Online 4 ľudia. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
1110 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
21:24:34 25.11.2017 [6243] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň.Pozrel som si na youtube záznam príhovoru súčasného Primátora mesta.Vyjadril v ňom svoj kritický názor na aktuálne dianie v meste.V priebehu sledovania záznamu som mal silný pocit de javu ,ako keby som sa pozeral na vystúpenia bývalého Primátora v predvolebnom čase,keď sa vyjadroval takisto kriticky ku práci skupiny poslancov.
Opäť sa opakuje stav ,kedy sú občania a aj poslanci označovaní za tých ktorí zámerne škodia mestu len preto ,lebo sa nestotožňujú s niektorými stanoviskami,či rozhodnutiami súčasného vedenia mesta.
Paradoxné na tomto prístupe je,že jedným dychom sa volá po koordinovanej spolupráci.IMHO toto sa jednoducho vylučuje.
Ak má niekto leví podiel na súčasnej situácii,tak je to práve pán Primátor,ktorý podľa môjho názoru urobil pár základných politických chýb.
Prvou chybou bolo,že sa dlhodobo nevyjadroval ku kritickým vystúpeniam občanov na zasadnutiach MZ,neinformoval rázne a vehementne občanov o svojich postojoch a názoroch ku týmto vystúpeniam.Neobhajoval priebežne svoje názory a konanie.Nevyvracal faktami kritické názory a niektoré podozrenia občanov.Vo svojom vystúpení na youtube sa vyjadril prečo tak nekonal a ja to z pohľadu občana vnímam ako jeho chybu v prístupe.Mal sa vyjadrovať,mal hájiť svoje postoje,mal vysvetľovať,mal sa váhou svojho vplyvu politického a občianskeho zasadiť ,aby neboli zmazávané kritické príspevky občanov aj na stránkach internetových médií.Skrátka mal sa zasadiť o plnú informovanosť občianskej verejnosti o dianí v meste,lebo len takým spôsobom sa dá viesť plnohodnotná komunikácia vedúca k zmysluplným riešeniam problémov mesta.
Ako druhú chybu v práci súčasného p.Primátora vidím slabú spoluprácu na trajektórii mesto-poslanci.Sťažovať sa na prístup poslancov znamená priznať vlastnú slabú zainteresovanosť a snahu na fungovaní tejto spolupráce/tento aspekt bol mimochodom aj jedným z mojich kritických hodnotení práce bývalého Primátora./
Dá sa na túto oblasť vzťahov v meste pozrieť aj z pohľadu komparácie s vrcholovou politikou,kedy sú delegovaní zástupcovia občanov na vrcholných pozíciách riadenia spoločnosti denno denne konfrontovaní s názormi občanov reprezentovanými slobodnými médiami a musia svoje rozhodnutia chtiac nechtiac tvrdo verejne obhajovať.
Ak vyslovujem z pohľadu občana tieto kritické pripomienky ku práci a dianiu vo vedení našeho mesta,neznamená to,že nevnímam aj prejavy dobrej snahy ,ale chcem len IMHO poukázať na niektoré aspekty v ktorých sa určite dá čo-to zlepšovať.Jeden tip by som videl vo využití mestskej televízie.Bývalý Primátor hojnejšie využíval túto možnosť na to ,aby informoval občanov o dianí v meste a svojich pohľadoch na toto dianie.Tak asi nič nebráni súčasnému vedeniu mesta využiť túto možnosť v oveľa lepšom informovaní občianskej verejnosti.Taktiež je tu možnosť vo väčšej miere využiť mestský rozhlas. V čase predvolebnom mali občania možnosť získať informácie aj s Nováckeho občasníka.V tomto období sa kdesi vytratil.Prečo?Nevedno.Hodnotenie: 1   0
19:34:56 25.11.2017 [6242] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Sklamanie sa skladá možno z dvoch prvkov, ktorým je očakávanie a sklamanie. A tak, ako som už uviedol vo svojom príspevku č. 6240, že s tvrdeniami vo vystúpení Jožka Gombarčíka na novembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva som nie vždy súhlasil s výrokmi, dovolím si uviesť aj dôvody svojho nesúhlasu. Očakával som, ako som v úvode napísal, že on, ako občan, s množstvom bohatých skúseností z podnikateľského prostredia, prispeje svojim vystúpením k problematike konštruktívne ,vecne a v súlade s istou etikou, kriticky sa zamerať na činnosť v meste, alebo na ne - činnosť zamestnancov radnice, ktorí mu podľa jeho vyjadrenia spôsobujú problémy. Bol som sklamaný. Po toľkých príkladoch z politického života, ktoré nám predostreli celoštátne médiá, po kauze peniaze v igelitkách, anonymoch nájdených po príchode do práce na pracovnom stole, sa mi jeho tančeky v sebaľutovaní sa ,ako mu nikto ako podnikateľovi z radnice nevychádza v ústrety v podnikaní a aký anonym mu bol doručený, je na jeho skúsenosti a vek, nech mi je odpustené trápnou hrou. Aby som svoje sklamanie dal do nejakých súvislostí, tak si to porovnajme. Bývalá vedúca oddelenia, ktorá vykonávala stavebný dozor na stavbe rodinného domu(ďalej len RD) exprimátora odignorovala pri kolaudácii jeho RD závažnú procesnoprávnu podmienku podľa stavebného zákona, ktorou je, že ak nie sú vyvedené splaškové vody z novostavby RD do kanalizácie zavedenej do Čističky odpadových vôd, nazvime ju mestská, alebo do žumpy vybudovanej ako príslušenstvo RD, alebo do ČOV, vo vlastníctve stavebníka, nesmie byť v prípade podanej žiadosti stavebníkom o kolaudáciu RD, tento rodinný dom skolaudovaný. Rodinný dom exprimátora i napriek tomu, že nemá vybudovanú žumpu, svoju ČOV, neexistuje vybudovaná kanalizácia na odvedenie splaškových vôd do ČOV-ky ,úradníčky stavebného úradu rodinný dom exprimátora a nielen jeho ,ale aj rodinný dom exviceprimátorky, ktorá susedí s exprimátorom skolaudovali. Je známe, pretože to potvrdzujú skúsenosti i moje osobné, úradníčky Spoločného obecného stavebného úradu, ktorého predstaviteľom bol v čase kolaudácie práve spomenutý exprimátor, vystupovali v mnohých prípadoch voči jednoduchým stavebníkom viac ako opresívne, v tomto prípade s praxou submisivity nezaváhali. Odôvodnili to tým, že nemali poznatky o tom, že kanalizácia do ktorej sú vyvedené splašky z predmetných novopostavených rodinných domov nevyhovuje , že je neprípustná, najmä preto, že kanalizácia ústi a odvádza povrchové vody z miestnej komunikácie do Lelovského potoka, ktorý krátkym potrubím ústí do rieky Nitry. K tomu sa nedá čo viac komentovať .Navyše títo dvaja ľudkovia bez sebakritiky, bez snahy veci napraviť bez sebareflexie radia radnici a poslancom mestského zastupiteľstva ako najväčší odborníci a znalci pomerov v stavebnej legislatíve a stavebníctve. Aké sú dôveryhodné ich odborné rady a kritika zvážte sami. A v prípade, o ktorom píšem sa mi nedá uveriť, že by vedúca oddelenia spomínaná Jožkom Gombarčíkom prekročila rámec zákona. Je to nemožné. Tvrdenia môjho spoluobčana, hoci som presvedčený, že ani samotní páni poslanci, aspoň niektorí, nemali ani páru, o čo mu ide, žiaľ sú pre mňa sklamaním a tak sa dá len konštatovať, že keby sa sklamania dali z Novák exportovať , možno by sme sa zaradili medzi špičku, parafrázujúc nášho istého občana , možno aj svetovú .PB
Hodnotenie: 1   0
13:10:51 25.11.2017 [6241] Nevhodný príspevok?
K môjmu príspevku č.6239
Doteraz v mojom živote a mám už sedemdesiatdva preč, som nenapísal žiadny anonym. Nikdy som sa nehanbil a ani nebál, pod svoj výtvor podpísať.
Rozmýšľam a stále nemôžem na nič prísť, prečo by som ja mal písať nejaké anonymné udanie na občana J. Gombarčíka. Že sa on rozhodol anonym verejne prezentovať tým spôsobom, ako to urobil, je jeho problém a v mojich očiach tým nevyrástol. (Viď videozáznam z rokovania MsZ dňa 13.novembra 2017.) Pravdu povediac, o jeho podnikateľských aktivitách neviem vôbec nič a ani ma nezaujímajú. Ja som doteraz ani nevedel, že v našom meste existuje firma Carcoustic, čosi som sa o nej dočítal nedávno na stránke „naša Prievidza.“
Dôrazne však protestujem proti zaťahovaniu mojej dcéry do jeho konšpirácii. Spolu s manželkou sme svoje deti vychovali tak, aby žili v pravde a ctili pravdu. Pokiaľ moja dcéra sa vo svojej práci riadi platnou legislatívou a nepodľahne rôznym tlakom na jej obchádzanie, alebo porušovanie, som na ňu hrdý.
