Online 7 ľudí. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
773 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
11:56:11 30.09.2018 [6567] Nevhodný príspevok?
II. " Prečo nemôžem voliť Ing Dušana Šimku !" Mojou ambíciou je, aby som sa vo svojich príspevkoch, čo najviac priblížil k realite dní minulých, ale i súčasných, ktorými sa dá odôvodniť moja odpoveď na otázku, prečo nemôžem voliť Ing. Dušana Šimku za primátora. Kompetencie môžeme charakterizovať v istom slova zmysle ako právomoc, ich dosah, či spôsobilosť vykonávať istú činnosť v nadväznosti na právomoc zverenú určenému orgánu právnou normou. Aké kompetencie a komu zlyhávali v čase vlády Ing. Dušana Šimku v našom meste, si môžeme pripomenúť práve na nekompetentných rozhodnutiach jeho samotného, či nášho mesta, ktorého bol štatutárny zástupca, ako so zákona danou možnosťou zriaďovateľa a prípadne poslaneckého aktívu v Mestskom zastupiteľstve. A preto pokračujem vo svojom príspevku bodom 8, takto:
8. V období pôsobenia Ing. Dušana Šimku v kresle primátora mesta Nováky mesto sa po zrušení dobre fungujúcej príspevkovej kultúrnej organizácie MDK(Mestský dom kultúry), zriadila nezisková organizácia Kultúrne centrum mesta Nováky (ďalej KCMN). Je veľkou otázkou, dá sa len v špekulatívnej rovine odhadnúť, či dôvodom zriadiť v Novákoch KCMN, n.o. bol záujem o zvýšenie úrovne kultúry v našom meste, alebo zastabilizovať funkčný post potenciálnej riaditeľky KCMN n.o . Mgr. D.H.. Bola to dobre rozohratá šachová partia pre primátora a jeho zástupkyňu, s úspešným ,na istý čas spolupôsobením v nasledovných funkciách. Mgr. D.H. sa stala riaditeľkou KCMN,n.o.., zostala poslankyňou MsZ a zastávala post zástupkyne primátora mesta. Rovnako manžel Mgr.D.H. mohol zostať pracovať na oddelení výstavby ako zamestnanec Mestského úradu. Ing.Dušan Šimka primátor sa nanominoval do funkcie predsedu správnej rady KCMN,n.o.(???!!!!!!!!!!!!).
9. Inými slovami „podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení nemôže byť poslanec zamestnancom obce, v ktorej je poslancom, takže v momente podpisu stráca svoj mandát.“ A tak je vari každému jasné, že v prípade zrušenia príspevkovej organizácie a jej nahradením neziskovou organizáciou, ktorá bola mestom Nováky zriadená ako KCMN,n.o. mohla byť (!!!!!!!!!!!!!!!!!) Mgr. D.H. zároveň poslankyňou, tiež teda viceprimátorkou aj za situácie, že nastúpila do funkcie riaditeľky KCMN,n.o.(???????????) Dekórum sa zachovalo a aký názor si vytvoríte vážení čitatelia na túto účelovú kombináciu zriadenia KCMN,n.o. , ponechávam na vás (!!!???) . A tak len malinký dovetok. Kto umí,ten umí, kto neumí...má sa čo učiť.!!!.
10. V roku 2007, v roku zriadenia KCMN,n.o. vtedajší primátor mesta Nováky Ing. Dušan Šimka v záujme veci takto obhajoval, resp. odôvodňoval zrušenie príspevkovej organizácie MDK a zriadenie KCMN, n.o.: „Predkladateľka projektu Mgr.D.H. sa vraj „inšpirovala“ v neďalekom Partizánskom (!!!!!!!??????), neziskovú organizáciu založí mesto.
11. A Ing.Dušan Šimka, takto ďalej vysvetľuje v jednom občasníku, prečo je táto forma najvýhodnejšia, citujem: „Dospeli sme k záveru, že najvýhodnejšou pre nás, je forma neziskovej organizácie, ktorá ma možnosti získavať prostriedky aj mimo rozpočtu mesta, od rôznych sponzorov a grantov. Naším hlavným cieľom je však zvýšiť počet podujatí organizovaných MDK (Mestský dom kultúry, a to pre všetky skupiny obyvateľstva od najmladších, cez strednú generáciu po seniorov. Verím, že každý, kto si chce nájsť nejakú záujmovú oblasť v našom meste, ju bude môcť nájsť v dome kultúry.“ V tejto súvislosti je aktuálna otázka rekonštrukcie priestorov MDK. Tu by mohli pomôcť eurofondy. „Už v minulosti sme podali projekt na rekonštrukciu MDK z prostriedkov Európskej únie. Prešiel schvaľovacím konaním a momentálne sa nachádza v zásobníku. Ako náhle budú vyčlenené prostriedky v rámci danej výzvy, mame reálnu šancu tieto dostať,“ vysvetlil D. Šimka a dodal, že v prípade úspešnosti projektu očakáva rekonštrukciu MDK v priebehu dvoch rokov.“ Toľko vysvetlenie exprimátora Ing. Dušana Šimku k tomu, ako sa dopselo a vraj prečo k zriadeniu KCMN,n.o. v našom meste(???). Veľké slová, vízie, závery. A výsledok pre mesto ? Nič, veľké nič. Nula.
12. Faktom však je, že pre mesto Partizánske v súčasnosti zabezpečuje organizáciu kultúrnych podujatí, správu kultúrneho domu a i. Mestská umelecká agentúra Partizánske, ktorá je však príspevkovou organizáciou mesta Partizánske (!!!).
13. Prečo v meste Partizánske nezabezpečovala i naďalej kultúru nezisková organizácia vie snáď len Mgr.D.H., hoci je zjavné, že sme mohli použiť tak, ako naši spoluobčania Infozákon a dozvedieť sa viac.
14. Podľa názoru iných , niet vecného ani právneho dôvodu pre mňa, aby som zisťoval informácie. Veď je to také jednoduché, už aj asi preto, že Ing. Dušan Šimka a Mgr.D.H. doposiaľ zodpovedne občanom nevysvetlili, aký dôvod mali k tomu, keď po skončení svojho mandátu na poste primátora, bez vedomia zriaďovateľa, teda mesta Nováky, zrušili KCMN n.o. jeho likvidáciou(!!!), bez reparácie, resp. náhrady škôd, vysporiadania dlhov vzniknutých v uvedenej neziskovej organizácii. Mestu Nováky vo výške rádovo desiatok tisíc eur neuhradených faktúr , zostali len oči pre plač, hoci ako ste čítali mala to byť pre naše mesto excelentná kultúrna ustanovizeň, veľmi prospešná pre naše mesto(?????????????).
15. Čo znamená oči pre plač? Napr. platbu za neuhradené faktúry za teplo, resp. vykurovanie očakáva od KCMN n.o. spoločnosť Benet, s.r.o. Nováky. Slovenský filmový fond Bratislava, očakáva platbu za technické zariadenie na premietanie filmov v priestoroch budovy Domu kultúry (!!!). Mesto muselo sanovať (odkúpiť) opakovane svoj bývalý majetok, napr. knižný fond, atď.,atď..
16. Suma sumárum, je preto namieste otázka na bývalé (???!!!) vedenie KCMN,n.o. Nováky, najmä však na občianku pokúšajúcu sa o zvolenie za poslankyňu, Mgr.D.H. ako vysvetlí , že prečo bolo pre zabezpečovanie kultúrnej činnosti v meste Nováky najvýhodnejšou formou zriadenie neziskovej organizácie, keď všade v regióne menovite v Prievidzi, Bojniciach , Handlovej, ba i pre mesto Nováky v inšpirujúcom meste Partizánske, v obci Kanianka sa kultúra zabezpečuje prostredníctvom príspevkových organizácií (!!!!!!!!!!!!), ktorých zriaďovateľom sú mestá, obce a kultúra je napojená na rozpočet mesta s tým, že tieto organizácie si môžu nadobudnúť jednoducho povedané zisk, čím môžu istým spôsobom byť menej závislé na rozpočte mesta.
17. V konečnom dôsledku, aj v súčasnosti Mgr. D.H. po likvidácii KCMN v Novákoch, je zamestnaná v pracovnej pozícii riaditeľky príspevkovej organizácie a to Kultúrneho a spoločenského strediska v meste Prievidza (???!!!). Je to pre nás nepochopiteľné (????!!!!) .
18. Je mimoriadne úsmevné, ak na svojom webovom portáli Kultúrne a spoločenské stredisko mesta Prievidza uvádza ako svojich partnerov, všetky kultúrne zariadenia, v mestách so zriadenými príspevkovými organizáciami, ktoré som už vyššie menoval , teda aj mesto Partizánske , ktoré bolo pre exprimátora a jeho bývalú zástupkyňu tak inšpirujúce, však medzi partnerov kandidátka na poslankyňu v našom meste a riaditeľka Kultúrneho a spoločenského strediska mesta Prievidza, Mgr. D.H. nezaradila naše mestské kultúrne zariadenie (!!!!!!!!!!!!) . Otázka je isto na mieste. Nie je naše kultúrne zariadenie pre jej organizáciu, ktorú v súčasnosti riadi, vhodným partnerom (???!!!).
19. Je to pre mňa o to viac nepochopiteľné, že Mgr.D.H. táto naša občianka, tým, že sa uchádza o mandát poslankyne, sa vraj chce podieľať a zastupovať našich občanov v spoločenskom, občianskom a kultúrnom živote, nechce za partnera kultúrne zariadenia mesta Nováky, mesta v ktorom sa uchádza o post poslankyne(???????). Nech vysvetlí, dôvody. Nech uvedie, či svoje rozhodnutie dostatočne zvážila a považuje ho za kompetentné (???!!!)To je záver tejto časti ,nechcem dlhými príspevkami unavovať čitateľov, dovolím si ukončiť tento príspevok s ubezpečením, že ak budem mať ako dôchodca čas a dovolia mi to okolnosti , dovolím si postupne pokračovať vo svojich úvahách. PB
Hodnotenie: 3   1
11:14:18 29.09.2018 [6565] Nevhodný príspevok?
" Prečo nemôžem voliť Ing Dušana Šimku !" Mojou ambíciou je, aby som sa vo svojich príspevkoch, čo najviac priblížil k realite dní minulých, ale i súčasných, ktorými sa dá odôvodniť moja odpoveď na otázku, prečo nemôžem voliť Ing. Dušana Šimku za primátora. Predvolebné obdobie komunálnych volieb je dôvodom na predvádzanie sa kandidátov na poslancov obecných , mestských zastupiteľstiev, starostov obcí a primátorov miest. Ing. Dušana Šimku, uchádzajúceho sa o post primátora mesta Nováky sme mali možnosť spoznať, mali sme možnosť poznať, (však prečo nie, za také dlhé obdobie jeho vlády v našom meste) jeho osobnostné vlastnosti, tak veľmi ho charakterizujúce, mali sme možnosť pozorovať u neho, či je odvážny, ale aj charakterný a človek na takom poste aj v svojich rozhodnutiach kompetentný. Mali sme možnosť poznať systém jeho práce , výsledky jeho práce, a veru máme možnosť sledovať i jeho súčasné aktivity na stránkach periodík, napr. v regionálnom, inzertnom periodiku PRIEVIDZSKO, ktoré v tejto chvíli, jeho aktivity na stránkach tohto periodika, mnohí z nás považujú za neprijateľné, pretože sú osočujúce, plné invektív a sú hanlivé. Slušní občania mesta Nováky odmietajú spôsob, akým je špina hádzaná na naše mesto, sú znepokojení, rozhorčení, fabulatívnym naratívom, s akým narába Ing. Dušan Šimka v periodiku PRIEVIDZSKO, ale i mnohých iných formách ním vytvorenej za pomoci jeho familiárnej, či dvornej suity v prezentovaných príspevkoch. Vyjadrenia Ing. Dušana Šimku, ním vypustené do verejného priestoru, sú preto podľa môjho názoru nešťastné !!!. Je preto chybou Ing. Dušana Šimku, ak sa sám zaradil medzi ľudí, ktorí si obvykle všimnú, že sme k nim , my ostatní zmenili postoj, ale nevšimnú si svoje správanie, ktoré túto zmenu vyvolalo (!!!).V komunálnych voľbách v novembri roku 2014 voliči a občania nášho mesta, mu v jeho bohorovnom konaní zamedzili pokračovať. Ing. Dušan Šimka nás bezdôvodne obmedzoval, bez vlastnej pokory ku nám, voličom, na našich právach. A tak ho i z takýchto dôvodov, občania nášho mesta nezvolili do funkcie primátora nášho mesta. V tomto 2018 – om roku , keď bol už určený termín, deň konania komunálnych volieb pre voľbu našich zástupcov pre nové volebné obdobie, sa Ing. Dušan Šimka pokúša o comeback – znovuzískanie moci. K takejto jeho túžbe mu neposlúžime , pretože vieme, „prečo nevoliť Ing. Dušana Šimku“, pretože vieme, že sa ospravedlnil , áno ospravedlnil(!!!) za svoje neúctivé konanie voči občanom, že sa ospravedlnili iní (!!!), za jeho konanie. Nie však z vlastnej vôle, ale na príkaz Rozsudkov súdnych inštancií(!!!). A tak mi dovoľte tento citát, ktorý v istej chvíli nielen pre mňa a moju rodinu musí platiť: „ Verím v lásku na prvý pohľad, pretože som miloval svojich rodičov, len čo som oči otvoril. Rodičia držia svoje deti na rukách len krátko, ale vo svojich srdciach navždy.“. A takýmto citátom len podčiarkujem fakt, že Ing. Dušan Šimka vstúpil do integrity mnohých nováckych rodín a to len z dôvodu neskutočnej bohorovnosti a povýšenectva, ignorujúc vzťahy, ktoré svojim konaním v rodinách svojimi výrokmi znevážil, znepokojil tieto rodiny. Ak sa takto zachoval i k mojej rodine , považujem to z jeho strany za nekorektný zásah, ktorý si z mojej strany vyžiadal patričnú reakciu. Presne takú, ako reagovali i iní občania, na nezmyselné vstupy Ing. D.Šimku do jednotlivých rodín ,napr. v ním zavedených tzv. Živých vysielaniach. Nesúhlasili s poukazovaním a nekorektným jeho komentárom k členom jednotlivých rodín. Záznamy TV sú k dispozícii. Mená rodín z úcty k týmto občanom nezverejním . Teda, nie sú to moje osobné veci, ako napísal len prednedávnom jeden prispievateľ vo svojom príspevku o podobných vzťahoch medzi týmito občanmi, ktorí sa postavili exprimátorovi a jeho suite. Kto si pamätá, vie. Uvediem prečo. Pretože je v súlade s etickou normou a výchovou, ak rodič, ktorý má dostatok síl, chráni svoje deti pred zbytočným ubližovaním zo strany bývalého arogantného aparátčika, frustrovaného človeka, bažiaceho po moci. Rovnako je v norme ak deti, už dospeli do dospelosti , chránia svojich rodičov, zabezpečujú ochranu pred takýmito ľuďmi. Takže naša odpoveď znie, pre toto a nie len pre to nebudeme Ing.Dušana Šimku voliť(!!!!).
1. Počas svojho dvadsaťštyri ročného pôsobenia na poste primátora mal Ing.Dušan Šimka veľa príležitostí, aby sa prezentoval pred občanmi nášho mesta - voličmi, svojimi dobrými, aj zlými osobnostnými charakterovými vlastnosťami. V posledných volebných obdobiach prevládali pri hodnotení jeho riadenia mesta a spolupráce s občanmi, poslancami, len naše zlé skúsenosti. Zle skúsenosti, pre zlé jeho vlastnosti. V komunálnych voľbách v roku 2014 preto prišiel Ing. Dušan Šimka o post primátora, lebo mu voliči nedali dôveru a zbavili ho ilúzií i naďalej im vládnuť. Nenaplnil predstavy našich spoluobčanov, voličov základné kritéria, ktoré musí primátor spĺňať, aby ho ľudia akceptovali, rešpektovali. Prečo? Pretože občan, ktorý sa uchádza o post primátora musí byť statočný, odvážny, musí byť charakterný, musí byť tiež kompetentný a čo je najdôležitejšie musí s vôľou voličov nakladať pokorne (!!!). Pokora ,je základný aspekt, ktorú volič vkladá súhlasným mandátom pre kandidáta, ktorého si zvolí(!!!).
2. Odvaha, statočnosť, sa radia v princípe medzi základné cnosti človeka. Nemalo by sa stávať , aby sme stratili morálnu statočnosť a nešli proti mienke iných, aj keď by sme riskovali odsúdenie. A tak znova pripomínam, že vymknutie sa zo zodpovednosti, privítať po prvý krát v histórii nášho mesta na území nášho mesta prezidenta Slovenskej republiky Ing. Michala Kováča, CSc. bolo pochybenie a strata odvahy (???!!!), najmä ak to bolo z obavy kvôli vlastnému kariérnemu postupu. Bola to zo strany Ing. Dušana Šimku k hlave nášho štátu prejavená vysoká neúcta a strata dôvery u občanov, ktorí si vážia najvyššie štátne orgány.
3. Ing. Dušanovi Šimkovi po získaní funkcie primátora bol v dôsledku jeho funkcie, pridelený byt (ul. Čerešňová 19) s väčšou výmerou, ktorému predchádzala rekonštrukcia, na ktorú boli vynaložené prostriedky mesta, resp. bytového podniku? Nič proti tomu, faktom však je, že ak bol byt v stave zhoršenej užívateľnosti patrilo sa ho, ako sa povie skultúrniť. No, v Živom vysielaní mestskej televízie náš bývalý občan pán P.Z., ktorý sa podieľal na rekonštrukcii bytu, poukázal na skutočnosti, spojené s rekonštrukciou uvedeného bytu, kritizoval takúto úpravu bytu a považoval to za neodôvodnené zvýhodňovanie primátora.
4. Reakcia primátora bola však pre občanov uspokojivá, pretože vyhlásil, že byt je vo vlastníctve mesta a aj „zostane pre potrebu ďalších primátorov“, teda že to bude“ akýsi primátorský byt“. No a tak, ak si exprimátor postavil svojpomocne rodinný dom v istej časti nášho mesta, do ktorého sa aj presťahoval, mal by vari vysvetliť, prečo porušil svoje verejné vyhlásenie a odôvodniť, že prečo a na základe akých právnych úkonov, je byt vo vlastníctve tretej osoby, samozrejme neprimátora( ????) Doposiaľ to nevysvetlil, zdá sa, že je to necharakterné a mal by zverejniť, ako to s tzv. primátorským bytom, v skutočnosti naozaj bolo(???!!!)
5. Ako chápať činnosť primátora, ktorému bol zverený mandát , a ktorý v dôsledku nie celkom vhodných jeho charakterových vlastností, v mnohých prípadoch neodôvodnene zneužíval, na povyšovanie sa nad občanmi, poslancami zastrašovanie, ohováranie, osočovanie, podávanie absurdných, bezdôvodných trestných oznámení na jeho kritikov, či mu nenaklonených občanov, na urážky, invektívy. Verte mi, nie vždy sa dalo na to slušne reagovať(!!!).
6. Klamstvom je výrok klamára vtedy, ak o niekom vysloví nepravdivý výrok, so zámerom oklamať druhých, za účelom získania nejakej výhody. Napr. napríklad do budúcna odstrašiť záujem o kritiku na svoju osobu , či čosi iné, napr. zastrašiť ich , aby sa vyhli takýmto pokusom. Demokracia, nedemokracia, Ing. Dušan Šimka to dokonale, hoci neúspešne používal.
7. Sila „len jeho pravdy“ je charakterovo nevyvážená a založená na pochybeniach a bez právneho vedomia. Právoplatné a vykonateľné rozsudky, ktorými v jeho neprospech rozhodli súdy jednotlivých inštancií svedčia o tom, že škodiť občanom mesta Nováky, samotnému mestu Nováky je síce bezdôvodná, ale z jeho strany akoby bezhraničná, pretože:
a) občanovi mesta Nováky R.O. sa Ing. Dušan Šimka podľa právoplatného a vykonateľného Rozsudku Okresného súdu v Prievidzi musel ospravedlniť zverejnením jeho ospravedlnenia na stránke www.novaky.com.za to, že klamal o konaní osoby občana R.O.(!!!).
b) Ing.Dušan Šimka bol rovnako neúspešný v spore s podnikateľom pánom A.K., občanom nášho mesta. Svedčí o tom aj ospravedlnenie „Televízie Markíza“, že na základe klamlivých podkladov predložených Ing. Dušanom Šimkom v relácii “Paľba“ táto odvysielala o občanovi mesta Nováky A.K. nepravdivé tvrdenia(!!!). Nemám záujem zverejňovať ,aké z tejto kauzy vyplývajú pre Ing. Dušana Šimku dôsledky.
c) Okresný súd v Prievidzi v kauze „Futbalové ihrisko s umelým trávnikom“ nepotvrdil dôvodnosť vyjadrení Ing. Dušana Šimku, čoby v tom čase primátora mesta Nováky a štatutárneho zástupcu mesta Nováky.
d) Ing. Dušan Šimka neobhájil dostatočne svoje konanie ,čoby štatutár mesta, neobhájil záujmy mesta Nováky a Okresný súd v Prievidzi zaviazal mesto Nováky zaplatiť dodávateľovi prác za ich realizáciu pri výstavbe Futbalového ihriska s umelým trávnikom vysokú fakturačnú sumu cca 140.000,- €. Rozsudok je právoplatný a vykonateľný(!!!).
e) Mesto Nováky, zastúpené štatutárom Ing. Dušanom Šimkom, vtedy primátorom mesta bolo neúspešné tiež v pracovnoprávnych sporoch, napr. v spore o rozviazaní pracovného pomeru na Okresnom súde v Prievidzi, so zamestnankyňou Spoločného obecného úradu v Novákoch, z útvaru školstva. Osobná animozita voči všetkým, čo čosi vedeli, bola u Ing. Dušana Šimku taká osobná, že neuniesol ani ťarchu pracovnoprávnych sporov(!!!) a svojim neúspešným zastupovaním zbytočne frustrovala kvalitnú, vo svojom odbore vzdelanú a kvalifikovanú zamestnankyňu a škodil mestu.
f) Aj istá skupina mladých poslancov bola ním „vyškolená“ ,ako a kedy, a s ktorými občanmi si majú organizovať stretnutia (čo je v rozpore s so základnými povinnosťami poslanca a najmä ústavnými právami občana, s kým a kedy sa môže a nemôže stretávať). Keďže tak poslanci mestského zastupiteľstva v našom meste neurobili, nepýtali si od neho zvolenie, lebo si asi podľa jeho nekompetentného zmýšľania mali (????), na týchto poslancov exprimátor podal trestné oznámenie, na Národnú protikorupčnú jednotku. To len za to, že sa poslanci stretli s občanom, občanmi, ku ktorým mal exprimátor animozitu, vyplývajúci z jeho osobných sporov s občanom nášho mesta. Samozrejme, že ako nedôvodné, bolo exprimátorom postúpené trestné podanie touto inštitúciou odložené. A to sa vôbec nedotýkam jeho sporov rodinných, ktoré neuvádzam, pretože on sa tvári, akoby nikto nič nevedel. Ako vidieť z uvedeného, klamať(!!!), sa nevypláca.
To je záver tejto časti ,nechcem dlhými príspevkami unavovať čitateľov, dovolím si ukončiť tento príspevok s ubezpečením, že ak budem mať ako dôchodca čas a dovolia mi to okolnosti , dovolím si postupne pokračovať vo svojich úvahách. PB
Hodnotenie: 3   1
09:25:34 26.09.2018 [6563] Nevhodný príspevok?
Pekný deň prajem všetkým dobrým ľuďom. Aby sme boli korektní, trochu by som poopravil pána P.B. v ospravedlňovaní bývalého primátora spoluobčanom, raz sa na tejto stránke spoluobčanovi predsa len ospravedlnil, síce na základe rozhodnutia súdu ale predsa. Druhýkrát sa nášmu spoluobčanovi, podnikateľovi z nášho mesta, musela ospravedlniť televízia Markíza a to za odvysielané nepravdivé informácie, ktorých iniciátorom bol náš známy manipulátor.
M.O.
Hodnotenie: 1   0
11:29:18 25.09.2018 [6561] Nevhodný príspevok?
NAKA by malo preverit aj konanie byvaleho primatora mesta Novaky - Ing. Dusana Simku, ako zaobchadzal s verejnymi zdrojmi za 24 rokov svojho uradovania. Pozemky vyhradene na vystavbu minimálne šiestich rodinnych domov, nechal nech mesto vysporiada za peniaze mesta a potom si ich odkupil ako jeden pozemok pre seba.... keby aj nam kazdemu obcanovi mesto zaplati a vysporiada kazdy pozemok o ktory je zaujem.... Hamba Dusanovi za taketo zneuzivania pravomoci verejneho cinitela...

Dušan ktorý nám neustále bez nápravy a dodnes vypúšťa splašky priamo do rieky Nitra nám tu ide kandidovať? Veď to aký človek bez chrbtovej kosti musí byť?
Hodnotenie: 1   0
18:17:13 23.09.2018 [6559] Nevhodný príspevok?
Prečo nemôžem voliť Ing. Dušana Šimku za primátora mesta Nováky? Kto spĺňa zákonné podmienky na to, že môže voliť a byť volený v našom meste a cítil, že čokoľvek zo sľubov v predchádzajúcom období nebolo zrealizované, neboli veci dobre urobené, dotiahnuté do konca, boli zanedbané, či devastované, alebo bezhlavo zlikvidované má ideálnu príležitosť predložiť svoju víziu a po svojom prípadnom zvolení, začať; ju realizovať. Mojou ambíciou je, aby som sa vo svojich príspevkoch, čo najviac priblížil k realite dní minulých, ale i súčasných, ktorými sa dá odôvodniť moja odpoveď na otázku, prečo nemôžem voliť Ing. Dušana Šimku za primátora. V tomto predvolebnom čase, sa občiansky život v našom meste neodlišuje podstatnými znakmi od života občanov v iných obciach, mestách. Aspoň ja ich nevnímam. Nemám totiž také poznatky. Veď, či sa nám to páči , alebo nie, každý si žije vo svojich problémoch, ktoré ho kvária menej, či viac. Kto však má záujem už vie, pretože informácie už presiakli do vedomia občanov nášho mesta a potvrdené sú i mená kandidátov na poslancov a primátora mesta. Niektoré mená sú pre obyvateľov známejšie, iné im veľa nehovoria. Niektorých z nich poznajú, niečo už pre mesto v minulosti urobili, iní sú nepopísaný hárok papiera s doterajším nulovým prínosom pre obyvateľov Novák. Pri všetkej úcte k ostatným obciam a mestám na Slovensku, však rozdiel medzi ostatnými obcami a našim mestom tu je. U obcí v regióne ma to nemrzí, nezaujíma, pretože okrem okresného mesta Prievidza, je volebná kampaň v obciach na okolí vedená na rozdiel od nášho mesta s podstatne, podstatne menším „humbugom“. Na zozname kandidátov na primátora nášho mesta je zapísaný aj Ing. Dušan Šimka, bývalý primátor. Oficiálne je teda potvrdené, že sa snaží o comeback – znovuzískanie moci. Predplatené predvolebné agitačné príspevky, ktoré Ing. Dušanovi Šimkovi zverejnil v niekoľkých vydaniach týždenník - regionálne, reklamné a inzertné periodikum PRIEVIDZSKO zdá sa, že našich spoluobčanov až tak veľmi nezaujali. Myslím si, že dôvod je ten, že ich obsah má nízku odbornú úroveň, bez zachovania štipky politickej kultúry a podľa môjho názoru, majú v istých súvislostiach jeho argumentácie fabulatívny naratív. Rozrušený a bojachtivý kandidát na primátora nášho mesta, Ing. Dušan Šimka, však začal zle. Začal ťať hlava-nehlava aj za podpory (Solženicyn ich volal ortodoxní a Lenin užitoční idioti) užitočných idiotov typu lavida, kade-tade. Je však otázne, či je potrebné takto ťať? Je otázne, či zaťal naozaj vždy do pravého, živého. A tak si kladiem otázku. Ozaj a prečo to robí, ak chce žiť medzi nami i naďalej? Ba chce byť otcom mesta, či získať právo riadiť toto mesto. Hľadajúc odpoveď na niektoré otázky, som sa vrátil k mojim „ úvahám, resp. zamysleniam sa...“, ktoré boli zverejnené i na tejto webovej stránke, pred niekoľkými rokmi späť, zmyslom ktorých bolo vyjadrenie nesúhlasu s konaním a riadením nášho mesta vtedy primátorom Ing. Dušanom Šimkom. Tí, ktorí majú záujem, si isto spomenú, ako nám Ing. Dušan Šimka veľakrát sľuboval, že „zmení vodu na víno“. Ako sa vraj dobre budeme mať, keď to bude Lenon. „Žijem pre naše mesto „ (?!)“.. Presne tak znel názov kampane, s ktorou išiel Ing. Dušan Šimka do volieb v roku 2014. Dnes sa hrdý slogan nedá nijako inak chápať, len ako čistý populizmus, pretože stav, ktorý zanechal v meste po dvadsaťštyriročnom pôsobení na poste primátora nášho mesta, nastavilo rovné zrkadlo aj slepému pohľad, na riadenie nášho mesta v období jeho vlády. A tak s dovolením začnem tým , čo si zaslúži najväčšiu pozornosť od voličov, občanov, začnem jeho vzťahmi k ľuďom a naopak. Prečo? Pretože, ak platí, štát sme my, vari by malo platiť, že mesto sme my, občania a on má len zverené dočasné právo nás zastupovať bez ohľadu na to, či mu niekto dal, alebo nedal vo voľbách hlas. Ďalej tiež preto, že ozaj nie je možné nespomenúť a len tak hodiť na marginálu záujmov ,alebo dokonca zabudnúť na množstvo jeho nezmyselných vstupov do integrity občanov, porušených medziľudských, občianskych a priateľských vzťahov, ktoré zničil bez pokory, neúctivo až dokonca verejným škandalizovaním občanov, bez úcty a vlastnej sebareflexie a to len v záujme rastu jeho vlastnej populistickej, politickej kariéry, v záujme povyšovania jeho píár na os zemegule, okolo ktorej sme sa všetci mali vraj točiť. Jednoducho, mnohým ľuďom bezdôvodne, len z titulu arogantného povýšenectva ubližoval. Nikdy sa nikomu doposiaľ za takéto, jeho absurdné konania, výroky, neospravedlnil. Ako vidieť, jemu nechýbajú vzťahy ( však uvidíme ?!) k týmto ľuďom, nechýbajú mu problémy bežných ľudí a problémy mestských štruktúr, mestských politík. Nezamýšľal som sa veľmi nad tým, že potom prečo, ale asi preto, že je to jednoduché. Nemá spomenuté vzťahy vnútorne v sebe vytvorené kam posunúť, kam pretvoriť, kam pretaviť, vystačí si sám so svojou súčasnou family a pár trolmi. A tak je zjavné, že mu ide len o moc. Jeho doménou bolo a s tým aj zostarne , ponižovanie rodičov pred deťmi a detí pred rodičmi, byť tie deti sú aj dospelí ľudia. Ako vidno z mnohých zverejnených záznamov Jehotelevízie, dehonestoval, ponížil mnoho občanov, desiatky vzťahov a tým aj vstupy do rodín (dobre čítate, desiatky rodín). Nie je nezaujímavé, že počas svojej politickej kariéry, veľmi rýchlo od seba odpudil tých ľudí, ktorí mu v čase porevolučnom pomohli vystúpiť na piadestál moci, a ktorých svojim konaním takto neskonale sklamal. Niektorí z nich dodnes, len nechápavo krútia hlavou. No, nielen tých spoluobčanov, ale aj tých, ktorí sa zapájali do činnosti mestských orgánov, spoločenských organizácií v meste, ktorí mesto reprezentovali vo vysokých štátnych funkciách, alebo na postoch podnikateľov, úspešných manažérov, športovcov, športových oddielov, ba svojich spolupracovníkov, ktorých si sám vyberal, a ktorých sám náležite bez vlastnej pokory, zatracoval. Nevšímal si ľudí, občanov, ktorí sa zaslúžili o život v tomto meste pred jeho nástupom do funkcie primátora. Nechcel a nechce pochopiť, že keby nebolo týchto občanov, nemá na čo naviazať, lebo oni vytvorili Nováky, oni reprezentovali v športoch, ktoré sa rodili v našom meste ozaj za ťažkých podmienok a oni organizovali turnaje, dokonca na európskej úrovni (Vodné pólo). Nedá mi nespomenúť dnešné slová pápeža Františka, ktorými v istej pasáži jeho vystúpenia upozorňoval slovami, „ vážte si svojich predchodcov“. A tak ma zosmutnela spomienka na laxný prístup nášho mesta pri poslednej rozlúčke s dlhoročným predsedom Mestského národného výboru Jankom Gogolom, ktorý v najťažšom období obetoval všetky svoje schopnosti nášmu mestu. Plných dvadsaťpäť rokov viedol naše mestečko. K zanedbávaniu významu SNP, v našom meste sa ešte vrátim. Ing. Dušan Šimka, v čase svoje vlády v našom meste postupne posilňovaním svojej pozície, strácal o týchto ľudí záujem. No, až nadišiel čas, keď i napriek ním sľubovaného a očakávaného zázraku, „zmeniť vodu na víno“, ktorý nikdy nedokázal splniť, ho ľudia, občania-voliči prekukli, odmietli , nedali mu v roku 2014 mandát a prišiel o kreslo primátora nášho mesta. A tak sa pokúša o comeback – znovuzískanie moci. No, to má však vážení spoluobčania už háčik, pretože Ing. Dušan Šimka nemal zabudnúť, že občania, voliči ťažko uveria jeho sľubom, keď už raz k nemu zmenili postoj, v dôsledku ich nespokojnosti so spôsobom (!) napĺňania mandátu, ktorým ho poverili. Voličom takto arogantne, neslušne vedenou predvolebnou kampaňou, neetickou rétorikou len preukazuje, že sa v jeho charakteristických rysoch ,povahových vlastnostiach nič nezmenilo a niet teda dôvodu sa oprávnene domnievať, že si váži a bude do budúcna vážiť slušnosť,občanov,či svoje mesto. Neveria, že bude slušnou formou riadiť naše mesto. A tak by si mal najskôr, po prehratých voľbách v roku 2014 všimnúť i svoje správanie a konanie, ktoré už raz, na štyri roky vyvolalo túto, pre neho frustrujúcu zmenu, nezáujem o jeho služby. Hoci sa ani v súčasnosti s jeho výrokmi, ktoré vypustil do verejného priestoru po stránke obsahovej, morálnej, etickej a politickej, napokon ani po odbornej stránke nestotožňujem, nikomu neukladám za úlohu, s mojim názorom, úvahou, súhlasiť, pretože si uvedomujem , že volebné právo občana je už zadefinované. Vox populi,vox dei“ .Avšak moja mienka a nielen moja i v súčasnosti je taká, že aj hrubé slovo treba vedieť použiť a venovať sa viac pravde, ako osočovaniu a znevažovaniu, či nactiutŕhaniu. Ing. Dušan Šimka svoje slová nikdy nevážil ( najmä voči občanom, voličom, poslancom), nikdy nepoužil adekvátne a prináležiace odôvodnenie bez toho, aby si „ do človeka nekopol“. Ing. Dušan Šimka, neodpovedal vždy odborne, ani korektne, nechcel a nechce brať osobnú zodpovednosť za svoje pochybenia, ku ktorým si občania žiadali od neho vysvetlenie, akú-takú odpoveď. A tak, ak som doposiaľ s Ing. Dušanom Šimkom nesúhlasil, nesúhlasím s ním ani teraz, ani s jeho „pripisovaním si zásluh“(?!), za poukazovanie na činnosť, či nečinnosť súčasných funkcionárov Mestského úradu, hoci v tejto mojej úvahe, je pre tento prípad, ich činnosť pre mňa vedľajšia, pretože je to o práci radnice a na nich je bremeno, aby vyvrátili slová exprimátora alebo vice versa. Ing. Dušana Šimkov rozkazovačný, fabulatívny naratív ,používanie, výhražného až zastrašujúceho spôsobu, či naplnenie hrozieb masovým podaním trestných oznámení na poslancov, občanov, mimochodom, na ktorých sa viacmenej zabával, s posmievačským podtónom, avšak nikdy nedosiahol body z takéhoto konania pre seba len potvrdzujú, že Ing.Dušan Šimka nemá cit nielen pre veľkú politiku, do ktorej sa domáhal dlhé roky neúspešne dostať, o čom svedčí neúspešné členstvo v niekoľkých stranách. No čo je zlé, chýba mu cit, najmä pre komunálnu politiku. A v súčasnosti je odrazu komunálna politika v jeho záujme(?!). Vážení čitatelia, ak budem mať ako dôchodca čas a dovolia mi to okolnosti , dovolím si postupne pokračovať v úvahách. PB
Hodnotenie: 2   1
14:13:34 22.09.2018 [6556] Nevhodný príspevok?
Ale, ale p. Lavida
Dobrý deň,
nesnažím sa reagovať na príspevky pisateľov, zvlášť ak si medzi sebou vymieňajú názory. Beriem to tak, že to je hlavne ich vec a ja si ich príspevky len zo záujmom prečítam.
Váš posledný príspevok p. Lavida ma však zarmútil v jednej veci. Aby som bol konkrétny dovolím si Vás citovať :
" Napr. tu máme celkom logickú otázku prečo terajší p.primátor a p. prednosta tak vehementne presadzujú projekt novej Polikliniky? Aj napriek tomu, že jeho financovanie je povedzme, výrazne nad možnosťami mesta. Počul som reči o tom, že majú niečo prisľúbené"
Práve pre túto poslednú vetu na Vás reagujem. V našom meste a na tom sa iste spolu zhodneme, nie je dobrá atmosféra. Ľudia na veci reagujú podráždene, emočne, mnohokrát bez argumentov, či overených informácií. Sám ďalej píšete, že práve takéto reči z agentúri JPP nahlodávajú zdravé uvažovanie ľudí. Nemám nič proti tomu, ak sa takéto, povedzme klebety hovoria pri pive, či káve. Ak však takéto niečo zavesíme napr. na túto stránku, tak to môže zneistiť a nahlodať uvažovanie množstva ľudí. Ak Vám išlo o toto, tak sa Vám to perfektne podarilo.
Samozrejme keby som bol ja p. Danišom, resp.primátorom mesta vedzte, že tvrdo zareagujem. Lenže. Lenže ja nie som ani p. Daniš, ani primátor.
Za chvíľu sú tu komunálne voľby a ja by som bol veľmi rád, keby sme my čo píšeme na tieto stránky, neprenášali svoje emócie, pojmy a dojmy na spoluobčanov Novák. Skôr keby sme emócie a vášen tlmili a naše príspevky by nútili ľudí, zdravo sa nad nimi zamyslieť. Emócie a vášeň patria určite viac k láske, ako v rozhodovaní sa o tom, komu zveríme naše mesto na ďalšie obdobie.
Pokiaľ sa jedná priamo o Vás p.Lavida, podporujem Vaše myšlienky v otázke rozvoja turistického ruchu a tým aj propagácii Novák. Nie som v tejto oblasti doma, takže neviem poradiť, ale podľa vašich myšlienok si myslím, že by ste vedeli, ako nato. Bol by som naozaj rád, keby ďaľšie zastupiteľstvo spolu s primátorom a vedením mesta, niektoré Vaše myšlienky aj realizovalo. Vedzte však, že do rozhádaného mesta, mesta plného nenávisti a osočovania, Vám nikto nepríde.

S úctou
Ľubo Dzurák
Hodnotenie: 3   0
17:41:01 20.09.2018 [6555] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Lavida, keď „ Alea iacta est“ a Juliusa Caesara, či rieky Rubikon nikde, počkáme si. Načo sa trápiť.PB
Hodnotenie: 0   0
00:05:13 20.09.2018 [6553] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Tak pekne po poriadku. Pokiaľ sa týka Elona Muska, resp. jeho výroku len diletant si dokáže myslieť, že na Internete vygúgli všetko. Ja mám však inú a to pre mňa už od mojich desiatich rokov svojho života záľubu. V tom čase som dostal zvolenie od mojich rodičov zapísať sa do tzv. Hviezdoslavovej knižnice a odtiaľ som si kupoval knihy, ktoré mám doposiaľ v obývačke môjho bytu, teda doma v knižnici. Je ich okolo štyridsať a všetky som prečítal. Som dlhoročný odberateľ kníh z vydavateľstva Martinus (overte si to). Kupujem si knihy v kníhkupectve Panha rhei. Je skvelé. Teda nie Googlu, lavida, ale „Za všetko, čo je vo mne dobré, vďačím knihe.“ To už veľmi dávno vďačil za svoje vedomosti knihám Maxim Gorkij. Vaša arogancia je neskutočná. Zloba, nenávisť a absurdity vytláčané z vašej hlavy, len tak z vás sršia. Tie vedecké kecy okolo Elona Muska, si nechajte pre seba. Ja sa plnenia jeho vízií pravdepodobne nedožijem a už i preto mi nechýbajú vaše prihlúplé vygúglené frázy. To je po prvé. No, a aby som pokračoval s dovolením švejkovsky. Tak nám ho ... idú voľby, diletanti pokračujú a karavána ide ďalej, nechcem sa psov dotknúť, nezaslúžia si to. Vy lavida sa však už konečne vypsite z tých vašich fantasmagórií. Lavida, z každej Vašej sentencie vyplýva to isté, opakovane dookola Ja o voze , vy o koze. Naši politici a aj novinári označujú v poslednom období najmä vo svojich blogoch na SME , isté politické osobnosti, rádovo však aj obyčajných ľudí výrazom „užitočný idiot“ . Lavida, ja som nereagoval na váš príspevok, ja som sa neodvolával na váš príspevok, ja som reagoval na príspevok Ľubomíra a prirodzene na zvláštnu atmosféru v meste, ktorú koniec koncov sám potvrdzujete, že nie je dobrá. Za atmosféru v meste môžu iní ľudia ako ja a vy to dobre viete.Vy mi písať nezakážete, na to ste malý pán, aj keby to bol niekto z vašich donorov. To vás však neoprávňuje ,takto si na mňa dupnúť. Lavida, ak chcete získať informácie – zoznam kandidátov na poslancov, či primátora a doposiaľ ho nemáte k dispozícii a chcete ich získať, aby ste niekomu poslúžili ako ..., nech sa páči. Čo ja s tým. K tejto vašej úvahe o kandidátoch na primátora, ktoré sa dotýkajú mojej rodiny sa vo svojich príspevkoch ešte vrátim. Lavida, obsah vášho príspevku naznačuje stále tie isté tendencie, že si nechcete uvedomiť , že i v tejto chvíli váš príspevok nemá tak, ako aj inokedy, kauzalitu, nemá logiku, zmysel a vôbec neurčuje žiadnu koncepciu, osočujete, ohovárate. To po druhé . A teraz k tomu najvážnejšiemu problému . Ak sa lavida domnievate, že vo vašom príspevku, v ktorom ste zverejnili isté fragmenty osobnej sťažnosti podanej M.Š.na moju osobu na Slovenskú advokátsku komoru, vy ako tretia, sťažnosťou nedotknutá osoba , že to nie je bezdôvodným zásahom z vašej strany do integrity mojej osoby, ste na omyle. Ide o zverejnenie osobnej pošty, ktorú vám sťažovateľ poskytol , a ktorá nebola určená vám. A ja už nie som člen advokátskej komory. To po tretie. Nuž, aby som pokračoval, veľmi ste na omyle, ak si myslíte, že som nejaký ufňukanec. Nevyplakávam a ani nemám dôvod, najmä nie kvôli vám. Len opakovane podčiarkujem to, čo vyriekol primátor Nového mesta nad Váhom o tom, čo pomohlo udržať mesto a jeho rozpočet v stave, aby sa za rok 2017 umiestnilo ako najlepšie mesto na Slovensku a najlepšími výsledkami. Diletantizmus z vás len srší. Nerozumiete mestu, jeho hospodáreniu, nerozumiete vzťahom medzi ľuďmi a ich potrebám. Ste obyčajný amatér mysliac si, že ste verbálne nadupaný . Možno, vygúglenými frázami. Ste nekorektný už i preto, že tlačíte kaleráby o primátorch hoci v mojom príspevku som pokračoval v téme o práci poslancov ,nadväzujúc tak na príspevok Ľubomíra a primátora som sa vicmenej len veľmi okrajovo, myslím, že len v jednej vete dotkol. Stále sa snažíte o diletantské vyťažovanie informácií, hoci viete, že ja vám ich neodovzdám, neposkytnem. Už vám to istý čas vytkol Vladimír. Háčik ,rybička.Lavida,nie som rybička. To vari som sa nepomýlil , po štvrté a na záver, po piate. Pokiaľ sa však týka zariadení pre plávanie a vodné pólo lavida, nechajte si tie vaše kydy o zmene spoločenských pomerov pre seba. Trvám na svojom tvrdení, že pokiaľ sa týka Mestskej krytej plavárne v Novákoch išlo o flagrantné zanedbanie starostlivosti o mestský majetok. Kto zodpovedal (v tom čase, keď toto zariadenie bolo v užívaní občanmi mesta len pár rokov od roku 1988, cca +,- 10 rokov), keď sa Mestská krytá plaváreň vypustila zo záujmu starostlivosti o ňu za zverený mu majetok mesta a kto sa mal starať o mestský majetok- Mestskú krytú plaváreň a etc. so starostlivosťou riadneho hospodára a nestaral sa takýmto spôsobom oň, si načítajte v príslušnom zákone. PB
Hodnotenie: 1   1
10:06:52 19.09.2018 [6552] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň.Preňúral som weby odhora až dolu,ale taký výrok Elona Muska som nikde nenašiel.Našiel som len toľko,že bolo o Muskovi povedané.: “Buďte ako Elon Musk,mýľte sa vo svojom optimizme.“
Ale to nie je vôbec podstatné,dokonca nie je podstatná ani možná viacvýznamovosť vyplývajúca z morfológie logického výkladu takto usporiadaného výroku.Tú “najlogickejšiu variáciu”významu tej myšlienke udeľuje až prečítanie ostatného textu.
Po analýze prečítaného mi najviac vyvstala v mysli myšlienka /otázka/,že kto to tu vlastne “vyplakáva” nad súčasným stavom vzťahov na radnici.
Odpoveď je naporúdzi.Je to presne ten ,kto sa nemalou mierou svojej aktivity a prezentáciou svojich názorov pričinil ,že ten stav je taký aký je.Rozhodne si ale nemyslím,že to všetko je len jeho zásluha.S určitosťou sa dá tvrdiť,že na tomto nie dobrom stave sa svojím dielom zodpovednosti podieľame všetci.Všetci občania mesta,ktorí tu žijeme bez výnimky a nie len tí,čo prejavujú akú takú zvýšenú mieru záujmu o veci verejné a ktorým leží osud mesta vyššie od bodu,kde stráca chrbát svoje poctivé meno.
Aby som nebol pri svojej rádoby laickej analýze,hodnotení a objasnení príčin súčasného nedobrého stavu medziľudských vzťahov prejavujúcich sa v politickej kultúre aktérov príliš prešpekulovaný,tak budem stručný.
Pre naše mesto,takisto ako pre všetky ostatné obce platí, že “ryba smrdí od hlavy”.
Tak to bolo vždy.Pokiaľ si občan zvolil do čela hlavu pomazanú,tak sa darilo.Darilosa preto, lebo na čele boli prítomné tie potrebné schopnosti a danosti.V prípade primátora,lebo o ňom je reč, mesta musia byť v tom správnom pomere prítomné komunikačné schopnosti,spolu so schopnosťami manažérskymi,ekonomickými a ľudskými-charakterovými.
Len samotná chuť urobiť niečo pre svoju komunitu nie je pre dosahovanie dobrých výsledkov postačujúca.
Z toho vyplýva,že zúžiť zodpovednosť za situáciu v meste len na “niektorých poslancov”by bolo veľmi povrchným hodnotením “skutkovej podstaty” problému.
Autor príspevku sa sťažuje,že poslanci furt nechápu kam miznú peniaze.Podľa toho,ako sa dá chápať význam v texte použitých slov,peniaze miznú vo firmách,ktoré boli predtým v rukách mesta a teraz sú v súkromných.Okrem tohto jediného prípadu miznutia mestských peňazí nespomína autor žiaden iný.Logicky z toho vychádza,že nápravou /zmenou/tohto súčasného stavu by už malo byť všetko OK a peňazí by malo byť dosť.
Ak by sme teoreticky prijali tento logický konštrukt za reálny,je potom možné si položiť aj takú otázku,že prečo už k náprave dávno nedošlo?Vari zodpovední na radnici toto nevidia? Všimol si niekto z občanov,žeby niekto z vedenia mesta si posťažoval verejne na takýto problém a avizoval spôsob jeho riešenia? Zaregistroval niekto z občanov,žeby trebárs p.P.B. doterajší viceprimátor a kandidát na primátora v nadchádzajúcich novembrových voľbách apeloval za vyriešenie takéhoto problému?
Ak je totiž pravda,že tieto príspevky pod menom Peter Bošiak píše mladý p.B.poslanec a viceprimátor,tak tu logicky pre občana vzniká v súvislosti s problémom miznutia peňazí určité dilema a teda požiadavka odpovedí na tieto otázky.
Pochopiteľne ,že nemôžu ostať nepovšimnuté aj odpovede na otázky kto teda vlastne píše príspevky na túto stránku pod nickom Peter Bošiak? Podľa vyjadrenia a zistení advokátskej komory sa šetrením preukázalo,že pod takýmto nickom prispieva na túto stránku mladý p.B.Tu je myslím potrebné upozorniť,že táto informácia je listinne podložená a teda sa nejedná o žiadnu fabuláciu.Lenže poznatky občanov sú ako sa hovorí diametrálne odlišné a čo sa mňa osobne týka,tak som ochotný odprisahať,že tieto príspevky nepíše mladý p.B.,ale práve jeho pán otec.Teda je tu ďalšia logická otázka.Kto a aké informácie udával pri tomto šetrení? Aby som nemohol byť obvinený z netransparentnosti,len dodám,že dôkazy mnou uvedených informácií na požiadanie poskytnem.

Po roku 1989 prebehli v spoločnosti zmeny,ktoré viedli ku riadeniu ekonomiky na princípoch trhového mechanizmu a ktoré v podstate vylučujú existenciu akéhokoľvek subjektu ,pokiaľ si na svoju činnosť nevytvorí podmienky,aby sa mohol na existujúcom trhu etablovať.V týchto okolnostiach je potrebné hľadať príčiny problémov s plávaním v Novákoch.Skrátka nie je možné prevádzkovať zariadenia,ktoré produkujú ekonomickú stratu.Vyplakávať nad tým je zbytočným mrhaním energie.

Pokiaľ prijmeme za filozoficky správny názor,že je aj sohľadom na budúcnosť komunity potrebné riešiť “zásadné životné otázky mesta”,tak sa javí ako akútny problém vývoj spojený s riešením otázok okolo útlmu ťažby uhlia v HBP a výroby el.energie a tepla v ENO.
Riešenie problémov s týmto spojených v súčasnosti rezonuje v spoločnosti a každý dobrý nápad ktorý by priniesol realizovateľnú víziu možných riešení problému je dychtivo očakávaný.
Na pozadí vyššie uvedeného očakávam v bížiacich sa komunálnych voľbách kandidatúru človeka ,ktorý predstaví ucelenú víziu budúcnosti v ráde desiatky rokov a z toho vyplývajúcu konkrétnu koncepciu rozvoja pre najbližšie volebné obdobie aj s ohľadom na vyššie spomenuté okolnosti.
Osobne budem preferovať kandidáta,ktorý sa vo svojej práci zameria na podporu podnikania v oblasti cestovného ruchu priamo v našom meste a ktorý predstaví svoje konkrétne návrhy,ktorými by chcel také zámery dosiahnuť s cieľom ponúknuť turistickej verejnosti celú škálu lákadiel ,ktoré by dokázali turistickú verejnosť pritiahnuť svojou atraktivitou a ktoré by dokázali z ekonomického výnosu saturovať mestský rozpočet pre ďalší rozvoj a napĺňanie ostatných potrieb mesta.
Ale to len tak na okraj,veď voľby sú až začiatkom novembra,takže nie je kam sa ponáhľať a je to vidieť aj z toho,že žiadneho kandidáta na primátora,alebo poslanca nie je vidieť.Dokonca počúvam hlášky,že ani žiadne predstavenie sa kandidátov v telke sa nechystá,takže je zrejme všetko v poho.Občan je tichučko,tak to má byť,tak je to dobré.Oj kdeže sú tie slávne časy spred minulých volieb,keď sa to tu hemžilo ťažkaniami na zlé hospodárenie s mestským majetkom,vynášali sa na svetlo všetky tie ťažké hriechy a viny.
Dnes je tu všetko v poho,nikto si neťažká,hoci sa stav zjavne nijako nezlepšil a k náprave nedošlo.Pravdepodobné vysvetlenie tohto zvláštneho javu by snáď mohlo vystihovať populárne lidové řčení : “ Keď sa vypsíme,aj z nás budú ľudia”.
Moment! Teraz mi došlo! To čo tu vypisuješ za nudné pseudointelektuálske kydiny!
Prečo to nenapíšeš ako normálny človek po ľudsky.
Tak teda po ľudsky.Som do budúcnosti optimista,lebo viem,že život pôjde ďalej,tak,ako šiel doteraz aj napriek našim pochybeniam a niektorým zlým rozhodnutiam,čo nás pribrzdili v rozvoji,ale to nie je žiadna tragédia,taký modus vivendi sa s ľudstvom ťahá už od počiatku a stále sme tu a žijeme si relatívne na úrovni a v skutočnosti ako tie príslovečné paťátka v žite.
Hodnotenie: 1   0
20:37:45 16.09.2018 [6550] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Neviem ako a z ktorého konca začať. Také nešťastné oppidum, ako sa v latinčine povie mestu, len ťažko nájdete v blízkom regióne . Myslím tým Nováky, teda mesto, v ktorom žijem už takmer sedemdesiat rokov. A tak mi dovoľte pomôcť si výrokom Elona Muska „ Mýľte sa vo svojom optimizme“ . Je možné, že sa i to budem musieť naučiť. Ale, čo ja, veď tu nejde o mňa, v mojom veku môžem na to, ako sa povie, hodiť kladu, ale tu ide o mladších a o naše deti, vnúčatá. Preto dôvodom takýchto myšlienok je dezilúzia zo stavu, kam až dospela celá naša, novácka spoločnosť. Praktiky z parlamentnej politiky, sa už veľmi dlho aj v našom meste , najmä za posledných dvadsať rokov žiaľ, prenášajú aj do politiky nášho mesta, do politiky tej komunálnej. Chcel som vždy uveriť, že samospráva v našom meste sa bude od „veľkej“ politiky odlišovať, pretože tu, sa riešia naozajstné problémy našich, miestnych ľudí (Tak som si to viackrát vypočul z úst porevolučných vodcov etablovaných v našej samospráve). V tomto mestečku sa udejú každodenné starosti i radosti, ktoré akosi napĺňajú život jednotlivca i celých rodín tu žijúcich. Ak sa musím učiť podľa Elona Muska, mýliť sa vo svojom optimizme, musím konštatovať, že dnes už ani v komunálnej politike nejde o hľadanie riešení, budovanie či starostlivosť, nejde o občana a jeho záujmy. Predovšetkým ide o záujmy politikov, skupín, alebo jednoducho egá, či one mann. Podľa môjho názoru je to na škodu veci, pretože to nie sú mechanizmy na to, aby mesto prosperovalo, aby sa rozvíjalo, a aby skvalitňovalo život svojich obyvateľov. Často sme poukazovali na to, že takýmto vedením mesta sa profesionalita, úcta a rešpekt, pokora a schopnosť dialógu dostávajú do tieňa populizmu, krikľúnstva, veľkohubých sľubov bez reálnych riešení, deštrukcie a vzájomného politického boja amorálneho, bez úcty voči sebe, veď tu budú i naďalej spolu znášať svoje životné osudy. Veď tak aj bolo. Často sme poukazovali na to, a to píšem na margo práce niektorých poslancov nášho mestského zastupiteľstva, že v situácii, keď ide o výsledok, ktorý by mal byť v prípade samosprávy citeľný a viditeľný, najmä pre prospech obyvateľov, prehodili niektorí poslanci , verím, že ako pre nich tak aj pre mňa z nepochopiteľných dôvodov výhybku a dali najavo v prípade prevahy v hlasovaní len to , že kto má väčšie a silnejšie ramená, kto väčšmi brojí voči radnici, alebo kto viac kritizuje. Ale v konečnom dôsledku, ako sa vraví, „skutek , utek“. Takto sa dá reálne pracovať na poste šéfa radnice. Totižto, títo niektorí popletení poslanci, konštruktívne riešenia nehľadali a ak áno, tak sa hľadali veľmi ťažko. A tak, nie že by sa povedalo, čo sa mi nepáči a s čím nesúhlasím, ale skritizovať všetko, čo predloží primátor to bola hlavná povinnosť niektorých poslancov toho volebného obdobia. To, že nedávali na stôl vlastné riešenia, vlastné projekty, že nedávali návrhy, ktoré majú hlavu, pätu, podporu väčšiny, finančné krytie a v neposlednom rade udržateľnosť , to im nevadilo, nehanbia sa za to a ako píše prispievateľ Ľubomír vraj ešte chcú kandidovať. A to už ani nehovorím o riešeniach, ktoré v sebe nesú víziu, viacerých volebných období a presahujú hranice volebného obvodu, toho ktorého poslanca. Napríklad plavecké bazény. Ako ľahko sme ohrdli Mestskú plaváreň a starostlivosť o ňu sme pustili k vode, keď sa rozhodlo, že sa postaví nový plavecký bazén. Všetci v tom čase na radnici sa dívali do spätného zrkadla, ako stráca svoj význam ,majetok mesta – Krytá plaváreň a pozerali pred seba ako rastie Národné vodnopólové centrum v majetku cudzieho vlastníka ,s nezaistenou jeho budúcou existenciou. A sme v situácii, do ktorej by sa nemal dobrý hospodár (vizionár),dobre sa starajúci o svoj vlastný majetok dostať . Teda, tak nám treba. Žiaľ, mnohí z nich sa radšej sústredili na, pre mňa nepochopiteľné politické body tu a teraz, ako na zásadné otázky života mesta, jeho rozvoja a pritakávaniu fabulatívnym naratívam, niektorých ich voličov. Dnes som si vypočul v správach STVR, postavenie miest s najlepším výsledkami hospodárenia za rok 2017. Aby som nebol opäť nekriticky označený za demagóga uvediem , že takmer hneď v úvode primátor Nového mesta nad Váhom, potvrdil, že veľký podiel na šetrení s finančnými prostriedkami mesta bolo ponechanie si mestských organizácií,t.j. Technických služieb a Mestského bytového podniku v svojej réžii. A to ja tvrdím od samého začiatku, ako som začal písať na túto stránku. A poslanci furt nechápu, kde miznú peniaze. Vôbec nemám v úmysle všetkých hádzať do jedného vreca. To v žiadnom prípade, ale faktom ostáva, že výsledok je taký, aký je. A mám za to, že to nie je všetko. Neustály proces a zvyšovanie kompetencií na samosprávu, prenos nových kompetencií bez financií, zhadzovanie problémov na hlavu radnice, neviem ako pokračuje reforma verejnej správy – aj to sú signály, ktoré len ťažko dávajú dôvod k úsmevu a môjmu dôvodu mýliť sa vo svojom optimizme. PB
Hodnotenie: 1   0
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
<<< späť na zoznam tém
Meno:
Heslo:
Budú sa preverovať výsledky volieb: Neúspešní kandidáti žiadajú o prepočítanie hlasov
NOVÁKY - Jeden z neúspešných kandidátov na primátora Novák v novembrových voľbách do orgánov samosprávy obcí požiadal Ústavný súd (ÚS) SR o prepočítanie hlasov. Podanie odôvodnil tesným rozdielom hlasov voličov medzi ním a zvoleným kandidátom.
zobraziť podrobnosti »
28.11.2018
Hlasuj za ZŠ Nováky a vyhraj
V hre sú 3x plne vybavené počítačové učebne s interaktívnou tabuľou v hodnote 21 000 € pre tvoju školu a viac ako 120 vecných cien pre teba, hlasovanie prebieha do 31.12.2018
zobraziť podrobnosti »
22.11.2018
Mestské zastupiteľstvo zo dňa 29. októbra 2018
Video-záznam.
zobraziť podrobnosti »
04.11.2018
Komunálne volby 2018 - kandidáti
Zoznam kandidátov.
zobraziť podrobnosti »
09.10.2018
Novácke noviny 2018
Vyšlo nové číslo Nováckych novín - prečítajte si ich online.
zobraziť podrobnosti »
24.09.2018
Mail:
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa.