Stránku si prezeráš sám... VEPOS Novaky.sk VOĽBY 2022
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
1086 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
14:00:25 27.06.2023 [7830] Nevhodný príspevok?
Pán vladimír sa v príspevku pýta:“V súlade so zákonom a chybne?Komu to osoží?Kde je pes zakopaný?Uznávam,pýta sa správne.A ja si dovolím skromne dúfať,že moja odpoveď
bude aj príspevkom ku otázkam priamej demokracie ako dôležitej dimenzii našej reality, pretože umožňuje občanom vyjadrovať svoje názory a záujmy a zvyšuje ich politickú zrelosť.
K otázke prvej.Je veľa príladov,kedy sú rozhodnutia zodpovedných v súlade so zákonom a pritom sú chybné,alebo prinajmenšom diskutabilné.Napríklad nedávna doba kovidová.Aj počas nej generálny prokurátor Judr.M.Žilinka vypracoval svoje právne stanovisko (a nebol ako právnik sám)o rozporoch opatrení vlády s Ústavou SR,ale porota Ústavného súdu/nie jednohlasne/ rozhodla,že jeho právny názor/stanovisko,pohľad/ je chybný.Aj Putin a Zelenskij rozhodujú v súlade so zákonom.
Ako hovorí náš dnešný primátor,nie je právnik ako právnik.Napríklad v kauze Športservis vypracoval vtedajší a aj dnešný právnik Judr.Lukačovič ku kauze svoje odborné stanovisko a po čase ho z doteraz nevysvetliteľných dôvodov zmenil,ako sa medzi nami insitnými politológmi hovorí diametrálne.
Z uvedených príkladov plynie okrem iných aj jeden logický záver,že právnici sú záhubou tohto národa:-),ale ten pre náš kontext primárny je,že nejaké-akékoľvek rozhodnutie poslancov môže byť v súlade so zákonom,ale môže byť chybné.Tých príkladov je požehnane,či už z histórie ľudstva/nacistický hitlerovský režim,alebo aj mesta/,ale pre vysvetlenie podstaty sú domnievam sa dostatočné.
Ku otázke...komu to osoží?
Osoží to občanom a demokracii ako takej,ktorej sa ešte musíme veľa učiť!
https://blog.sme.sk/ozpriamademokracia/politika/riesenim-je-priama-demokracia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Priama_demokracia
V súvislosti s týmto druhým linkom dávam do pozoronosti odstavec Švajčiarsko a USA.
https://www.upjs.sk/app/uploads/sites/16/2022/10/SVK14_FF2014.pdf
Vyberám z tretieho linku
mobilizácia verejnej mienky a ovplyvňovanie rozhodovacích procesov ;možnosti participácie občanov na rozhodovaní.
Str.64 Hľadanie vymedzenia vzťahu práva a morálky, alebo je možné, aby morálne chybný zákon nebol právom?
Str.77 Čo je demokracia?
https://vsers.cz/wp-content/uploads/2017/03/Bariery-a-paradoxy-demokracie.pdf
Str.226 Participácia občanov ako základné právo
https://www.ustavnysud.sk/documents/10182/992184/Sprava_demokracia_FINAL_3.pdf/9232ee19-eb11-4fd4-8e50-e5a7706cd03d
II-11 Demokracia a zastúpenie (všeobecne) .Tieto aspekty zastrešujú a sú implementované do celého procesu fungovania demokratickej spoločnosti,teda aj do tej našej komunálnej.
Vybrané:
-Zastupiteľská demokracia ako nepriama forma demokratického režimu vytvára medzi zastupujúcimi a osobami, ktoré sú zastupované, zväzok, ktorý zaručuje ochranu záujmov obyvateľov a vyjadrenie ich názorov „
-Zastupiteľská demokracia ako nepriama forma demokratického režimu vytvára medzi zastupujúcimi a osobami, ktoré sú zastupované, zväzok, ktorý zaručuje ochranu záujmov obyvateľov a vyjadrenie ich názorov
-Zastúpenie už nemôže byť jediným vyjadrením demokracie. Okrem zastúpenia musí byť posilnená tým, že zavedie trvalejšie formy interakcie medzi občanmi a orgánmi moci, tak aby prvky priamej demokracie zahrnula do rozhodovacieho procesu.
-Bolo by príliš zjednodušené stotožniť demokraciu len so zastúpením a zastúpenie zúžiť na voľby a hlasovanie, keďže z politických činiteľov by sme urobili „zástupcov“ len preto, že boli zvolení. Zostáva nám položiť si otázku, čo zvolené osoby predstavujú a či môžme skutočne povedať, že tí, ktorí boli zvolení, reálne zastupujú voličov??
Na základe širokospektrálnych vedeckých výskumov a zistení moderných filozofických a politologických zistení o fungovaní demokratických spoločenských zriadení sú aj do komunálnych samosprávnych orgánov obcí implementované dôležité myšlienky tvoriace základ dobrej funkčnosti samosprávy v demokratickom spoločenskom systéme.Tieto sú okrem iného implementované aj do etických kódexov miest a obcí.V našom meste otázka prijatia etického kódexu volených funkcionárov okrem malého náznaku za primariátu pána Daniša ešte nezarezonovala a tak uvediem niekoľko ukážok z kódexu tých obcí,kde ho už prijali./Levice/
4. Primátor a poslanci poskytujú verejnosti informácie, s cieľom objasniť, uviesť skutočnosti a vysvetliť motivácie, ktoré ich k rozhodnutiu viedli.
Keď sú na MsZ prijímané dôležité politické rozhodnutia, poslanci musia v prvom rade brať na vedomie verejnú mienku a záujem svojich voličov, čo priamo znamená, že každý poslanec musí byť pre občanov otvorený, jeho práca musí byť transparentná a musí sa zodpovedať občanom.
Poslanci MsZ nie sú z pohľadu demokracie v pozícii tých,ktorých si občan vyberá aby mu vládli ,ale aby ho zastupovali a sa mu zodpovedali. Z dôvodu rizík pre rovnováhu moci sila mandátu poslanca je teda obmedzená týmto ustanovením.
6. Pri hlasovaní sa poslanci riadia podľa toho, či navrhnuté riešenie je vo verejnom záujme a teda spravodlivé, nie podľa tohto, kto riešenie navrhol alebo komu návrh prospeje. Nezbavujú sa svojej zodpovednosti tým, že sa bezdôvodne zdržia hlasovania, prípadne sa na ňom nezúčastnia.
Ak to zhrniem,tak zodpovednosť poslanca pred voličmi nie je možné vidieť iba zúžene,že ak bol zvolený,tak má právo štyri roky robiť“čo sa mu zachce“ a volič je tu len na to,aby ho zvolil!Rozhodovanie a prístup ku voličomv štýle „o vás bez vás“v dnešnej dobe zrejme nie je v intenciách kritérií priamej demokracie.Teda ak som sa ako občan a volič poslancov pýtal na ich motivácie a pohnútky vedúce ich k rozhodnutiu okamžite zvýšiť nastupujúcemu primátorovi plat,tak skutočnosť,že odignorovali odpovedať na moju otázku svedčí zrejme prinajmenšom o nízkom povedomí znalostí politickej kultúry v demokratickom spoločenskom zriadení.Ak by totiž poslanci rozmýšľali v intenciách vyššie uvedených zásad a uvedomovali si svoju povinnosť zodpovedať sa za svoje konanie voličom,tak sa mohli vyhnúť verejnej medializácii a kritiky z mojej strany.
Hodnotenie: 0   0
12:25:57 27.06.2023 [7829] Nevhodný príspevok?
Komu to osoží? - 2

Dobrý deň vážení spoluobčania.

Stane sa mi, že vo svojich príspevkoch na tejto stránke , ale aj v článkoch v iných médiách, niekedy použijem ( možno aj ukradnem ) nejakú myšlienku svojich priateľov. Tak to robím aj dnes. Zaujal ma názov príspevku môjho priateľa Vladka Richtera s názvom: „Komu to osoží?“ Je to totiž nielen skvelý názov pre jeho príspevok, ale aj otázka, ktorú by sme si mali v živote častejšie položiť. Vlastne všetky informácie, ktoré dnes dostávame, či už prostredníctvom médií, tlače, ale aj z internetu sú niekomu osožné. Našou úlohou aj keď nie úplne jednoduchou je, zistiť – komu?
Aj na moju mailovú adresu chodí denne množstvo rozporuplných informácií. Nemám facebook, nechodím na sociálne siete, no predsa sa rôznym informáciám a samozrejme i dezinformáciám nevyhnem. V poslednom čase však, ako by sa vrece roztrhlo s mailmi od dvojičiek. Keby tam boli aspoň nové informácie, no stále o tom istom. Vždy je to však šokujúce, neuveriteľné a neskutočné. Ak s týmito informáciami zaťažujú primátora, prednostu, hlavného kontrolóra a poslancov MsZ to dokážem pochopiť. Prečo však zaťažujú starostov, primátorov z regiónu a pracovníkov MsÚ to je už ťažšie pochopiť. No a osobne je pre mňa úplne nepochopiteľné, prečo svojimi mailmi obťažujú aj mňa, radového občana mesta?
Veď aj keby mali vo všetkom pravdu, ja im určite v ich snažení nepomôžem. Už som aj rozmýšľal, že ich požiadam, aby ma vynechali pri rozposielaní skupinových mailov. No som presvedčený, že by to bola chyba. Zo skúseností však viem, že najlepšou reakciou na nevyžiadané maily, je neodpovedať na ne. Pred niekoľkými rokmi som sem tam telefonicky komunikoval s jedným z dvojičiek. No keď to bolo stále o tom istom, tak som mu prestal brať telefón. Vyše polroka mi niekedy aj 2x do týždňa volal. Keď som mu mobil nebral, volal mi z iných telefónov. On nie a nie pochopiť, že sa s ním nemám o čom rozprávať. Nakoniec po nejakom čase pochopil. Dnes mi už nevolá, už len píše. Tak som došiel k záveru, že neodpovedať, či nereagovať je najväčší trest pre dvojičky. Oni sú zrejme uzavretí sami do seba a hľadajú nejaký spôsob komunikácie. Radi by diskutovali, debatovali, reagovali, no žiaľ nemajú s kým. Tak sa sústredili aspoň na to, že vystupujú na MsZ a otravujú ľudí svojimi mailmi, v nádeji, že na ne niekto zareaguje. No táto taktika im asi veľmi nevychádza, lebo ak sú aj nejaké reakcie na ich maily, tak zrejme veľmi, ale veľmi sporadické. Skôr si myslím, že žiadne. Dnes však bola výnimka. Do stal som mail od p. Primátorky z Handlovej, ( samozrejme nielen ja, ale celá skupina adresátov ) kde p. Primátorka dôrazne žiada dvojičku, aby jej nezasielala nevyžiadané maily. Zrejme tu už pohár trpezlivosti pretiekol. Neviem, či to dvojička správne pochopí? Obdivujem však ich vytrvalosť, neustále otravovať ľudí svojimi mailmi. Im však nezostáva asi nič iné, len sa vnucovať do priazne s nádejou, že predsa sem tam niekto zareaguje. Komu to však osoží, na to si už musí odpovedať každý sám.
S úctou

Ľubo Dzurák
Hodnotenie: 7   0
05:43:54 26.06.2023 [7828] Nevhodný príspevok?
Komu to osoží?
Pozrel som si na internete zverejnený záznam zo Stretnutia s občanmi v Dome kultúry dňa 31.5.2023 a mám z neho okrem iného, aj jeden nový poznatok. Spoznal som spoludiskutéra a neraz môjho oponenta v diskusii na tejto stránke - Lavidu. Že za týmto anonymom je občan mesta Štefan Vida mi síce už dávnejšie prezradil dnes už nebohý priateľ Peter Bošiak, len tvár som stále nepoznal. Dovolím si teda v nadväznosti na diskusný príspevok p. Vidu na uvedenom stretnutí zareagovať, nakoľko tzv. zvýšenie platu primátora bola významná časť jeho príspevku.
Lavida, teda pán Vida totiž reagoval vo februári príspevkom č.7755 na tejto stránke aj na môj príspevok č.7754, ktorý som napísal ako reakciu na demagógiu M.Š. na rokovaní mestského zastupiteľstva a internete - o zvýšení platu novozvoleného primátora. Mojim príspevkom som vlastne iba potvrdil zákonnosť určenia nástupného platu pre novozvoleného primátora mesta. To síce pán Vida nespochybnil, len sa mu žiadalo podať vysvetlenie od jednotlivých poslancov prečo konali tak ako konali - podľa jeho názoru chybne. (V súlade so zákonom a chybne?) Nejdem pridávať argumenty na podporu môjho stanoviska, lebo určite by sa mi vrátili aj protiargumenty. "Pes je zakopaný" (ako sa hovorí) podľa mňa v niečom inom. Pán Vida chcel vysvetlenie menovite jednotlivo od každého poslanca. Netvrdím, že na to nemá právo, ale ja sa pýtam a načo? Veď poslanec ako jednotlivec nerozhoduje o ničom, poslanci rozhodujú ako orgán samosprávy - v zbore, hlasovaním väčšinou - v zmysle zákona. Aj poslanec má právo sa aj nevyjadriť na vznesený podnet. Potom je lepšie si položiť inú otázku: Komu to osoží?
Odpoveď na túto otázku je jasná a aj jasne hovorí "v čom je ten pes zakopaný".
V. Richter
Hodnotenie: 6   0
14:50:24 21.06.2023 [7827] Nevhodný príspevok?
Pán Dzurák! Prečítal som si pozorne váš príspevok. Čo dodať? Nič.
Zastupiteľstvá sú KONEČNE na úrovni, kde vládne úcta, ústretovosť, chuť riešiťveci pre dobro občanov. Prejednávajú sa haldy vecí. Divák je zhltený informáciami, faktami, výsledkami. Koľko sa preberá dnes na jednom zastupiteľstve, to za bývalého vedenia sa nedokázalo ani za 10 mesiacov...
Jedoducho, veľmi výstižne ste to vyjadrili, až kým nenastúpi Psychošou bratov Šimkovcov a ich tajtrlíkov.“ Jeden papagáj už prestal, ale ten druhý chce presvedčiť, že je bylinožravý medveď, tiger, lev,...ale, keby sa dal odvážiť mozgový potenciál tajtrlíka, ktovie či by bol o niečo väčší ako lieskový oriešok. A keby sme začali v rámci tých balvanov pridávať urážky, ponižovanie, vyhrážanie, provokácie,... na jednu telenovelu by bolo až príliš veľa...
A keď sme pri tých balvanoch, keby šimkovská hierarchia bola taká silná, šimkovci by na Mestský úrad, aj na Nováky preniesli celý kameňolom...
Povedal som si, že nechám Jánošíka napokoji, aby som neuškodil jeho egu, ale, čo sa stalo.
Práve dnes 21.6.2023 o 9.10 hod. Som prechádzal okolo výškovej budovy smerom kuž zbúranej starej plavárni. Bol som pv urovni živého plota. Naproti mne kráčal Jánosšík. Cesta je pre všetkých a pre mňa Jánošík je vzduch. Naposledy som ho spomenul 31.mája... Minulého týždňa som dostal zprávu, aby som sa pozrel na jeho profil (kde má vypnuté komenty. Asi sa riadi porekadlo:“Nehovor mi pravdu, lebo ma šľak trafí.“... Až vtedy som zbadal, že ma blokol. Mne nechýba...
Išiel som smerom ku Kultúrnemu domu. Asi dva metre predo mnou mi Jánošík skočil do cesty, ľavou nohou dupol, ako keby mačku plašil, nahol sa, dal si ľavý ukazovák na čelo , spravil dva krúžky. Vystrelil, natiahol klanice a už bol za živým plotom na voľnom prietranstve, ponáhľal sa do dverí zdrav. Strediska. Asisi bol dať predpísať sedatíva. Am ožno silnejšie, aké užíva doteraz...Človek ostane prekvapený, čo s tým chcel básnik povedať, je to aj primitívne smiešne...V úrovni Domu kultúry som stretol kamaráta a hovorím mu:“Je ten Jánošík vôbec normálny?“ A čo som sa dozvedel?Že to isté sa stalo aj kamarátovi. „Bol by som mu jednu vylepil. Postavil sa, ruky v bok, vystrčil brucho:“No, udri! Udri si! Pozri, tam je kamera.“...Chcel dostať po papuli, ale bál sa úderu a prezradil sa, že provokácie sú účelové.“... To nie je všetko. Chlapi, či si dajú pivo z flašky na stanici vedľa reštaurácie Topoľ, aj tam by sa mu skoro ušlo. Provokuje tých, čo majú pod klobúkom. Chlapík pije pivo z flašky a Jánošík mu hovorí:“Nepi to! Je tam našťaté.“ Chlapík ho schytil za košeľu a posratý hrdina:“Čo je, čo je? Nerozumieš srande? Mám zavolať policajtov?“... Na záver mi povedal toto:“Ani sa nebudem čudovať, keď Jánošíka v dohľadnej dobe stretnem s barlami. Čo dodať?
Pán Dzurák! Keby sa také veci stali vám, verím, že ani vy by ste mu nepovedali „Ďakujem!“...
Hodnotenie: 3   0
19:42:35 19.06.2023 [7826] Nevhodný príspevok?
„ Ak chce niekto vykonať niečo dobré, nemal by sa spoliehať na to, že mu ľudia pomôžu odstrániť balvany z cesty. Skôr by mal rátať s tým, že sa nájdu ľudia, ktorí mu tam ešte nejaké aj prikotúľajú. „
Schweitzer

Dobrý podvečer vážení spoluobčania.

Tento citát ma hneď napadol, keď som si dnes prečítal mail od dvojičky. Nerád to píšem milí priatelia, no naše mesto má veľký problém. Naivne som si myslel, že tým najväčším problémom je zaistenie, resp. zlepšenie úrovne zdravotnej starostlivosti pre občanov nášho mesta. No teraz viem, ako som sa veľmi mýlil. Predstavte si tú nehoráznu drzosť, čo si dovolil náš terajší primátor. Vystúpenie občanov zaradil až na koniec programu MsZ. Naozaj problém ako hrom. Pritom každému je jasné, že program zostavuje hlavne primátor aj s poradím bodov, ktoré treba prerokovať. No a je na poslancoch, či mu program schvália bez pripomienok, alebo ho upravia. Z mailu som sa však dozvedel, ako absurdne konal terajší primátor, keď vystúpenie občanov zaradil ako bod č. 12 teda na koniec programu MsZ. Osobne si myslím, že každý, kto vedie poradu, schôdzu, zastupiteľstvo, zostavuje program podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Tým vôbec nechcem povedať, že vystúpenie občanov na MsZ je druhoradá záležitosť. Zrejme však uprednostnil primátor tie body, ku ktorým treba zaujať stanovisko resp. ich schváliť v uznesení. Určite však za predošlého primátora, by bol problém dať vystúpenie občanov na koniec MsZ. Tí by totiž mnohokrát museli vystupovať okolo polnoci, niekedy až po nej. Vtedy si bolo treba vypočuť nekonečné monológy vtedajšieho primátora a zároveň aj sledovať množstvo účelovo zostrihaných videí. Našťastie to už je minulosť a občania vo voľbách jasne ohodnotili, resp. vyhodnotili úroveň MsZ. Dnes je už situácia iná. Napriek mnohým problémom a povedzme si pravdu i menším skúsenostiam, sa snažia poslanci spoločne s primátorom nielen spolupracovať, ale aj riešiť nemalé problémy mesta. Nie vždy je všetko podľa našich predstáv. No nikto nemôže nevidieť inú kultúru i úroveň MsZ. To však asi niekomu veľmi prekáža. Niekto si však naozaj ešte aj dnes nevie uvedomiť, že neprehral preto, že by pre naše mesto nič nespravil, ale pre úroveň riadenia mesta a úroveň rokovaní MsZ. Dnes znie doslova komické, keď niektorí ľudia vypisujú, či hovoria, že volení funkcionári, by mali zniesť povinnú, či určitú mieru kritiky. V tom majú úplnú pravdu. Škoda, že to nehovorili aj za bývalého primátora. Veľmi rád by som im dnes ukázal maily, či SMS- ky od dvojičiek, ako reagovali na moje názory, či kritiku, ako ma oslovovali. Nad tým som sa však povzniesol. Keď si to dnes spätne pozriem, tak som, rád, že už je to za mnou s vierou, že sa to už hádam nevráti. Aj keď nielen v politike, ale aj v živote stále platí : Nikdy nehovor nikdy.

Takže čo záverom? Asi by bolo naivné si myslieť, že tie balvany z našej cesty vpred, budeme všetci spoločne pomáhať odstraňovať. Mne zostáva len veriť, že na to sú všetci tí, čo dostali našu dôveru vo voľbách, dobre pripravení.

S úctou
Ľubo Dzurák
Hodnotenie: 8   0
14:06:47 07.06.2023 [7823] Nevhodný príspevok?
Vrátim sa k akcii: „Cesta rozprávkovým parkom.“ Aké sú ohlasy? Pozitívne.
Prvá reakcia bola, keď sa p. primátor v rozhlase menovite poďakoval všetkým účinkujúcim:“Počuli ste? Primátor sa poďakoval za akciu pre deti. To tu ešte nebolo.“
„Kroje. Vrátila som sa v pamäti , keď som ešte do školy chodila.Rozpamätala som sa, ako mi ómama kázala miešať nejaký krém. Mňa to nebavilo, slzy mi stekali. Aj do krému popadali... Ale veľa ma ómama naučila.“ Do tretice: „Pozerám na p. Rusa. Aj môj dedo majstroval. Raz som mu zobral kladivo, chcel som ho napodobniť a takú som si treskol po palci, že som sa pošťal a palec modrý.“...
Počúvam rozhlas. Čítam zoznam účinkujúcich a kde je SZZP ??? Najväčší kriklúni, keď pýtajú peniaze...
Na jednej strane exprimátor zobral peniaze Mo-MS vo výške 600 €, ale SZZP kamarátsky pridal...
A teraz? MO-MS z toho mála čo má zasponzorovala. MO-MS organizuje zájazdy. Nie za nákupom. Každý jeden zájazd je orientovaný na konkrétnu osobnosť, alebo a udalosť. Ale, SZZP nebol ani fyzicky aktívny, ani nezasponzoroval a príspevok má omnoho vyšší ako má MO-MS... SZZP bol oslovený, či sa pridajú. „My sme choré. My nemôžeme.“ Ale cestovať z Liešťan do klubu v Novákoch, na to choré nie sú.
Keď majú Posedenie pri jedličke, je plná sála. Samozrejme že prídu. Tombola je bohatá. „Rozdávačka cien“ preskúma vyžrebovanú osobu:“To je náš človek, tebe dám vázu...Ty si z Novák, tebe stačí špagát.“
Je to doslova tak. Výherca nedostane výhru s vyžrebovaným číslom – pani „rozdávačka cien“ vopred odtrhe všetky čísla... Chcete o tom videozáznam? A nie jeden. Roky som natáčal posedenia, ktoré sú na úrovni takej strednej svadby pri živej hudbe. Tam chorí nie sú.
Do Talianska cestovať, na to chorí tiež nie sú – majú náhradu –rodinných príslušníkov.
Ani na tohoročný zaistený pobyt v Chorvátsku chorí nebudú. Chorí sú iba vtedy, keď treba priložiť ruku k dielu pre Nováky. Cezpoľní a za novácke peniaze, ale, vraj „najú korene v Novákoch“. Ich dedo býval v Novákoch.“...
Čo vy na to, pani Mokrá – hovorkyňa SZZP? Keď tak „precízne prežívate nedostatok financii chorým ľuďom“...
Hodnotenie: 7   0
16:46:28 06.06.2023 [7822] Nevhodný príspevok?
Ďakujem pán Theis. Myslím že je najvyšší čas prestať využívať služby od firmy Benet. Toto bol asi posledný kliniec do rakvy. Neviem či sa podujme dodávky tepla svojim občanom zabezpečovať v rozumnej cene nové vedenie mesta, alebo budú zmluvy rušiť jednotlivé bytovky. Neni možné, aby sme nemohli s Benetom rozviazať zmluvu. Snáď nežijeme v otrokárskej spoločnosti !
Hodnotenie: 2   0
14:16:48 06.06.2023 [7820] Nevhodný príspevok?
Zareagujem na príspevok floridy.
ˇˇCo vám poradiť? Založte si vlastnú správscovskú spoločnosť, ako my mám na Hviezudoslavovej 12. Od vtedy máme aj preplatky.
Niejde iba o preplatky, ide o bezcharakterný prístup ku klientom Benetu. Riadia sa heslom:"Ja som sám, ja som BOH!"...
Nezáleží, či je to Ing. Bittara, alebo p. Znamenák. Je to rovnaká krvná skupina a grobianské jednanie.
Sami sme si zvolili domovníka a bola vojna:"Akým právom ste di dovolili sami zvoliť domovníka? My máme do toho čo povedať."
Vymenili sme krytinu na bytovve:"Kto vám dovolil vybrať si firmu, my o tom rozhodujeme."
Zateplovali sme si bytovku:"Kto vám dovolil vybrať si firmu na zateplenie. My o tom rozhodujeme."Áno! Rozprával som sa s jedným pánom: "My robíme a Benet má 32% z ceny."...
Samotné zatepľovanie sa nám pre Benet presunulo o rok neskoršie, nakoľko sme dostávali listy kategórie: "BUBUBU". Rozpísané zákony, čo porušujeme ... Riešila to Slovenská obchodná inšpekcia a oni faktami vyvrátili VŠETKY zákony, ktorými nás Benet strašil...
Nováčania už dávno mali mať lacnejšie teplo. Mal sa odstaviť prívod cez NCHZ, prípojka mala byť z potrubia, ktoré vedie do Prievidze. V úrovni Domu kultúry. Bývalá kotoľka DK mala slúžiť ako rozvodňa...
Ing. Bittara sa staval na zadné, až bol červený v tvári - vraj je to trestné, tu sú dohody, ktoré sa musia dodržať a pod... Veľa vecí vyplávalo, ked NCHZ dostalo pokuty za kartelovu dohodu a Ing. Bittara už nevyskakoval...
Pamätám si, keď p. Vlado Zaťko skoro chytil Ing. Bittaru pod krk, keď na zastupiteľstve vysvetlil nekvalitu káblového rozvodu tým, že on nebude vlastné peniaze investovať do údržby. A poplatky za káblovku:"To mám preto, lebo som to zobral, lebo nikto to nechcel zobrať."
V tom čase sme nemali skúsenosti so satelitným príjmom, až keď technik povedal, že Nováky nemajú ani jeden platený program, všetky naladené programy sú free ...
Kto si pamätá problémy s bytovkou Ostrov, keď sa občania v bezradnosti obrátili na inštitúciu v Trenčíne a tá zistila, že vyúčtovanie (aj po vybavenej reklamácii) bolo neadekvátne a neprimerane navýšené...
Hodnotenie: 3   0
12:41:02 06.06.2023 [7819] Nevhodný príspevok?
Myslím, že sa väčšine občanov pri ročnom vyúčtovaní od firmy Benet " zastavil dych". Zaujímalo by ma, či sú obyvatelia pri vyrúbaní astronomických nedoplatkov spokojní a či je toto vyúčtovanie relevantné.
Hodnotenie: 2   0
18:46:00 02.06.2023 [7816] Nevhodný príspevok?
Hodnotenie: 3   0
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
<<< späť na zoznam tém
Meno:
Heslo:
Bane na hornej Nitre skončili, banskí záchranári sú v pohotovosti naďalej. Je otázne dokedy
Banskí záchranári pomáhajú i pri rôznych nešťastiach.
zobraziť podrobnosti »
12.01.2024
FOTO: Elektráreň Nováky odstavila poslednú turbínu, skončila sa tak výroba elektriny z uhlia
Výroba elektriny a tepla z domáceho hnedého uhlia v Elektrárni Nováky po 70 rokoch definitívne skončila.
zobraziť podrobnosti »
21.12.2023
Final coal mining cart pulled from Nováky mine
More trains for Christmas holidays, Bratislava outskirts teeming with culture, and a recipe for Christmas baking.
zobraziť podrobnosti »
21.12.2023
Z nováckej bane vyťažili posledný vozík uhlia, o zamestnanie prídu stovky ľudí
Uzatváranie bane potrvá roky.
zobraziť podrobnosti »
21.12.2023
VIDEO: Karol Mikuláš: Baník, povstalec aj politický väzeň
VIDEO: Karol Mikuláš: Baník, povstalec aj politický väzeň
zobraziť podrobnosti »
15.03.2023
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.