Ja som vo svojom profesionálnom, ale i osobnom živote vždy tvrdil, že najlepšia cesta je rovná cesta.
V.Richter

Hodnotenie: 1   0
12:11:32 25.11.2017 [6240] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Ozaj, vlastne prečo len mesto? Nechcem sa dotknúť podnikateľských subjektov, ale prečo len mesto opakovane, akosi veľmi osamelo pristúpilo k vytvoreniu vianočnej atmosféry v našom meste? Po prezretí si záznamu z posledného zasadnutia mestského zastupiteľstva sa viac ako inokedy natíska otázka, prečo sa zanedbali vzťahy s podnikateľmi ako osobami fyzickými, tak aj právnickými osobami, ktoré majú na území nášho mesta zavedené podnikateľské aktivity a kto v skutočnosti za túto skutočnosť zodpovedá. Hoci som nie vždy súhlasil s výrokmi v úvode mestského zastupiteľstva vystúpivšieho pána Jožka Gombarčíka, predsa má pravdu vo svojom tvrdení, že mesto postráda možno niekoľko desaťročí kontakt s podnikateľskými subjektami vykonávajúcimi podnikateľskú činnosť na území nášho mesta a ním kriticky poukazované na zaťažujúce pre podnikateľov až neúmerné zvýšenie daní pre podnikateľské subjekty sa mohlo nahradiť inou formou , užšou spoluprácou s mestom a bezplatnou pomocou podnikateľských subjektov sústredených na území mesta. Neskrývam sklamanie, že sme na toto zlyhanie zo strany bývalého primátora viac neupozorňovali, alebo len málo, keďže jemu postačovalo, aby podnikatelia prispeli na tomboly pri organizovaní mestských plesov a „kultúry“ v meste ako pr zvýšenie jeho PR, keďže ich osobne výhercom v tej ktorej tombole odovzdával. A tak je to opakovane o istej, rokmi z titulu nespolupráce zanedbanej interakcii s podnikateľskou činnosťou, ktorá sa po založení Rady riaditeľov neudržala, ba je dosť pravdepodobné, že zanikla. Mám však za to, že ešte nie je pozde a tak je možno dôležité, požiadať podnikateľov o stretnutie a osloviť ich v záujme mesta, napr v tejto vianočnej dobe o isté aktivity tak, aby „Vianočnú atmosféru v meste nevytváralo len osamotené mesto. Práve naopak, treba sa snažiť o čo najširšiu spoluprácu s tými, ktorí a nielen v centre mesta podnikajú. Podnikatelia s prevádzkami v jednotlivých častiach mesta, nevynímajúc okrajové časti mesta, by mohli po požiadavke mesta upraviť, skultúrniť priestory vonkajšie i vnútorné a vytvoriť vianočnú výzdobu pred svojimi prevádzkami, či vytvoriť zvýšené aktivity podpory predaja vo svojich prevádzkach, alebo možno sa dohodnúť na predĺžení prevádzkovej doby v pracovných dňoch, napr. do 19. hodiny. Nepochybne je na mieste, ak sa založí spolupráca so základnou a Združenou strednou školou, Základnou umeleckou školou, ktorých žiaci by vyzdobili vhodné buď podľa vlastnej predstavy alebo s mestom dohodnuté plochy, ozdobili vianočné stromčeky, zakúpené možno v réžii niektorých podnikateľov, či napr. výkladné skrine predajní. Podnikatelia by mohli viacej participovať na financovaní a podpore kultúrneho života na námestí počas Vianoc, zatraktívniť verejné priestranstvo na námestí a tým možno podnietiť impulz pre postupné oživovanie života v centre mesta. Mesto by na oplátku mohlo podnikateľom predostrieť ponuky spojené s možnosťou umiestnenia reklamy v televíznych vysielaniach mestskej televízie a pod. To všetko chce samozrejme osobné stretnutia ,ako nám už mnohokrát ukázala prax , alebo vzájomnú komunikáciu, pretože pre vzájomnú komunikáciu sú osobné stretnutia nevyhnutné a mestu nič nebráni, aby ich zorganizovalo a obnovilo vzťah podnikateľov k mestu na požadovanú úroveň, primeranú k potrebám mesta. PB
Hodnotenie: 2   0
18:33:16 24.11.2017 [6239] Nevhodný príspevok?
