Online 4 ľudia. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
1128 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
10:26:42 13.02.2017 [5983] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Lavida , teraz, keď sme sa už naučili lietať v povetrí ako vtáci a potápať sa ako ryby, ostáva nám už len jediné - naučiť sa žiť na Zemi, ako ľudia. Podľa VZN č.4/1992 o zdravom ŽP , udržiavaní čistoty a poriadku v meste, ustanovením § 8 ods. 6 , sa zakazuje: „nechávať psov a hydinu voľne pohybovať na miestach prístupných verejnosti“. Teda sem možno zaradiť všetky ulice, námestia, cesty, chodníky, parkoviská, plochy verejnej zelene a podobne. Na všetkých týchto miestach platí zákaz voľného pohybu psov. Podľa zákona č. 282/2002, ktorým sa upravujú podmienky držania psov voľný pohyb psa je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov. A tak vysvetli, prečo počas promenády mestom sem, tam stretávam istého občana a v jeho blízkosti alebo i ďalej odbehnutých dvoch jeho psov bez vôdzky? Nepoukazujem , len si myslím, že každý by mal dodržiavať ustanovenia zákonov, aj keď sa jedná povedzme o povinnosti držiteľa psa. A úctu k dodržiavaniu zákonov by mal aj tento majiteľ dvoch psov ( ide už istým spôsobom o svorku psov) začať od seba. A tak, takéto jeho konanie si myslím, že možno tiež ponechať na úsudok občanov. Dúfam, že mi to nevymažú. PB

Hodnotenie: 2   3
14:09:31 10.02.2017 [5976] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň.Teraz už len ostáva dúfať,že prípadnú reakciu M.Šimku na tento príspevok pána Vladimíra, nebude chcieť opäť niekto vymazať a občania si budú môcť urobiť svoj vlastný úsudok z necenzurovaných príspevkov a reakcií na príspevky.
Hodnotenie: 3   1
21:29:47 09.02.2017 [5975] Nevhodný príspevok?
Porušovanie kódexu diskutujúceho.
Kódex diskutujúceho na „SME. Sk“ okrem iného jasne hovorí, že obsah diskusného príspevku musí priamo súvisieť s článkom pod ktorým sa diskusia vedie, že je neprípustné zaplavovať diskusie tým istým príspevkom, alebo príspevkom s tým istým obsahom, alebo príspevkom obsahujúcim informácie, ktoré sú nepravdivé, polopravdivé, neúplné, alebo také, ktorých pravdivosť si diskutujúci nemohol dostatočne overiť, najmä pokiaľ by mohli poškodiť iné osoby alebo skupiny osôb, alebo zasiahnuť do práv týchto osôb.
Dovolím si nižšie, predviesť formou autentickej kópie , ukážku diskusného príspevku k článku „Protipovodňové opatrenia na hornej Nitre by mohli dokončiť v júli“, nedávno uverejnený na stránke „naša Prievidza“:


(Príspevok M. Šimku z 29.01.2017 v plnom znení.)
ĎALŠIE MOJE OBAVY...
Volám sa Marián Šimka a som občanom mesta Nováky... Práve na tejto stránke bol uverejnený článok o tom, že mesto Nováky má zrealizovať aj "Rekonštrukciu verejného osvetlenia"... A práve preto ďalšia z mojich obáv pramení z toho, či mesto Nováky zrealizuje tie tri spomínané stavby, ktoré majú byť súčasťou "Protipovodňových opatrení", pretože v roku 2015 malo mesto Nováky zrealizovať aj "Rekonštrukciu verejného osvetlenia" v sume cca 269 000 EUR, pričom mesto Nováky malo zaplatiť sumu iba 5 %. Zmluvu s firmou, ktorá mala práce zrealizovať /názov firmy zámerne neuvediem, aby nebol môj príspevok zmazaný z dôvody reklamy tej firmy.../, podpísal primátor Daniš dňa 16.12. 2015. Avšak v tejto zmluve je uvedené, že všetky práce majú zrealizované, resp. ukončené ku dňu 15.12. 2015 !!!!!!!!!!!!! Áno správne čítate, nie je tam žiadny "preklep"... A aká bola teda skutočnosť? Kedy boli práce zrealizované a koľko v skutočnosti zaplatilo mesto Nováky za uvedené práce??? Nakoniec z celkových nákladov cca 196 000 EUR malo mesto Nováky zaplatiť 5 %, t.j. 9 800 EUR. Avšak práce boli ukončené a "dielo" odovzdané až v lete r. 2016... Nie teda v zmysle pôvodnej zmluvy - k 15.12. 2015... A mesto Nováky namiesto sumy 9 800 EUR zaplatilo sumu až o cca 700 % vyššiu !!!!!!!! Pretože cca 69 500 EUR boli neoprávnené výdavky... A tie musel,o samozrejme, mesto Nováky zaplatiť !!!
Všetky tieto informácie, ktoré som uviedol sú, žiaľ, pravdivé ! Získal som ich totiž - v zmysle Zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám, a to priamo z MsÚ Nováky.
Reagovať | Mariánnnn


Odhliadnúc od toho, že obsah príspevku je o niečom celkom inom ako obsah článku, pod ktorým je diskusia vedená a už tým je porušený „kódex diskutujúceho“(podľa môjho vedomia aj v troch predchádzajúcich uverejnených príspevkoch), k tejto reakcii ma podnietil posledný odsek uvedeného príspevku. Ja som si nevyžiadal informácie podľa Zákona č. 211/2000, ale som si otvoril platný rozpočet mesta na rok 2017 zverejnený na oficiálnej stránke mesta a nevychádzal som z údivu.
Pôvodný predpoklad nákladov na rekonštrukciu verejného osvetlenia bol 260 tis. €,(viď článok z 5.09.2015, na stránke „naša Prievidza“) akcia mala byť financovaná z dotácie spolu s 5 %-nou spoluúčasťou mesta. (teda so spoluúčasťou 13 tis. €, nie 9,8 tis, ako uvádza M.Š.)
Skutočné náklady akcie boli 268 776 € (v r.2015) + 3720 €, (v r.2016) teda spolu 272 496 €. Dotácia bola v skutočnosti poskytnutá v objeme 189 923 € v roku 2016 (o tom M.Š. nepíše vôbec nič) a teda rozdiel 82 573 € samozrejme, že musel byť a aj bol dofinancovaný z rozpočtu mesta. To potom znamená, že oproti pôvodnému predpokladu 13 000 €, bola skutočnosť spolufinancovania z rozpočtu mesta vyššia o 69 573 € (asi jediná správna cifra, ktorú M.Š. uvádza). Prečo bola dotácia oproti prísľubu krátená mi známe nie je. Je však neodškriepiteľné, že mestu sa podarilo zrealizovať dielo za cca 272,5 tis. €, pri vlastných nákladoch cca 82,6 tis. €. Zjavný vysoký pozitívny efekt pre mesto však M.Šimku akosi nezaujíma.

Je len poľutovaniahodné, že diskutér Mariánnnn za pravdivé (dokonca vraj žiaľ pravdivé), úplne bez rozpakov vydáva aj polopravdy a rôzne jemne povedané - asi úmyselné nepresnosti (alebo manipulácie), čo je tiež v rozpore so spomínaným kódexom a teda takéto príspevky, sú (alebo mali by byť) právom zmazávané. Živo si viem predstaviť jeho reakciu na toto moje tvrdenie. Určite by to bola otázka, ktoré sú to, lebo on vždy uvádza len „pravdivé a ľahko overiteľné skutočnosti“. Ja tiež, preto som ich v horeuvedených odsekoch presne vyšpecifikoval a skutočné číselné údaje, ako som už uviedol, som vyčítal z oficiálneho dokumentu- platného rozpočtu mesta pre rok 2017 uverejneného na oficiálnej stránke mesta.
V.Richter

Hodnotenie: 2   0
10:16:32 09.01.2017 [5957] Nevhodný príspevok?
Rekonštrukcia Polikliniky – analýza sľubov

Tak, ako to bolo v našom meste s predvolebným sľubom exprimátora? Nesľuboval veľa, ale zjavne bez podpory poslancov mestského zastupiteľstva , ktorých ani z nám známych a v televízii neprehlidnuteľných dôvodov veľmi neangažoval do podpory jeho vízií. Preto aj tento nepochopiteľný, iracionálny postoj exprimátora k ich právomoci, pri schvaľovaní financovania využitím odsúhlasených finančných prostriedkov z eurofondov t.j. podpory poslancov oslabil, alebo veľmi znížil záujem verejnosti a potencionálnych voličov o jeho predvolebné sľuby, čo zohralo naopak významnú úlohu pre voličov opozície, teraz už vedenia mesta. Je fakt, že exprimátorov dosah po prehratých voľbách na splnenie jeho nesplniteľných predvolebných sľubov bol minimálny. Nemal dosah a ešte si dovolil nasadiť trend nezvyčajnej animozity jednotlivých strán ( zvoleného a nezvoleného primátora) na ich splnenie. Potom je asi na mieste otázka, čo bránilo dosluhujúcej vedúcej oddelenia výstavby, Ing. D.P., aby celý projekt, ktorý mal podľa slov exprimátora dobre našlápnuté, nedoviedla do samého konca (isto nikto nespochybňujete, že musela mať vedomosť o ňom od A po Z), prečo ho vehementnejšie, keďže bol vraj splniteľný nebránila? Ba čo viac, prečo ho nerealizovala? A ak projekt nebol splniteľný, prečo bývalá vedúca oddelenia výstavby nezverejnila svoj postoj k projektu ešte pred rozviazaním pracovného pomeru a neodôvodnila jeho zamietnutie? Je mi to divné, hoci ma to neprekvapilo. Aj toto má byť prípad „úradníčky“, ktorá si nedovolila verejne otvorene vystúpiť a svoj názor prezentovať a radšej neriskovala voči sebe reštrikcie, prípadne stratu zamestnania? Vieme prečo. O odvete nepochybujeme. Úroveň politickej garnitúry a zaužívanej „lojality“ v štýle „kto chce s vlkmi žiť, musí s nimi vyť“ by sa určite čoskoro prejavila. A aj tak sa sama rozhodla a zo zamestnania na radnici radšej odišla. Mesto Nováky začalo s rekonštrukciou polikliniky, už zabezpečením osobného výťahu, resp. výmenou okien. Bol to správny krok. Dá sa uveriť, že záujmom mesta mohla byť aj skutočnosť , že mesto Nováky zrejme v snahe zabrániť privatizácii tohto zdravotníckeho zariadenia v Novákoch vytvorilo podmienky na podporu zdravotnej starostlivosti a zdravotníckeho zriadenia tohto druhu. Dôkazom toho zaiste bolo aj odkúpenie budovy polikliniky od TSK, ktoré sa uskutočnilo niekoľko rokov späť. A tak v podstate okrem pár ambulancií na Bani Nováky a spoločnosti Fortischem správne prikročilo mesto k takémuto kroku , ktorého dôvod chápem, ako záujem zachovania zdravotníctva pod jednou strechou. Nechcem byť prorokom, ale dnes možno by už budova Polikliniky bola polyfunkčný dom a nie poliklinika, povedzme, keby sa budova dostala do súkromných rúk. To na jednej strane je fakt. Koniec koncov naši občania vložili do stavby svoju energiu, keďže ju občania mesta vybudovali v akcii “Z“. No, na strane druhej však je tiež fakt, že zariadenie, ktorého sa občania domáhali od prvej možnosti vybudovania požiarnej - vodnej nádrže Civilnej obrany, prebudovanej na plavecký bazén ,aby mohli s celoročným využitím relaxovať, či aktívne športovať, sme ako sa povie pustili z majetku mesta k vode. Hovorím o Krytej plavárni. A tak si od samého začiatku kladiem otázku, kde bola pri rozhodovaní o živote týchto dvoch stavieb logika, systémovosť. Stratili sa ? Povinnosti štatutára mesta k zabezpečeniu ochrany majetku mesta sú stanovené v Zákone o obecnom zriadení. Taká bola a je povinnosť primátora. Nech už to je ktorákoľvek osoba. A tak sa vrátim k Poliklinike. Ani ja a hádam nikto z občanov nášho mesta, okrem M.Š., si neosvojil právo rozhodovať o tom, či projekt, ktorý bol vo fáze takej, v akej ho mesto muselo z dôvodov, ktoré uviedlo odmietnuť, alebo mesto malo, aj keď technicky to bolo viac nezvládnuteľné ako zvládnuteľné, najmä ak zlyhávala stavebná činnosť, ktorej príprava a realizácia pre časovú tieseň, by sa isto nedala splniť a mesto by muselo rozdiely vzniknuté vo financovaní z eurofondov sanovať z vlastného rozpočtu, pokračovať v projekte tak, ako to M.Š. navrhoval. Neviem, prečo sa táto argumentácia nepozdáva M.Š., hoci jeho zvláštnym postojom on sám konzekventne nepreukazuje zabezpečenosť plynulej rekonštrukcie Polikliniky, ktorá je podľa mňa postavená na vode. A v tom je háčik. Predvolebný sľub, takéhoto rozsahu, ktorý sa šplhal takmer k jednému milónu eur, nech sa nikto nehnevá, bol príliš veľkým rizikom, aj na takého bohorovného primátora, ktorý viedol do roku 2014 naše mesto, a ktorý ani vo sne nepredpokladal, nekriticky si nepripúšťal, že môže vo voľbách do samosprávy neobstáť, či inak povedané, boj o post primátora prehrať. A tak byť ním, by som viac mlčal, ako hovoril. O týchto postupoch jednej strany, ktoré vyvolali pochybnosti o zvládnuteľnosti Rekonštrukcie Polikliniky nikto, ani M. Š. nevyvrátili, nepodali, neposkytli verejnosti takú informáciu, ktorá by" krok za krokom" potvrdila, systematickú prácu a to nielen na tejto budove. Ba čo horšie , M.Š. rozporuplne do poslednej chvíle neponúkol záujem o istú sinergiu s novozvolenými orgánmi mesta, ale nastúpili aj so svojim bratom do odboja povaliť súčasného primátora mesta -víťaza v posledných voľbách o post primátora, naviac však so snahou zneschopniť ho od samého začiatku, hoci ešte nemal čas ani šancu čo, to urobiť. Takým riešením ak ho spojili s osočovaním, ponižovaním, ohováraním a pod. isto sa veci pri nijakej vôli nedajú posunúť. Vieme, že mestá a obce nemajú v kompetencii zdravotnícku starostlivosť, tá patrí do kompetencie štátu alebo vyšších územných celkov. A tak ma v záujme o túto oblasť znervózňuje stav budovy bývalého internátu Chemického učilišťa, na ktorý som viackrát kriticky poukazoval . Ak mesto má záujem o zvyšovanie úrovne zdravotníctva v našom meste, resp. zlepšiť úroveň, pretože si všetci uvedomujeme potrebu zdravotníctva v Novákoch, a aby sa i táto budova ochránila tak podobne, ako budova Polikliniky, teda nedostala do súkromných rúk, pretože samospráva je predsa len istejším garantom trvalého záujmu o zdravotnícku starostlivosť pre vlastných obyvateľov, mali by sa zamýšľať o nej , čo s ňou a ako by mala ,mohla našim občanom , mestu , byť užitočná a nezostala v stave chátrania. Veď v každej rodine žije starnúci otec, mama, svokor či svokra, o ktorého sa bude treba postarať, pre jeho zhoršujúci sa zdravotný stav, stratu sebestačnosti a podobne. Opatrovanie však býva často náročné a stresujúce, psychicky aj finančne, najmä ak spočíva len na pleciach najbližších a trvá dlho. „Hoci rodina si často myslí, že najlepšie bude seniorovi v pobytovom zariadení, lebo je tam o neho postarané dvadsaťštyri hodín denne a bude tam v bezpečí, z mojich skúseností vyplýva, že vo väčšine prípadov mu viac prospeje, ak môže ostať vo svojom známom prostredí,“. Nemusí byť moja pripomienka úlohou dňa, ale je to úloha podľa demografického zloženia obyvateľstva nášho mesta veľmi vážna a nanajvýš aktuálna, ktorá už mohla byť roky v riešení a pripomínam ju len preto, že pred voľbami obidve strany chceli osloviť dôchodcov – seniorov. PB
Hodnotenie: 1   0
20:44:12 04.01.2017 [5952] Nevhodný príspevok?
Dobrý večer. Zdá sa, že aj v tomto roku bude strašiť mátoha straty mandátu niektorých ľudí v posledných voľbách do samosprávnych orgánov. A tak zatiaľ pokračuje misia odporu proti všetkým a všetkému, zavedená M.Š., našim spoluobčanom. Strata pozície v meste, končiaca absenciou vlády v meste pre neho a ľudí, ktorými je obklopený má za následok, že sa s touto skutočnosťou ťažko vyrovnáva. To je fakt. Mňa prvé dva roky viac mrzelo, že prípadnú politickú budúcnosť svojho brata ( lebo inak si neviem predstaviť dôvody, že potom prečo ?) buduje na nenávisti voči každému, kto len málo s nim nezdieľa názor, ba dokonca, kto k súčasnému vedeniu mesta, je čo i len trochu tolerantný, božechráň ak je empatický. Neuvedomuje si a mohol by, keby si chcel uvedomiť, že voľby nie sú programom na želanie. A nemôžu sa opakovať donekonečna len preto, aby sa ten istý primátor opakovane volil na celý svoj pracovný život do funkcie primátora. Ak vznikla podľa názorovej väčšiny občanov v komunálnych voľbách v novembri 2014 istá alternatíva na zmenu na poste primátora nášho mesta, prečo sa M. Š. s touto skutočnosťou nechce zmieriť? Nám je to jasné, ale i tak sa pýtam. Tance, ktoré sa rozprúdili okolo Futbalového ihriska s umelou trávou, okolo Rekonštrukcie polikliniky, či tanečky, v ktorých nastavujú percentá od 1000 do 3000 a viac %, či absurdné ironizovanie až posmievačného typu na pochybení, ktoré nikomu neublížilo, nikoho nepoškodilo, pretože Plaváreň stále stojí v stave bazénového stredoveku, ako hororová stavba na juhu nášho mestečka, ba aj rozpočet mesta je nedotknutý sú isto nezmyselné. Ako to máme chápať, ak na radnicu doručí množstvo žiadostí o poskytnutie informácií podľa Infozákona rôzneho nezmyselného druhu informácií o činnosti radnice? Chápeme. Je to excelentný manéver na to, aby odpútali pozornosť od základného problému. Vtedajšiemu vedeniu mesta spolu s mandátom primátora zverili voliči riadenie mesta, ktoré vraj podľa neho a niektorých mu blízkych bolo bezchybné. Tých konštatovaní však vo voľbách bolo isto menej a tak aj riadenie mesta od novembra 2014 prešlo do iných rúk . A my sa krútime, vrtíme v tanečkoch, ktoré nás niekto núti naučiť sa ich. Do víru tanca sme sa však nedostali našou zásluhou. My však nechceme tancovať ako nám M.Š. píska? Veď prečo aj? Ale brániť sa musíme. Berie nám to čas, žerie nervy, čas spojený s návštevami na polícii by sme aj inak vedeli využiť v rámci svojich povinností k rodine a v neposlednom rade byť v strehu pred jeho výrokmi zasielanými kade tade po rôznych orgánoch celoslovenského významu. A tak píšeme . Kto neskúsil nech neverí. No a počty? Takže, hodíme číslo cca dvestopäťdesiat žiadostí . Ak som sa pomýlil, tak isto len o málo žiadostí hore,dole. To je za jeden rok! Nuž dvestopäťdesiat krát minimálne dve- štyri , či päť hodín na operatívu spisu (ide o to aká informácia sa požaduje) k poskytnutiu požadovanej informácie, pretože sú to informácie z rokov dávnominulých. Jednoduché? Ani nie. Ba počty áno. Ale záťaž dopracovania sa k tomu, aby mohla byť žiadosť o poskytnutie informácie splnená nie je jednoduchá práca. A my za naše peniaze si nevšímame, že niekto z našich spoluobčanov nám pre svoje tanečky berie z rozpočtu xy euríkov. Teda, ak sú jednej žiadosti venované 4 hodiny ( napr. spis je už v Okresnom archíve) , tak je to 250x4 rovná sa 1000 hodín. 1000hodín delené cca 8 hodín sa rovná 125 pracovných dní. Zatiaľ sa cca 125 dní rovná asi štyrom mesiacom práce zamestnanca radnice, ktorý má za to mzdu z rozpočtu mesta. A tak si myslím, že čo už tomu nášmu nováckemu občianstvu ostáva, keď ho pre zahlcovanie žiadosťami M.Š. podľa Infozákona úradníci nevybavia načas a ak sa naviac nedarí ho vybaviť v tom kvalte ani k spokojnosti. Ak nechcú plakať nad takýmto stavom, tak sa bavia spolu s občanmi aspoň raz v roku. Na Silvestra. Nie som kompetentný hovoriť o zákaze, či povolení ohňostroja, či použitia pyrotechniky. Koniec koncov som tiež len občan. Ale čo tak zakázať znefunkčňovanie radnice takýmto konaním – zahlcovaním žiadosťami podľa Infozákona?. Stalingrad by som do toho ja osobne nemiešal. Nezaslúži si to. A tak na záver. Mnoho problémov potrebuje mnoho času, viem, že 4 roky sú možno málo, inokedy môžu však byť dostatočným časom na splnenie a zásadnú zmenu. PB
Hodnotenie: 1   0
16:36:12 01.01.2017 [5948] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Dá sa plne súhlasiť s názorom pána Vladimíra. O rekonštrukcii bazéna Nováky – dnes s názvom Plaváreň ani napriek obrovskej sume za jeho zbúranie neuvažujú. Budú hľadať, alebo by bolo vhodné zvážiť hľadať možno iné možnosti. Dnes už ozaj niet vecných ani iných dôvodov namietať proti takémuto zámeru súčasného vedenia. Avšak kardinálna otázka, ako a prečo sa do takéhoto stavu Plaváreň dostala, je i naďalej nedovysvetlená, minimálne je zahmlievaná. Plaváreň, ktorá bola odovzdaná do užívania v roku 1985 dostala po necelých dvadsiatich rokoch „utrum“ , dostala sa do bazénového stredoveku. Prečo Plaváreň, ktorú mesto Nováky za podpory NCHZ Nováky vybudovalo ponechali mešťanostovia po roku 1990 v stave „bez šance “ zostať i naďalej funkčnou a prevádzkyschopnou stavbou? Zamýšľal sa niekto nad tým, že po necelých dvadsiatich rokoch je to neúcta k množstvu brigádnikov z radov občanov nášho mesta , ktorí vložili svoju, dnes už sa dá povedať premrhanú energiu vyjadrenú v množstve brigádnicky odpracovaných hodín zadarmo a vykonanej práce pre to, aby Plaváreň im neskôr slúžila? Nie je to istý spôsob neúcty k spoluobčanom, nehovoriac o neúcte k samotnej stavbe? A nielen o Plavárni sa dá takto hovoriť. Tak by sa dalo povedať o Kine, hoci o čosi staršej budove, ale ju rovnako vybudovali občania Novák, čo povedať budove tzv. Hotela (Gastropolo a Ubytovňa), či o Dome kultúry? Aj keď po voľbách sme badali istý pohyb v opravách a rekonštrukcii na Základnej škole, koľko opráv by ešte zniesla, lepšie povedané vyžadovala jedna aj druhá budova ZŠ? A spomínané nehnuteľnosti tvoria len fragment majetku mesta. Uvedomovali si zodpovední za odstavenie Plavárne, že zámer stavby Plavárne a najmä schválenie jej výstavby sa v časoch jej začiatku veľmi ťažko rodil ,schvaľoval a povolil? Ešteže žijú v našom meste pamätníci, ktorí sa napr. o získanie finančných prostriedkov na dofinancovanie jej výstavby zaslúžili aj lobovaním v samotnej Prahe na Ústrednom výbore Československého zväzu telesnej výchovy a to išlo o investičnú stavbu , ktorá sa mohla realizovať len formou „ tzv. Akcie Z“. Bývalí predstavitelia mesta poskytovanie jej služieb a samotnú stavbu Plavárne odstavili k jej zániku už po dvadsiatich rokoch. Nikto neodpovedá, ako sa vykonávali inventarizácie základných prostriedkov, kto a ako vyhodnocoval ich stav a spôsobilosť k užívaniu. Kto vlastne zabezpečoval chod zariadenia po odbornej stránke a ako? Kto šéfoval tomuto zariadeniu a vôbec boli to ľudia po odbornej stránke spôsobilí riadiť chod Plavárne? Ak áno, prečo dnes táto stavba vytvára hororové zákulisie v južnej časti mesta? Stavba Plavárne ako jedno z ozdravných opatrení mala slúžiť na podporu zdravia občanov v sústredenej priemyselnej aglomerácii , ktorá znečisťovala životné prostredie. Mala tiež za cieľ, hoci len nepatrnou, ale určitou čiastkou kompenzovať vplyv znečisťovaného životného prostredia na občanov nášho mesta a okolia. O postoji k športu, k vodnému pólu a ďalšej stavbe – podporenej Slovenským zväzom vodného póla, ktorá má názov Národné centrum vodného póla možno napíšem neskôr. Vedzte však už dnes, že niet dôvodu, aby som proti samotnej stavbe a činnosti, ktorá sa v nej vykonáva mal výhrady. To nie, avšak istá komparácia nezmyslených rozhodnutí medzi financovaním a činnosťou, by sa našla, ako aj v mojom príspevku naznačujem. Občan M.Š., ktorého spomínam v príspevku ,ktorý predchádza tomuto môjmu príspevku málo chápe úsilie súčasného vedenia radnice riešiť zanedbaný stav zariadení, ktoré prevzalo nové vedenie v roku 2014 a píše od veci, len aby ublížil, ponížil, osočil a najmä, aby zneschopnil v očiach spoluobčanov súčasné vedenie mesta. Plne dávam za pravdu pánovi Vladimírovi. Možno sa mýlim, ale málo mi vadí, že spomenutému občanovi M.Š. tak trochu nahralo na smeč „ práve samotné mesto, pretože sa domnievam, že v článku „ Mesto sa prerátalo ...“ sa výroky za mesto mali prejaviť odbornejšie ,kvalifikovanejšie a precíznejšie čo sa týka analýzy, preukazujúce dôvody, že stavba Plavárne sa dostala do bazénového stredoveku. Históriografiu nadobúdania, využívania a zbavovania sa majetku mesta neslobodno podceniť. Je to majetok nás všetkých a tak faktografické, hodnotové poznanie majetku mesta je nezanedbateľné. Myslím si však, naučia sa. Tak mi na záver dovoľte popriať občanom nášho mesta, celému Mestskému úradu, myslím to teraz úprimne, v ich ťažkej práci veľa úspechov v Novom roku . Viem, že to majú ťažké, keďže musia odpovedať na nenormálne množstvo žiadostí podľa zákona o poskytovaní informácií, ktorá práca ich zbytočne zaťažuje, odpútava pozornosť od vybavenia základných potrieb pre občanov, znefunkčňuje chvíľami ich rezort. Dovoľte mi popriať mojim kamarátom, priateľom, ktorí sme vystavení neúctivej kritike zo strany istých ľudí, aby nemysleli na to, že žije v Novákoch zopár ľudí, ktorí sú neprajní nám, radovým občanom, poslancom a súčasnému vedeniu mesta. A tak všetkým ľuďom dobrej vôle prajem veľa zdravia a šťastlivý Nový rok. PB
Hodnotenie: 1   0
15:48:27 30.12.2016 [5945] Nevhodný príspevok?
Vianočný príspevok M.Šimku.
Vlani na Mikuláša M. Šimka „vyprodukoval“ na svojom blogu článok, ktorým sa snažil ponížiť primátora mesta a jeho vtedajšieho zástupcu. Toho roku si na podobný „počin“ vybral čas vianočný, dokonca deň Božieho narodenia, kedy na stránke „naša Prievidza“ uverejnil nasledujúci diskusný príspevok.:


MESTO SA PRERÁTALO !!!
Volám sa Marián Šimka a som občanom mesta Nováky... Tak nadpis článku je "Mesto sa prerátalo. Náklady na zbúranie plavárne sú astronomické." Je tam ďalej uvedené, že "Mesto Nováky náklady na odstránenie budovy (plavárne) v ý r a z n e podcenilo!!!
A prednosta MsÚ Milan Oršula musel priznať, že náklady na zbúranie plavárne sú t r i d s a ť n á s o b n e vyššie!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Kto z MsÚ Nováky sa teda "pomýlil" až o cca 3 000 %??????? Bol to znovu primátor Daniš, alebo prednosta MsÚ Milan Oršula??? Alebo to boli obidvaja?
Ďalšiu - dokázateľnú chybu urobili pracovníci MsÚ Nováky (a zrejme aj poradenskej firmy...) pri realizácii Rekonštrukcii verejného osvetlenia v Novákoch, kde prednosta MsÚ na tejto stránke v uplynulom období povedal, že mesto Nováky zaplatí za Rekonštrukciu verejného osvetlenia iba 5 % z celkových nákladov... Tá suma mala predstavovať čiastku 9 800 EUR... A aká bola v skutočnosti??? Mesto Nováky zaplatilo až o cca 700 % viac ako pôvodne malo zaplatiť !!!
Ako je to možné? Preto, lebo neoprávnené výdavky boli až cca 69 000 EUR !!!
A koľko zaplatila za podobnú rekonštrukciu verejného osvetlenia neďaleká obec Oslany? Z celkovej sumy rekonštrukcie verejného osvetlenia - 230 333 EUR zaplatila iba 11 517 EUR!!! Teda iba 5 % !!!
Podobne - iba 5 % zaplatila aj obec Zemianske Kostoľany.
Ako je to možné, pán primátor Daniš a pán prednosta MsÚ Milan Oršula??? Prečo mesto Nováky nezaplatilo tiež iba 5 % za Rekonštrukciu verejného osvetlenia???????
Zdôrazňujem, že všetky tieto informácie som získal v zmysle Zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám.
Reagovať | Mariánnnn
25.12.2016 22:18 | Oznám správcovi | Odkaz


Len na okraj, ja sa na rozdiel od M.Šimku domnievam, že keby ktokoľvek akúkoľvek sumu narátal na možné zbúranie nováckej plavárne, neznamená to nič viac ako predpoklad, ktorý môže evokovať aj hľadanie iného využitia objektu, bez búrania. Bezpochyby významnú rolu tu zohráva prítomnosť azbestu v obvodovom plášti budovy a finančná náročnosť jeho likvidácie. To mi zároveň pripomenulo aj vysoké plánované náklady na rekonštrukciu budovy polikliniky, ktorá má podobný, ba možno taký istý obvodový plášť, ako plaváreň a hlavný efekt z jej rekonštrukcie by bol býval asi iba v likvidácii azbestu.
V druhej časti svojho príspevku sa znova zapodieva dotáciou na rekonštrukciu verejného osvetlenia, podobne ako v predchádzajúcom príspevku dňa 16.12.1916, ktorý už medzičasom bol zmazaný. Ja som naň reagoval mojim príspevkom č. 5938 a platí to, čo som už napísal. Opakovanie toho istého obsahu je zrejmé vo viacerých príspevkoch M.Šimku, čo je napríklad na tejto stránke neprípustné. Potom teda vôbec nie je prekvapujúce zmazávanie jeho príspevkov nielen na stránke Nováky.com.
Rozdiel oproti vlaňajšiemu „mikulášskemu“, v tohoročnom „vianočnom“ príspevku M.Šimku je iba v druhej kritizovanej osobe (prvá je primátor), inak účel je ten istý – za každú cenu ponížiť a ublížiť. Zdá sa, že žiadny deň nie je pre neho dosť svätý.
V.RichterHodnotenie: 1   0
21:22:36 28.12.2016 [5944] Nevhodný príspevok?
Mesto sa prerátalo. Náklady na zbúranie plavárne sú astronomické.
Mesto Nováky v článku naša Prievidza.sk zo dňa 16. decembra 2016 zverejnilo, že sa vo výpočte na asanáciu stavby v majetku mesta Plavárne, dopustilo pochybenia vo výpočte nákladov, ktoré vyžaduje asanácia tejto spomenutej stavby. Podotýkam, že za stav stavby Plavárne, ktorý dospel do takejto súčasnej podoby nie je zodpovedné súčasné vedenie mesta, ktoré nastúpilo po voľbách v roku 2014. Vôbec nie, nech sa akokoľvek pochybilo v spočítavaní nákladov na asanáciu Plavárne. Veď asanácia Plavárne v súčasnosti pri zabezpečení proti ohrozeniu životov znesie odklad. Avšak nech si spytuje svedomie , ten, alebo tí zodpovední za súčasný jej stav, že takúto hodnotnú stavbu, ktorá slúžila verejnosti len dvadsať rokov a mesto ju nechalo napospas svojmu osudu a jej stav nadobudol také rozmery, že o rekonštrukcii bazéna Nováky ani napriek obrovskej sume za jeho zbúranie vedenie mesta neuvažuje. Nikto nenamieta, že sa budú hľadať iné možnosti. Veď načo aj. Teraz, keď je jej stav odsúdený k demolácii? Je však paradoxné, ak na problémy so stavbou v súčasnosti promptne reaguje a kriticky s veľkou dávkou neslušnej irónie poukazuje práve Marian Šimka, ktorý sa k tejto stavbe vyjadruje opakovane svojským spôsobom, jeho vlastnými legitímnymi a pravdivými tvrdeniami , hoci to bol jeho brat, vtedy primátor a poslanecký aktív ,ktorý tvorili poslanci v období, keď sa rozhodlo, že Plaváreň“ nemá na prežitie šancu“ a tak ju nechali schátrať. Podľa môjho názoru to bolo nerozumné , neodborné a slaboduché rozhodnutie. Nechce sa mi rozpisovať o tom, kto všetko ju mal technicky, fyzicky ( v článku sa uvádza vodnopólový oddiel?) pod patronáciou, či ako sa v článku uvádza na „zodpovednosti“, či inak povedané v správe. Aj tieto riešenia v nakladaní s majetkom mesta podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí bolo veľmi ,veľmi neobvyklé, rozporuplné a v istom rozpore so zákonom ,ktorý vyššie citujem. Aj preto sú namieste naše výzvy k založeniu mestskej príspevkovej organizácie. Je zarážajúce, že práve brat exprimátora Marian Šimka po štyroch mu zmazaných príspevkoch na stránke „naša Prievidza.sk“ do diskusie webmasterom tejto stránky, keď v každom jednom porušil kódex diskutujúceho (celkový počet príspevkov je 5), konečne v piatom mu zverejnenom diskusnom príspevku ( zase len ako Mariánnnn), ktorý je zo dňa 25.12.2016 22:18 , teda presne v deň Narodenia Pána (Božie narodenie). Zámerne to takto píšem, pretože som musel na svoju obranu (bez ohľadu na deň, v ktorom svoj text odpošlem ) odmietnuť „legitímne tvrdenia a pravdy Mariana Šimku“ a samozrejme podať vysvetlivky k trápnostiam Mariana Šimku istým vysokopostaveným osobám v inštitúciách s celoslovenskou pôsobnosťou. A tak jednu perličku spomeniem. Totiž Marian Šimka osobám, ktorým mejloval svoje tirády napísal:“ Pán PETER BOŠIAK st. vo svojom e-maily, ktorý Vám zrejme zaslal dňa 24.12. 2016 - na Štedrý deň - uvádza aj toto: " .... , potiaľ M.Š. ich upozorňuje, podľa mňa nie práve patričným spôsobom, pretože opakovane len naznačuje absenciu vo vedomostiach o rímskej cirkvi a význame sviatkov. Je pravdou, že im bol zaslaný môj názor na „legitimitu“ Mariana Šimku v ten, ním spomenutý deň, hoci už jeho perličky beriem s úsmevom , predsa len mi nedá napísať. Marian Šimka doručil svoj príspevok do diskusie na spomínanú stránku „naša Prievidza.sk“ dňa 25.12.2016, teda v deň Narodenia Pána (Božie narodenie ). Ja mu len na jeho tirády toľko, že v rímskej cirkvi je hlavným sviatkom Sviatok Narodenia Pána alebo Prvý sviatok vianočný, ktorý sa podľa gregoriánskeho kalendára slávi 25. decembra. Od reformácie sa Vianoce začínajú sláviť už deň vopred, na Štedrý večer (24. decembra). A tak vám všetkým prajem spokojnú dobrú noc. PB
Hodnotenie: 1   0
20:35:56 21.12.2016 [5943] Nevhodný príspevok?
K príspevkovej organizácii.
Mesto zakladá svoju príspevkovú organizáciu na správu mestského majetku a zabezpečovanie rôznych verejnoprospešných služieb . Nič nové pod slnkom, aj v minulosti malo mesto uvedené činnosti zabezpečené vlastnými organizáciami. (Bytový podnik a Technické služby.) Zatiaľ sa v podstate nič nedeje a M. Šimka už kritizuje a vynáša svoje proroctvá. Ja tvrdím, že ide o dobrú myšlienku, pre mesto prospešnú, ale vôbec nebude jednoduché takúto firmu rozhýbať. Naopak veľmi jednoduché bolo zabehnuté mestské firmy “sprivatizovať“. Stalo sa to asi pred 20-timi rokmi a zodpovednými osobami za tento krok sú vtedajší poslanci MsZ a vtedajší primátor mesta. O aký prospech bolo týmto krokom mesto ochudobnené? Predstavme si ročný zisk Benetu + Veposu a vynásobme to dvadsiatimi. Dostaneme sumu, o ktorú sme ako mesto prišli doteraz. Je až dojemné, ako bratia Šimkovci na každom zasadnutí MsZ kritizujú hospodárenie mesta. To minulé hospodárenie bolo podľa nich určite úplne v poriadku. Ešte šťastie, že neboli odpredané aj nehnuteľnosti mesta, na ktorých uvedené firmy podnikajú. Boli aj o to snahy.
Máme pred sebou Vianoce, sviatky pokoja a radosti. Želám všetkým občanom ich pokojné a šťastné prežitie. Do nového roka želám každému dobré zdravie a všetko najlepšie. Všetkým seniorom, hlavne tým v pokročilejšom veku želám, aby už konečne si niekto všimol, že existujú.
V. Richter
Hodnotenie: 1   0
11:00:38 20.12.2016 [5941] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Možnože to bratia vravia a píšu v rýchlosti a tak nevnímajú, čo sa deje na poli matematickom, gramatickom a právnom Takže na margo znalostí z matematiky, slovenčiny a zákona o obecnom zriadení.

Dá sa uveriť p. Vladimírovi, že M. Š. v snahe zvýrazniť pochybenie, resp. zníženie či zvýšenie sa zámerne snaží vyznačiť v percentách veľmi s vysokou percentuálnou, ale chybnou matematikou.

Teda výpočet by mal byť podľa gymnaziálnej matematiky asi takýto:
Základ je 4364 ,00€
100% .............4364,00€
1%....................43,64€
X je .................1159,00€
1159,00 :43,64= 26,55%

To znamená, že príjem bol nižší o 73,45%, t.j. o 3205,00€.(teda percentuálne vyznačenie vo výške 377% , sami zvážte)

M.Š ma nie tak dávno školil, že : „ nepíše sa meil, ale e-meil.“ Nuž na margo jeho znalostí uvediem, že výklad Jazykovej poradne , ktorej garantom je Jazykovedný ústav Ľ.Štúra o slove e-mail, email, mejl, mail je nasledovný. Podoba slova mail je správna. Okrem nej sú prípustné aj podoby e-mail, email, mejl. Slovo mail (e-mail, email, mejl) sa skloňuje podľa vzoru dub a v jednotlivých pádoch má tieto tvary v jednotnom čísle: mail – do mailu – k mailu – mail – o maile – s mailom. V množnom čísle: maily – do mailov – k mailom – maily – o mailoch – s mailmi.

Alebo napr. MŠ píše o čítanosti tejto webovej stránky (www.novaky.com) matematicky takto: „ ... tak nech to je denne cca 300 ľudí, za 10 dní to je 3000 ľudí, za 20 dní -6000 ľudí, za 30-dní 9000 ľudí.... Aj keď zoberieme z toho polovicu,t.j.4500 ľudí za 1 mesiac, za 1 rok je to 50000 ľudí.... Potiaľ M.Š. No a kladie otázku vraj čo poviem na túto štatistiku. Nuž takto.

M.Š. ako blogér si v periodiku SME otvoril blog ,napísal do najčítanejšieho periodika SME , ktorý mu uverejnili 27.10.2015. Blog bol čítaný 1459x.(koľkokrát ho otvoril M.Š. nejdem posudzovať) Pokiaľ sa týka diskusie ,tak sa do diskusie prihlásilo 11 diskutérov , (z toho 7 príspevkov, jeden mu zmazali, napísal Majjooo alias Marian Šimka ). Je to z mojej strany bez komentára.

No a na záver, človek, ktorý žil a pracoval so základnou právnou normou ( ktorou istotne pre riadenie samosprávy „Zákon o obecnom zriadení „ je) 24 rokov, by mal poznať zákon O obecnom zriadení tak dobre od začiatku, až po jeho koniec, nielen čo do formy, ale aj obsahu a použitia v praxi a možno aj naspamäť. A nielen tento zákon, ale všetky subsidiárne zákony o samospráve. Ako to však niekedy dopadne, sami čítate.

A tak by sme mohli perliť poznatkami o zákonoch , matematike a gramatike u niektorých spoluobčanoch, vo viacerých perličkách. Ale tak blízko pred Vianočkami a nástupom do Nového roku si myslím: Pokoj tomuto mestu.
Šťastné a veselé Vianočné sviatky všetkým ľuďom dobrej vôle“.
Hodnotenie: 1   2
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
<<< späť na zoznam tém
Meno:
Heslo:
Baška zložil sľub a začal nové volebné obdobie (+FOTO)
Predseda Trenčianskej župy Jaroslav Baška sa ako prvý z ôsmich predsedov krajských samospráv ujal funkcie na nové volebné obdobie.
zobraziť podrobnosti »
14.11.2017
Výsledky volieb do VÚC
Výsledky volieb do VÚC
zobraziť podrobnosti »
05.11.2017
MsZ - video záznamy
Záznam z MsZ nájdete online na youtube kanáli Mesta Nováky.
zobraziť podrobnosti »
02.10.2017
TB Hornonitrianske bane a.s. - Odmietame kampaň proti baniam, ktorá ohrozuje 11 tisíc miest!
Ing. Rastislav Januščák, predseda Dozornej rady Hornonitrianskych baní Prievidza, a.s., JUDr.Milan Minárik, vedúci právnik Hornonitrianskych baní Prievidza, a.s., Ing.Jaroslav Šinák predseda predstavenstva Prievidzského tepelného hospodárstva, a.s. reagujú na útoky politikov.
zobraziť podrobnosti »
06.06.2017
Štvorkajak s Myšákom nebude obhajovať striebro. Je to sklamanie, hnevá sa.
Rodák z Nitrianskeho Rudna nebude môcť na olympijských hrách 2020 v Tokiu obhajovať striebro na tisícmetrovej trati.
zobraziť podrobnosti »
01.05.2017
Mail:
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa.