Online 2 ľudia. VEPOS Novaky.sk VOĽBY 2022
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
1085 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
10:05:31 05.06.2014 [4788] Nevhodný príspevok?
... pričom sa potvrdila skutočnosť, že nehnuteľnosť je pripojená na dažďovú kanalizáciu vybudovanú v ulici Duklianska, Nováky a bez akéhokoľvek čistenia sú splaškové vody cez dažďovú kanalizáciu vypúšťané do vodného toku Nitra, čo je v rozpore s ustanoveniami vodného zákona.

Na základe zistených skutočností tunajší úrad začal priestupkové konanie voči Ing. Dušanovi Šimkovi a manž. Eve (vlastníci rodinného domu na Ul. Duklianska súp č. 1501, Nováky), pretože k rodinnému domu nie je vybudovaná vodonepriepustná žumpa a rodinný dom nie je ani napojený na verejnú splaškovú kanalizáciu. Rodinný dom je napojený na uličnú dažďovú kanalizáciu, ktorá slúži na odvádzanie vôd z povrchového odtoku, čím bol porušený § 77 ods. 1 písm. j) vodného zákona (dochádza k ohrozeniu povrchových vôd) a bola naplnená skutková podstata pre uloženie pokuty podľa § 77 ods. 2 písm. b) vodného zákona.Hodnotenie: 5   2
18:54:49 28.04.2014 [4675] Nevhodný príspevok?
Mesto Prievidza vykonalo dňa 22.4.2014 výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ / riaditeľka Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi. Po zhodnotení výberového konania výberová komisia na základe výsledkov určila poradie uchádzačov o funkciu riaditeľ / riaditeľka Kultúrneho a spoločenského strediska takto:

1. miesto: Mgr. Dana Horná - ako najúspešnejšia uchádzačka
2. miesto : Ing. Monika Pekárová, PhD.
3. miesto : Bc. Zuzana Dolníková
4. miesto : Mgr. art. Anna Bomborová
5. miesto : Mgr. Jozef Maďar

V zmysle § 11 ods.4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení výberová komisia odporučila primátorke mesta navrhnúť Mestskému zastupiteľstvu v Prievidzi menovať riaditeľkou Kultúrneho a spoločenského strediska najúspešnejšiu uchádzačku výberového konania Mgr. Danu Hornú. Návrh na menovanie riaditeľky Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi bude predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva v Prievidzi, ktoré sa uskutoční dňa 29.4.2014.

JUDr. Katarína Macháčková
predsedníčka výberovej komisie
Hodnotenie: 2   0
10:09:06 10.04.2014 [4643] Nevhodný príspevok?
Príspevok od poslanca Mgr. Milana Oršulu, predsedu KKaŠ
===========================================
Dobrý deň, Vážený pán primátor,
dovoľte mi, aby som reagoval na Váš list, zo dňa 31.03.2014 adresovaný MFK.

Pán primátor upozorňujem Vás, že v prípade, že nebudete schopný preukázať svoje tvrdenie, ktoré je predmetom Vášho listu, budem nútený s touto skutočnosťou oboznámiť úrady činné v trestnom konaní za krivé obvinenie a za bezdôvodné odopieranie práv užívania tohto verejného priestranstva verejnosti, za ktorú považujem aj uvedené občianske združenie. Taktiež budem zvažovať nad právnymi krokmi, pretože ako správca majetku nie ste schopný zabezpečovať plynulý chod uvedeného areálu napriek schváleným finančným prostriedkom, čo Vám vyplýva zo Zásad o hospodárení s majetkom mesta. Toto sa týka aj správcu futbalového areálu pána Šimášeka, ktorý je zodpovedný a platený za hospodárne a účelové nakladanie s predmetným majetkom.

Touto cestou Vás aj žiadam, aby ste v čo najkratšom čase poskytli dokumentáciu a dôkazný materiál, ktorý bude podporovať Vaše tvrdenia na KKaŠ buď vo forme naskenovaného dokumentu alebo v tlačenej kópii zaslanej na adresu Milan Oršula, Rastislavova 325/10, 97271 Nováky.

Termín zaslania do 25.04.2014

S pozdravom
Milan Oršula
Predseda KKaŠ
===========================================
===========================================
Zákaz pre MFK od Ing. Dušana Šimku:

===========================================
Stanovisko MFK:

===========================================
Prvé ohlasy k zákazu od Ing. Dušana Šimku na sociálnych sieťach:

10:20 - PP: Hanba! Počas leta nam bolo zakazane trénovať na umelej tráve a teraz na hlavnom ihrisku..

12:56 - MS: Ciste chrapunstvo.. Na detoch si dokazovat svoje ego!! Hamba..
Hodnotenie: 0   1
08:11:55 08.04.2014 [4630] Nevhodný príspevok?
Príspevok od poslanca Mgr. Milana Oršulu, predsedu KKaŠ
===========================================
Dobrý deň petík,
dovoľte mi Vám trochu vo Vašom názore oponovať. KRK sa už dlhé roky stará a zveľaďuje majetok mesta, ktorý mu bol zverený pre svoju činnosť o tom sa môžete presvedčiť aj sám osobne. Projekt na rozšírenie objektu lodenice si KRK zaplatil a pripravil sám už pred niekoľkými rokmi. Ako poslanec som o tom veľmi dobre vedel a preto sa aj za pomoci iných poslancov tento projekt dostal do programového rozpočtu už v roku 2013. Od začiatku svojho pôsobenia sme ako hovorí primátor podvratná skupina hľadali formu ako získať tieto prostriedky efektívnejšie a to formou šetrenia na energiách na verejných budovách. No stretli sme sa z veľkou neochotou primátora mesta. Preto sme pristúpili k tomuto radikálnemu rozhodnutiu.
Takto prekvital donedávna aj areál MFK, ktorý bol v nájme tohto klubu, ale primátor sa rozhodol pre nezaplatenie cca 150 eur za nájom túto zmluvu vypovedať. Nechcem vyčísliť koľko dnes bude stáť rekonštrukcia tohto areálu, aby sa dostal do stavu ako ho zanechal tento klub mestu. Len na tento rok žiadal primátor cca 10.000 eur na umelý trávnik, ktorý bol zničený z dôvodu neodborného hospodárenia na tomto areáli. Detaily tu nebudem spomínať ale fotodokumentácia ktorú mám hovorí za všetko.
Ďalší príklad kino a dom kultúry, kým sme dávali dostatok finančných prostriedkov na KCMN- väčšina z nich išla na platy a energie, tak to nikomu nevadilo a nič sa ani neriešilo a nie je snaha ani dnes. Je tam správna rada na čele ktorej, svojvoľne zvolený, sedí primátor D.Š a pani riaditeľka H., ktorá do dnešného dňa za tri roky nepredstavila nijaký projekt, ktorý by problém riešil.
Ďalej Gastro pólo a budova plavárne, tiež tam sídlil klub, ktorý nám zanechal len ruiny z mestských budov. Nikdy nemali snahu o zveľadenie majetku mesta aj keď im to nájomná zmluva ošetruje a následne je mesto zodpovedné za stav mestského majetku na základe smernice o hospodárení z majetkom mesta.

Čo tým všetkých chcem vlastne povedať. Prečo by dnes mali trpieť tí (myslím tým KRK a MFK), ktorí vždy investovali a zveľaďovali majetok mesta mnoho krát aj z vlastných zdrojov za tých ktorí nám zanechali po sebe len pomníky skazy. Ako by sme mali inak motivovať k ďalšej činnosti týchto ľudí?
Ja by som len na záver poďakoval týmto ľuďom za ich snahu a budúci entuziazmus v ich práci za to, že zveľadením majetku mesta prispievajú k rozvoju športu v tomto meste a vytvárajú tak zdravý a bezpečný stánok pre obyvateľov tohto mesta. Taktiež poslancom, ktorí podporili túto myšlienku a nečakajú od nikoho žiadnu vďaku okrem možno dotknutých subjektov, ktoré to už dávno urobili.
A ešte niečo mi napadlo a nedá mi to nespomenú. Primátor D.Š. vyčítal riaditeľke školy aj to, keď vo svojom voľnom čase chodia rodinný príslušníci zamestnancov školy ale aj rodičia dobrovoľne bez nároku na odplatu odstraňovať technické nedostatky na MAJETKU MESTA. Neviem aké to malo následky pre riaditeľku ale určite to neostalo bez následkov to mi verte.
===========================================
Príspevok od poslanca Mgr. Milana Oršulu, predsedu KKaŠ
Hodnotenie: 2   1
16:52:48 07.04.2014 [4626] Nevhodný príspevok?
Príspevok od poslanca Mgr. Milana Oršulu, predsedu KKaŠ
===========================================
Vážený nováčania 2,
to že ste si vytrhli z toho čo som napísal len to čo sa Vám hodilo nasvedčuje iba tomu, že ste dobrá škola primátora mesta. Nepozeral som síce komédiu, ktorú predvádza pred občanmi tohto mesta, ale ak považuje formálne nedostatky, ktoré sa vyskytli v zápisnici komisie za obrovské diletantstvo tak som zvedavý ako si obháji obrovské nedostatky za 23 svojho pôsobenia. Jeho pomníky skazy sú v každej časti nášho mesta viac ako viditeľné. Nebudem tu hovoriť konkrétne o nich vy to aj tak obrátite niekam inam. Nechám si to pre iných. Som zvedavý či potom primátor tiež ponúkne svoje odstúpenie občanom tohto mesta. Ale takú chrbtovú kosť on nemá vlastne ani neviem či ju niekedy mal. Tak ako aj vy tak aj primátor sa odbavuje na nepodstatných veciach no pravda je niekde inde. A tá príde. Lebo ako sa hovorí v nemenovanom filme: "Pre hlupáka každý hlupák!"
===========================================
Príspevok od poslanca Mgr. Milana Oršulu, predsedu KKaŠ
Hodnotenie: 2   1
16:09:08 07.04.2014 [4625] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň "novačania 2".

Vaše príspevky boli zmazané v súlade s kódexom prispievateľa, ktorý nájdete na:
http://www.novaky.com/?list=kodex

"Najnovšie správy", ktoré nájdete na:
http://www.novaky.com/?list=news
nepodliehajú kontrole, preto sú uverejňované hneď.

Pekný deň.

Webmaster
Hodnotenie: 0   0
11:13:51 26.03.2014 [4575] Nevhodný príspevok?
Príspevok od Mgr. Milana Oršulu, predsedu KKaŠ
(na vedomie MsÚ, prednosta MsÚ, hlavný kontrolór, členovia KKaŠ, časť poslaneckého zboru pri MsZ, predsedovia športových organizácii)
===========================================

Dobrý deň,

na základe včerajšieho rokovania kde boli zistené formálne nedostatky Vám zasielam opravu týchto skutočností. Žiadam zverejniť predmetnú opravu na stránke.

http://www.novaky.com/dokumenty/ost/20140131-15_zapisnica_kkas_opravena.pdf

Čo sa týka krátenia o 5% toto krátenie prebehlo pri športových organizáciách na skupine výdavkov "Činnosť športových klubov/ náklady na súťaže" nie z celkovej navrhovanej sumy. Toto bol zámer komisie. No je možné, že zápis predložený v pôvodnej podobe je nezrozumiteľný a zavádzajúci, za čo sa ospravedlňujem.

Tým pádom sa tento nedostatok objavil aj v návrhu uznesenia. Vzhľadom k tomu, že priamo na zastupiteľstve došlo k prepočítaniu týchto súm, ktoré navýšili toto krátenie, Vás žiadam ,pokiaľ je to možné zo zákona, aby sa táto čiastka krátila vo vyššie, pôvodne navrhovanej skupine výdavkov, a tak sa objavila aj v zmluvách o dotácie. Čo sa týka ďalšieho krátenia na futbalovom klube a pridelenia ich na klub vodného póla k tomu sa vyjadrovať nebudem bolo to rozhodnutie prítomných poslancov na MsZ.

Predsedom klubov ako aj poslancom MsZ zvlášť členovi KKaŠ pánovi Mariánovi Mištinovi sa ešte raz úprimne ospravedlňujem za zle spracovaný materiál na rokovanie MsZ dňa 25.03.2014. Z mojej strany to nebol žiadny zámerný úmysel o pokus o zavádzanie.

Predsedom klubov, ktorých sa krátenie dotklo vo väčšej miere ako bolo pôvodne komisiou navrhované, v prípade ich návrhu alebo požiadavky ponúkam odstúpenie s pozície predsedu KKaŠ. Rád by som len podotkol, že nástupom komisie v tomto zložení došlo v priebehu rokov 2011-2013 k oveľa väčšej prehľadnosti a transparentnosti financovania klubov a voľnočasových organizácii, ako to bolo v uplynulých rokoch aj keď to prinieslo vyššie administratívne nároky na organizácie.

Záverom by som podotkol, že za prácu v tomto volebnom období sa ospravedlňovať nebudem pretože si za ňou a za prácou členov komisie stojím. Nikdy taktiež nepripustím, že zo strany komisie ide o diletantstvo a zbytočnú byrokraciu v prideľovaní finančných prostriedkov organizáciám, keďže sa jedná o prideľovanie finančných prostriedkov z verejných zdrojov teda rozpočtu mesta.

--
S pozdravom

Milan Oršula
Predseda KKaŠ
Hodnotenie: 0   2
15:47:50 24.03.2014 [4566] Nevhodný príspevok?
Doleuvedený príspevok bol zaslaný na emailovú adresu Webmastera od anonymného prispievateľa.
===================================================

Pri náhodnej návšteve priateľov v Novákoch som videl živé televízne vysielanie mesta Nováky na tému školstvo v meste.
Do diskusie bola pozvaná jediná riaditeľka, hovorilo sa totiž – napriek všeobecnej téme – len o jednej škole v meste – o základnej škole. Bol som zhrozený z toho, ako pán primátor na pozvanú riaditeľku PaedDr. Annu Chlúpikovú útočil. Zarážajúce bolo aj to, že nesplnil požiadavku poslancov mestského zastupiteľstva na zabezpečenie účasti zástupcov dodávateľa tepla a zodpovedných vedúcich oddelení mestského úradu.
Zostrihané úvodné video bolo evidentne tendenčné voči riaditeľke (jedna časť sa dokonca dvakrát opakovala).
V diskusii odzneli preukázateľne dobré výsledky, ktoré základná škola dlhodobo dosahuje. Napriek tomu primátor mesta riaditeľke znížil plat bez toho, aby jej to do termínu živého vysielania písomne zdôvodnil, ako mu to prikazuje zákon.
Pýtam sa, či môže primátor mesta mrhať svoje sily a energiu na bľabotanie v mestskej televízii, alebo sa má zaoberať rozvojom mesta Nováky po všetkých stránkach. Myslím si, že ak má najvyšší volený predstaviteľ samosprávy podozrenia týkajúce sa nehospodárneho nakladania s finančnými prostriedkami riaditeľkou školy, má sa obrátiť na kompetentné kontrolné orgány. On predsa nie je sudca, ktorý má túto problematiku vyriešiť.
Vyjadrenia prítomných poslancov mestského zastupiteľstva, list bývalých pedagógov základnej školy, ktorý tu odznel, vystúpenie rodiča dieťaťa – žiaka tejto školy, ale aj konkrétne fakty z úst riaditeľky školy (napríklad o cene tepla) hodnoverne preukázali (a presvedčili televíznych divákov), že obviňovanie riaditeľky školy zo strany primátora mesta je neopodstatnené, ponižujúce, psychicky ubíjajúce.
To nie je primátor, ktorému záleží na napredovaní školstva v jeho meste.
Najväčšiu časť diskusie zabrala téma o cene tepla. Pýtam sa, prečo doteraz primátor mesta nejednal o tejto cene, keď mu to poslanecký zbor na niektorom zo zasadnutí uložil. To si potom môžeme myslieť, že tam ide o korupciu, keď sa bojí o cene jednať! Pýtam sa - v Prievidzi sa to dá? Aj v Humennom sa to dá?
Z pohľadu človeka sediaceho pred televíznou obrazovkou v Novákoch išlo o katastrofálne fiasko pána primátora, ktorý nedokázal ani jedno obvinenie či podozrenie vyvrátiť.
Školstvu v Novákoch prajem v budúcnosti veľa úspechov.
Milan

===================================================
Horeuvedený príspevok bol zaslaný na emailovú adresu Webmastera od anonymného prispievateľa.
Hodnotenie: 2   1
09:37:49 13.03.2014 [4541] Nevhodný príspevok?
Poslanec MsZ, Ivan Hvojnik:

Dúfame že pán primátor si stojí za svojimi slovami a účasť riaditeľa spoločnosti Benet, účasť riaditeľa spoločnosti Vepos, účasť vedúcich oddelení na MsÚ a náčelníka Ms polície bude zabezpečená na živom vysielaní dňa 13.03.2014.

Živé vysielanie 10.10.2013:
http://www.novaky.com/dokumenty/20131010_ntv_live_vysek.mp3
Hodnotenie: 3   0
15:52:47 03.02.2014 [4493] Nevhodný príspevok?
Mesto Nitra si vezme úver na rekonštrukciu dvoch základných škôl

Poslanci napokon rozhodli, že z úveru sa opravia ZŠ Beethovenova a ZŠ Na Hôrke.

http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/nitra-rekonstrukcia-skol/8001-clanok.html

Nitra 2. februára (TASR) – Mesto Nitra si vezme pôžičku na rekonštrukciu dvoch základných škôl. Peniaze chce získať z úverovej linky Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR). Už v minulosti dostalo mesto možnosť získať z týchto zdrojov päť miliónov eur na znižovanie energetickej náročnosti svojich budov. Sumu 1.950.000 eur už radnica využila na rekonštrukciu polikliniky na sídlisku Klokočina a opravu štyroch materských škôl. Tento rok chce za zvyšných 3.050.000 eur opraviť ďalšie budovy.

Ako sa uvádza v materiáli, o ktorom v januári rokovali mestskí poslanci, na rekonštrukciu bolo vytypovaných šesť objektov. Sú medzi nimi základné školy (ZŠ) Beethovenova, Na Hôrke, Kniežaťa Pribinu, a Topoľová, materská škola (MŠ) T. Vansovej a objekt bývalého kina Palace. Poslanci napokon rozhodli, že z úveru sa opravia ZŠ Beethovenova a ZŠ Na Hôrke. Peniaze z úverovej linky EBOR môže mesto využiť na znižovanie energetickej náročnosti budov, pričom podiel usporenej energie musí byť vyšší ako 30 percent.

Podľa nitrianskeho primátora Jozefa Dvonča ide o výhodný bonifikovaný úver, v rámci ktorého sa na školách budú vymieňať okná, zatepľovať obvodové múry, strecha a modernizovať vykurovanie. „To sú podmienky, ktoré sa musia splniť. Výhodou tohto úveru je, že nemá žiadne úroky. Preto si myslíme, že je pre mesto výhodný,“ konštatoval. Radnica sa bude snažiť vykonať všetky práce tak, aby na opravy škôl stačili peniaze z úveru a nemusela ich dofinancovať z mestského rozpočtu. Podľa Dvonča by sa mohli obe školy zrekonštruovať a zatepliť už v priebehu tohto leta.
Hodnotenie: 3   0
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
<<< späť na zoznam tém
Meno:
Heslo:
Bane na hornej Nitre skončili, banskí záchranári sú v pohotovosti naďalej. Je otázne dokedy
Banskí záchranári pomáhajú i pri rôznych nešťastiach.
zobraziť podrobnosti »
12.01.2024
FOTO: Elektráreň Nováky odstavila poslednú turbínu, skončila sa tak výroba elektriny z uhlia
Výroba elektriny a tepla z domáceho hnedého uhlia v Elektrárni Nováky po 70 rokoch definitívne skončila.
zobraziť podrobnosti »
21.12.2023
Final coal mining cart pulled from Nováky mine
More trains for Christmas holidays, Bratislava outskirts teeming with culture, and a recipe for Christmas baking.
zobraziť podrobnosti »
21.12.2023
Z nováckej bane vyťažili posledný vozík uhlia, o zamestnanie prídu stovky ľudí
Uzatváranie bane potrvá roky.
zobraziť podrobnosti »
21.12.2023
VIDEO: Karol Mikuláš: Baník, povstalec aj politický väzeň
VIDEO: Karol Mikuláš: Baník, povstalec aj politický väzeň
zobraziť podrobnosti »
15.03.2023
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.