Online 2 ľudia. VEPOS Novaky.sk VOĽBY 2022
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
1086 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
11:34:25 29.03.2017 [6046] Nevhodný príspevok?
Reakcia prednostu MsÚ Nováky Milana Oršulu:
====================================================

Mesto v tejto veci koná. Vzhľadom k tejto skutočnosti ďalšie informácie podávať do vyriešenia veci nebude.

Ďakujeme za porozumenie.

Milan Oršula
Prednosta MsÚ
Hodnotenie: 1   0
20:10:37 15.03.2017 [6018] Nevhodný príspevok?
Vyjadrenie RNDr. Daniela Daniša, primátora mesta Nováky k reportáži o súdnom spore medzi mestom Nováky a spoločnosťou SPORT SERVICE, s.r.o. o zaplatenie 81. 453,28 eur s prísl. odvysielanej RTVS v relácii "Reportéri" dňa 13. 03. 2017.

http://www.novaky.sk/download/1489592283vyjadrenie-primatora-mesta-k-reportazi.pdf
Hodnotenie: 1   1
09:46:31 17.02.2017 [5996] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň florida.

Áno je to ten altánok. A ako už bolo spomínané v článku, altánok navštevuje mnoho ľudí, najčastejšie je to cez víkend. Vo večerných hodinách aj mládež - nejaké tie zaľúbené páriky.

Aj napriek tomu, že znečistenie sa stalo opäť po veľmi dlhej dobe a dlho problém nebol, tak prednosta poslal podnet náčelníkovi mestskej polície. Pevne veríme, že toto bol jeden výnimočný prípad a takýchto už nebude veľa.

Pekný deň.


Hodnotenie: 0   0
14:25:32 15.02.2017 [5991] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň florida.

Ďakujeme za dotaz. Pracovníci VPP už pracujú na zametaní chodníkov od námestia smerom von z centra. Žiaľ kým sú na okraji cesty snehové mantinely je potrebné ručné zametanie čo je aj zdĺhavé.

Hneď ako sa rozpustia posledné mantinely snehu na cestách, bude možné nasadiť techniku a začne sa zametať komplexne a celoplošne. Vtedy už pracovníci VPP budú môcť zametať štrk z chodníka priamo na cestu, kde bude už zabezpečený zber technikou, čo urýchli aj prácu VPP.

Spoločnosť Vepos je pripravená a čaká na pokyn od MsÚ. Zametanie bude trvať približne dva týždne, preto prosíme o trpezlivosť. Predpokladáme, že MsÚ dá pokyn v najbližších dňoch.

Ešte raz ďakujeme za podnet.
Pekný deň.

======================================================
Informácie nám telefonicky poskytla spoločnosť VEPOS.
Hodnotenie: 0   0
15:36:31 23.11.2016 [5929] Nevhodný príspevok?
Reakcia prednostu MsÚ Nováky Milana Oršulu:
====================================================

Dobrý deň.

Vzhľadom k tomu, že tento prístup prechádza cez areál SOŠ, ktorý spadá pod správu TSK, mesto nemá na tento prístup právny nárok. Po niekoľkých rokovaniach s pani riaditeľkou SOŠ Piačekovou sme sa dohodli, že po osadení kamerového systému, ktorý bude monitorovať priestor SOŠ bude občanom sprístupnený vstup cez ich areál len pre peších 24h denne bez toho, že by sa tento vstup uzamykal. Pre automobilovú dopravu sa nám do dnešného dňa nepodarilo podmienky dohodnúť.

Odporúčam preto zatiaľ využívať prístup autom cez vstup medzi poštou a pohostinstvom Kviták. Do budúcna sa tu plánuje vstup aj pre automobilovú dopravu no najskôr musíme vyriešiť zmenu zberného dvora, kde sa hľadajú nové alternatívne riešenia.

Ďakujeme za porozumenie.

Milan Oršula
Prednosta MsÚ

Hodnotenie: 1   0
00:57:31 30.10.2016 [5919] Nevhodný príspevok?
Pekný večer Insert1980.

Na Vašu otázku: "Prečo ste stiahli svietivosť na minimum." odpovedáme:
Ani jeden zo svetelných bodov, nemá nastavené svietenie na minimum.

Táto odpoveď v podstate odpovedala na celý Váš príspevok. Máte nesprávne informácie. V prípade, že je miesto, ktoré nie je osvetlené, alebo sa Vám zdá, že svetla je tam málo, prosím dajte nám vedieť, kde to miesto je a situáciu preveríme.

Predpokladáme, že ste sa sem zaregistrovali, aby ste pomohli odstrániť nedostatky a nie len šíriť nepravdivé informácie.

Pekný večer.

Webmaster.
Hodnotenie: 0   0
15:14:34 19.10.2016 [5896] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň.

Používateľ lavida (1190) skutočne zaslal iný dokument, všimli sme si to až dodatočne. Ospravedlňujeme sa. Tento dokument nebudeme fyzicky umiestňovať na portál novaky.com, pretože jeho klasifikácia nám nie je známa, ďakujeme za pochopenie.

Používateľ môže dokument umiestniť kdekoľvek (inde) na internete a odkazovať naň z diskusie.

Pekný deň.
Hodnotenie: 0   0
13:47:47 19.10.2016 [5893] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň.

Včera nám bol doručený email od používateľa lavida (1190), v ktorom zaslal prílohu "Stanovisko právnika k rozsudku".

Celé stanovisko nájdete aj na stránke novaky.sk a konkrétne na:
http://www.novaky.sk/index.php?str=obsah&skupina=samosprava&id=14&msz=49


Pekný deň.

Webmaster
Hodnotenie: 0   0
14:28:03 11.09.2015 [5563] Nevhodný príspevok?
Odpovedá prednostu MsÚ Mgr. Milan Oršula:
----------------------------------------------------------

Vážený občan Novák. Som veľmi rád, že je tu aj podnet, na ktorý môžeme a aj vieme reagovať pretože sa týka nášho mesta.

Ako človek, ktorý v uplynulých rokoch pracoval v oblasti štrukturálnych fondov musím konštatovať, že mesto boj o rekonštrukciu polikliniky v týchto dňoch prehralo. No musím povedať, že prehralo už dávno pred tým ako prišiel a prevzal si úrad súčasný primátor mesta a neskôr aj moja maličkosť.

Nebránim sa ani konštatovať, že mi to je veľmi ľúto, že tým aj snaha bývalého vedenia ale aj zamestnancov MsÚ vyšla na zmar.

Dôvodov prečo k rekonštrukcii polikliniky nedošlo je viacero.
1. Pri vyhlásení výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) vedenie mesta dostatočne nezhodnotilo časový harmonogram postupov a povinností, ktoré je nutné sprocesovať pre úspešné začatie stavebných prác,
2. Vedenie mesta už v roku 2014 malo prijať riziko v tom, že malo vyhlásiť výzvu na dodanie stavebných prác aj keď hrozilo, že projekt nebude zo strany riadiaceho orgánu t. j. Ministerstva zdravotníctva SR (MZ SR) schválený,
3. S pripravovanou projektovou dokumentáciou jej stavebnými zámermi a úpravami vedenie mesta už v predošlých rokoch včas nekomunikovalo s nájomcami v tomto prípade s lekármi,
4. Príručka pre prijímateľa a následne aj Zmluva o NFP nám nariaďovala ukončenie realizácie projektu do konca roku 2015 vrátane kolaudačného rozhodnutia a finančného vysporiadania z čoho vyplývalo nasledovné:
4.a. Ukončenie stavebných prác v priebehu mesiaca 10/2015,
4.b. Odstránenie závad a nedorobkov do 12/2015,
4.c. Finančne vysporiadať zmluvné vzťahy s dodávateľom diela ale aj s riadiacim orgánom MZ SR,
4.d. V prípade nedodržania vyššie uvedeného hrozilo:
4.d.i. Nedofinancovanie projektu z dotácie MZ SR t. z. dofinancovať z vlastných zdrojov a to do 6 tich mesiacov od 1/2016,
4.d.ii. V prípade, že projekt nebude dofinancovaný nutnosť vrátiť celú dotáciu MZ SR
5. Vedenie mesta v roku 2014 zjavne neuvažovalo s tým, že pri projekte za 900.000 eur môže dôjsť aj ku zmenám v realizácii projektu, či už v rozpočte projektu alebo v harmonograme prác, čo v prípade grantu z finančného mechanizmu ako sú štrukturálne fondy znamená zmenové konanie, ktoré pri optimálnom riešení trvá necelý mesiac. V prípade porušenia t. z. pokračovaní realizácie v diele s obmenami bez predošlého schválenia zmien, by finančné náklady boli uznané ako neoprávnené a hradilo by si ich mesto z vlastného rozpočtu, dokonca by hrozila aj korekcia inak povedané pokuta zo strany riadiaceho orgánu v tomto prípade MZ SR,
6. Rozpočet mesta nebol pripravený na taký rozsah výdavkov, ktoré súviseli s presťahovaním nájomcov do náhradných priestorov a ich stavebných úprav, ktoré boli požadované pre zabezpečenie základných hygienických noriem, platných pre takýto druh pracoviska. A hlavne nebol na to ani dostatočný časový priestor, aby sme tieto úpravy zrealizovali pred sťahovaním nájomcov,
7. Nebolo možné predvídať množstvo administratívnych úkonov, ktoré museli nájomcovia riešiť pri zmene ordinačného miesta.

Nižšie pre vlastné zhodnotenie celej situácie Vám prikladáme aj genézu celého riešenia projektu.

Projekt „Rekonštrukcia a modernizácia objektu zdravotnej starostlivosti v Novákoch“
doterajšie aktivity

Žiadosť , schválenie žiadosti, podpísanie zmluvy s MZ SR, zrušenie zmluvy a iné s MZ

- 03.06.2014- vyšla výzva MZ – podávanie žiadostí do 3.9. 2014,
- 10.06.2014- informačný seminár MZ SR k výzve v Žiline,
- 8/ 2014- výber dodávateľa na spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) a uzatvorenie zmluvy s vybratým subjektom
- 27.8.2014- upozornenie MZ na zmenu termínu podávania žiadostí do 15.10.2014 a zvýšenie alokácie o 2,2 mil. EUR
- august 2014 - 14.10.2014 príprava ŽoNFP
- 14.10.2014- odoslanie žiadosti ITMS (centrálny informačný systém)
- 15.10.2014- odovzdanie žiadosti na MZ SR
- 18.11.2014- bola doručená na Mesto Nováky výzva k doplneniu ŽoNFP
- 24.11.2014- odovzdanie podkladov - doplnenie žiadosti na MZ
- 29.12.2014- bola na Mesto Nováky doručená Žiadosť o predloženie dokumentov preukazujúcich splnenie podmienok poskytnutia pomoci (PDPPP), úpravu rozpočtu a projektových ukazovateľov
- 13.01.2015- na MZ SR zaslanie oznámenia o zmene štatutárneho zástupcu mesta Nováky
- 27.01.2015- zaslanie PDPPP na MZ SR (10 príloh z toho 1 zmluva o vinkulácii)
- 05.02.2015- bola na Mesto Nováky doručené rozhodnutie o schválení žiadosti
- 10.02. 2015- bola na mesto Nováky doručená žiadosť o predloženie podkladov na zaslanie zmluvy
- 17.02 2015- zaslanie podkladov na uzatvorenie zmluvy na MZ
- 19.03.2015- bola na mesto Nováky doručená zmluva z MZ SR o poskytnutí NFP na podpis
- 27.03.2015- podpisovanie zmluvy na MZ SR
- 30.03.2015- zverejnenie zmluvy na webe mesta
- 04.06.2015- oznámenie o zmene prednostu- splnomocnenej osoby
- 11.06.2015- predloženie monitorovacej správy č.1, 22.6.2015 jej schválenie MZ
- 27.08.2015- zaslanie Žiadostí o mimoriadne ukončenie zmluvy o poskytnutí NFP
- 08.09.2015- predloženie monitorovacej správy č.2


Verejné obstarávanie (VO)

Stavba
- od 06.01.2015- príprava súťažných podkladov (SP) k VO – stavba, vrátane spracovania návrhu zmluvy z dodávateľom stavby
- 26.01.2015- pripomienkovanie SP MZ SR a doručenie pripomienok
- 29.01.2015- znovu zaslanie doplnených a opravených SP na MZ SR, ich odpoveď
- február 2015- úprava SP podľa pokynov MZ SR
- 23.02.2015- pripravené a podpísané SP
- 02.03.2015- bolo VO stavby vyhlásené vo vestníku
- zaslanie rôznych vysvetľovaní SP na uchádzačov o stavebné práce
- koniec marca 2015- menovanie komisie na otváranie obálok (vrátane doloženia životopisov)
- 01.04.2015- 1.kolo otvárania obálok- splnenie podmienok účasti
- 09.04.2015- 2. kolo otvárania obálok- splnenie kritérií
- 13.04.2015- zaslanie podkladov porovnania cien všetkých uchádzačov o stavebné práce na projektanta SABA
- 15.04.2015- odpoveď projektanta na spracovateľa súťažných podkladov (SSP)- vyhodnotenie projektanta - upozornil na veľký rozptyl predkladaných cenových ponúk
- apríl, máj, jún, požadovanie vysvetlení k nezrovnalostiam, potom požadovanie dovysvetlenia- nízkej ceny, krátkeho času výstavby atď, toto si riešil SSP
- 12.06. 2015- zaslanie vysvetlenia uchádzača s krátkym harmonogramom výstavby na Mesto Nováky
- 15.06.2015- postúpenie vysvetlenia uchádzača na projektanta a st. dozor
- 17.06.2015- odpoveď projektanta e-mailom, st. dozor telefonicky
- 18.06.2015- stretnutie s SSP k VO na MsÚ Nováky, podklady uchádzača s krátkym harmonogramom výstavby sa mu nezdali celkom dostačujúce, pýtal ešte dovysvetlenie od nich
- 01.07.2015- rokovanie s zástupcami riadiaceho orgánu MZ SR- upozorňovali sme na zdĺhavosť vyhodnocovania súťažných podkladov a tým ohrozenie realizácie diela
- júl 2015- po predbežnej kontrole verejného obstarávania na MZ SR a konečného vyhodnotenia ponúk bol 16.07.2015 uchádzač s krátkym harmonogramom výstavby vylúčený zo súťaže, víťazom sa stala spoločnosť druhá v poradí,
- po 16.07.2015- boli všetky verejné obstarávania poslané poštou na MZ SR
- 11.08.2015- rokovanie s druhým dodávateľom o začatí stavebných prác- podaná informácia, že čakáme na rozhodnutie MZ SR o odsúhlasení postupov pri VO a o schopnosti dokončiť realizáciu diela do konca 11/2015
- 19.08.2015- rokovanie na MZ SR vo veci odpovede na postupy VO a o možnostiach predĺženia realizácie stavby. Bola podaná informácia, že podklady VO odosielané od SSP nedošli do podateľne MZ SR
- 27.8.2015- boli kompletné dokumenty VO znovu, tento raz konateľom spoločnosti Cassis odovzdané do podateľne MZ SR, kde ich už v súčasnosti majú k dispozícii.

VO technologické vybavenie, IKT, stavebný dozor sa realizovalo súbežne s VO stavba - všetky sú ukončené:

- technologické vybavenie ukončené oznámením o výsledku uchádzačom - 30.4.2015
- stavebný dozor ukončené oznámením o výsledku uchádzačom – 13.5.2015
- IKT oznámením o výsledku uchádzačom – 13.5.2015
- 12.6.2015 som požiadala víťazov súťaže IKT a staveb. dozor o zaslanie návrhu zmluvy, bolo to pozastavené

INÉ

- 25.02.2015- stretnutie na poliklinike- projektant informoval lekárov o postupe jednotlivých prác
- 2-3/2015- v 9 a 10 kalendárnom týždni- hľadanie náhradných priestorov- rokovania so zástupcami a majiteľmi polikl. HBP, Fortischem a oproti kinu- zubármi, prezretie našich priestorov (Dom služieb a požiarna zbrojnica) spracovanie prvej koncepcie sťahovania
- 02.03. 2015- stretnutie s lekármi vo veci podrobného oboznámenia sa s projektom
- 04.03.2015- porada k realizácii prác u vedúcej (za účasti primátora a prednostu- ešte pána Martinu, Ing. Pavlíkovej a Ing. Hajsterovej)
- 09.03.2015- 13:30 stretnutie v budove polikliniky s projektantom vo veci rozdelenia stavebných prác tak, aby zároveň mohli prebiehať aj ordinačné hodiny
- 10.03.2015- stretnutie s lekármi vo veci predstavenia podrobnej koncepcie sťahovania- stavbu realizovať po poschodiach
- 16.04.2015- stretnutie s lekármi a pani Štefíkovou priamo v budove učilišťa, predstavenie priestorov
- 29.04.2015- stretnutie s lekármi v obradnej sieni MsÚ vo veci nutných úprav pre presťahovanie lekárov do náhradných priestorov bývalého učilišťa. V tejto dobe bolo nutné už uvažovať pre krátkosť času na úplnom presťahovaní lekárov
- 18.05.2015- stretnutie s lekármi priamo v budove učilišťa, za účasti zástupcu Spojenej školy, lekári si vyberali priestory a dávali požiadavky na ich úpravu
- 15.06.2015- list zo spojenej školy ohľadom prenájmu priestorov, cenová ponuka
- 31.08. -09.09.2015 odovzdané a odoslané listy na lekárov a ostatné zainteresované strany s informáciou o zaslaní požiadavky mesta na MZ SR na mimoriadne ukončenie zmluvy.

Genézu spracoval: odborný referent MsÚ

Z vyššie uvedeného môžeme len konštatovať, že napriek enormnému úsiliu sme museli upustiť od ďalšej implementácie projektu rekonštrukcie Polikliniky, s tým, že v záveroch rokovaní na pôde MZ SR sme prejavili záujem uchádzať sa do budúcna o granty z Európskej únie na rekonštrukciu Polikliniky ako objektom, s ktorým sa naďalej ráta ako s Poliklinikou pre danú spádovú oblasť.

Riziko vrátenia celej dotácie, v prípade nedokončenia rekonštrukcie Polikliniky z dôvodu nedodržania požadovanej doby realizácie ako i riziko pozastavenia, prípadne znemožnenia realizácie ďalších investičných zámerov mesta financovaných z garantov EÚ, si mesto na seba zobrať nemohlo.

Prednosta MsÚ
Mgr. Milan Oršula
Hodnotenie: 0   0
11:08:52 27.08.2015 [5553] Nevhodný príspevok?
Reakcia prednostu MsÚ Nováky Mgr. Milana Oršulu:
-----------------------------------------------------------------------------
Pán Miroslav,

ešte raz Vám preposielam kontaktné údaje na MsÚ kde v prípade pochybností alebo nespokojnosti so zverejňovaním údajom alebo konaním mesta môžete slobodne zaslať svoj podnet poprípade žiadosť.
Hnevať sa na Vás určite nebudeme a môžete ich zaslať aj formou anonymu ak na tom trváte.

S webmastrom stránky Novaky.com sme sa dohodli na forme spolupráce a tým pádom ak svoje požiadavky správne formulujete buď ako otázku alebo žiadosť nie je problém v zmysle toho na čo sa tak odvolávate, teda transparentnosti, Vám tieto informácie poskytnúť.
Čiže sa vôbec "handrkovať nemusíme".

Verím, že nájdeme spoločnú cestu ako vedenie mesta posunúť vpred aj bez toho aby sme sa nejakým spôsobom obviňovali alebo prirovnávali dianiu v minulom volebnom období.

Za spoluprácu a súčinnosť pri riešení nedostatkov Vám vopred ďakujeme.

To isté platí aj pre prispievateľa pod nikom Novačania.

Kontaktné údaje:
Písomne - poštou alebo osobne na podateľňu:
Mesto Nováky
Námestie SNP 349/10, 972 71 Nováky

Elektronickou poštou na:
primator@novaky.sk
prednosta@novaky.sk
sekretariat@novaky.sk

V prípade že je pre Vás vhodnejšie veci riešiť osobne poprosím Vás na nižšie uvedenom telefónnom čísle o dohodnutie si osobného stretnutia.
046/512 15 12

Mgr. Milan Oršula
prednosta MsÚ
Hodnotenie: 0   0
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
<<< späť na zoznam tém
Meno:
Heslo:
Bane na hornej Nitre skončili, banskí záchranári sú v pohotovosti naďalej. Je otázne dokedy
Banskí záchranári pomáhajú i pri rôznych nešťastiach.
zobraziť podrobnosti »
12.01.2024
FOTO: Elektráreň Nováky odstavila poslednú turbínu, skončila sa tak výroba elektriny z uhlia
Výroba elektriny a tepla z domáceho hnedého uhlia v Elektrárni Nováky po 70 rokoch definitívne skončila.
zobraziť podrobnosti »
21.12.2023
Final coal mining cart pulled from Nováky mine
More trains for Christmas holidays, Bratislava outskirts teeming with culture, and a recipe for Christmas baking.
zobraziť podrobnosti »
21.12.2023
Z nováckej bane vyťažili posledný vozík uhlia, o zamestnanie prídu stovky ľudí
Uzatváranie bane potrvá roky.
zobraziť podrobnosti »
21.12.2023
VIDEO: Karol Mikuláš: Baník, povstalec aj politický väzeň
VIDEO: Karol Mikuláš: Baník, povstalec aj politický väzeň
zobraziť podrobnosti »
15.03.2023
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.