázku, na akých autách by mali jazdiť šéfovia samospráv, M. Kaliňák odpovedal: „Vozový park je vnútornou vecou každej samosprávy. Je iba na konkrétnych mestách a obciach, na aké účely budú využívať motorové vozidlá. Je však potrebné dbať na efektívnosť ich využívania a výšku prevádzkových nákladov. Obstaranie vozidla musí podliehať verejnému obstarávaniu.“ (!!!) (Či naše mesto si zaobstaralo osobný automobil podľa zákona o verejnom obstarávaní mi nie je známe. Avšak pre porovnanie s obcami počtom obyvateľov porovnateľných ,alebo len s malou odchýlkou uvediem ,že takto sa kupovali autá pre potreby obce a za uvedenú cenu: Margecanoch žije 1 690 ľudí, starosta jazdí na štvorročnej Kii Ceed. Stála do 16 600 eur.V Rudňanoch si iba pred mesiacom kúpili Kiu za 13 000 eur. Kupovali za hotové, peniaze vyčlenili v rozpočte. Predošlé auto Škoda Octavia malo už trinásť rokov. V obci žije 3 900 obyvateľov. V Nálepkove, kde žije 3 142 obyvateľov, jazdí starosta na 4-ročnom Peugeote 307.V Prakovciach obec využíva Škodu Roomster, auto má štyri roky, kúpili ho za viac ako 13-tisíc eur na lízing. V obci žije 3 400 ľudí. Špecifická situácia je v Markušovciach. Dnes už bývalý starosta kúpil za hotové Alfa Romeo za viac ako 23-tisíc eur, za čo zožal poriadnu kritiku. Krátko nato aj havaroval. Súčasný starosta nám povedal, že len za opravu dali približne 3 300 eur, auto je odvtedy stále poruchové. V Markušovciach evidujú 4-tisíc obyvateľov. A tak záverom, keďže sa ľudia z okolia pána staronového primátora často odvolávajú na vyjadrenie Transparency Internacional je tu ich vyjadrenie takéto: K dobrému gazdovaniu pri vozovom parku vyzýva starostov aj odborník na samosprávy Ivan Rončák z Transparency International Slovensko: „Starostovia musia zvažovať, či investície do vozidla budú adekvátne aktivitám, ktoré vyvíjajú pre obec. Bude musieť s obecným autom reprezentovať? Bude musieť veľa cestovať kvôli obecným záležitostiam? Na tieto otázky by si mal vedieť odpovedať každý starosta.... Nuž, čistý ako krištáľová guľa. PB

Hodnotenie: 0   1
16:43:00 21.07.2019 [6873] Nevhodný príspevok?
Priatelia, sto ľudí, sto chutí a názorov. Pravdou však je, že bez aktívneho zapojenia obyvateľov nášho mesta , mesto nemá žiadnu perspektívu. Pravdou tiež je, že niekto a to je veľmi dôležité, musí obyvateľov k aktívnej činnosti kompetentne viesť, nabádať, usmerňovať , aby tu zostali žiť ,mnohí so svojimi deťmi, vnúčatami a ostatnou blízkou rodinou, v prostredí pre ich život vyhovujúcom,ktorý im ten kompetentný má za povinnosť pripraviť a zabezpečovať. A tak pre Dezidera len pár slov. Víťaz volieb v novembri v roku 2018 je známy, ale ak ich vyhral, ktovie čo ho vedie k tomu, keď sa správa, ako keby bol osou zemegule a my by sme sa mali okolo nej točiť. Už je nám naozaj tak trápne, že sa tým musíme zaoberať. Ak je náš, súčasný predstaviteľ mesta, s niektorými ním odmietanými obyvateľmi nášho mesta , takpovediac akoby v hybridnej vojne, chvála bohu, že zatiaľ prebiehajúcej len na poli médií, napr. YOUTUBE a jeho nepochopiteľný expresívny slovný prejav a neskutočná jeho mimika s poukazom napr. len na nezdvihnutý, resp odmietnutý telefonický hovor obyvateľom mesta, ho vytočila na nedávnom mestskom zastupiteľstve naozaj na tom tak, že sa vytáča takmer do nepríčetnosti, no je to hrozné. Priatelia, ste svedkami, že staronový pán primátor s členmi svojej miestnej rezidentúry, šíria nezmysly, ktoré medzi sebou preberajú , predstierajúc, že sa jedná o mestskú politiku. A my sa vraj musíme tváriť, že to je téma??? Veď to vidíte na YOU TUBE. A tak v súlade s mojim kritickým myslením sa pýtam pánov poslancov Mestského zastupiteľstva v Novákoch či mesačná odmena cca 4000,- € (vrátane benefitov) pre primátora nášho mesta je v súlade s morálnym kreditom, etickým princípom a s absentujúcim vecným odôvodnením dôvodná, keďže v súčasnosti pán primátor nevykazuje od jeho zvolenia do kresla primátora vo svojej práci, takmer žiadne výsledky, pozitívne prvky, ktoré by preukazovali, že mal ihneď po nástupe do funkcie na odmenu vo výške cca 4.000,-e zaslúžený nárok???. Ja netvrdím, že časť voličskej základne nemá k staronovému primátorovi pozitívnu náklonnosť. Ale ak nimi zvolený človek má konanie, vyjadrovanie sa, rétoriku, vzťah k časti obyvateľov nášho mesta len a len s negatívnou náklonnosťou a snahou čo najviac rozdeľovať ľudí, stratou ovládania sa pred verejnosťou, stratou etických ,morálnych hodnôt, neúctou k zákonu (vypúšťanie splaškov a neplatenie za ich likvidáciu nikomu a nikde, ktoré sa dá istým spôsobom nazvať bezdôvodné obohacovanie sa, ba čo horšie ponechávať tento stav bez ospravedlnenia sa verejnosti, atď.atď.) , ak sa vysmieva verejnosti do očí, tak potom ako dokážeme mladú generáciu žijúcu v tomto meste presvedčiť, keď nemá staronový pán primátor k tejto generácii pozitívnu náklonnosť. Čo sa to deje? Veď otvorme oči, ale neseďme v nemom úžase a paralyzovaní aroganciou chorých plánov, napr. nezmyselných trestných podaní na obyvateľov nášho mesta ako ich nie tak dávno zverejnil,že ich podáva. A na záver vari len toľko. Nemali by sme, nesmieme pripustiť jednému človeku vládu plnú veľkohubej primitívnej nenávisti k vlastnému obyvateľstvu nášho mesta, nesmieme dovoliť zmeniť naše mesto na štruktúru zastrašovaných úradníkov na mestskom úrade, policajtov mestskej polície, učiteľov a riaditeľky v školských zariadeniach, predovšetkým z dôvodu, aby boli schopní hájiť práva a slobody nás, ostatných obyvateľov. Nepripusťme hrubo neodborné , nekompetentné aktivity, ktoré sa vynorili z rybníka naplneného túžbou po moci jedného človeka teraz i do budúcna. Veď je to naše mesto , naši spoluobčania, naše deti, naše vnúčatá, naša kultúra. Prečo by sme si ju mali nechať ukradnúť jedným človekom a len pre neho samého, bez zodpovednosti a pocitu hanby voči jeho vlastným pokoleniam? Pomerne často sa stretávam a sa priatelím s obyčajnými ľuďmi, robotníkmi, živnostníkmi, ale i so vzdelanými ľuďmi a tak nečudo ,že sa mi niektorí sťažujú ,keď zárobkom 600€ mesačne sa im nenaplnia ich finančné túžby. A tak ich upokojujem, že na rozdiel od nich bohatí nemajú skutočných priateľov a ani kamarátov, na ktorých by sa mohli bez akejkoľvek vypočítavosti obrátiť , ani keď zarábajú 4000,-€. Oni si žijú len ten svoj uzavretý nudný život vypchatý peniazmi. Verte, že tí prostí ľudia pochopili, že sa nežije pre peniaze a drahé veci, ale že sa žije pre ľudí. Pre dobrých ľudí. A tak to má byť, vtedy má život cenu. A celkom na záver. Takže Dezider, ak neviete zverejniť kto ste, vaše úvahy o mojom charaktere beriem ako púpavové páperie už pri slabom vánku, letiace nevednom kam. W.Churchill povedal: "Rečník má vyčerpať tému a nie poslucháča". Inými slovami píšte preto len vtedy, ak máte čo povedať, lebo naozaj ,je mi ľúto, keď musím konštatovať, že píšete zase mimo misu. Snažil som sa na vaše urážky odpovedať slušným a kultivovaným spôsobom a nedostávať sa tak na vašu intelektuálnu úroveň, za ktorú ste si zodpovedný predovšetkým sám. PB
Hodnotenie: 0   1
08:07:02 21.07.2019 [6871] Nevhodný príspevok?
Tak ste mi neodpovedal pán Bošiak na moju otázku. Aby som Vás dostal do obrazu, nenosím žiaden "dres" , nechápem tú politickú omáčku, keď mi odpovedáte. Pýtal som sa, pretože máte potrebu vyjadrovať sa vždy a ku všetkému a pýtal som sa ako bežný občan, ktorý o PHSR dostal dve protichodné informácie a štát sa postavil k dotáciám pre mesto negatívne z dôvodu neplatného PHSR.
Takže vidím, že k bežnému občanovi neprechovávate žiadnu úctu. Vrámci letného čítania Vám preto odporúčam slovník cudzích slov, pojmy ako pýcha, arogancia, sebareflexia, pokora.......študujte......
Hodnotenie: 0   0
21:26:50 20.07.2019 [6869] Nevhodný príspevok?
Priatelia, hoci som zrozumiteľne oznámil, že chcem byť v súčasnosti viac so svojimi vnúčatami (veď sú prázdniny), vypustiť z hlavy reči vedené staronovým pánom primátorom, diskutér Dezider podpisujúci sa nickom v mužskom rode, možno však človek píšuci v ženskom outfite mi kladie otázku po funuse, keďže výklad o PHSR si na stránke Nováky.com môže odpozerať, poťažne vyhodnotiť už aj „vlastnou hlavou“. Ani neviem, či stojí za to rozmýšľať, ako si jeho výzvu vysvetliť. A tak sa posuniem ďalej. Nuž povedzme obrazne takto, že pred voľbami v roku 2014 bol uskutočňovaný zo strany súčasného primátora a jemu blízkych ľudí hurhaj, ako sa patrí. Povedal som si, čo už? Kortešačka. Ale, on pokračoval aj so svojou suitou celé volebné obdobie 2014-2018. Ak sme si vychutnali, alebo užili obdobie činnosti primátora mesta slúžiaceho do roku 2014, s počudovaním som hodnotil konanie voličov, ktorí mu v roku 2018 umožnili zvíťaziť. Prečo, ak nemal, ako to konštatovali voliči v roku 2014 primerané výsledky a nezvolili ho. Nuž nič k tomu, len to, že svojou voľbou mu od roku 2018 dovolenkovým spôsobom, umožňujú užívať si pre neho pokojné preddôchodkové obdobie, až do odchodu do starobného dôchodku. Kto ma presvedčí, že nie je pravdivé tvrdenie hodnotiace doterajšiu prácu od jeho zvolenia, ktoré znie:“ Nikto vám nemôže dať viac, ako vám ja sľúbim“ ???. Presne tak. Jeho záujem o robotu pre naše mesto je viacmenej divadlo, , ktoré si sám necháva pre svoje potešenie nakamerovať, aby ho napokon uverejnil so znôškou osočení jeho predchodcov, rodičov a ich deti, funkcionárov, bez hanby, pokory a bázne k ľuďom tu žijúcim so svojimi rodičmi, alebo deťmi, vnúčatami, včera, dnes a dobudúcna!!! Samozrejme priatelia, ako vždy s odôvodnením staronového pána primátora:“ ja by som aj, ale najskôr musia tí, ktorí si dovolili vo voľbách v roku 2014 vyhrať byť osočení, ponížení verejne dehonestovaní a to v čo najväčšom počte, teda celé rodiny a ich potomstvo“. Neskutočné. Priatelia, v podstate pri možnostiach, aké sa naskytli nášmu mestu, po zrušení banskej uzávery, vďaka slabej činnosti vtedy slúžiaceho pána primátora a už dnes žiaľ staronového nášho primátora túžiaceho viacmenej po vysokých straníckych, samosprávnych, či politických funkciách táto nekompetentná túžba, zabrzdila vývoj nášho mesta. Nevenoval sa podľa môjho názoru mestu dostatočne!!!. Som presvedčený, že sa to dá zhrnúť do jednej otázky, ktorá znie:“ k akému prospechu pre naše mesto (ak nie len k jeho prospechu) priviedli politické ambície staronového pána primátora, keď nás v mnohých rozvojových činnostiach, v službách poskytovaných v prospech obyvateľov predbehli okolité obce, ako napr.Lehota pod Vtáčnikom, Kanianka, Čereňany ,Oslany, ale i ďalšie menšie počtom obyvateľov v porovnaní s našim mestom???. A to prosím mal na to dvadsaťštyri rokov a to prosím obce, za podmienok s podstatne nižšími finančnými rozpočtami, aký malo k dispozícii naše mesto!!!. A tak sa mi nečudujte, ak považujem postoj exprimátora ( verte,že nie som mu ničím zaviazaný, ani on mne,je to môj názor) jeho rétoriku v porovnaní so súčasnou rétorikou staronového pána primátora za podstatne rozumnejšiu, skromnejšiu a zmierlivejšiu. A na záver želám pre mladých ľudí žijúcich v tomto meste veľa šťastia, aby v budúcom volebnom období urobiť z tohto mesta fungujúce mesto mali šťastnejšiu ruku pri volebných urnách. Budete to šťastie pre seba a vaše deti, prípadne vašich rodičov v dožívaní pokojnej staroby potrebovať... PB
Hodnotenie: 1   1
12:06:10 18.07.2019 [6866] Nevhodný príspevok?
Pán Bošiak, vyzývate k pokore a slušnosti v predchádzajúcom príspevku, tiež Vás poprosím, aby ste sa snažil v tomto duchu reagovať. Ono je ťažké Vám uveriť, keď : "vodu kážete a víno pijete".
Len otázku si dovolím, bol plán rozvoja platný, alebo neplatný. Skutočne mi stačí odpovedať holou vetou, áno, alebo nie. Zaujíma ma Váš názor. Dakujem
Hodnotenie: 0   0
11:41:54 16.07.2019 [6865] Nevhodný príspevok?
Priatelia, chcem uveriť, že každý z vás, kto o našom meste uvažuje empaticky si nemyslí, že píšem na základe fabulovaných podkladov. Jednoducho sa mi nepáčilo vystúpenie ,resp. reakcia Dušana Šimku, súčasného staronového pána primátora, ako podal odpoveď poslankyni pani Mokrej na zasadnutí MsZ dňa 19.04.219 ,ktorej otázka bola zameraná na nespokojnosť jej voličov, ako i jej samej s kvalitou a tiež aj ukončením ,resp. neštandartnou koncovkou rekonštrukcie štátnej cesty prechádzajúcej cez mestskú časť Horné Lelovce ( Nováky-Dolné Vestenice). Vo svojej odpovedi v oboch prípadoch však staronový pán primátor si nekládol servítku pred ústa a považujem jeho slová, podľa môjho názoru naozaj za nehodné primátora mesta ,neadekvátne, neodôvodnene posmešné až osočujúce, navyše porušujúce zákon, čo vyvolalo vo mne pochybnosti o tom, či naozaj je taký stav, ako on uvádza a či naozaj je to na vrub zodpovednosti jeho predchodcov na mestskom úrade . A tak som požiadal Slovenskú správu ciest v Žiline o poskytnutie informácie podľa zákona 211/2000 Z.z. O poskytnutí informácií, aby sa vyjadrili. A tak tu je zo dňa 06.05. 2019 ich e-meilová odpoveď):, citujem: “ Dobrý deň, napojenie nového asfaltového krytu s existujúcim asfaltovým krytom je vykonané odborne spôsobilou organizáciou a pri prejazde daným úsekom nevnímame žiadnu zvýšenú hlučnosť ani nerovnosť napojenia vozovky( jedná sa o súvislú obnovu krytu vozovky, stavba " I/9 Brezina - Nováky, MO rieka Nitra) .S pánom primátorom ( moja poznámka – súčasným) sme nekomunikovali žiadnym spôsobom a o tejto skutočnosti/sťažnosti počujeme až teraz. D. R. Príjemný deň želá B. B. sekretariát PhDr. Ivan Brečka riaditeľ IVSC Žilina.“, potiaľ citát. Priatelia, na základe mojej mienky sa dá konštatovať, že Dušan Šimka, staronový pán primátor, ak chcel pomôcť veci a vyjsť v ústrety pani poslankyni a obyvateľom mesta mohol sa angažovať, ale tak, aby to malo efekt a istú mieru pokory a slušnosti. Ako vidno tá mu ,žiaľ chýba. Domnievam sa, že tak , ako to predviedol na zasadnutí MsZ, to nebolo kóšer, mu išlo len o vytĺkanie politického kapitálu s nevhodnou, ponižujúcou kritikou žiadateľa o poskytnutie informácie a predstaviteľov mesta, jeho predchodcov. Keďže som ďalej slúžiaci, málinko sa odmlčím, lebo sú prázdniny a svoje štyri vnúčatá milujem nadovšetko.PB
Hodnotenie: 0   1
22:49:15 15.07.2019 [6863] Nevhodný príspevok?
Priatelia, tak si kladiem otázku, že prečo? Prečo, keď po neodôvodnenej, navyše veľmi nekorektnej kritike Dušana Šimku staronového pána primátora mesta voči jeho predchodcom, v prípade rekonštrukcie štátnej cesty prechádzajúcej cez mestskú časť Horné Lelovce, vykonanej Slovenskou správou ciest IVaSC v Žiline , alebo po absolútne neodbornom urážlivom a osočujúcom príspevku v denníku SME diskutéra zo známeho klanu obhajujúcom spackanú vec - nedostatočne predjednanej rekonštrukcie štátnej cesty prechádzajúcej centrom mesta Prievidza –Partizánske ( od hotela Domus až po koniec Ul. A Hlinku) medzi vedením mesta a dodávateľom prác spoločnosť Metrostav Asfalt, a. s.
dochádzajú argumenty , tak sa zaručene v ich mene nájde diskutér, ako napr. Dezider, ktorý sa vydá na únikovú trasu, ktorou je ako vždy to, že píšu mimo misu. Ale, aby som vám nebol dlžný odpoveď ,keďže budete rozčítaný, ako píšete, že sa hotujete, prečítajte si tiež moje príspevky k PHSR,PHR č. 6395,6397,6520,6522,6580,6583, ktoré boli zverejnené na tejto webovej stránke. A teraz ste na rade vy a odpovedzte, ako hodnotíte otázku PHR,PHSR? A na záver dovetok. Vy asi máte blokovanú chrbticu. Ani doľava ,ani doprava? , Musíte viac čítať a ak myslíte, že je tu niekto cenzor ste na omyle, hľadajte to , čo potrebujete medzi riadkami. Tam sa v tom správnom zrkadle uvidíte. PB
Hodnotenie: 0   1
14:40:35 15.07.2019 [6862] Nevhodný príspevok?
Prečítam. Ďakujem.
Hodnotenie: 0   0
14:11:44 15.07.2019 [6861] Nevhodný príspevok?
Myslím, že tie články su účelové z jednej dielne.

Dezider, už si čítal?


https://www.novaky.sk/spravodajstvo/850/Nekonecny-pribeh-PHSR--mesto-Novaky-podava-odvolanie
https://www.novaky.sk/spravodajstvo/852/Fabulovana-informacia-o-neplatnom-PHSR-mesta-Novaky-ohrozila-dalsie-dva-projekty
https://www.novaky.sk/spravodajstvo/855/Mesto-Novaky-pokracuje-v-implmentacii-projektu-BRO
---
Nekonečný príbeh PHSR – mesto Nováky podáva odvolanie
V júli 2017 požiadalo mesto Nováky o financie z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Týmto spôsobom malo v pláne získať nenávratný finančný príspevok na projekt rozšírenia kapacít Materskej školy. Cieľom projektu malo byť vybudovanie prístavby, zvýšenie energetickej efektívnosti budovy, úprava vonkajšieho areálu či obstaranie nevyhnutného materiálno-technického zabezpečenia.
Dňa 29. mája 2017 bol na Mestský úrad Nováky doručený podnet na preskúmanie porušenia zákona o podpore regionálneho rozvoja z okresnej prokuratúry na základe podnetu pána Mariána Š., ktorý tvrdí, že mesto v čase podania žiadosti nemalo platný PHSR. Po prešetrení podnetu občana mesta Nováky prokuratúra dospela k záveru, že nie je potrebné vydať žiadne opatrenie a tento fakt oznámila mestu Nováky listom 5. septembra 2017. Samotná prokuratúra tak minulý rok nemala výhrady voči rozsahu PHSR Nováky, jeho obsahu, štruktúre a ani spôsobu schválenia – predĺženia jeho platnosti.
Občan Marián Š. však opätovne podáva podnet na prešetrenie. Mestu Nováky je doručený protest prokurátora sp.zn. Pd 172/17/3307-7 dňa 17. januára 2018, ktorý uvádza, že mesto Nováky nemá schválený Program rozvoja mesta Nováky, pričom starý Program hospodárskeho rozvoja mesta Nováky (2008 - 2013) nie je z hľadiska obsahovej štruktúry v súlade s ustanovením paragrafu 8 ods. 3 zákona o podpore regionálneho rozvoja.
Mesto Nováky podáva 29. mája odvolanie, v ktorom uvádza, že prokurátor žiadnym spôsobom nespochybňoval PHSR Nováky (2008 - 2013) z hľadiska jeho obsahu, iba poukázal, že bolo prijaté v inej formálnej štruktúre, aká je požadovaná. V čase podania žiadosti o NFP malo mesto Nováky platný PHSR a v tom čase neexistovali voči nemu žiadne výhrady.
Primátor mesta RNDr. Daniel Daniš vysvetľuje: „Trváme na tom, že po celý čas mesto malo a má platný rozvojový dokument a tým pádom si v každom momente rozhodovania o podanej žiadosti o NFP splnilo podmienku schváleného programu rozvoja. Napriek tomu sme však vyhoveli protestu prokurátora a mesto v zmysle zákonnej lehoty o prokuratúre schválilo nový PHSR Nováky (2018 - 2024) dňa 4. apríla 2018. Prioritou je zachrániť projekt rozšírenia kapacít Materskej školy a neprísť o plánované investície kvôli fabulovaným podnetom občana Mariána Š.“
Mesto v žiadnom prípade nemalo v úmysle púšťať sa do mediálnej vojny a snažilo sa tejto situácii vyhnúť. Táto situácia ale trvá vyše roka a vedenie mesta si je isté, že skutočnosti vo veci PHSR nie sú z právneho hľadiska také jednoznačné, ako uvádzajú médiá či občan Marián Š.. Preto mesto Nováky využilo možnosti, ktoré sú dostupné a najlacnejšie, aby informovali občanov o predmetných skutočnostiach aj z druhej strany. Médiá s celoslovenským dosahom, ktoré o týchto veciach informovali občanov, stanoviská mesta nezaujímajú. „Mrzí nás, že iné články vydané mestom Nováky v súčasnosti boli zverejnené médiami a práve tie, ktoré by mohli vniesť do celej situácie svetlo, sú týmito médiami ignorované a občania tak majú k dispozícií len informácie, že mesto vyšetruje NAKA.“ Dodáva primátor mesta RNDr. Daniel Daniš.
Aj napriek stanoviskám prokuratúry, ktorá uzavrela problematiku ohľadne PHSR, Marián Š. podal opätovne podnet, tentokrát na NAKA. Jeho konanie evidentne smeruje k zabráneniu získavania finančných prostriedkov pre projekty, ktoré môžu pomôcť mestu modernizovať zanedbané objekty a ktoré majú slúžiť občanom mesta.
24.07.2018
---
Fabulovaná informácia o neplatnom PHSR mesta Nováky ohrozila ďalšie dva projekty
V predchádzajúcich troch článkoch sme vám priniesli informácie o projekte rozšírenia Materskej škôlky v meste Nováky, ktorého realizácia bola v ohrození z dôvodu podania podnetu občana mesta Nováky na prokuratúru, čím začalo aj preverovanie podozrenia z trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskej únie a subvenčného podvodu Národnou kriminálnou agentúrou (NAKA).
Na základe fabulovaných informácií o neplatnom PHSR mesta Nováky bol však ohrozený aj projekt Triedený zber a zhodnotenie BRO v meste Nováky a projekt Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním.
Ohrozený projekt Triedený zber a zhodnotenie BRO:
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt Triedený zber a zhodnotenie BRO bola schválená 10. novembra 2016 v rámci programu Kvalita životného prostredia. Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu bolo plánované na február 2018. Vzhľadom na fabulované informácie občana mesta Nováky Mariána Š. však bol aj tento projekt pozastavený z dôvodu prebiehajúceho preverovania podozrení NAKA.
Ohrozený projekt Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním:
Na základe nepravdivého podnetu Mariána Š. bolo ohrozené financovanie projektu Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním v sume 117 192,00 €. Projekt bol registrovaný 26. októbra 2017, schválený bol v rámci programu Kvalita životného prostredia 21. mája 2018, no k podpisu zmluvy došlo až v týchto dňoch z dôvodu vyššie popisovaných skutočností.
Súčasnosť: Projekty Triedený zber a zhodnotenie BRO v meste Nováky a Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním v rozbehu:
Vedenie mesta Nováky v súčasnosti opäť pracuje na implementácií vyššie spomínaných projektov:
Primátor mesta Nováky RNDr. Daniel Daniš vysvetľuje - "Na základe fabulovaných informácií o údajnom neplatnom PHSR mesta, boli oba vyššie spomínané projekty spolu s rozšírením MŠ v minulosti pozastavené. V súčasnosti sa opäť projekty rozbiehajú. Verím, že sa nám ich podarí úspešne dokončiť a že nebudú viac sabotované občanmi mesta Nováky, ktorých činy by sa dali označiť za súčasť stratégie predvolebnej kampane. Rád by som však upozornil, že takýmto počínaním poškodzujú najviac občanov mesta Nováky, a hlavne dobré meno mesta."


01.08.2018

---
Mesto Nováky pokračuje v implmentácii projektu BRO
Projekt Triedený zber a zhodnotenie BRO, ktorý bol pozastavený z dôvodu vyšetrovania údajne neplatného PHSR mesta Nováky je opäť v rozbehu. Žiadaná celková výška oprávnených výdavkov na daný projekt bola 542 081, 28 €, z čoho suma 514 977, 22 € je výška nenávratného finančného príspevku a výška spolufinancovania z vlastných zdrojov predstavuje sumu 27 104,06 €.
Projekt bude realizovaný v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia. Cieľom projektu je zaviesť systém separácie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad, parkov, cintorínov a inej verejnej zelene v meste Nováky. Najčastejšie bude zhodnocovaný biologicky rozložiteľný odpad ako tráva, lístie, konáre zo stromov, odrezky z krov a zvyšky rastlín. Projekt realizujeme v meste Nováky a zahŕňa celkové zlepšenie, zvýšenie zberu a nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom.
"Predpokladáme, že realizáciou projektu sa zvýši celková vybavenosť mesta na uskutočnenie cieľov s nakladaním BRO. Zakúpením traktora a komponentov k nemu: miešacieho voza s hydraulickou rukou a štiepkovača sa zlepší zber a nakladanie s BRO a následne jeho ďalšie využitie. Určenie celkového zozbieraného množstva odpadu nám zabezpečí mobilná nájazdová váha. K traktoru sa zakúpil aj teleskopický nakladač a lopata s pridržiavačom. Zberné nádoby, ktoré boli zakúpené, budú rozmiestnené v meste. Na zber BRO zaobstaráme zberné vozidlo. Zakúpené sú aj veľkokapacitné kontajnery na zvoz BRO. Máme za to, že projekt zvýši mieru zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podporí predchádzanie vzniku odpadov v našom meste." – dodáva k projektu primátor mesta Nováky RNDr. Daniel Daniš.


03.08.2018
Hodnotenie: 0   0
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
<<< späť na zoznam tém
Meno:
Heslo:
V Prievidzi spustili prvý automat na rúška
Okrem rúšok automat ponúka dezinfekčný gél či sladkosti. Dobrovoľníci budú rúška priebežne dopĺňať.
zobraziť podrobnosti »
31.03.2020
AKTUÁLNE: Dobrovoľní hasiči začali v Partizánskom s dezinfekciou verejných priestorov!
V týchto dňoch majú dobrovoľní hasiči z Partizánskeho plné ruky práce. Okrem toho, že pomáhajú seniorom s nákupmi, v spolupráci s mestom sa v pondelok 30. marca pustili do ďalšej aktivity. Boj proti koronavírusu zobrali doslova od podlahy – čistením verejných priestranstiev.
zobraziť podrobnosti »
30.03.2020
Usmernenie k nakladaniu s odpadmi: Kam vyhadzovať rúška a respirátory?
V zmysle stanoviska ÚVZ SR sa použité ochranné prostriedky, ktoré vznikajú občanom v domácnosti alebo zamestnancom v bežných prevádzkach – rúška, respirátory, rukavice, vreckovky likvidujú ako bežný odpad. Špeciálny postup sa tu teda neuplatňuje. Tento odpad sa ukladá len do zmesového odpadu.
zobraziť podrobnosti »
30.03.2020
Nových pracovníkov chce prievidzská radnica zamestnať v rámci spoločného projektu s mestami Handlová a Bojnice.
Cieľom tohto projektu je posilnenie koordinačných a implementačných kapacít v týchto troch mestách. Hlavným partnerom je mesto Prievidza, ďalšími dvoma partnermi sú mestá Bojnice a Handlová. Výška finančného príspevku, ktorý budeme žiadať, bude pravdepodobne až 500.000 eur
zobraziť podrobnosti »
28.03.2020
Web pre rodičov: ucimenadialku.sk
V spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a MŠVVaŠ SR vznikla táto webová stránka ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách a prerušenej prezenčnej výučby na vysokých školách v čase epidémie koronavírusu. Cieľom webovej stránky je pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, manažmentu a zriaďovateľom škôl, ale i žiakom, študentom a rodičom zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení, ako aj pomôcť všetkým aktérom počas prerušenia vyučovania či prezenčnej výučby nachádzať riešenia vzniknutej situácie.
zobraziť podrobnosti »
25.03.2020
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.