Človek je v podstate dobrý.
Možno to nie je celkom presne parafrázovaný výrok sv. Františka z Assisy, všimol som si ho vo filme o menovanom svätcovi, ktorý založil svetoznámu františkánsku rehoľu. Akosi nevdojak mi zišiel na myseľ po prezretí si záznamu z rokovania MsZ dňa 13. novembra 2017 na YouTube. Pre mňa bolo obzvlášť zaujímavé vystúpenie občana J.Gombarčíka hneď v úvode. Pochopil som, čo chcel „básnik“ povedať. No obávam sa, že len veľmi naivný človek by mohol jeho konšpirácii aj uveriť. Napriek tomu sa prikláňam k výroku sv. Františka, iba by som ho trochu modifikoval-nie síce každý, ale človek je v podstate dobrý.
V.Richter
Hodnotenie: 1   0
21:57:26 23.11.2017 [6238] Nevhodný príspevok?
Ahojte.

Chcel by som sa pani poslankyne Hornej opýtať, keď bola ešte riaditeľkou KCMN, koľko finančných prostriedkov dostávala na rok od mesta Nováky. Ak sa nemýlim bolo to niečo viac ako 100 000 eur. Prosím opravte ma ak sa mýlim. Sledoval som niektoré záznamy zo zastupiteľstva a teraz neviem či som správne pochopil, na kultúru je vyčlenených cca 20 000 eur a pani Horná navrhuje znížiť túto položku?

Prosím pani poslankyňu aby mi odpovedala, prípadne ma opravila a upresnila, lebo mám pocit, že to nie je celkom v poriadku, ak niekto kto dostával na kultúru 100 000 eur, teraz návrhu dať na kultúru menej ako 20 000 eur.

Vopred ďakujem za odpoveď.

PS: Pevne verím, že ma tu všetci hneď nebudete napádať, čo sem píšem, dal som len otázku a pevne verím že mi na ňu bude odpovedané.

Ahojte.

M.
Hodnotenie: 0   0
21:42:56 23.11.2017 [6237] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Surikaty sú malé šelmičky, pochádzajúce z Afriky. V zoologických záhradách sú nesmierne populárne pre neustálu aktivitu a obľúbené panáčkovanie. Ide o sociálny, to znamená skupinovým životom žijúci druh. Rodinné skupiny nazývané aj klany. A tak sa dá ľahko osvedčiť, odkiaľ vietor veje, či sa dá tiež veľmi ľahko pochopiť filozofia človiečika, ktorý si dal pod svoj príspevok nick surikata. Nuž, čo už. Čo je však podivuhodné , surikata neodpovedá na otázky, ktoré som mu na tejto stránke v mojich príspevkoch položil, aby zodpovedal, ako to bolo teda s demokraciou v našom meste po nežnej. Veru surikata a ani ostatní nickmeni mi doposiaľ nedali nijakú odpoveď a varia samú vodu. S istou dávkou jemu vlastnej nostalgie mi surikata pripomína, že som si dovolil žiť a pracovať na Slovensku v socialistickom režime. Ale čo už, sedemdesiat rokov môjho života len tak nepustí a hanbiť sa za to, čo sa do roku 1989 v meste za štyridsať rokov späť vybudovalo a za to, že som mohol istou mierou prispieť aj ja, sa ozaj s porovnaním za obdobie od roku 1990 do dnešného dňa hanbiť nemusím. Takže surikata, tento problém si riešte sám so sebou , prípadne vo vašom klane. Nebudem vám pripomínať, na čo ste mi doposiaľ vy a nikto z vášho klanu nedali odpoveď, ale rozbitie vzťahov medzi občanmi, ktorí mestu mohli viac pomôcť, najmä svojimi kontaktnými vzťahmi a skúsenosťami, za takýto nepochopiteľný nezáujem o interakciu so skúsenými spoluobčanmi si bývalí predstavitelia tohto mesta zaslúžia veľké mínus. Za dvadsaťštyri rokov si bývalý primátor nenašiel čas, aby pozval k sebe týchto, dnes už starcov a pohovoril si s nimi. To je vo všeobecnosti o demokracii surikata. Mnohí Nováčania – to sú tvorcovia demokracie - vláda ľudu, ktorí tvorili dejiny nášho mesta a bývalý primátor vo svojej bohorovnosti o nich ani nezakopol. Spomeňte si na 900. výročie vzniku nášho mesta. Prečo? Len preto, že prežili časť svojho života v období socializmu v statočnej práci, ktorú vy verejne mirnix dirnix, len tak dehonestujete? Surikata, prezraďte mi, v ktorej obci, v ktorom meste bola väčšia zomknutosť občanov pre pomoc mestu , ako v našom meste ? Nepamätám si takú obec, pretože v našom meste sa z titulu predpokladanej banskej činnosti takmer všetko, kvôli banskej uzávere budovalo v tzv. akcii „Z“. Mladí ľudia by sa čudovali, ako naši občania, ich otcovia a mamkz teraz už v mojom veku pred tridsiatimi a viac rokmi pomáhali mestu? A porevolučný demokratický predstaviteľ mesta 24 rokov rozprával, ako sa postará o týchto dnes už zostarnutých občanov. S nulovým efktom. Etos, morálka, demokracia, boli v čase jeho vlády pasé. Absolútny nezáujem o zabezpečenie komplexnej starostlivosti o starých ľudí, pretože za 24 rokov ani nezaťal , čo len slovom o dennom stacionári, aby naši starí spoluobčania netrávili posledné dni svojho života mimo svojho mesta, ktorého občanmi boli desiatky rokov a vytvorili, ako som uviedol hodnoty, ktoré sa nechali v istých prípadoch po roku 1990 napospas času. Môj vek ma už oprávňuje toto evidovať a vy surikata, odpútavate pozornosť čitateľov tým, že ma hlúpo tlačíte k tomu, aby som s vami viedol politicko - filozofickú debatu o období spred roka 1989. Ja súhlasím pokiaľ mi odpoviete na moje otázky vám položené a tieto vyplývajú z mojich predchádzajúcich príspevkov, ktoré som napísal na túto stránku. Možno, ak sa vám to bude máliť, postupne vám poviem ako som prežil obdobie bezprostredne po roku 1948, ako a do koho som bol zaľúbený v roku 1968, ale poviem aj ako som žil v období za prvej republiky a zabŕdnem, ako sa mi žilo v období za vlády cisára pána v c.k. monarchii. PB
Hodnotenie: 0   0
09:02:38 23.11.2017 [6235] Nevhodný príspevok?
Prečítal som si Váš príspevok pán Bošiak, musím uznať, že pokiaľ by každý dodržiaval princípy, ktoré spomínate, všetko by fungovalo lepšie a hlavne by boli lepšie vzťahy. Ale dovolím si zopakovať Vami spomenuté frázy: kriticky demokraticky, zásadné princípy morálky a etiky. To sú veci, ktoré ste do roku 1989 absolútne popieral a ľudí kritizujúcich vtedajší režim, ktorého ste bol predstaviteľom ste verejne pranieroval, takze Vám nemôžem VERIŤ. Pre mňa by ste bol oveľa hodnovernejší, keby ste dodržiaval svoje presvedčenie pred revolúciou. Ďakujem....tiež sa snažim byť zásadový a obhajovať pravdu.
Hodnotenie: 0   0
20:12:37 22.11.2017 [6233] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Žiadna doba nie je taká zlá, aby sme v nej nemohli zostať sami sebou. Však áno, Ľubomír. Niet sporu, že možno súhlasiť s tebou v mnohom , čo si napísal, ale prepáč mi, ak si dovolím ti pripomenúť, že na veľa z toho o čom píšeš bolo na tejto stránke napísané. V našom meste v ostatnom období pred rokom 2014 už neskonale absentoval úzus, totiž, že zdroj moci je občan – služba občanovi v intenciách istej pokory človeka vo verejnej funkcii k občanovi. Aj preto už nám nevládne človek, ktorý v podstate stratil schopnosť tento spôsob vlády akceptovať a svojou neskonalou neúctou k mnohým občanom nehľadal cestu ako občanov spájať, zapájať do verejného života, pretože len málo sa pýtal na ich názor, až mu to občania –voliči zrátali a nezvolili ho v roku 2014 vo voľbách na post primátora a do kresla zasadol súčasný primátor. A to, že po objavení tejto stránky, presne ako sám píšeš, sme sa niektorí zaregistrovali na túto stránku a začali kriticky poukazovať na spôsob vlády dnes už bývalého primátora prinieslo mnoho pre mňa nových poznaní, hoci viac negatívnych, ako pozitívnych, pretože ja osobne som viac za osobný kontakt s voličmi, teda nie že by som neuznával modernú informačnú technológiu, ale nikto ma nepresvedčí o tom, že verejné zhromaždenia občanov nie sú tým najsprávnejším kontaktom s občanmi. Televízia môže byť informačným médiom, ale vyhlasované silné slová o tom ako 4.400 občanov pozerá tzv. mestskú televíziu na sto percent nikto z obyvateľov nášho mesta predsa nemohol brať vážne. To bol hoax. Je mi jasné a stotožňujem sa s názormi, že kritika sa nemusí počúvať ľahko a tiež sa nebránim názoru, že v konečnom dôsledku, pokiaľ je objektívna, nás vie posunúť ďalej. A niektorí anonymní prispievatelia, či len lajkovači, znova potvrdzujem, poväčšine beztrestne, bezdôvodne dehonestujú a urážajú, tak ako v minulosti, tak aj dnes. Ako som onehdá už písal, neberú ohľad na to, aký kus práce človek do niečoho vložil, vyčítajú chyby, ktoré ani nie sú chybami, ale pre nich je poväčšine podstatné to, aby hlavne vyjadrili čo najviac negatívneho na danú vec, či osočili čo najviac toho, ktorého človeka. A tak záverom. Mám za to, že práve vo voľbách do samosprávnych orgánov dosiahnutá funkcia neznamená len získanú možnosť rozhodovať, ale hlavne ide o proces, ktorého výsledkom by malo byť priblíženie sa prianiam a názorom občanov, ako píšeš aj ty Ľubomír, sme písali inými slovami aj my, ale s rovnakým úmyslom veci zlepšiť a nazdávajúc sa, že na poste primátorskom, to musí byť človek s interakčným zmyslom, hľadajúcim a vytvárajúcim širšiu zhodu a pochopenie, ktorý musí vedieť vytvoriť konsenzus medzi ním a poslancami mestského zastupiteľstva, to na strane jednej, ale na strane druhej, je to rovnako povinnosťou poslancov, lebo sme ich pre takúto úlohu voľbou splnomocnili. Ako to však zažívame, je nie dobré. A celkom na záver, aj ja som čítal tiež všeličo na seba, moju rodinu, zažil som s mojou rodinou veľa snahy niektorých s chabou mysľou ma ponížiť, som však nad vecou. Ak vydržíš a kriticky demokraticky s dodržiavaním zásadných princípov morálky, etiky sa pripojíš ,vitaj na tejto stránke. PB.
Hodnotenie: 1   0
23:41:30 20.11.2017 [6231] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Surikata, skôr než ste čosi napísali, tak ste si mali prečítať v príspevku len o jedno poradie, pod vašim príspevkom nižšie, ako a o čom sa bavia novácke detičky v základnej škole, v programe s názvom „“Ujo Etos predviedol žiakom niekoľko ukážok slušného a neslušného správania a ... . „Étos“ surikata znamená „mrav, mravný základ jednania, konania ,správania sa“. A vy ste reagovali na slová v mojom príspevku č.6227, svojimi tirádami, zrejme v záujme sa vyhraniť ako objektívny človek s mravným základom takto: „Apely na morálku sú zbytočné, neviem prečo si myslíte, že nováčania nerozmýšľajú a nevedia si zrátať dve a dve...a nevedia, kto je úplatný!!!!!! . Áááále surikata vedia Nováčania vedia, ale nenapíšu, alebo nepovedia. Niektorí sa boja, alebo niektorí chcú mať pokoj, pretože surikata, je veľmi chabé si myslieť, že netreba hovoriť o morálke, právnom poriadku SR, alebo o účele a cieľoch našej samosprávy a potom podľa takejto vašej úbohej úvahy očakávať trestné oznámenie, lebo za to sa neplatí poplatok, je to lacné riešenie. To ma teda nedoceňujete surikata. Vždy som tvrdil a tvrdím slovami exprimátora, že opak je pravdou, pretože som bol stopercentne presvedčený, že ten počet voličov, ktorí odmietli Dušana Šimku zvoliť za primátora voľbách v roku 2014 si zodpovedne uvedomuje a nespochybňovalo, že sa tu minimálne za posledné dve volebné obdobia používala forma vlády, ktorá krivila charaktery, preferovala a ochraňovala záujmy primátora a ním vybraného veľmi úzkeho okruhu ľudí, čo bolo nemorálne. Ostatní občania ho málo zaujímali, alebo sa dostali celkom na marginálu jeho záujmov. To ,že to je veľa občanov, ktorí mohli pomôcť mestu je fakt. Tých, ktorí mu boli viac ukradnutí, vystavoval aj s bratom skúškam a prinútil ich si poradiť s trestným či priestupkovým právom podávaním trestných oznámení na nich - svojich spoluobčanov(viď vyššie aktuálne témy!). Surikata, okrem uvedeného, aby ste vedeli, bolo to tiež žiaľ o systéme, ktorý to umožnil najmä samoľúbym primátorom a starostom našich miest a obcí a akého sme mali do roku 2014 aj my v Novákoch, aby sa stali osou zemegule. Totižto vedomie, že bývalý primátor mesto zastupuje navonok aj dovnútra výhradne on, , mu pozdvihlo sebavedomie tak, že sme to na vlastnej koži pocítili niektorí viac, iní menej. A nielen my, píšucí na túto stránku, ale aj mnohí naši ostatní spoluobčania. A tak surikata, ak sme písali kriticky so zameraním na jeho konanie a občania ho nezvolili, tak asi sme mu IMHO šliapli na kurie oko. Nemyslíte? Ak si dovolil vyjadrovať sa ku nám kritickým spôsobom blogér, diskutér Mariánnnnnn, len jemu vlastným spôsobom, ( ktorý inak tápe v politike samosprávy, nevie o nej nič, alebo len veľmi málo, dá sa však povedať, že mu v jeho konaní a v jeho príspevkoch o ňu ani nijako zvlášť nejde), bolo a je to pre nás avízo, že čo sme chceli urobiť a robíme, že to robíme dobre. Výsledky nášho konania to potvrdili. A tak záverom ku vašej argumentácii surikata. Ani sa vám veľmi nečudujem, že je taká, aká je, však asi len vy sám viete,že prečo tak argumentujete. My si naopak myslíme, že to, čo robíme , už sa opakujem, že to robíme zrejme dobre. O nič iné nám surikata nejde, len absencii sebareflexie u človiečikov čoby jedna mater mala s nickname surikata, lavida (mimochodom zbytočne siahodlhý článok), občan Novak, pavel, kerb a PD 685 - mimochodom EČV môjho bývalého osobného automobilu (?) a mnohým ďaľším nickom, ktoré používate, ale i exprimátorovi, exviceprimátorke nastaviť zrkadlo. Morálne zrkadlo. BTW surikata, buďte mi vďačný, že neargumentujem. A čo ja? Vedzte, že ja si z vašej kritiky nerobím barometer dobrej nálady. PB
Hodnotenie: 2   1
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
<<< späť na zoznam tém
Meno:
Heslo:
VIDEO: Koncert k 60. výročiu založenia umeleckého školstva v Novákoch
Ak máte čas a chuť, určite si pozrite záznam z koncertu k príležitosti 60. výročia založenia umeleckého školstva v Novákoch.
zobraziť podrobnosti »
31.01.2018
Baška zložil sľub a začal nové volebné obdobie (+FOTO)
Predseda Trenčianskej župy Jaroslav Baška sa ako prvý z ôsmich predsedov krajských samospráv ujal funkcie na nové volebné obdobie.
zobraziť podrobnosti »
14.11.2017
Výsledky volieb do VÚC
Výsledky volieb do VÚC
zobraziť podrobnosti »
05.11.2017
MsZ - video záznamy
Záznam z MsZ nájdete online na youtube kanáli Mesta Nováky.
zobraziť podrobnosti »
02.10.2017
TB Hornonitrianske bane a.s. - Odmietame kampaň proti baniam, ktorá ohrozuje 11 tisíc miest!
Ing. Rastislav Januščák, predseda Dozornej rady Hornonitrianskych baní Prievidza, a.s., JUDr.Milan Minárik, vedúci právnik Hornonitrianskych baní Prievidza, a.s., Ing.Jaroslav Šinák predseda predstavenstva Prievidzského tepelného hospodárstva, a.s. reagujú na útoky politikov.
zobraziť podrobnosti »
06.06.2017
Mail:
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa.