Online 9 ľudí. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Správy z lokality Nováky
Externé správy z Novák + Volebný infoservis (346 príspevkov)

Koncert s oceňovaním žiakov
13.06.2019 14:14:55 [11815]

Zdroj: www.zus-novaky.sk Viac podrobností...

Súťaž SČK
13.06.2019 11:54:55 [11813]
Súťaž SČK v poskytovaní prvej pomoci
3V máji sa naše DMZ v zložení: Adam Gilian, Juraj Jánošík, Nikolka Abrahámová, Kristínka Čechová a Simonka Obertová zúčastnilo okresného kola súťaže SČK v poskytovaní prvej pomoci. V silnej konkurencii 16. škôl a  za prísneho rozhodovania sa naše družstvo umiestnilo na 5. mieste.

Našim zdravotníkom ďakujeme a gratulujeme :)

Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Oznam ŠJ pri ZŠ
13.06.2019 11:54:55 [11814]
Z dôvodu koncoročnej uzávierky je posledné odhlásenie zo stravy možné do

21. 06. 2019 do 14.00 hod.

V ďalších dňoch odhlasovanie zo stravy nie je možné, obed sa dá vyzdvihnúť do obedára.

Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

VÝZVA NA PODÁVANIE PONÚK NÁJOMNÉHO V PONUKOVOM KONANÍ NA PRIAMY NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU č. 05/2019
13.06.2019 09:24:57 [11811]
Znenie výzvy č. 5/2019 v prílohe...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

VÝZVA NA PODÁVANIE PONÚK NÁJOMNÉHO V PONUKOVOM KONANÍ NA PRIAMY NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU č. 04/2019
13.06.2019 09:24:57 [11812]
Znenie výzvy č. 4/2019 v prílohe...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Vážení rodičia,
12.06.2019 11:44:56 [11810]
z dôvodu extrémne horúceho počasia a nevyhovujúcich podmienok v triedach skracujeme vyučovacie hodiny na 35 minút. 5. vyučovacia hodina končí 11,40, 6. 12,35  a 7.  vyučovacia hodina končí 13,20.

Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Cyklistický kurz
11.06.2019 09:24:56 [11808]
15. júna od 09,30 h sa uskutoční cyklistický kurz na pumptracku v Novákoch. Kurz je zameraný na výučbu a tréning správnej techniky jazdy na pumptracku (pre pokročilejších technika prejazdu vĺn manuálom či skokom), prejazdu klopených zákrut, nadobudnutie väčšej efektivity a rýchlosti jazdy. Časový h...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Novácki kanoisti opäť bodovali na Pohári SNP (+FOTO)
09.06.2019 01:24:54 [11807]
Na Sĺňave v Piešťanoch sa uskutočnil 59. ročník pretekov o Pohár SNP, z ktorých body sa započítavali do Slovenského pohára.
Zdroj: myhornanitra.sme.sk Viac podrobností...

Medzinárodná regata Piešťany s jasným víťazstvom Slovenska
08.06.2019 01:44:54 [11805]
Pretekári Klubu rýchlostnej kanoistiky Nováky, ako aj iní pretekári zo 16-tich krajín, sa zúčastnili na Medzinárodnej regate juniorov a pretekárov do 23 rokov v rýchlostnej kanoistike.
Zdroj: myhornanitra.sme.sk Viac podrobností...

VÝZVA NA PODÁVANIE PONÚK NÁJOMNÉHO V PONUKOVOM KONANÍ NA PRIAMY NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU č. 03/2019
07.06.2019 13:14:55 [11804]
VÝZVA NA PODÁVANIE PONÚK NÁJOMNÉHO V PONUKOVOM KONANÍ NA PRIAMY NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU č. 03/2019...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

VYZÝVA NA PODÁVANIE PONÚK NÁJOMNÉHO V PONUKOVOM KONANÍ NA PRIAMY NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU č. 03/2019
07.06.2019 09:24:57 [11803]
VYZÝVA NA PODÁVANIE PONÚK NÁJOMNÉHO V PONUKOVOM KONANÍ NA PRIAMY NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU č. 03/2019...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Vyhlásenie výberového konania na riaditeľa Základnej školy
06.06.2019 07:54:57 [11800]
VÝBEROVÉ KONANIE NA RIADITEĽA ZÁKLADNEJ ŠKOLY - VYHLÁSENIEMesto Nováky v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení nes...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Vyhlásenie výberového konania na riaditeľa Materskej školy
06.06.2019 07:54:57 [11801]
VÝBEROVÉ KONANIE NA RIADITEĽA MATERSKEJ ŠKOLY - VYHLÁSENIE Mesto Nováky v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení ne...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

SLÁVNOSTNÉ OCEŇOVANIE VÍŤAZOV OLYMPIÁD A SÚŤAŽÍ 2019
05.06.2019 22:44:56 [11799]
Do galérie SLÁVNOSTNÉ OCEŇOVANIE VÍŤAZOV OLYMPIÁD A SÚŤAŽÍ 2019 boli pridané fotografie.Dňa 5.6.2019 sa uskutočnilo v KaSS Prievidza SLÁVNOSTNÉ OCEŇOVANIE VÍŤAZOV OLYMPIÁD A SÚŤAŽÍ. Gratuľujeme naším žiakom, ktorí nás v tomto školskom roku pekne reprezentovali.

Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Zverejnenie zámeru nájmu nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Nováky
04.06.2019 14:04:54 [11794]
Mesto Nováky v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať nebytové priestory vo vlastníctve Mesta Nováky z dôvodu hodného osobitného zreteľa – zabezpečenie prevádzky materského centra....
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Zverejnenie zámeru nájmu nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Nováky
04.06.2019 14:04:54 [11795]
Mesto Nováky má zámer prenajať časť nebytového priestoru, ktorý je zapísaný v liste vlastníctva č. 2527 pre k.ú. Nováky ako- priestor č. 5 vo vchode č. 2 na prízemí obytného domu súp.č. 125 na parc.č. C KN 16- spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu v rozsahu 245...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Zverejnenie zámeru prenechania majetku mesta do nájmu
04.06.2019 12:54:54 [11793]
Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestskej rady v Novákoch zo dňa 03.06.2019, týmto zverejňuje zámer prenechania majetku obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa.Mesto Nováky má záme...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Nováky
04.06.2019 12:14:55 [11792]
Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestskej rady v Novákoch zo dňa 03.06.2019, týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Nováky z dôvodu hodného osobitného zr...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Cesta rozprávkovým parkom
03.06.2019 17:24:59 [11790]
Prinášame Vám niekoľko fotografií z vydareného podujatia. Teší nás veľká účasť a veríme, že ste sa všetci dobre zabavili....
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
03.06.2019 13:54:53 [11788]
Mesto Nováky v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa ust. §281 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov týmtov y h l a s u j eobchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Cesta rozprávkovým parkom
03.06.2019 11:24:56 [11787]
1.jún 2019, Nováky
Zdroj: www.zus-novaky.sk Viac podrobností...

Deň Európy, jazykov a detí!
03.06.2019 09:34:57 [11786]
30. mája sme si v našej škole pripomenuli deň Európy a deň jazykov. Jednotlivé skupiny žiakov v jeden deň prešlo 14 krajinami EÚ. V jednotlivých krajinách ich už čakali deviataci, ktorí v spolupráci s učiteľmi, si veľmi zodpovedne pripravili zaujimavé informácie o zadanom štáte a malý testík, ktorým žiaci získavali body.  Žiaci sa hravou formou dozvedeli o pamiatkách, histórií, zaujimavostiach, jedlách... iných štátov.  Veríme, že každý žiak si našiel niečo čo ho zaujalo!

 
24
Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Z Memoriálu Juraja Jungovho si novácki kanoisti priniesli striebro
01.06.2019 02:04:54 [11785]
Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky sa zúčastnil na 3. ročníku pretokov, ktoré usporiadal klub TJ Dunaj Štúrovo.
Zdroj: myhornanitra.sme.sk Viac podrobností...

Medzinárodná regata Piešťany s jasným víťazstvom Slovenska (+FOTO)
31.05.2019 01:54:54 [11783]
Pretekári Klubu rýchlostnej kanoistiky Nováky, ako aj iní pretekári zo 16-tich krajín, sa zúčastnili na Medzinárodnej regate juniorov a pretekárov do 23 rokov v rýchlostnej kanoistike.
Zdroj: myhornanitra.sme.sk Viac podrobností...

Challenge day
30.05.2019 14:44:54 [11780]
Aj my na Pribinovej sme sa hýbali.
17
Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Úspech dopravákov v krajskom kole!
30.05.2019 14:44:54 [11781]
 

Na detskom dopravnom ihrisku pri CVČ Považská Bystrica sa uskutočnilo 30.5.2019 krajské kolo dopravnej súťaže „Na bicykli bezpečne.“ Naše družstvo v zložení : Timko Ďurina, Hanka Pišťánková, Peťka Miklášová a Maťko Dvonč obsadilo 2.miesto. Najlepší chlapec v súťaži jednotlivcov v trenčianskom kraji je náš Timko Ďurina. Gratulujeme!
9
Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Krajské kolo v ľahkej atletike
30.05.2019 14:34:53 [11778]
Peter Jakubis, Aneta Ďubašáková, Kristián Šnirc sa ako víťazi disciplín v skoku do výšky a vrhu guľou zúčastnili Krajského kola v ľahkej atletike v Dubnici nad Váhom. V nepriaznivom počasí predviedli svoje maximá. Peter vo vrhu guľou sa umiestnil na šiestom mieste, Aneta v skoku do výšky na piatom mieste, Kristián v skoku do výšky na trinástom mieste. Veľká gratulácia.
4
Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Okresné kolo v ľahkej atletike
30.05.2019 14:34:53 [11779]
Dňa 21. mája sa naši žiaci zúčastnili okresného kola v ľahkej atletike v Prievidzi. Bojovali na viacerých športoviskách a úspešne. Dievčatá ako družstvo obsadili 9. miesto a chlapci obsadili 2.miesto. Na krajské kolo postúpili K.Šnirc a Aneta Ďubašáková v skoku do výšky, Peter Jakubis vo vrhu guľou. Srdečne gratulujeme.

Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Aktivity v júni
30.05.2019 14:14:54 [11777]

Zdroj: www.zus-novaky.sk Viac podrobností...

Upršaná exkurzia deviatakov.
30.05.2019 11:04:55 [11776]
22. mája sa naši deviataci zúčastnili exkurzie do múzea holokaustu v Seredi a zámku v Topoľčiankach. Bol to síce upršaný deň, ale to nám neprekážalo. V Seredi nám bolo priblížené tragické obdobie v dejinách Slovenska, v ktorom  naši spolubčania zomierali pre rasovú nenávisť. V Topoľčiankach sme naopak mohli vnímať atmosféru prepychu, bohatstva a významného postavenia človeka v spoločnosti. Počas jedného dňa sme prešli dvomi historickými obdobiami, ktoré časovo nasledovali po sebe, ale život v nich bol tak odlišný....
5
Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Meno:
Heslo:
Bojnice majú novú atrakciu. Návštevníkov odvezie turistický vláčik
Turistický vláčik odvezie ľudí na dvoch trasách.
zobraziť podrobnosti »
09.05.2019
Nebezpečné znečistenie. Bývalý zamestnanec odhalil nekalé praktiky
NOVÁKY / Rybári už niekoľko rokov upozorňujú na znečistenú vodu v rieke Nitra. Tá je najmä v úseku pod Novákmi plná chemických látok. Do redakcie TV JOJ sa ozval bývalý hasič, ktorý pracoval v tamojšej chemičke. Informoval o tom, ako tam zneškodňovali ortuť.
zobraziť podrobnosti »
20.03.2019
VIDEO: Prievidza má letisko. Ani Federer už nemusí dosadať na trávu
Lúka s ďatelinou bola dlhých sedemdesiat rokov letiskom v Prievidzi. To sa teraz zmenilo. Trávu nahradil asfalt. Pomôcť to môže celému regiónu.
zobraziť podrobnosti »
19.03.2019
Budú sa preverovať výsledky volieb: Neúspešní kandidáti žiadajú o prepočítanie hlasov
NOVÁKY - Jeden z neúspešných kandidátov na primátora Novák v novembrových voľbách do orgánov samosprávy obcí požiadal Ústavný súd (ÚS) SR o prepočítanie hlasov. Podanie odôvodnil tesným rozdielom hlasov voličov medzi ním a zvoleným kandidátom.
zobraziť podrobnosti »
28.11.2018
Hlasuj za ZŠ Nováky a vyhraj
V hre sú 3x plne vybavené počítačové učebne s interaktívnou tabuľou v hodnote 21 000 € pre tvoju školu a viac ako 120 vecných cien pre teba, hlasovanie prebieha do 31.12.2018
zobraziť podrobnosti »
22.11.2018
Mail:
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.