Online 7 ľudí. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
779 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
09:22:33 03.11.2018 [6645] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. A tak ešte raz a vari už naposledy ku splaškom, ktoré ani nestoja za obkecávanie problémov zo strany porušovateľa zákonov , v kombinácii s občianskou nemohúcnosťou. Ale poteší, že sa aj Ing.Dušan Šimka po mnohých rokoch upozorňovania, kritiky občanov dal na cestu , ako píše lavida, že to ozaj bola, citujem:“ tortúra absolvovať to všetko vybaviť na úradoch. Takže teraz vybavuje dodávateľa stavby a postupuje tak, aby dodržal všetky náležitosti podľa zákona a povolení od úradov. „ Trápne a ešte raz trápne.“ A tento človek, ak to zase nie je z jeho strany len tzv.povinná jazda, uznajúc po trinástich rokoch, že pochybil, porušil zákon, nám chce robiť primátora??? Ak by áno, tak za týchto okolností naše Nováky, nikdy nesplnia potenciál, stať sa slušným mestom, nakoľko len zopár slušných ľudí sa ozve proti svojvôle a ostatní slušní ľudia skoro vždy mlčia, nechcú mať pletky, majú svoje starosti v zložitých životných podmienkach sami so sebou a tak je im jedno, kto našej občianskej spoločnosti vládne . A tak Zákon o odpadoch tu má podobu hanbiacej sa červenej knižnice, zákon o vodách úpenlivo narieka, a všetky druhý stráží –Spoločný obecný úrad, stavebné oddelenie, lesná, vodná, ochrany a prírody a krajiny - sa stratili v časopriestore. Spoločenská hra na slepú babu. Nedá sa to pochopiť, že mu to trvalo 15 rokov, aby to pochopil. A to u Ing. Dušana Šimku ešte nie je isté, že to pochopil správne. . Ľahostajné mesto v ľahostajnom štáte. Na to sa nedá nič iné odpovedať. Už i z týchto dôvodov voliť Ing.Dušana Šimku nemôžem, nebudem ho voliť.PB
Hodnotenie: 3   2
22:16:52 02.11.2018 [6644] Nevhodný príspevok?
Dobrý večer. Asi je nespochybniteľné ,že moc bola oddávna veľkým pokušením pre tých, ktorí ju mali v rukách. Vždy predstavuje u niektorých po moci túžiacich ľudí riziko zneužitia, ak sa jej v rukách jednej osoby nahromadí priveľa. Takže je len samozrejmé, aby sa tomuto aspektu zamedzilo , už aj z týchto dôvodov existuje v Právnom poriadku právna úprava, ktorá upravuje vzájomnú nezlučiteľnosť niektorých funkcií a snaží sa zamedzovať konfliktu záujmov a tak to predsa musí byť aj v prípade povinnosti osobného záujmu verejného činiteľa, resp. funkcionára (za ktorý sa pokladá aj Kolaudácia jeho rodinného domu, na ktorej mal verejný funkcionár jednoznačne osobný záujem ). A tak po poriadku. Odhliadnuc od toho, že sa čosi stalo v našom meste, teda odhliadnuc od pomerov v Novákoch, vo všeobecnosti začnem tak, ako som už uviedol. Je to o kompetentnosti a kompetenciách. Ja netvrdím, že by verejný činiteľ ozaj mal všetko vedieť, teda napr. že by sa musel vedieť zorientovať, ako som napísal minule v 2.500 kompetenciách vyplývajúcich pre samosprávu. Má však ( a teraz poviem určito na Nováky, že primátor mesta, má na to aparát, z tej, ktorej oblasti práva k tomu, aby sa zákonnosť dodržala. V našom prípade ,napr. Stavebný zákon a zákony o vodách a životnom prostredí.) A tak po poriadku. Zameriam sa na Spoločný obecný úrad v Novákoch . Na internetovej stránke je zverejnená Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu, v ktorej hneď v úvode sa uvádza, že:“ V záujme kvalitného, racionálneho a efektívneho zabezpečovania výkonu prenesených úloh štátnej správy a samosprávy podľa zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce, v znení neskorších predpisov a to vo veciach stavebného konania, vyvlastňovania , pozemných komunikácií, opatrovateľskej služby, preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva, v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa dohodli, že zmluva uzavretá dňa 24.02.2003 sa dohodli na tejto zmluve o Spoločnom obecnom úrade. Podpísalo ju 26 starostov obcí v našom regióne. Teda ďalej sa uvádza, že predmetom zmluvy je vytvorenie spoločného obecného úradu (ďalej len SOÚ) podľa § 20a, zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, na zabezpečenie pritom na oblasť obecnej samosprávy. V ďaľších ustanoveniach sa uvádza,že Štatutárnym orgánom v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov a majetkovoprávnych vzťahoch týkajúcich sa SOÚ je primátor Mesta Nováky (ďalej len primátor). Štatutárni zástupcovia zmluvných strán tvoria Zhromaždenie starostov SOÚ. Zhromaždenie starostov je kolektívny orgán účastníkov zmluvy. Ďalším orgánom je Rada starostov, ktorý je výkonný orgán zhromaždenia starostov, ktorý vykonáva priebežnú kontrolu činnosti a hospodárenia spoločného úradu. A tak k veci. To je podľa môjho názoru ten výkonný orgán, ktorý mal riešiť problém štatutárneho zástupcu ,(nazýva sa to aj prednosta Spoločného obecného úradu ) právnu vec , ktorá spočívala v jeho osobnom záujme, s ktorou sa stretol pri výkone štatutára SOÚ, Teda tejto Rade starostov mal exprimátor predložiť na prerokovanie svoj problém spočívajúci v tom, že má prekážku, v konflikte záujmov, pretože má na veci, ktorú schvaľuje (Kolaudačné rozhodnutie) osobný záujem.. To je všetko. Akosi to však nestihol. Aj tak sa dá povedať. Myslím, vzdelávať sa v poznaní zákonov a následnom dodržiavaní zákonnosti. Za to však občania nemôžu. PB
Hodnotenie: 1   2
19:15:26 02.11.2018 [6643] Nevhodný príspevok?
Zdravím Accickvep.Pokúsim sa odpovedať,aj keď nie som Šimka a ani netuším,z čoho si vydedukoval taký názor.
Vypúšťanie splaškov do Nitry rozhodne nie je v poriadku.Na moju otázku,čo koná v kauze splašky,odpovedal,že už má pohromade všetky potrebné dokumenty a povolenia.Jedno aj podpísané Danišom a že to bola tortúra absolvovať to všetko vybaviť na úradoch.Takže teraz vybavuje dodávateľa stavby a postupuje tak,aby dodržal všetky náležitosti podľa zákona a povolení od úradov.
Na druhú otázku viem odpovedať len tak,že ani nikto iný to nemohol podpísať,keď na to bol podľa predpisov určený len Šimka.
Tak toľko čo o tom viem ja.A napokon chystá predvolebný míting ,tak sa ho môžeš opýtať sám.

Hodnotenie: 1   1
11:35:04 02.11.2018 [6642] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Alea iacta est -Kocky sú hodené ? Materiál s názvom „Fakty z mesta Nováky“, napísaný vraj preto s black & white tlačou, lebo vraj budeme smutní, po prečítaní tohto plátku, mi už žily netrhá a nie som smutný. Skôr znovu sklamaný absenciou kompetentnosti, ktorá akosi nejde do súvisu s kandidátom proklamovanou 24-ročnou praxou na stoličke primátora. Ja teda nerozumiem, že prečo nemajú niektorí ľudia v sebe zakódovaný pocit autoreflexie (sebareflexie), lebo keby ho mal tento kandidát na primátora a seba sa poznal, ako konal na poste primátora, určite by hľadal a to čo najusilovnejšie pojem toho, čo je dobré, spravodlivé a čestné. A keď by k tomu dospel a už vie, čo je dobré, a poväčšine sa človek takto uvažujúci sám stáva dobrým, spravodlivým a čestným. Veď kvôli toľkej negatívnej energii, aká je vložená do obsahu plátku, sa tento na jeden krát ani nedá prečítať, preštudovať ,pretože to musíte odložiť a zamýšľať sa, čo to za človeka píš a navyše, ak sa uchádza o to, že má byť primátor nášho mesta. A tak k Domu kultúry. Od zriadenia KCMN(Kultúrneho centra mesta Nováky v roku 2007) Ing. Dušan ŠIMKA, takto ťahal medový motúz občanom popod nos, keď zdôvodňoval ako ste viackrát čítali, neskôr jeho nekompetentným rozhodnutím zrušenú zámenu príspevkovej organizácie Mestského Domu Kultúry (MDK) za neziskovú organizáciu KCMN v roku 2007v rozhovore pre Chemik: .“ citujem:“ V tejto súvislosti je aktuálna otázka rekonštrukcie priestorov MDK. Tu by mohli pomôcť eurofondy. „Už v minulosti sme podali projekt na rekonštrukciu MDK z prostriedkov Európskej únie. Prešiel schvaľovacím konaním a momentálne sa nachádza v zásobníku. Ako náhle budú vyčlenené prostriedky v rámci danej výzvy, mame reálnu šancu tieto dostať,“ vysvetlil D. Šimka a dodal, že v prípade úspešnosti projektu očakáva rekonštrukciu MDK v priebehu dvoch rokov.“, potiaľ citácia. Takže takto Ing. Dušan Šimka účelovo vysvetľoval svoje vedomosti o eurofondoch. Kde sa však podeli, asi vie len on sám. Veď i tak to bola len kamufláž, aby podporil svoju myšlienku dostať sa k zrušeniu organizácie, na kontrolu hospodárenia ktorej malo mesto dosah, avšak zriadením KCMN sa hospodárenie tejto organizácie z kontrolnej činnosti mesta Nováky jednoznačne vymklo. Teda, nielenže zrušil ako predseda predstavenstva neziskovku ním zriadenú, ale dlhých 7 rokov ubehlo a len sľuby, sľuby a sľuby. Totižto nič z toho zásobníka za 7 rokov nevybehlo!!! A v súčasnosti vo svojom predvolebnom letáku, zase len sľuby o rekonštrukcii DK. Nič nové pod slnkom. A Ing. Dušan Šimka a jeho brat Marian sa dnes sami seba zaradili medzi „najlepších vyjednávačov a hodnotiteľov eurofondov“. Ako však vidieť, nešlo to podľa predstáv Ing. Dušana Šimku , ani v čase vlády, pretože aj v roku 2007, ale aj v roku 2013 sa tomuto možno povedať diskutabilnému nástroju solidarity Európskej Únie - poskytovaniu eurofondov vyčítala v odborných kruhoch o.i. komplikovanosť, ale kontrola po štyroch rokoch ak dospela k zmätočnosti, bola neúprosná, čo sa týka následkov. Veď aj v našom regióne, niektoré samosprávy majú skúsenosti ( Mesto Handlová)!!! Aj z Nálezu Najvyššieho kontrolného úradu, ako výsledku kontroly vykonanej na našom Mestskom úrade jednoznačne vyplýva, že bolo pri kontrole zistených veľa pochybení (a nie vždy bezvýznamných) Mestského úradu v tom čase, na čele ktorého stál kandidát na primátora Ing. Dušan Šimka. No a čo sa stalo??? Nič!!! Nikto, ani až na pár zistených pochybení nesiahol k náprave. Dá sa len domnievať, že prečo???. No, asi preto, že väčšinou tieto Kontrolné orgány nie sú vraj za svoje nálezy zodpovedné. Zrejme by to mali sledovať občania,ako sa narába s ich daniami. ?! Preto si myslím, že pre ľudí , ktorí projekt realizujú, by asi bolo dobré, aby k nim na úrad prišiel niekto z kontrolných orgánov, skontroloval, prípadne povedal, máte to v poriadku a úradníci mesta by mohli pokračovať bez obáv. Mali by istotu, že všetko urobili dobre a peniaze im preplatia, aby nežili stále v obavách, čo ak niečo kontrolóri nájdu, alebo sa nájdu ohrdnutí spoluobčania zo straty moci, ako v našom meste, ktorí doslova podľa zákona o poskytovaní informácií vstupujú do svedomia, čo im nik nemôže brániť, ale nepomôžu rovnako, ako nepomohol v narábaní s eurofondmi a ako nepomohol s vymáhaním opatrení zistených NKÚ, samotný NKÚ. A tak z výsledkov Kontroly NKÚ nikto nevyvodil osobné konzekvencie, ani exprimátor!!!. To po prvé. A po druhé, ak je fakt, že takýto stav akceptujú kontrolné orgány, tak potom kontrolný orgán by nemal fungovať ako „inkvizícia“. Mal by to byť partner, ktorý vám pomôže problémy odstrániť. Ale to tak asi nefunguje, však to čítate, ak veria na iné dôvody a do šóry nastúpili naši, dvaja známi nám spoluobčania. Nepomohli, ale poriadne vyšpičkovali atmosféru a vedeniu mesta solili a solia do ich práce a naše mesto zviditeľňujú vo svete a propagujú samozrejme seba, who is who, hoci aj sami vedia, že je to negatívna propaganda. Nuž, z toho vychádza len jedno pučenie. Ja teda neviem, ale či mi uveríte, alebo nie, rekonštrukcia Polikliniky by sa podľa regúl EÚ, ako nástroja solidarity robila veľmi obtiažne, pretože interiér ambulancií, čakární a iných hospodárskych miestností je realizovaný tak, že na obloženie stien sa použili azbestocementové dosky, ktorých prítomnosť pri rekonštrukci by evidentne po ich narušení zasiahla do prevádzky a poskytovaniu služby lekármi až tak, že by sa za prevádzky v rekonštrukcii nemohlo ambulovať a naopak. Ak niekto dúfal, že komisia na realizáciu eurofondov po rekonštrukcii polikliniky prehliadne neodstráné azbestocementové dosky, tak je na veľmi veľkom omyle. A to všetko sa malo stihnúť vraj za cca 6 mesiacov. Totižto, tak píše Ing. Dušan Šimka vo svojich Faktoch..., že od roku 2013 mohli byť ambulancie lekármi použiteľné. Veľa sme o tom písali, že nikto do poslednej chvíle s lekármi neprehovoril ani slovo, hoci vynechať ich z hry by bolo veľmi obťiažne. Ja sa osobne domnievam, že volebný bod „Rekonštrukcia Polikliniky“ bol predvolebný , hoci amatérsky, ale od všetkými masťami mazaného komunálneho politika predložený voličom ako bonbónik, ktorý by možno rýchlo pri jeho užívaní zhorkol. A tak je len správne, že voliči nenaleteli a neoslovil ich tento predvolebný trik tak, ako na daný sľub pri rekonštrukcii Domu kultúry ako sľub, aby sa zakrylo špekulatívne zrušenie kultúrnej organizácie a zriadenie takej, nad hospodárením ktorej mesto nemalo vplyv . Že nekričím do vetra, uverí len ten ,kto staval čo i len garáž za niekoľko desiatok tisíc eur a prečíta si príspevky Ing.V.Richtera ku téme KCMN a tak vie posúdiť, čo by musel stíhať investor a čo dodávateľ prác, aby sa realizovala Rekonštrukcia polikliniky za pár mesiacov 600 -900 tisíc eur, bez hrozby, že sa nedokáže takto nastavený projekt realizovať.Je to rozprávka a už ani v mojom prípade neplatí,že pre mojich vnukov. PB
Hodnotenie: 2   1
10:33:35 02.11.2018 [6641] Nevhodný príspevok?
Lavida, keďže si zrejme Dušan Šimka, tak mi odpovedz na otázky:

To, že Ing. Dušan Šimka porušuje zákony a ich nápravu nevykoná ani po pokute je v poriadku?

Vypúšťanie splaškov z domu Ing. Dušana Šimku do rieky Nitra bez ČOV je v poriadku?

To, že Ing. Dušan Šimka si sám sebe ako primátor podpíše stavebné povolenie je v poriadku?


Odpovedz prosím na tieto otázky.
Potom sa môžeme baviť ďalej.
Hodnotenie: 0   2
09:40:43 02.11.2018 [6640] Nevhodný príspevok?
Vážení spoluobčania.
Nakoľko už niekoľko rokov kritizujeme pôsobenie a konanie Ing. Dušana Šimku na poste exprimátora a opätovného kandidáta na post primátora mesta, dovoľujeme si vám oznámiť, že sme v týždenníku Prievidzko, číslo PD zel 18-44 na strane 10, zverejnili skrátenú verziu sumarizácie našich výhrad, ktoré ste aj na tejto stránke mohli čítať. Zároveň ju zverejňujeme aj tu.
M.O.

Prečo nebudeme voliť Ing. Dušana Šimku za primátora mesta Nováky

Ako ste mali možnosť čítať aj na stránkach tohto periodika, jedným z domáhajúcich sa kandidátov o kreslo primátora v Novákoch je aj Ing. Dušan Šimka. Predkladáme širokej verejnosti niekoľko dôvodov, prečo nemôžeme a nebudeme voliť Ing. Dušana Šimku za primátora.
Po roku 1990 sa dvadsaťštyri ročným pôsobením na poste primátora preukázal voličom niektorými dobrými vlastnosťami, ktoré si však počas jeho moci v našom meste neudržal a v posledných rokoch jeho mandátu to už boli len zlé vlastnosti. Pre našich občanov, voličov, to bol najvýznamnejší dôvod nedať mu svoj hlas a tak Ing. Dušan Šimka svoj boj o kreslo primátora mesta Nováky neustál a voľby v roku 2014 prehral.
V jeho práci prevládali spôsoby ktoré nemali nič spoločné so záujmami občanov a voličov, ktorí mu dali hlas. Manipuloval, ohováral, osočoval poslancov a občanov, ktorí kriticky poukazovali na systém jeho práce a jeho prístup k ľuďom. Podával trestné oznámenia na políciu, dokonca spôsoboval nátlak na zamestnávateľov jemu nepohodlných osôb.
V poslednom období viacerých občanov, jemu nepohodlných, dostal do problémov s médiami. Na základe poloprávd a klamstiev, zavádzajúcej a osočujúcej rétoriky ich vystavil zverejňovaniu aj na stránkach tohto periodika ktoré práve čítate.
Rozsudok Okresného súdu v Prievidzi len potvrdzuje pravdivosť našich slov, pretože podľa nariadenia súdu sa musel ospravedlniť za svoje klamlivé a nedôvodné výroky na adresu spoluobčanov. Naposledy to bolo verejné ospravedlnenie sa občanovi zverejnené na stránke www.novaky.com ako i ospravedlnenie televízie Markíza spoluobčanovi a podnikateľovi mesta Nováky, za zverejnené klamlivé informácie, ktorých iniciátorom bol kandidát na primátora Ing. Dušan Šimka.
V jeho charakterových vlastnostiach prevládajú vlastnosti, na základe ktorých nepripúšťa kritiku, akúkoľvek racionálnu a slušnú diskusiu. So svojim blízkym príbuzným bezdôvodne a neuvážene ubližoval súčasnému vedeniu mesta podaniami na riadiace orgány prideľovania dotácii a fondov, ale i na NAKA, Generálnu prokuratúru SR a podobne. Následkom týchto podaní došlo k pozastaveniu a preverovaniu oprávnenosti poskytnutia dotácií a fondov. Dopad na činnosť mesta bol týmto jeho konaním veľmi negatívny, nakoľko došlo k predlžovaniu schvaľovacieho procesu, prípadne k pozastaveniu poskytovania dotácií a finančných prostriedkov na zabezpečenie rozvoja nášho mesta.
Počas svojho zastávania postu primátora pripustil zrušenie príspevkovej organizácie Domu kultúry, zámenou za zriadenie neziskovej organizácie s názvom Kultúrne centrum mesta Nováky, na základe čoho mohla funkciu riaditeľky tejto neziskovej organizácie obsadiť poslankyňa Mestského zastupiteľstva a budúca viceprimátorka. Toto celé bolo účelové obídenie zákona O obecnom zriadení §11 bod (2)c, o nezlučiteľnosti poslanca s funkciou v štatutárnom orgáne rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený.
Po skončení funkcie primátora, ako samozvaný predseda správnej rady organizácie Kultúrne centrum mesta Nováky, dal túto neziskovú organizáciu (KCMN) do likvidácie a to bez vedomia nového vedenia mesta Nováky. S týmto jeho nezmyselným rozhodnutím mestu spôsobil organizačné problémy, majetkové ako i finančné škody, ktoré sú stále v riešení.
Na základe rozhodnutia Okresného súdu Prievidza muselo mesto uhradiť o 60 000 € na viac oproti fakturovaným nákladom za dodané práce a príslušenstvo Futbalového ihriska s umelým trávnikom. To všetko len z dôvodu obštrukcii bývalého primátora, ktoré boli spôsobené neuzatvorením písomného dodatku, ale ústnymi dohodami k príslušnej zmluve.
Pri stavbe „Rekonštrukcia námestia“ pripustil začatie stavby „Pódia“ bez príslušných stavebno-povoľovacích rozhodnutí a tak na základe rozhodnutia stavebného úradu, ktorý túto stavbu považuje za čiernu stavbu, je mesto povinné túto stavbu zasanovať, teda zbúrať. Mestu, a možno aj niekomu inému, spôsobil škodu dvakrát, prvýkrát pri výstavbe a druhýkrát pri jeho búraní.
Manipuláciami s pozemkami mesta na Duklianskej ulici a uprednostnení svojich osobných záujmov pred záujmami mesta, dopustil premiestnenie týchto mestských pozemkov a posunutie na miesto, ktoré je ťažko využiteľné pre výstavbu rodinných domov a tým i znehodnotenie ich ceny.
Počas svojho pôsobenia na funkcii primátora porušil Stavebný zákona a to v prípade vydania Kolaudačného rozhodnutia pre svoj rodinný dom, ktoré si vlastnoručne ako predstaviteľ Stavebného úradu aj podpísal. Nebolo totiž do spisu doložené „Vyhlásenie správcu kanalizácie“, ktoré je zákonom stanovené a potrebné pre skolaudovanie stavby. Tento fakt potvrdzuje aj rozhodnutie Oddelenia pre životné prostredie v Prievidzi, ktoré ho za porušenie a nedodržanie ustanovení Zákona o vodách aj pokutovalo. Na základe tejto nekompetentnosti, až svojvôle, kandidát na primátora Ing. Dušan Šimka dodnes vypúšťa splašky do dažďovej kanalizácie a následne do rieky NITRA, bez akejkoľvek úpravy vyhovujúcej platným právnym predpisom.
Jeho nekompetentným a Stavebnému zákonu odporujúcim rozhodnutím bolo ťažkými mechanizmami zdevastované Futbalové ihrisko na ulici Sama Chalúpku (za pekárňou), čím sa stalo nevyužiteľné a navždy stratené pre športovú činnosť občanov, športových klubov ale i škôl mesta Nováky.
Zanedbával starostlivosť o majetok mesta a tak mnohé stavby stihol osud, ktorý je pre mesto Nováky nevyhovujúci a nežiaduci. Okrem už uvedeného ihriska je to napríklad prvý predvojnový kultúrny stánok mestské kino, dom kultúry, hotel, mestská plaváreň, bývalá materská škola na Rastislavovej ulici, požiarna zbrojnica, dom služieb, mestský park, základné školy. Niektoré z týchto budov sú už v stave neobnoviteľnom a niektoré v stave posledného štádia schátrania.
Uplatňovaním konfrontačného štýlu pôsobenia na poslancov ale i spoluobčanov, ktorí pre mesto niečo dokázali a následným vytváraním strachu sa mu podarilo dokonale rozbiť občiansku spoločnosť v meste.
Na základe uvedených skutočností je čas jeho pôsobenia na poste primátora výstrahou. A preto ho nemôžeme a nebudeme voliť!
Občania mesta Nováky Mgr. Peter Bošiak, Ing. Vladimír Richter, Milan Oršula a ďalší.
Hodnotenie: 2   2
18:15:33 01.11.2018 [6639] Nevhodný príspevok?
Prispievateľ Accickvep furt vedle jak ta jedle.Práve som dočítal predvolebný materiál pod názvom "Fakty z mesta Nováky"z pera jednoho nemenovaného kandidáta na funkciu primátora v Novákoch.Tak rozsiahly a podrobne spracovaný materiál sa len tak nevidí.Je z neho vidieť ,že pán kandidát sa vyzná v tlačenici a veci samosprávne ovláda dokonale.
Tento jeho počin mu otvára cestu na dosiahnutie vysokého volebného výsledku,ibaže by sa našiel kandidát,ktorý by ešte podrobnejšie a dokonalejšie "rozkryl" čo v tomto materiáli je skutočná realita a čo estráda pre pobavenie voličov.
Hodnotenie: 1   0
15:55:41 01.11.2018 [6638] Nevhodný príspevok?
Prosím vás , neviete mi niekto vysvetliť ako to bolo s tým primátorským bytom ktorý mal pôvodne pan Šimka ako primátor?
Hodnotenie: 0   0
12:14:25 01.11.2018 [6637] Nevhodný príspevok?
Lavida a ty kde žiješ? Asi iba v jednej miestnosti s Dušanom Šimkom. To, že niekto porušuje zákony a ich nápravu nevykoná je v poriadku? Vypúšťanie splaškov do rieky Nitra bez ČOV je v poriadku? To, že niekto si sám ako primátor podpíše stavebné povolenie je v poriadku? Si smiešny, keď obhajuješ klamára, podvodníka!!! Okrem toho prečo si myslíš, že nikto nepodal trestné oznámenie na Dušana Šimku? Keďže si s ním v jednej izbe, dobre to vieš, že ho preveruje polícia. Ale predpokladám, že pod menom lavida nepíše Štefan Vida, ale sám Dušan Šimka. Veľmi nepekné sa takto schovávať za cudzie osoby.
Hodnotenie: 0   1
07:56:14 01.11.2018 [6635] Nevhodný príspevok?
Pán Bošiak. Súhlasím s Vami, že predvolebná taktika p. Šimku je pofidérna. Voliť ho nebudem. Ale vyjadrenie, že pán Daniš urobil viac za 4 roky ako Šimka za 24 rokov je absurdné. Sprznili ste výpovednú lehotu Vašich predchádzajúcich príspevkov. Takže pána Daniša určie voliť NEBUDEM. Bohužiaľ sa centrom diania v našom mestečku stal Lidl, ináč tu pre občanov nefunguje NIČ.
Hodnotenie: 1   0
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
<<< späť na zoznam tém
Meno:
Heslo:
Bojnice majú novú atrakciu. Návštevníkov odvezie turistický vláčik
Turistický vláčik odvezie ľudí na dvoch trasách.
zobraziť podrobnosti »
09.05.2019
Nebezpečné znečistenie. Bývalý zamestnanec odhalil nekalé praktiky
NOVÁKY / Rybári už niekoľko rokov upozorňujú na znečistenú vodu v rieke Nitra. Tá je najmä v úseku pod Novákmi plná chemických látok. Do redakcie TV JOJ sa ozval bývalý hasič, ktorý pracoval v tamojšej chemičke. Informoval o tom, ako tam zneškodňovali ortuť.
zobraziť podrobnosti »
20.03.2019
VIDEO: Prievidza má letisko. Ani Federer už nemusí dosadať na trávu
Lúka s ďatelinou bola dlhých sedemdesiat rokov letiskom v Prievidzi. To sa teraz zmenilo. Trávu nahradil asfalt. Pomôcť to môže celému regiónu.
zobraziť podrobnosti »
19.03.2019
Budú sa preverovať výsledky volieb: Neúspešní kandidáti žiadajú o prepočítanie hlasov
NOVÁKY - Jeden z neúspešných kandidátov na primátora Novák v novembrových voľbách do orgánov samosprávy obcí požiadal Ústavný súd (ÚS) SR o prepočítanie hlasov. Podanie odôvodnil tesným rozdielom hlasov voličov medzi ním a zvoleným kandidátom.
zobraziť podrobnosti »
28.11.2018
Hlasuj za ZŠ Nováky a vyhraj
V hre sú 3x plne vybavené počítačové učebne s interaktívnou tabuľou v hodnote 21 000 € pre tvoju školu a viac ako 120 vecných cien pre teba, hlasovanie prebieha do 31.12.2018
zobraziť podrobnosti »
22.11.2018
Mail:
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.