Online 5 ľudí. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
773 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
14:56:42 07.10.2018 [6578] Nevhodný príspevok?
IV. " Prečo nemôžem voliť Ing Dušana Šimku !" Mojou ambíciou je, aby som sa vo svojich príspevkoch, čo najviac priblížil k realite dní minulých, ale i súčasných, ktorými sa dá odôvodniť moja odpoveď na otázku, prečo nemôžem voliť Ing. Dušana Šimku za primátora. Verím, že je jeho šťastím, ak sa Slovensko v čase porevolučnom ocitlo možno aj zámerne v právnom bezvedomí a on právo v Novákoch uviedol do „právnej kómy“. Je jeho šťastím, že nebol prijatý zákon o hmotnej zodpovednosti (všetkých štátnych a komunálnych funkcionárov) za zjavné nezákonné rozhodnutia. A preto, ak ľuďom, ktorí mali potiaže so susedmi bývalý primátor riešil veci od stola, nehovoril s ľuďmi nedodržujúcimi pravidlá o ochrane životného prostredia, pravidlá Stavebného zákona, primátor takto navyše poškodeným ľuďom, občanom nepomôže, hľadiac na nich zvrchu, bez pokory, ako mu máme veriť, že po prípadnom jeho zvolení za primátora to nebude ešte horšie? Ako sa dá žiť v meste, kde vládu drží človek, ktorý mesto riadi ako je vyššie uvedené ,len podľa svojich pohnútok a zabúda pri tom na pokoru k ľuďom a veci rieši autoritársky, bez poznania podstaty, len pohľadom na občanov, ako sa vraví zvrchu a bez pokory k občanom? A tak pokračujem vo svojom príspevkoch ku kandidátom na primátora a poslancov , bodom 43., takto:
43. Ing. Dušan Šimka, okrem toho, že bol na pozícii primátora nášho mesta, po zriadení tzv. Spoločných obecných úradov, ktoré nadobudli význam po reforme verejnej správy v roku 2002, keď na obce bol presunutý výkon niektorých kompetencíí zo štátnej správy z oblasti: opatrovateľská služba, ochrana životného prostredia, regionálne školstvo, zdravotníctvo, pozemné komunikácie, vodné hospodárstvo a najmä stavebný zákon(!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)bol na základe spoločného rozhodnutia vyše dvadsiatich obcí ustanovený za šéfa tohto úradu, alebo nazvime to prednostu Spoločného úradu, ktorý mal a dodnes má sídlo v našom meste.
44. Ing. Dušan Šimka nikdy neprevzal na seba konzekvencie (zodpovednosť) za svoju nekompetentnosť a tak z titulu neznalosti zákonov, vkladal svoje rozhodnutia do rúk submisívnych úradníkov. Ako to však bolo s porušením Stavebného zákona, v prípade vydaného KOLAUDAČNÉHO ROZHODNUTIA,( ktoré si vlastnoručne ako šéf úradu aj podpísal pre svoj vlastný rodinný dom, tiež rodinný dom vtedy jeho zástupkyne Mgr.D.H.) (!!!!!!!!!!!!!!!) je dôležité vedieť, že v ich stavebnom spise založenom na stavebnom úrade, absentovala významná podmienka (!!!!!!!!!!!!!!!!) ku kolaudácii stavieb, aby tieto boli užívania schopné!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. Nebolo totiž doložené do spisu zákonom stanovené a pre skolaudovanie stavby veľmi významné, právne relevantné –„VYHLÁSENIE SPRÁVCU KANALIZÁCIE“ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tento fakt potvrdzuje aj Rozhodnutie Oddelenia pre životné prostredie v Prievidzi, ktoré za porušenie zákona o Nedodržaní ustanovení Zákona o vodách obidvoch stavebníkov pokutovalo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
45. Na základe tejto nekompetentnosti, až svojvôle, kandidát na primátora Ing. Dušan Šimka a jeho bývalá zástupkyňa kandidátka na poslankyňu nášho mesta Ing.D.H. znečisťujú RIEKU ŽIVOTA HORNEJ NITRY tým, že splaškové vody zo svojich RODINNÝCH DOMOV, v ktorých bývajú a žijú, vyviedli do kanalizácie na odvedenie povrchových vôd, ústiacich do rieky NITRY.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! v čase, keď už platili prísnejšie regule podľa novely Stavebného zákona pri potvrdzovaní Kolaudačných rozhodnutí!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
46. KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE je vydané stavebníkovi k tomu, aby sa stavba povedzme odobrila a uznala za užívania schopnú stavebníkom po kolaudácii vykonanej úradníkom stavebného úradu, príp.za prítomnosti orgánov a zástupcov organizácií podľa potreby prizvaných, samozrejme za účasti samotného stavebníka za stavbu zrealizovanú v súlade so stavebným zákonom a tak ako užívania schopná je to povolenie stavebníkovi aj stavbu užívať.
47. Tento laický výklad som zámerne volil, aby sme pochopili, že v súlade so Stavebným zákonom, musí obsahovať, okrem všeobecných podmienok, ktoré určuje Správny poriadok , aj podmienky na užívanie stavby, ktorými sa zabezpečí ochrana verejných záujmov a právom chránených záujmov účastníkov konania, najmä z hľadiska starostlivosti o životné prostredie, zdravia ľudí, požiarnej ochrany,bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
48. Tak, toto dokázal vyrobiť Ing. Dušan Šimka, bývalý primátor nášho mesta , ako píše sám o sebe, človek s „dvadsaťštyriročnou pozíciou primátora mesta“ a s predvolebným logom „Žijem pre naše mesto“ (?!!!!)
49. Je to nepochopiteľné aj z toho dôvodu, že stavebný dozor na stavbe jeho rodinného domu, mu vykonávala jeho podriadená, zamestnankyňa Mestského úradu, tým prirodzene submisívna, inak povedané, neskonale naklonená, vedúca stavebného oddelenia Mestského úradu v Novákoch, Ing. D.P., ktorá prirodzene , tak aspoň vyhlásila„ ŽE NEVEDELA O EXISTENCII-NEEXISTENCII KANALIZÁCIE-NEKANALIZÁCIE VRAJ CELKOM NIČ ??????
50. Konanie Ing. Dušana Šimku, ktorý sa chce stať primátorom mesta Nováky aj napriek tomu, že odvádza i naďalej splašky z jeho RODINNÉHO DOMU DO RIEKY ŽIVOTA HORNEJ NITRY, DO RIEKY NITRY ( iné, novšie informácie sa mi nedostali do rúk), považujeme za vrcholne nekompetentné ,neprofesionálne a neúctivé voči nám ostatným občanom, ktorí už i tak tu trpíme nadmerným znečisťovaním životného prostredia sústredenou priemyselnou aglomeráciou v našom meste.Veď to z vyhlásení GREENPEACE ako kedy tedy čítate aj vyplýva!!!!!!!
51. Ing. Dušan Šimka akiste vôbec necíti istú empatiu, porozumenie k tým slušným občanom, ktorí niekedy z titulu nedostatku peňazí na životné náklady síce s ťažkosťami, ale za odvedenie splaškov zo svojich bytov a rodinných domov poctivo vykonávajú úhradu Správcovi kanalizácie v Novákoch!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. On nemá komu!
52. Vyhlásenie Ing. Dušana Šimku, že „ON ANI NETUŠIL , ŽE TAM ( na ulici Duklianske) KANALIZÁCIA NA ODVEDENIE SPLAŠKOVÝCH VÔD NIE JE“!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! je absolútna nekompetencia primátora a zavádzanie verejnosti. Veď, kto iný, ak nie primátor by v roku 2012 mal mať vedomosti o „ Genereli Inžinierskych sietí nášho mesta“???????????????????????????????????. Veď kto iný ,ak nie primátor nášho mesta by mal vedieť čo,to o ÚZEMNOM PLÁNE MESTA(??????? ??????????????) Veď Nováky predsa nie sú Londýn, alebo Moskva ????? Jeho vyhlásenie o nevedomosti o existencii kanalizácie na odvedenie splaškových vôd na Ul. Duklianskej sa nedá inak vyhodnotiť , len ako NEKOMPETENTNÉ, INFANTILNÉ, ABSURDNÉ, ZAVÁDZAJÚCE VEREJNOSŤ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
53. Ing. Dušan Šimka zavádzal, klamal, pretože sme absolútne presvedčení, že zamestnanec MsÚ v Novákoch a rovnako zamestnanec samosprávy a najmä zamestnanec verejnej správy, MÁ ROZHODOVAŤ NA ZÁKLDE RELEVANTNÝCH A ZÁKONNÝCH PODKLADOV A NIE NA ZÁKLADE NEJAKÝCH OSOBNÝCH DOMNIENOK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
54. Právne Relevantný doklad, je v tomto prípade VYHLÁSENIE SPRÁVCU KANALIZÁCIÍ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. Zákon bol obídený a porušený v tom, že tento doklad, ako podstatná náležitosť v stavebnom spise stavebníka Ing. Dušana Šimku absentuje (nenachádza sa v spise) (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) Prečo tomu tak bolo (?????????), vie vari len on a jeho, v tom čase podriadení zamestnanci úradov, ktoré v čase jeho vlády v našom meste mu zverili, aby ich v súlade so svojim vedomím a svedomím (???????????) riadil. Ako ich riadil??????????, práve ste dočítali. PB
55. Za ďalší dôkaz o klamstve a diletantstve, či pracovnej submisivite,náklonnosti, jeho podriadených, môžeme považovať tiež skutočnosť, že spomenutá vedúca stavebného oddelenia Ing. D.P. mala na svojom pracovnom stole „Projekt na výstavbu kanalizácie v mestskej časti Lelovce“.(!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!), so zakreslenou kanalizáciou, ktorá sa mala vybudovať a mala tak z titulu pracovného postu, ktorý v tom čase zastávala dôvod, si ho naštudovať.
56. Je nám jasné, že čo svojim vyhlásením kamuflovala. Časť kanalizácie v mestskej časti Lelovce, sa ešte počas trvania jej pracovného pomeru s mestom Nováky, resp. s Mestským úradom aj zrealizovala. Jej vyhlásenia preto pre mňa nemajú, ale i z iných dôvodov ani štipku dôveryhodnosti.
57. Hoci Mesto Nováky zaviazalo Ing. Dušana Šimku k náprave jeho pochybenia, v tejto veci, doposiaľ tak neučinil, žumpu, resp. Domovú ČOV-ku nevybudoval , zrejme si mysliac, že keď ho zvolia za primátora ,toto jeho pochybenie „ UHRÁ DO STRATENA „(???!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!).
58. No a o nekompetencii bývalého primátora nášho mesta Ing. Dušana Šimku svedčí táto absurdná informácia, ktorú bez mihnutia oka prehliadol, hoci ako nám predvádza ,všetky TV vysielania má zarchivované, a odpočítané, takmer na stotiny sekundy. A tak sa domnievame , že chybou by bolo, keby sme nespomenuli, že Ing. Dušan Šimka zavádzal a účelovo klamal poslancov Mestského zastupiteľstva v Novákoch pri stanovení ceny diela investičnej akcie, ktorá bola účelovo navýšená pretože a teraz dobre oči otvorte, VEDENIE MESTA SA „VRAJ BÁLO“, že poslanci Mestského zastupiteľstva v Novákoch im prípadné dodatky neodsúhlasia. O tomto všetkom vo verejnoprávnej televízii RTVS v relácii „REPORTÉRI“ informovala 13.03.2017 bývalá vedúca Oddelenia výstavby Ing. D. P.(archív RTVS). Možno vari pochybovať nad dôvodom, ak si položíte otázku ako ja , že prečo tak konali a zároveň si dáte na otázku odpoveď, či sa v tej chvíli nejednalo o zneužitie právomoci verejného činiteľa ???????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
To je záver tejto časti ,nechcem dlhými príspevkami unavovať čitateľov, dovolím si ukončiť tento príspevok s ubezpečením, že ak budem mať ako dôchodca čas a dovolia mi to okolnosti , dovolím si postupne pokračovať vo svojich úvahách. PB
Hodnotenie: 3   1
21:15:15 06.10.2018 [6577] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Treba isté veci opakovať do nekonečného nekonečna. Ing. Dušan Šimka nezniesol, že vari ako na veky vekov zavesená veličina k funkcii primátora mesta Nováky v roku 2014, neodvratne padol. Je fakt, že u časti nováckej verejnosti badať, že pre ňu je jeho pád ľahostajný, že jej je ukradnutý. Ale je tu jeden háčik. Potreba zaručiť právo na ľudskú dôstojnosť má v dnešnej dobe svoje opodstatnenie. V základnom zákone štátu v druhom oddiely Druhej hlavy Ústavy Slovenskej republiky sa v Článku 19, ods. 1 hovorí: „Každý má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena." Ak sa nechceme opakovane vrátiť do obdobia „právnej kómy“(!!!) v našom meste, ktorej výhody pre seba si tento človek dvadsaťštyri rokov užíval, až dospel do obdobia bohorovnosti, neohroziteľnosti ,musíme opakovane zverejňovať, zdôrazňovať, že zasiahol do života rodín spôsobom, ktorý sa neodpúšťa, a po páde on a členovia jeho family v dôsledku jeho pádu, zasahovali celé štyri roky do dôstojnosti občanov. A práve, bežne porušoval to, čo mu malo byť najsvätejšie a čo je kľúčovým atribútom demokracie!!! Tým atribútom je zabezpečenie dôstojnosti občanov a ich základných práv!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. V občianskom práve je základom ochrana pred urážkami, ohováraním, nactiutrhaním a inými, najmä verbálnymi, prejavmi znevažujúcich názory o jednotlivcovi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. Takže áno, nemôžem ani ja takéhoto človeka voliť, ktorý uviedol Nováky do právnej kómy len preto, aby sebe a svojej family zabezpečil spokojný život i tým, že ostatným ľuďom spokojnosti zo života odoberal spôsobom, ktorý je nehodný „otca nášho mesta“!!!!!!!!!!! A tých občanov je sakramentsky veľa. To, že v súčasnosti je preto časť našich občanov vyplašená a predháňajú sa niekedy menej, inokedy viac teatrálnejšie v tom, kto z nich dá od dotyčných ruky preč, hoci možno v tichosti so zvláštnym sebaklamom zvažujú, že ak to Ing. Dušan Šimka uhrá, pri ňom im bude dobre, je sebaklam. Občania s takýmto jeho postojmi už majú z rokov bezprostredne po jeho zvolení do funkcie primátora osobné skúsenosti!!!!!!!!!!!!!!!!!! Rozišli sa s ním, alebo ich z rôznych dôvodov zapudil!!!!!!!!!!!!!. Takže vážení, ilúzia!!! Po dobu bičovania našej nováckej spoločnosti držali ľudia so sebaklamom ústa, pretože nič sa ich dôstojnosti, jej poškodenia, v dôsledku konania Ing. Dušana Šimku nedotklo!!! Však áno, môžu tak zvažovať. Veď koniec koncov nielen v politických sporoch ,ale aj na komunálnej úrovni, ale aj v jeho susedských sporoch môžu padať aj mimoriadne ostré výrazy a veľmi kontroverzné obvinenia, vyjadrenia a veruže aj padali. Nemám v úmysle to rozmazávať, ale kto nezažil na vlastnej koži , ako mnohým občanom zasiahol do osobnej integrity, do ich osobnostných práv tým, že im spôsobil minimálne, byť len naštrbenú stratu dôvery u spoluzamestnancov, zamestnávateľov, pokusom o stratu dobrej referencie v zamestnaní, keď ich vyšetrovala Národná protikorupčná jednotka ,pretože bez pokory a racionálneho uváženia,len z dôvodu vlastnej bohorovnosti, podával na vlastných spoluobčanov, navyše poslancov bezdôvodné trestné oznámenia , kto toto nezažil, tak ten to nevie si dať dohromady, zrovnať si to, čo všetko dokázal tento kandidát na primátora Ing. Dušan Šimka proti občanom urobiť. Sami sledujete, ako zo spoločenskej situácie na Slovensku je v súčasnosti zásah do práce novinára celkom, ale ozaj celkom, iná spoločenská závažnosť. Takže, ak sa niekto takto vysporadúval so spoluobčanmi, ktorí nemali verejný status ako Ing. Dušan Šimka v čase jeho vlády v našom meste a teraz kandidát na poslanca (nezákonnými vyhláseniami s poukazom na kritické pripomienky občana v mestskom rozhlase, počas novoročného príhovoru občanom je neprijateľné bez akejkoľvek diskusie), znemožňoval, znemožňujú, len preto, lebo kriticky poukazovali a poukazujú na jeho činnosť na poste primátora ,s ktorými ako občania vnútorne nesúhlasili , čo k tomu dodať? No nič iné, len využiť svoje volebné právo a nevoliť ho. Aj preto ho ja voliť nemôžem a aj nebudem . PB
Hodnotenie: 3   1
12:12:52 06.10.2018 [6576] Nevhodný príspevok?
Záleží to na nás.
Zaujala ma táto myšlienka v diskusnom príspevku P.B. Myslím si, že by sa touto myšlienkou mali zodpovedne zaoberať všetci voliči nášho mesta, zaoberať preto aby sa nám nestalo, že sa vráti to, proti čomu sme bojovali pred štyrmi rokmi. Čitatelia tejto stránky majú dostatok informácii a hlavne faktov, prečo nevoliť Šimku za primátora. Nie je to o osobnej averzii, je to na základe týchto faktov ktoré sú známe. Je to na základe toho, že tento človek, ktorý sa opätovne snaží o návrat na primátorskú stoličku, v priebehu svojho primátorovania robil len to, čo mu malo priniesť budúci volebný úspech. Že to bol čistý populizmus, ktorý nám tu zanechal majetok mesta v hroznom stave, to ho nezaujímalo. Keď nestačil populizmus, neváhal použiť zastrašovanie svojich kritikov, či už cestou jeho televízie, podaní na políciu, pôsobenie na zamestnávateľov poslancov, dokonca pôsobenie na orgány občianskych združení, v ktorých sme nezištne pôsobili. Za to, že sme ho nezvolili, so svojim bratom zahájil boj proti novému primátorovi a prednostovi. Boj, na základe zmanipulovaných informácii, v médiám, na riadiacich orgánoch fondov, na zasadnutiach mestských zastupiteľstiev, v reklamných novinách, telefonovaním spoluobčanom, posielaním emailov. Nevadilo mu, že týmto škodí nie len primátorovi ale celému mestu, že škodí všetkým občanom tohto mesta. Stále ho zaujíma len jeho osobný prospech, ktorý neváhal povýšiť nad prospech mesta, ktorého sa chce stať primátorom. Pre toto nemôžem voliť Šimku za primátora. Verím, že v tomto meste sú ľudia múdri, ktorí pochopili tieto dôvody, dôvody ktoré stručne prezentujem v tomto príspevku a obšírne ich na tejto stránke publikuje aj P.B. Nenechajte sa zlákať zlomyseľnosťou a ľahkovážnosťou. Záleží to na nás.
Na záver pre Petra a Ľubomíra. Nie ste sami, len nie všetci dokážeme znášať ataky zlého človeka.
Prajem pekný deň.
M.O.
Hodnotenie: 2   1
20:16:18 05.10.2018 [6575] Nevhodný príspevok?
Volebný boj, či volebná súťaž? Pravidlá volebnej kampane upravuje v § 30 zákon č.346/1990Zb. O voľbách do samosprávnych obcí. Pamätám si na debatu v istej televíznej relácii na vystúpenie jej účastníka, JUDr. Petra Pitharta, českého politika, ktorý stál na čele českej vlády, ešte v rámci federácie, teda v období nejaký rok, dva po roku 1989. Vtedy v spomínanej relácii , tento vzdelaný človek, á priori v tejto televíznej besede odmietal v akejkoľvek politickej súvislosti u nás niečo v politike spájať so slovným výrazom „BOJ“. Totižto tvrdil, že v demokracii sa všetci korektne, demokraticky dohodneme a používať slovo „boj“ v politickom rangu, pri stretoch politikov podľa neho vraj stratilo tak opodstatnenie a už by sa nemalo po nežnej revolúcii, v takom poňatí používať. A tak, bojovať, alebo nebojovať vo voľbách? Používať výraz VOLEBNÝ BOJ, alebo nie a nazývať ho akousi volebnou súťažou??? Ak som spomenul ponovembrového politika v úvode, s dovolením, ešte jedného pripomeniem. V inauguračnom prejave na prezidenta republiky Václav Havel sľúbil, že našu krajinu privedie k slobodným voľbám. A zdupľoval to vzápätí aj v tradičnom prezidentskom novoročnom príhovore. Hoci už s istými obavami: „Máme pred sebou slobodné voľby, a teda aj „PREDVOLEBNÝ BOJ“!!! A pokračuje. Nedopustime, aby tento BOJ zašpinil doposiaľ čistú tvár našej vľúdnej revolúcie. Zabráňme tomu, aby sme sympatie sveta, ktoré sme tak rýchlo získali, rovnako rýchlo stratili tým, že sa zapletieme do húštiny mocenských šarvátok.“„ Potiaľ Václav Havel. Avšak na takýto morálny jeho odkaz, už v tom čase bolo prineskoro . Potiaľ Václav Havel. Kto si z nás pamätá, na prvé, v roku 1990 pomarcové vystúpenia designovaného predsedu Mestského národného výboru v Novákoch In.Dušana Šimku, a jeho prejavy a v tejto chvíli ako súčasného kandidáta na primátora, môže určite porovnať jeho výroky a vystúpenia v čase porevolučnom a v súčasnosti a zistiť tak, v čom a prečo sa jeho prejavy k verejnosti tak neporovnateľne zmenili a čo z tejto zmeny v jeho vystupovaní môžeme očakávať. Tí, ktorí nemajú krátku pamäť, si musia pamätať, na jeho pokoru a skromnosť, s očarujúcim úsmevom? A čo takýto názor na súčasné predvolebné obdobie a aktivity tohto kandidáta? Volebný boj má také pravidlá, že všetky aktivity musia smerovať k porážke všetkých protikandidátov; byť druhým sa rovná totálnej prehre. - Osobný boj kandidátov je bojom „na život a na smrť“, a preto sú v ňom povolené všetky druhy taktického boja – ohováranie, zosmiešňovanie, rôzne druhy psychologického nátlaku apod. To je ale riadna premena,však??? A tak sa dajú konštatovať, aby som nikoho neurazil, len úvahy v tejto rovine, že priemerný volič, niekedy ťažko rozlišuje pravdu od nepravdy. Žiaľ, ak to ja odmietam už dlhšiu dobu, napr. aj písaním príspevkov na túto stránku, pretože už veľmi dávno nielen pozorujem, ale osobne pociťujem drsné zásahy do integrity nielen mojej osoby a nielen členov mojej rodiny, priateľov a známych, ale hlavne pozorujem, že jemu ide o boj. Neskutočne drsný boj, jedného kandidáta a jeho family, frustrovaných prehrou vo voľbách v novembri v roku 2014, stratou mandátu primátora nášho mesta. Je pravdou, že som osamelý, možno s Ľubomírom, ale nie tak celkom. So stretávajúcimi sa spoluobčanmi v meste ,ale i mimo nášho mesta s priateľmi a známymi, dostávam podporu. Dá sa im uveriť, že úprimnú. Viac menej sú prekvapení, že prečo to robím? A tak ma teší, že mám viac súhlasnej podpory, ako negatívnej, teda, aby som to nechal tak. Možno by som mohol, ale ja odpovedám asi v tom zmysle, veď predsa kriticky na takéto praktiky a údery pod pás v predvolebnom to boji divokom v našom meste musí niekto upozorniť, kriticky poukázať. Veď nie sme ovce. Ľubko, čo sme si vychovali, resp. čo nám tu vyrástlo, to tu máme. Som rád,že sme dvaja, to je už kolektív. PB.
Hodnotenie: 2   1
15:43:19 05.10.2018 [6574] Nevhodný príspevok?
Tak trochu dilema

Dobrý deň,
začínam mať fakt dilemu, či má zmysel ďalej písať na túto stránku. Svojimi príspevkami som sa hlavne snažil nejako vyhecovať ďalších občanov Novák, aby tu uverejňovali svoje názory a predstavy o našom meste. Doknca som sa zmieril aj stým, že miesto mien, budú pod príspevkami pseudonymi. Dnes mám žiaľ pocit, ako by táto stránka bola vytvorené len pre p. P.Bošiaka a mňa. A to je zlé, veľmi zlé.
Dúfal som, že aspoň teraz, keď ideme rozhodovať o najbližšiej budúcnosti nášho mesta, budú občania aktívnejší. No a je úplnou samozrejmosťou, že najaktívnejší budú práve tí, ktorí sa rozhodli kandidovať.
Dnes som si prvý krát pozrel celú kandidátku. Nad niektorými menami som sa potešil, nad niektorými som len pokrútil hlavou, no žiaľ väčšinu absolútne nepoznám. Je to škoda, lebo sa zase z volieb môže stať len akási lotéria.
Možno všetci čakajú na poslednú chvíľu dať niečo o sebe vedieť. To už asi budeme zavalení takou spústou informácií, že ich už nebudeme dostatočne vnímať.
Samozrejme asi najviac pozornosti sa bude venovať voľbe primátora, no nepodceňoval by som, ani posty poslancov. Práve toto volebné obdobie ukázalo, že by tam mali sedieť ľudia, ktorí naozaj cítia zodpovednosť za toto mesto, ktorí dokážu pre mesto urobiť viac, ako len, zúčastňovať sa zasadnutí ( aj to bol u niektorých veľký problém ) a tam dvíhať ruky.
Keď sa už aj nepredstavia všetci kandidáti na poslancov, každopádne by mali na tejto stránke dostať príležitosť všetci kandidáti na post primátora. Pozorne v týchto dňoch počúvam ľudí. Je dobré, že sa ku kand. na primátora začínajú otvorene vyjadrovať, aj keď žiaľ skôr negatívne, ako pozitívne. Áno, aj ja si uvedomujem, že v Novákoch sú iste lepší a vhodnejší kand. na primátora, ako tí, čo kandidujú. Sám som hovoril s niektorými a snažil som sa ich prehovoriť, aby kandidovali. Odpoveď bola skoro všade rovnaká. Keby to nebolo v Novákoch tak do toho idem!!! Skrátka v Novákoch nie. Aj toto je naša vizitka! Kandidátka je však uzavretá a my si musíme vybrať z aktuálnej ponuky. Máme prakticky tri možnosti. Voliť, to čo tu bolo pred štyrmi rokmi, voliť súčasný stav, alebo pokúsiť sa o zmenu. Ja osobne budem určite za tú tretiu možnosť. Samozrejme je tu ešte aj ďalšia možnosť. Tou je, vykašľať sa na všetko a zostať doma. Verím, že drvivá väčšina občanov ju odmietne.
No a čo na záver? Veľmi by som si prial, aby voľby boli súťažou myšlienok, nápadov a cieľov. Určite každý z kandidátov má plusy aj mínusy. Vlastne kto z nás ich nemá? Zamerajme sa na pozitívne vlastnosti kandidátov. Odhoďme sympatie a antipatie, ohováranie, znevažovanie a intrigy. Skúsme voliť z presvedčenia, z poznania, no predovšetkým s chladnou hlavou. Voľby nie sú predsa bojom, kde treba zničiť, či znevážiť svojich súperov. Voľby sú iba súťažou, kde by mali uspieť tí najlepší. Alebo sa mýlim???

S úctou
Ľubo Dzurák
Hodnotenie: 4   0
21:35:24 04.10.2018 [6573] Nevhodný príspevok?
Vo svojich doterajších príspevkoch, ktoré mi na tejto stránke zverejnili, som poukázal na isté problémy v konaní kandidátov na post poslancov mestského zastupiteľstva a kandidátov na post primátora. Ako chcú títo ľudkovia v prípade svojho zvolenia plniť mandát, keď nám stále nepreukazujú, nezverejňujú svoje dôvody, ktoré ich vedú uchádzať sa o mandát poslanca, či primátora, neukazujú, nezverejňujú dôvody, že prečo by sme ich a len ich mali voliť? Nechápem. Keďže to neukazuje ani bývalý primátor,hoci on nie je neprečítaný list, pretože je pravdou,že ak človeka máte možnosť sledovať dvadsaťštyri rokov, tak vari na ňom niečo odpozorujete. Jeho vlastnosti a konanie, s ktorými možno súhlasíte, alebo sa nestotožňujete a odsudzujete ich. V našom meste, musím to opakovať, došlo aj našou vinou, voličov k pochybeniam, že sme nezakročili, aby sme postupnou akumuláciou moci volili človeka, ktorý sa zmenil na bohorovného, povýšeneckého, hlboko zasahujúceho do integrity tej, ktorej osoby, občana, rodiny, jednotlivých členov rodín. Ako vidieť ,toto pochybenie v konaní Ing. Dušana Šimku, vtedy verejne činnej osoby v našej samospráve, ktorý na poste primátora nedokázal si uvedomiť, že v právnom režime ako osoba verejne činná, by mal zniesť väčšiu mieru kritiky zo strany občanov a teda jeho reakcie mali byť viacej primerané, bez ponižovania, osočovania a pokornejšia k občanom. Kritika Ing. Dušana Šimku proti spoluobčanom, mi mnohokrát prišla ako poukazovanie na triesku v oku suseda a zvysoka kašlať na brvno vo vlastnom oku. Potom mi samozrejme v tom konečnom dôsledku prišli jeho slová len akési vajatanie, ktorými nám dával najavo, who is who, teda kto je kto!!! Občania , ktorí sa vedeli, sa bránili, ktorí sa vedeli a nechceli sa brániť, sa vykašľali na to a ponechali dopad jeho invektív do zabudnutia. Však som už o jeho kauzách,najmä pre neho neúspešných písal. A tak, ako píšem, tí ktorí naše mesto majú radi a to mi verte, že ja naše mesto milujem, sme vydržali až do týchto chvíľ, v snahe zabrániť tomu, aby sa tento človek vrátil k získaniu moci v tomto meste je pre mňa a ďalších nespochybniteľný momen na reakcie. Chceme, aby si nezopakoval comeback – nezískal nad nami moc. Samozrejme, že som vzal do úvahy všetky pre aj proti v rámci istých regúl , pravidiel, hoci tento svet, asi je to fakt, ako som už niekde napísal, je bez pravidiel. Teda, chcem tým povedať, že som vždy bol naklonený korektnej diskusii, reči dospelých ľudí, v rovine bez urážok, osočovania, a možno i zabudnúc všetko to, čo všetko sme si museli cestou posypanou tŕním prežiť, považujúc za tŕnie všetko to, čo v posledných možno dvanásť, alebo koľko rokov povyvádzal spolu s „Občanom Nováky – M.Š. proti nám, niektorým a našim rodinám. Skončilo to pre nás relatívne dobre, ak nereagujeme na význam príspevkov hanba, nehanba, ktoré do verejného priestoru púšťal a púšťa Občan Novák M.Š. Dôležitá je však pre mňa skúsenosť, ktorá by rovnako mala platiť i pre Ing. Dušana Šimku. Zapojenie sa Občana Novák M.Š. do akéhosi boja za jeho záujmy sú bezosporu nešťastné ,pretože voľba , akým spôsobom sa pripojil na obranu jeho záujmov, udržať ho vo funkcii primátora mu nepomohla, ale každopádne prispela k totálnemu neúspechu a jeho hanbe, čoby opakovane sa pokúšajúceho o comeback-znovuzískanie moci. Občan Novák - M.Š. točí len svoju mantru a brata už raz v nej utopil. M.Š.-Občan Nováky ani sám neveril, že mantrujúc spôsobom spočívajúcom v zlomyseľnosti a poškodzovaní mena občanov Nováky, bez toho, že by si uvedomoval fatálne následky jeho konania, bolo absolútne neprijateľné. Rovnako, ak sa aj exprimátor Ing. Dušan Šimka, pripojil a nevyberavým spôsobom osočuje občanov nášho mestečka, nadáva poslancom a uráža poslancov, nekriticky poukazujúc na hlavného kontrolóra, bývalých zamestnancov úradu. Nazýva ich klamármi, podvodníkmi, bez dôkazov, len vlastnými vymyslenými kauzami, podáva trestné oznámenia polícii. Som za to, aby niekto znášal kritiku, ak si ju niekto zaslúži, ale ju treba prísne oddeliť, selektovať od ohovárania, na cti utŕhania a od urážok, ktoré vedú k diskreditácií občanov, ako sa to doposiaľ stáva. Aby sa postavenie primátora nezneužívalo k poškodzovaniu mena poslancov, občanov, napr. v ich zamestnaní. Nie všetci a vždy sa vedia brániť. Takéto tanečky by sa nemali trpieť, ba sa budú musieť v našom mestečku prestať používať. Ak sa môžem vyjadriť k budúcemu primátorovi ešte i v tomto príspevku, sa osobne domnievam, že by to mal byť človek, ktorý ako som napísal, ovláda základné právne predpisy a zabezpečí ich dodržiavanie v samospráve. Vie s ľuďmi na báze spolupatričnosti pracovať, je manažér bez bočných záujmov, teda plne sa venujúci potrebám mesta a jeho občanov. Veľmi dôležité bude pre život v našom meste, stabilizovať situáciu a hneď všetky sily vrhnúť na zabezpečenie dôstojných podmienok školskej výchove našich detí, teda venovať sa potrebám školstva na území mesta. Vzdelané deti našich občanov sú naša náhrada, sú budúcnosť nášho mesta. Považujem za vhodné si všímať viac ako doposiaľ, tú najstaršiu časť občianstva a venovať najmä väčšiu pozornosť našim dôchodcom prostredníctvom mestskej sociálnej politiky . Nie sú to jednoduché vízie, pretože spolu so zabezpečením ostatných potrieb mesta, školstvo, zdravotníctvo, kultúra, sociálna oblasť, šport sú politiky, ktoré si vyžadujú celého človeka, nielen odkaz a spoľahnutie sa na zamestnancov radnice, takmer furt v minulosti neprítomného primátora. Preto, ak má ktorýkoľvek z kandidátov záujem o kariérny postup môže, aj sa dá podporiť, ale ak je to na úkor svojich povinností, tak by sme dopadli, ako v minulosti, zle, pretože bol všade, len na úrade akosi málo sedel. Želal by som si , aby v čele našej radnice a nášho mesta bol človek , ktorý nebude robiť problémy, akým sme čelili do roku 2014 , aby to bol človek, ktorému pri dverách na ministerstvách nesvietila stopka, resp. červená. Želal by som si, aby to bol človek, ktorý by dokázal otvárať dvere na tých najvyšších poschodiach vnútornej politiky štátu. Želám nám šťastnú ruku. A tak na záver si dovolím parafrázovať odpoveď istého súčasného významného českého politika, ktorý na otázku „ Či dokáže odhadnúť, ako bude Česká republika vyzerať za tridsať rokov“, odpovedal tak, že si pomohol historkou (vraj ju vyrozprával americký sociológ Daniel Bell), ktorej vyrozprávanie trvá dve a pol minúty. Teda takto:“K rabínovi príde chlapec a drží v zovretej dlani slávika. Hovorí:“ Rabín, o tebe sa vraví, že si múdry a vieš predpovedať budúcnosť. Tak mi povedz, či je slávik v mojej dlani živý, alebo mŕtvy.“ A sám pre seba si ten chlapec povedal:“ Keď rabín povie, že slávik je živý, tak dlane stisnem a rýchlo toho slávika zadusím. Keď rabín povie, že slávik je mŕtvy, tak dlane roztvorím a nechám slávika odletieť. V každom prípade rabína znemožním. A viete, čo ten rabín urobil? Chvíľu sa na chlapca zadíval a potom povedal: “Záleží to na tebe“ . A politik ďalej odpovedal. Aká bude Česká republika za tridsať rokov? Záleží na nás! Keďže sa mi príbeh pozdával, dovolil som si ho použiť i za nás tu žijúcich ľudí :“ Aké budú Nováky za rovnaký počet rokov? Záleží na nás! PB
Hodnotenie: 2   1
13:05:38 03.10.2018 [6572] Nevhodný príspevok?
Ak pre niektoré family neplatí takmer nič, čo by ako sa vraví, im bolo sväté, ako vidieť, hanba, nehanba, zverejňujú polopravdy, očierňovacie, invektívne výroky, tvrdenia, vraj ako čistá pravda o tých ľuďoch a nielen spoluobčanoch, ktorých opisujú. Píšu zahanbujúce fabulácie a vybavujú si takýmto spôsobom akýsi komplex zo zrady voličov, ktorí dnešnému kandidátovi na poste primátora Ing. Dušanovi Šimkovi , pred štyrmi rokmi v komunálnych voľbách v roku 2014 „dali vale „ . A tak je ich konanie, že takýmto spôsobom vnášajú do našej občianskej spoločnosti tento postoj, zlé, nedôstojné. Totižto, je to rovnako ako dnes, aj do budúcna nepoužiteľné najmä preto, ak si v sebe znova a opakovane prehodnotíme dôvody spomenutej vôli voličov nášho mesta, bývalému primátorovi dať vale, inak povedané zamávať mu k jeho odchodu pá,pá a poželať mu v ostatnom živote veľa šťastia. Našu občiansku spoločnosť tí, ktorí ju sledujete, mi isto dáte za pravdu, že dvaja traja ľudia dokázali polarizovať náš novácky občiansky svet - spoločnosť natoľko, že v tej konečnej fáze, nie som si istý kvalitou kandidátov, ktorí si umanuli, nás ďaľšie štyri roky viesť k šťastnému životu v našom meste. Nevysloviť pochybnosti, že oživiť psa, ktorý ako sa hovorí o našom meste, už v ňom veľmi dávno skapal, takpovediac vinou tiež súčasného jedného kandidáta na primátora, sa a ani po týchto voľbách, ako tak nazerám na zoznam kandidátov na post primátora nepodarí a o tejto mojej pochybnosti, že sa to niekomu podarí, ma nikto nepresvedčí. Chápem, že ak tak tvrdím, je to môj problém. Však mnohí si poviete, že mám volebné právo a môj hlas k dispozícii, taj je na mne, ak sa rozhodnem ísť voliť, komu ho dať. I napriek takémuto konštatovaniu, totižto problém je ten, že sa len jeden kandidát na post primátora môže zvoliť. A ešte väčší problém je v tom, že z toho zoznamu vyčítajúc, zase len taký kandidát, ktorý sa môže len priblížiť k tomu, aby dokázal riadiť mesto, t.j. primeranou odbornosťou. Neviem si predstaviť skutočnosť, že vás príjmu do práce a vo výberovom konaní, v skutočnosti neviete k svojej budúcej profesii, vedomostne nič povedať. Kandidát uchádzajúci sa o mandát poslanca, ba čo viac primátora, bez toho, aby bol pre občanov istým spôsobom kladne hodnotený občan, pre občanov použiteľný, je v tejto chvíli pre mňa nevhodný. Navyše je veľmi dôležité, že pokrytie kandidáta straníckou príslušnosťou, bez istých gnozeologických, empirických a občianskou spolupatričnosťou vedených, či etickými, morálnymi atribútmi a mnohými inými vhodnými osobnostnými a charakterovými vlastnosťami, takpovediac „vabank“, nepoznaný svojimi prejavmi a poznaním v občianskom priestore ako osobnosť, dnes svedčí len o tom , že to dopadne tak, ako aj vždy. A tak sa pýtam. Sme nepoučiteľní? Právny poriadok Slovenskej republiky registruje tých najzákladnejších zákonov, s ktorými sa spája riadenie samosprávy, čo sa týka počtu takmer dvesto právnych noriem. A súčasní kandidáti a to ma opakovane nik nepresvedčí, že tomu tak nie je, majú problémy, ako to bolo badať z ich prejavu, či reakcií na zasadnutiach MsZ, so základným zákonom, ktorým je Zákon O obecnom zriadení. Rozhodovanie „na základe domnienok á la ,že ja som nemal ani tušenia“ (ale len vo svoj prospech!!!) sme tu už zažili, ešte o tom napíšem, ale tu ide o nás občanov, nám pomôcť a nie robiť prekážky nepoznaním legislatívy, ktorá je zakotvená v našom Právnom poriadku pre samosprávu, empatie a občianskej spolupatrčnosti. O tom ma nik nepresvedčí, že sa to podarí. Skupina kandidátov na primátora je, akoby opakovanie, keď po 1989 roku vybraný kandidát na primátora vo väčšine obdobia svojej vlády ,len za pomoci vtedy vedenej štátnou politikou si dokázal ako tak, zachovať postavenie v pozícii primátora mesta na isté obdobie. Právne vedomie a kompetencie boli a ako vidieť aj sú, veľmi dlhé obdobie pre neho španielskou dedinou a ak čítate, čo píšem, svojimi nekompetentnými rozhodnutiami to aj v praxi potvrdzoval. Nášmu mestu, jeho občanom, bolo veľmi, veľa krát ubližované, priveľa nešťastných chvíľ sa v našom mestečku prevalilo. Nechápem však, že prečo k týmto krušným chvíľam, ktoré našim mestom otriasali udalosti všedných dní, si sami komplikujeme život tak, že priveľa príkoria sme si v konečnom dôsledku spôsobili sami, my občania. Je veľmi jednoduché konštatovať ,že čím sme si to spôsobili. O tom sme niektorí už veľakrát písali. Je to nedostatočná komunikácia, nezáujem o veci verejné, hovoriť otvorene o nich , polarizácia občanov nášho mesta zavedená od samého počiatku vedením nášho mesta po roku 1990 sa odráža a to už takmer tridsať rokov po „nežnej“ na vzťahoch medzi nami. A tak, ak som si i teraz vyslovil svoj názor, nech mi je odpustené moje konštatovanie, ale hanba, nehanba, niektoré veci stoja za obeť. A i u nás, v Novákoch sú takouto métou nielen voľby v našom meste, ale i moja snaha, čo to v tomto meste za podpory tých,čo to so mnou myslia úprimne napraviť. Bude na nás, aby sme pre celý región, pre celé Slovensko nestáli ďalšie štyri roky, na pranieri hanby, v dôsledku dvoch ,troch občanov. To je záver tejto časti ,nechcem dlhými príspevkami unavovať čitateľov, dovolím si ukončiť tento príspevok s ubezpečením, že ak budem mať ako dôchodca čas a dovolia mi to okolnosti , dovolím si postupne pokračovať vo svojich úvahách. PB
Hodnotenie: 3   1
21:38:38 02.10.2018 [6571] Nevhodný príspevok?
Ústne zmluvy neuzavrel ???

Pán P.B. v príspevku 6570 v bode 25 píše, že bývalý primátor s firmou, ktorá realizovala dielo futbalové ihrisko s umelým trávnikom, vraj dodatky ku Zmluve o dielo ústne neuzatvoril a vraj ich nemohol uzatvoriť..... Aby sme sa presvedčili kto klame, stačí si pozrieť rozsudok https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/i-detail/rozhodnutie/031fc7f3-432b-49ad-b4af-4c1f3b1c9908%3A4bbe1445-085a-4bc8-999a-a90ff06ab7dc na strane č.11 z výpovede svedkyne, ktorá v čase realizácie diela pracovala na MsÚ a uvidíte, že aj ona potvrdzuje uzatvorenie ústnych dohôd k realizácii uvedeného diela, teda ihriska s umelým trávnikom. Kto teda klamal, bývalý primátor, svedkyňa, prípadne všetci ostatní svedkovia, ktorí vypovedali na uvedenom súde? Pripomínam to len preto, že my sme nezabudli kto klamal, klame a je malá pravdepodobnosť, že sa zmení. Prajem pekný deň.

M.O.

Časť strany 11 z rozsudku:


Časť strany 12 z rozsudku:


Celý rozsudok na stiahnutie:
http://www.novaky.com/dokumenty/Rozsudok_14Cb-136-2012.pdf
Hodnotenie: 2   0
10:35:53 02.10.2018 [6570] Nevhodný príspevok?

III. " Prečo nemôžem voliť Ing Dušana Šimku !" Mojou ambíciou je, aby som sa vo svojich príspevkoch, čo najviac priblížil k realite dní minulých, ale i súčasných, ktorými sa dá odôvodniť moja odpoveď na otázku, prečo nemôžem voliť Ing. Dušana Šimku za primátora. Veď áno Ľubko. Ten, kto kritiku prijíma veľmi ťažko, a cíti sa nekritizovateľný, alebo je pre neho neprijateľná z akýchkoľvek dôvodov ťažko odpúšťa ľuďom ,ktorí na jeho pochybenia poukazujú. Uvedomujem si, že žijeme vo svete, ktorý nemá pravidlá. Ale aspoň sa dá konštatovať, že nie vždy sa pestovaná bohorovnosť zachová natrvalo. A i preto nás k tomu zaväzuje náš vzťah k mestu a povinnosť zachovať i to málo, čo sme v Novákoch mali vybudované pre ostatné generácie ( pretože budova Hotela, ako som niekde písal, je jedna krásna technická pamiatka) a so starostlivosťou riadneho hospodára tak ako by sa o mestský majetok„otec mesta“ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! mal starať, v konečnom dôsledku aj musí postarať!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. Inak jeho pozícia je na poste primátora neudržateľná. Už veľa rokov, na tieto skutočnosti a ver mi, že len v občianskom záujme na veci poukazujem aj za cenu, že som - sme ponižovaní osočovaní,ohováraní a zahrňovaní láskavým množstvom invektív od dvoch,troch ľudí nášho mesta. Však sám vidíš, že to už aj zopár mojich priateľov prestalo baviť. A preto pokračujem vo svojich príspevkoch ku kandidátom na primátora a poslancov , bodom 20., takto:
20. A tak sa posuňme k ďaľšiemu ponímaniu kompetencií u bývalého primátora Ing. Dušana Šimku, občana nášho mesta, v súčasnosti čoby kandidáta na primátora nášho mesta Nováky. Ak rozumieme pojmu kompetencie, nie vždy vo svojom rozhodovaní Ing.Dušan Šimku konal kompetentne!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. A tak je nekorektné a pochybné , aby si mohol bez vlastnej, akejkoľvek sebareflexie s pohľadom na dobu jeho vlády spojenú s množstvom osobných pochybení, kopať len tak, do kde a koho. A tak sa pristavme pri našich osobných skúsenostiach v hodnotení jeho vedomostí, schopností a osobnostných charakteristík.
21. Ing.Dušan Šimka rád vystavuje verejnosti na obdiv, počet rokov odsedených na stoličke primátora nášho mesta. Je to samozrejme možný istý prejav vlastnej chvály, ale nás občanov mesta naozaj nepresvedčil vo voľbách v roku 2014 počtom rokov svojej vlády, pretože nie čísla o dobe a trvaní vlády mali občanov mesta, nás voličov presvedčiť o jeho kompetentnosti pri výkone postu primátora, ale úplne iné atribúty, úplne iné potreby, ktoré v našom meste občanom chýbajú.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! , pretože je úplne jasné každému z nás, že Ing.Dušan Šimka sa pokúša o comeback. Ing.Dušan Šimka chce znovu získať moc i napriek tomu, že pri rozhodovaní o mnohých významných skutočnostiach konal nekompetentne.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! . Kto by si neuvedomoval silu politiky vedenej v našej spoločnosti, ktorá ho istý čas držala pri moci a nebolo žiadnej inej moci, ktorá by pomohla veci riešiť v našom meste aj bez neho, je amatér. Niet o tom sporu.
22. Ing.Dušan Šimka, bývalý primátor nášho mesta Nováky bol ten, ktorý naše mesto Nováky zastupoval v právnej veci, vedenej v konaní na Okresnom súde v Prievidzi, predmetom ktorej boli pohľadávky povinného a vo veci žalovaného – mesta Nováky voči oprávnenému a vo veci žalobcov, firmy xxxxx so zameraním na výstavbu športových zariadení a dodávku športového mobiliáru.
23. Podľa Zmluvy o dielo, uzatvorenej medzi spomenutými účastníkmi súdneho sporu ,ktorej predmet bolo vybudovanie Futbalového ihriska s umelým trávnikom a dodanie športového mobiliáru bolo dielo vykonané a odovzdané mestu do užívania. Mesto Nováky však neuhradilo časť finančných prostriedkov za vykonané dielo a vznikol spor, ktorý vyústil žalobou dodávateľa diela – firmyxxxxx ,podanou na Okresný súd v Prievidzi o vymáhanie pohľadávky voči nášmu mestu.
24. Titulom takéhoto postoja, že odberateľ zhotoveného diela - mesto Nováky v zastúpení svojim štatutárom,Ing. Dušanom Šimkom namietalo plniť si za odobraté dielo záväzky, ktoré si uplatňoval oprávnený ,teda dodávateľ diela, pretože podľa Ing. Dušana Šimku tzv. „ÚSTNE ZMLUVY“, resp. dohody a s tým súvisiace neuhradené faktúry za dodané dielo, na ktoré sa žalobca a v tejto veci oprávnený odvolával, boli podľa exprimátora právne irelevantné a námietkyhodné.
25. Ing. Dušan Šimka trval na svojom tvrdení, že on, ako štatutárny zástupca mesta s firmou, ktorá realizovala dielo - vybudovanie Futbalového ihriska s umelým trávnikom a dodanie športového mobiliáru vraj Dodatky ku Zmluve o dielo ústne neuzatvoril a vraj ich nemohol uzatvoriť(???) na základe nijakej ústnej zmluvy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. , pretože vraj nikdy a s nikým neuzatvoril ÚSTNU ZMLUVU počas výkonu funkcie primátora mesta !!!!!!!!!!!!!!!!!!!?????????????????
26. I napriek tomu, že v spore mesto zastupoval sám štatutár Ing.Dušan Šimka, skončil spor pre mesto neúspešne!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. Okresný súd v Prievidzi argumentáciu štatutárneho zástupcu mesta Nováky Ing. Dušana Šimku neuznal. Rozsudok je právoplatný a vykonateľný!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
27. A tak ostatné tanečky Ing. Dušana Šimku, okolo celého sporu nebudem rozvádzať, nebol som účastníkom, ani právnym zástupcom ani jednej, ani druhej strany, hodnotím to z pohľadu nezainteresovaného občana, dôchodcu, avšak isté je, že to celé skončilo tak, ako to skončilo. Pre naše mesto Nováky viacmenej fatálnou katastrofou (!!!!!!!!!!!!!!!!!).
28. A tak ako vidieť i tentoraz sa k veci tento, teraz občan kandidujúci na primátora mesta postavil nešťastne a navyše s neskutočnou absenciu jeho právneho vedomia a kompetencií .!!!!!!!!!!!!!!!!!.
29. Človek, ktorý väčšinu času strávi v služobnom aute a v neskorých večerných hodinách podpisuje veci, ktoré mu zamestnanci úradu predložia a potom vyhlasuje, že pracuje do neskorých nočných hodín je nekompetentný, pretože ak nemá pod kontrolou aj konanie podriadených a zodpovedných za stav a situáciu v meste a stavbách ,ktoré mesto realizuje, nenájde si čas s nimi osobne konzultovať na mieste samom, teda činnosť zamestnancov počas dňa, nemôže odborne a na kompetentnej úrovni riadiť mesto. To je vážení významné memento pre našich voličov!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30. A tak nešťastnému nášmu mestu, pribudol ďalší osudový problém ??????????????????. Bez ohľadu na to, či sú tvrdenia Ing. Dušana Šimku , bývalého primátora nášho mesta pravdivé, odborné, právne relevantné, alebo nemajú s takýmito tvrdeniami nič spoločné, istá rozporuplnosť v tvrdeniach Ing.Dušanka Šimku je evidentne zachytená v pamäti nás , niektorých občanov.
31. Okrem našej pamäti, ktorú, čo mám potvrdené od iných občanov máme, ak zanechal archív vysielaní jeho TV kompletný a neporušený tak jedno, jeho mestským vysielaním prezentované nováckej verejnosti tzv. ŽIVÉ VYSIELANIE preukázalo, minimálne spornosť vyhlásenia, resp. tvrdenia Ing Dušana Šimku vo veci ÚSTNYCH ZMLÚV, resp. DOHODY .
32. Už i preto, že sme jednou z mála obcí, ktorá si nechala postupne zaniknúť viacej stavebných objektov, pretože ak sa poohliadnete po obciach v okolí tam je opak pravdou, tam ich renovujú!!!!!!!!!!!!. Je preto dôležité, sa znova vrátiť k súčasnému ,pre naše mesto opäť nešťastnému pochybeniu exprimátora tým, že sa rozhodlo o Futbalovom ihrisku za pekárňou nepochybne nekompetentne a tak sme prišli o celkom dôstojné miesto, prišli sme o areál pre pohyb a športovanie tak potrebný pre telesnú zdatnosť a zdravie našich občanov.
33. Totižto, ide o to,že bývalý primátor v istom vysielaní mestskej televízie v tzv. ŽIVOM VYSIELANÍ vyhlásil, v súvislosti s predmetom budúcej spolupráce vo veci štadióna že sa o.i. i v tejto veci „dohodol „ s vtedajším generálnym riaditeľom NCHZ Ing. P..... a „ ŤAPLI SI RUKOU“ (??????????!!!!!!!).
34. Ing.Dušan Šimka ku dnešnému dňu nevyvodil osobnú zodpovednosť zo svojho nekompetentného rozhodnutia, nikdy a s nikým, nešiel do zodpovednostného sporu, proti tomu (ak existoval niekto) kto spôsobil devastujúci stav s ihriskom za pekárňou. Prečo??????????????? Lebo, však vedel, asi z akého dôvodu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A tak nech vysvetlí kandidát na primátora, Ing. Dušan Šimka, že ako sa dá rozumieť výrazu „ŤAPLI SI RUKOU“ (?????????????).
35. Podľa bežnej reči výraz „ťapli sme si rukou“ , ale i podľa krátkeho slovenského slovníka znamená „ ťapnúť si: t-me si! (na znak dohovoru )“,inými slovami akože platí, resp. sme dohodnutí (!!!!!!!!!!!!!), či vari nie ??? v angličtine „shake on it“ znamená v preklade ťapnúť si na to. Je to dohoda, alebo nie? Nech zvážia čitatelia.
36. Ing. Dušan Šimka, doposiaľ svojim spoluobčanom nevysvetlil, čoby štatutár mesta Nováky, ako mohol pripustiť, že likvidáciou tohto športového zariadenia – futbalového ihriska, s celkom slušne zachovalou atletickou dráhou, teda už druhú atletickú dráhu ponechal za svojho pôsobenia na poste primátora zlikvidovať, dospeli k vlastníctvu pozemkov pod týmto bývalým futbalovým ihriskom súčasní vlastníci.
37. Futbalové ihrisko s atletickou dráhou , na ulici S. Chalupku (za pekárňou), dovtedy dostatočne zákonne chránené ustanoveniami Zákona o pôde, po devastácii pozemku, na ktorom bolo vybudované športové zariadenie, stratilo titul zákonnej ochrany.
38. Štadión na Ul.Sama Chalupku (za Pekárňou ), ktorý bol občanmi nášho mesta rovnako, ako školskou mládežou, či občanmi vykonávajúcimi výcvik svojich domácich psov, alebo miestnymi školami, obľúbené miesto na športovanie, z titulu ozaj jeho voľného a neobmedzeného prístupu je zničené bez prijatia osobných exprimátorových konzekvencií!!!!!!!!!!!!!!
39. Areál Futbalového ihriska na spomenutej ulici, je tak na veky, vekov stratený a mestu zostali vinou nekompetencie úradníkov mesta na čele s exprimátorom Ing. Dušanom Šimkom, len oči pre plač!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
40. Nekompetentnosť štatutára, ktorej sa môže pripisovať poškodenie majetku mesta jeho úplnou devastáciou ,znehodnotením, nebola nikdy nikým vyhodnotená, ani ako pochybenie štatutára pre jeho nekompetentnosť. Škoda na majetku mesta nebola nikdy nikým vyčíslená a nikým nahradená!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, znalecky posúdená.
41. Dnes je táto plocha na Ul. Sama Chalupku (za pekárňou) „okrasou“??????????? !!!!!!!!!!!!!!! koncovej časti nášho mesta mesta, deprimujúcou, čo do pohľadu devastovanou plochou, plevelom, burinou a kriakmi zarastenou.( !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
42. A tak záverom Ing. Dušan Šimka mal a musel ovládať, keďže vo funkcii primátora mesta bol už od roku 1990, že bez písomných zmlúv, ktoré musia predchádzať výkonu dodávateľov prác, zásah do majetku mesta takým spôsobom, že dôjde k jeho úplnému zničeniu je v rozpore s jeho funkciou a povinnosťami ,ktoré mu ukladali zákony k zabezpečeniu starostlivosti o zverený mu mestský majetok. To je záver tejto časti ,nechcem dlhými príspevkami unavovať čitateľov, dovolím si ukončiť tento príspevok s ubezpečením, že ak budem mať ako dôchodca čas a dovolia mi to okolnosti , dovolím si postupne pokračovať vo svojich úvahách. PB
Hodnotenie: 3   1
15:05:14 01.10.2018 [6568] Nevhodný príspevok?
Poďakovanie.

Dobrý deň,
chcem naozaj úprimne poďakovať P.Bošiakovi za jeho ostatný príspevok na tejto stránke. Vždy skôr, ako som si urobil názor na nejakú vec, snažil som sa získať informácie zo všetkých strán. Doteraz som ich mával tak trošku jednostranné, väčšinou z vystúpení dvoch občanov na MsZ.
Keď v roku 2015 prišiel za mnou p. Zaťko, s tým, že by chcel urobiť v priestoroch pod DK piváreň s názvom Vlaďa Pub, povedal som mu, že by som rád tie priestory videl. Keď som do nich vošiel, zhrozil som sa v akom stave sú. Veď asi v roku 2012 tam bola ešte fungujúca piváreň, no v roku 2015 to boli plesnivé, zapáchajúce priestory, katastrofálnou elektro inštaláciou o vode a soc zariadeniach radšej pomlčím. Do takýcto priestorov, by som ja osobne neinvestoval ani euro. Dnes je to zariadenie na úrovni a slúži občanom Novák viac než celý DK. Ešte horšie mi bolo, keď som videl priestory Gastra Póla. Miestnosť vykladaná červeným smrekom, miestnosť kde sa robili stretnutia, oslavy, miestnosť, ktorá bola pýchou Novák, sa stala skladišťom nepotrebných vecí a harbúrd. Dlho som si kládol otázku, či je za toto aj niekto zodpovedný. Vedel som len toľko, že nové vedenie mesta, DK v takomto stave prevzalo. Zdevastované zariadenie, chátrajúca budova s dlhmi za energie, to všetko sa vrátilo späť pod mesto.
P.Bošiak to veľmi jasne a presne vystihol vo svojom príspevku. Samozrejme aj toto je len jeho tvrdenie a jeho pohľad. No v jeho príspevku som sa nikde nedočítal slová ako "počul som" alebo že má info z agentúry JPP. Osobne poznám p. Bošiaka už dlhé roky a viem, že čo povie, alebo napíše, má overené a čerpá z podkladov, ktoré si zadovážil a ktorým verí. Neverím tomu, že by toto všetko napísal bez argumentov, len z nejakej pomsty, alebo, aby niekomu ublížil.
Osobne som rád, že som sa dozvedel informácie aj z tej druhej strany. Práve takéto informácie nám môžu všetkým pomôcť pri rozhodovaní sa v komunálnych voľbách. Bude dobré ak o tých, čo kandidujú na post primátora, alebo poslanca, budeme mať čo najviac informácií. A bude ešte lešie ak nám samotní kandidáti niečo napíšu aj na túpto stránku. V Novákoch je našťastie drvivá väčšina rozumne uvažujúcich občanov, ktorí vedia kde je ukrytá pravda, ktorí dokážu čítať aj medzi riadkami, ktorí dokážu odlíšiť povrchnosť od hodnôt. .
Určite viem, že tento môj príspevok sa nebude všetkým páčiť, ale ja ich nepíšem preto. Mojou snahou je, aby sme sa všetci prebrali z akejsi ľahostajnosti a nezáujmu o veci verejné. Toto mesto už príliš dlho prešľapuje na jednom mieste. Zvoľme si konečne takých ľudí, ktorí nás posunú dopredu.
A čo záverom? Som rád, že P.Bošiak napriek určitému riziku napísal tento príspevok. Viem, že také niečo napísať v Novákoch nie je ľahké, ani jednoduché. Tak ešte raz: "Ďakujem Ti Peťo"

S úctou
Ľubo Dzurák
Hodnotenie: 2   0
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
<<< späť na zoznam tém
Meno:
Heslo:
Budú sa preverovať výsledky volieb: Neúspešní kandidáti žiadajú o prepočítanie hlasov
NOVÁKY - Jeden z neúspešných kandidátov na primátora Novák v novembrových voľbách do orgánov samosprávy obcí požiadal Ústavný súd (ÚS) SR o prepočítanie hlasov. Podanie odôvodnil tesným rozdielom hlasov voličov medzi ním a zvoleným kandidátom.
zobraziť podrobnosti »
28.11.2018
Hlasuj za ZŠ Nováky a vyhraj
V hre sú 3x plne vybavené počítačové učebne s interaktívnou tabuľou v hodnote 21 000 € pre tvoju školu a viac ako 120 vecných cien pre teba, hlasovanie prebieha do 31.12.2018
zobraziť podrobnosti »
22.11.2018
Mestské zastupiteľstvo zo dňa 29. októbra 2018
Video-záznam.
zobraziť podrobnosti »
04.11.2018
Komunálne volby 2018 - kandidáti
Zoznam kandidátov.
zobraziť podrobnosti »
09.10.2018
Novácke noviny 2018
Vyšlo nové číslo Nováckych novín - prečítajte si ich online.
zobraziť podrobnosti »
24.09.2018
Mail:
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa.