Online 4 ľudia. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
755 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
12:28:24 21.03.2019 [6777] Nevhodný príspevok?
Práce vykonané naviac podľa ústnej zmluvy (dohody),ktorá je dodatkom písomnej Zmluvy o dielo tak, že sa predmet písomne uzatvorenej Zmluvy o dielo rozšírenej o dodatok ústnou dohodou odberateľom kompletne prevzal, resp. v úplnosti, bez spochybnenia odberateľ využíva a práce podľa ústnej zmluvy, ktorej predmet zmluvy skončil úplnou devastáciou a z toho dôvodu nevyužiteľného do budúcna predmetu ústnej zmluvy, sa len veľmi ťažko porovnávajú. To fakt, vyžaduje právne vedomie a od neho sa odvíjajúce rozhodovania. A tak mi dovoľte, aby som sa vrátil k ROZHODNUTIU(!) štatutárneho zástupcu Mesta Nováky Dušana Šimku, v súčasnosti pána primátora nášho mesta, ktoré sa dotýka Športového zariadenia ,ktoré bolo vybudované v našom meste asi v sedemdesiatych rokoch na ul. Sama Chalupku. Tým, že Mesto Nováky je samostatný územný samosprávny celok , právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom (§ 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení), má okrem iných zákonných povinností, aj povinnosti pri správe majetku, ktoré boli zverené do rúk voľbou v komunálnych voľbách, zvolenému primátorovi mesta .... . Pojem škoda je legálne definovaný v ustanoveniach § 124 a v § 125 ods. 1. Trestného zákona. Pojem majetok nie je legálne definovaný. Rozumejú sa ním veci a majetkové hodnoty.... . To vari na úvod postačuje, aby sme sa aspoň so zdvihnutým obočím, pozreli na varujúci stav bývalého Športového zariadenia na ul. S.Chalupku, ktorý svedčí pre mnohých našich spoluobčanov o nekompetentnom rozhodovaní pána primátora Dušana Šimku. A tak k veci. Často sa chodím prechádzať vari po najtichšom zákutí nášho mesta, ktorým je ulica S.Chalupku ( Za pekárňou ) a tak sa nečudujte ,že neustále vnímam očami spustošené dielo minulej generácie, ktoré vybudovali, aby slúžilo občanom, športu, futbalu. Hrala sa na ňom futbalová súťaž, slúžilo na tréningové ciele a celé športové zariadenie pozostávalo z futbalového ihriska olemovaného atletickou dráhou. V období okolo roku 2000, vtedy pán primátor Dušan Šimka sa rozhodol, pre vraj, jeho rekonštrukciu. Ak k takémuto rozhodnutiu akokoľvek dospel, mu teda nikto nemôže zazlievať a ani nezazlieva. Avšak neodborný, nezákonný a navyše nekompetentný spôsob rokovaní, dohodovaní o vykonaní prác Dušana Šimku, vtedy pána primátora, s ďalšími, v tej veci zainteresovanými subjektmi na tejto nehnuteľnosti je absurdný a výstražný. Nehnuteľnosť, ktorá nebola evidovaná v karte majetku mesta (podľa informácie vyplývajúcej z odpovedi pána primátora na moju žiadosť podľa zák.č. 211/2000 Z.z. Infozákona) a v pohode slúžila kynologickému spolku, mnohým občanom, mládeži, športovcom, školám a mohla slúžiť i naďalej občanom mesta Nováky, keďže sa jednalo o ŠPORTOVÉ ZARIADENIE, ktoré malo ZÁKONNÚ OCHRANU (!) ( podľa §-u 11 zák.č. 229/1991 Zb. o pôde – pozemky na ktorých boli zriadené športové zariadenia sa nevydávajú) pred nárokovaným vydaním pozemku ( na ktorom bolo vybudované predmetné športové zariadenie), pôvodným vlastníkom, ktorí si aj uplatňovali zákonný reštitučný nárok, BOLA ZDEVASTOVANÁ ŤAŽKÝMI MECHANIZMAMI , stavebnými strojmi k totálnej nevyužiteľnosti. A tak dovtedy bezproblémovo použiteľnému Futbalovému ihrisku s atletickou dráhou na ul. Sama Chalupku (za pekárňou), paradoxne najviac uškodila snaha (?) o jeho akúsi rekonštrukciu, zveľadenie. Avšak nekompetentným konaním Dušana Šimku, v tom období pána primátora, ktorý konal aktívne v tejto veci ,možno povedať v tom čase veľmi BOHOROVNE A NEZODPOVEDNE , skončilo futbalové ihrisko s atletickou dráhou v stave, v akom ho dnes vidíme, pokiaľ sa okolo neho potulujeme. Z ustanovení zákonov o správe majetku však pre funkcionárov obcí a miest vyplýva, že pri rozhodovaní o nakladaní s majetkom vo vlastníctve, alebo v správe mesta sa mal držať aj pán primátor zákonnej jeho povinnosti, čoby štatutárneho zástupcu mesta a s vecou nakladať tak, že ju bude udržiavať v riadnom stave, využívať všetky právne prostriedky na jej ochranu (!!!) a dbať, aby nedošlo najmä k jej poškodeniu, strate, zneužitiu alebo zmenšeniu. No a na základe nekompetentného konania pána primátora Dušana Šimku sa všetci môžete presvedčiť, ak ste sa doposiaľ nepresvedčili, že stav Futbalového ihriska s atletickou dráhou na ul. Sama Chalupku (za pekárňou) je v súčasnosti pozemok už viac rokov, len poškodeným oplotením ohradený, zaburinený, hustým krovím zarastený s odstránenou ornicou, ktorá tvorila s trávnikom v minulosti hraciu plochu. Pozemok, teda ako píšem , športový areál je natoľko zničený, že je nenapraviteľne poškodený, s následkom absolútne nenavrátiteľnej použiteľnosti na účel, ku ktorému bolo predmetné športové zariadenie vybudované, a ktoré občanom, teda verejnosti, mládeži , futbalistom, školám a pod. aj dobre slúžilo. Vari najpodstatnejším faktom však je, že ešte i v súčasnosti, niet toho človeka, funkcionára nášho mesta, ktorý by prevzal na seba zodpovednosť a sa priznal, že v roku okolo 2000-om „odmával“ zahájenie pozemných stavebných prác, bez akejkoľvek písomnej zmluvy, či iného právneho, resp. zmluvného dokladu. Môjmu tvrdeniu nasvedčuje aj „chrumkavá veta“ v odpovedi pána primátora ,na moju vyššie špecifikovanú žiadosť, citujem:“ V súčasnosti nebola zistená existencia evidencie prác, zmlúv resp. zodpovednosti funkcionárov či fyzických a právnických osôb a pod.“ potiaľ odôvodnenie pána primátora. Pravdou teda je, že pravdepodobne všetko bolo dojednané a menežované na úrovni ústnych dohôd (!). A tak k jeho odpovedi zo dňa 19.3.2019 na moju otázku, ktorú som mu položil v mojej žiadosti zo dňa 5.3.2019, dotýkajúcej sa vyššiešpecifikovaného športového zariadenia je treba len dodať, že výroky pána primátora Dušana Šimku sa dajú vidieť na archívnych TV záznamoch, resp zostali v pamäti občanov pod výrokom asi v takomto znení „ťapli sme si s generálnym riaditeľom NCHZ,a.s. Ing. P......... rukou“, s dovetkom : „či mohol som mu nedôverovať (?) “ . A tak si pripomeňme „volanie po dodržaní zákonnosti“ našich občanov po súdnom spore vedenom na OS v Prievidzi zavedenom dodávateľom prác podľa Zmluvy o dielo SPORTSERVICE s.r.o., proti neúspešnému v tejto veci, nášmu Mestu Nováky o zaplatenie 81.453,28 eur, keď sa v nadväznosti na Rozsudok OS v Prievidzi v uvedenej právnej veci občania odvolávali na ustanovenia zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí menovite na § 6 ,ods. (6) Všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom obce musia mať písomnú formu, inak sú neplatné.“ Potiaľ ust.zák. A tak už po koľký krát, ako to poznáme, zase štatutárny zástupca mesta Nováky povedal, ako mu pasuje (zapamätajte si túto vetu, stalo sa to mnohokrát) . Je zaujímavé, že pán primátor nemal záujem odhaliť Nikto doposiaľ, ani sám pán primátor sa však nepopasoval s právnymi úkonmi ním podanými v ústnej forme, najmä reparáciou spôsobenej škody ( netrúfam si určiť, ani odhadnúť jej xy tisícovú výšku), ktorá vznikla jeho nekompetentným rozhodnutím s následkom devastácie športového zariadenia na Ul. S.Chalupku, ktoré je v stave vylučujúcom súčasnú využiteľnosť. Verejná mienka o vyvodzovaní zodpovednosti voči verejným činiteľom pokrivkáva, čo v konečnej fáze potvrdili aj výsledky v posledných komunálnych voľbách i v našom meste . Avšak to, že to v tejto veci ďaleko nie je všetko v poriadku, možno na budúce. PB
Hodnotenie: 0   0
22:24:56 18.03.2019 [6774] Nevhodný príspevok?
Výsledky z prvého kola prezidentských volieb teda poznáme. Keďže nás rozhodujúce kolo ešte len čaká, obzrime sa s dovolením, opäť do obdobia komunálnych volieb z roku 2018. Ak sme sa aj v tom čase rozhodli ísť voliť, bolo to rozhodnutie určite správne, pretože v opačnom prípade by to znamenalo z ľahostajnosti, dobrovoľné zrieknutie sa možnosti niečo ovplyvniť. Znamenalo by to, dobrovoľné odovzdanie svojho osudu do rúk človeku , ktorý si všakovakým spôsobom na seba, básnicky povedané, v tom boji divokom, pútal pozornosť. Dôvod účasti vo voľbách, u väčšiny voličov zdá sa, že bol ten, aby sa neumožnilo človeku uchádzajúcemu sa o moc, ktorému sa už raz, na dlhšie obdobie, podarilo takmer rozvrátiť vzťahy našich spoluobčanov, v tomto meste žijúcich a to len pre jeho ego. No a tak žiaľ od teoretizovania, čoby, keby, akoby, štrnásť percent hlasov voličov miesto toho, aby volili zmenu aktívnym hlasovaním, postačovalo k tomu, aby zvolili v našom meste, už jedenkrát občanmi odmietnutý jeho populizmus. Ja osobne i po toľkých peripetijách s ním, nemám problém si opätovne začať zvykať, veď zmena je život. Víťazovi, ponecháme vychutnať si jeho „Pyrhovo víťazstvo“. Avšak len podľa práva a pod našou občianskou kontrolou. Samozrejme objektívnou a aktívnou kontrolou, úplne odlišnou od občianskej kontroly, akú nám predvádzajú, ešte doposiaľ, kritici bývalého vedenia, s ktorou sa samozrejme nestotožňujem, ba som odporca takej hlúpej niekedy argumentácie. Na takú úroveň sa neznížim. Som zástanca objektívnej a aktívnej kontroly. Netvrdím, že naše mesto je spálenou zemou. Ja len, že sa stretávam, možno častejšie, ako iní moji spoluobčania s ľuďmi , ktorí sa zaujímajú o Nováky a hovoria, ako sa povie zvonka a ja sa len čudujem, čo všetko sa dozvedám. Je dosť možné, že sú to viac negatívne poznatky ako pozitívne skúsenosti. Je to zo stretnutí, teraz už ako občanmi Kanianky, Prievidze, ale aj iných obcí v regióne, či ich predstaviteľmi. Mnohí po voľbách, neveriacky krútili hlavami, nad výsledkom volieb v Novákoch. Prečo? Hneď dali aj jednoduchú odpoveď. Vraj voliči súčasného pána primátora nevolili možnosť na zmenu, o ľudských kvalitách, morálke a profesionálnej zdatnosti, snahe zvyšovať svoje vedomosti , prejaviť úctu k občanovi, rodinám v meste žijúcim, alebo k tým, ktorí si založili svoj život mimo Novák. Bola to vraj iba istá nostalgia. Môže byť. Polemizovať možno len o tom, či pochopili , že mesto potrebuje človeka so schopnosťou občanov spájať a nie rozdeľovať, či chápu, že zabúdať na bývalých občanov, selektovať občanov na zlých a dobrých ľudí, vyslovovať sa o občanoch so sarkazmom a zosmiešňovať ich pred verejnosťou, je neetické, nemorálne, neslušné. Čo je veľmi dôležité, nedomysleli jeho voliči, že nebol vždy vo svojich prejavoch zdržanlivý, mal mnohokrát neodôvodnený vulgárny prejav, a že sa možno voliči za rozhodnutie, jeho voľbu budú niekedy hanbiť(?) . Ako som už spomenul, pri mojich stretnutiach so svojimi známymi, či pri iných príležitostiach, sa už dalo počuť, že nie každý strpí jeho postoj a prejavy bez toho, aby nedal najavo ich nevhodnosť a sarkazmus. Dá sa len domnievať, či aj z týchto dôvodov po jeho vystúpeniach na Sneme Združenia Miest a Obcí Hornej Nitry, ktoré zasadnutie sa uskutočnilo 6. marca tohto roku, sa nášmu primátorovi neušlo členstvo v rade ZMO, čo je podľa mňa zahanbujúce nielen pre neho, ale i pre nás a naše mesto, keďže obsadenie miesta člena rady bolo do roku 2018 bezproblémové i pre pána primátora nášho mesta. A tak sa naše mesto už v začiatku prevzatia moci súčasným pánom primátorom „zosunulo“ do nižšieho levelu (!) ,čo sa týka dôveryhodnosti nášho muža radnice, keďže ho nezvolili do Rady ZMO. A tak nemáme, aspoň zatiaľ, svojho zástupcu v Rade ZMO Horná Nitra!!! Niektorých občanov nášho mesta to prirodzene vyrušuje. Prečo? Preto, že reakcie pána primátora mesta, či už ako ešte pred nedávnom radového občana, alebo v súčasnosti predstaviteľa mesta vo veľmi veľa prípadoch neboli a už opakovane nie sú hodné úrovni požadovanej od čelného predstaviteľa mesta a to sa týka tiež niektorých poslancov poslaneckého aktívu, nehovoriac už o tom, ak ich „kompetentnosť“ a stupeň politickej a „odbornej výbavy“ sa zverejní na youtube k hodnoteniu širokej verejnosti vo verejnom priestore. Veď, vari sme všetci nestratili pamäť, pamätáme jeho neadekvátne neetické výroky - gauneri, zbabelci, deštruktori ,zlodeji, klamári, porovnávanie s vládou Hitlera, nedôvodné osočujúce vyhlásenie o občanovi, poslancoch, dehonestujúcou formou zneužitím mestského rozhlasu, výroky o tom, kto a za čo patrí do basy s putami na rukách a poukazovanie, či priraďovanie, jemu nepohodlných poslancov, zamestnancov, občanov k rodinným väzbám žijúcich rodičov, rodinných príslušníkov a pod. so sarkazmom a zosmiešňovaním. A to nie je všetko, pretože je to jeho one man show a táto jeho show ma naozaj nezaujíma. A súčasný, ním velehlasne ohlasovaný návrat k znovu zahájeniu vysielania bez vyhlásenia, že ju – televíziu, nikdy k neetickým výrokom, neetickému konaniu ,či iným podobným psím kúskom nezneužije, nemá vysielanie záznamov pre mňa absolútny význam, aby som ju sledoval, pokiaľ sa nevypracuje a poslancami Mestského zastupiteľstva neschvália pravidlá – „ Etický kódex volených predstaviteľov samosprávy mesta“. Ak sa neschvália uvedené pravidlá o etickom konaní volených zástupcov, zamestnancov MsÚ je mestská televízia potom znovuzriadená len a len na zabezpečenie a zvýraznenie píár – Ing. Dušana Šimku, pána primátora, čo v podstate takmer vždy využil a aj zneužil, ako píšem vo svoj prospech proti oponentom a kritikom. No a na záver Čítajte tento link: http://www.trnava.sk/userfiles/file/Etick%C3%BD%20k%C3%B3dex%20final.pdf PB

Hodnotenie: 0   0
16:31:16 15.03.2019 [6770] Nevhodný príspevok?
Dezider „ REPETITIO EST MATER STUDIORUM (SCIENTIAE) „ ,teda preložené do jazyka slovenského, „ opakovanie je matka múdrosti, resp. matkou učenia“. Dezider, ak ste si už pozreli program tzv. Jehotelevízie uverejnený na tejto stránke, tak sa dá hneď v tej chvíli povedať, že odhliadnuc od témy, ktorú som v príspevku uviedol , vy vo svojom príspevku miešate jablká s hruškami a na to vám postačila jedna veta. Môj príspevok nie je o nikom a ničom inom , ako o primátorovi a jeho činnosti. Takže neviem, dôvod ,kvôli ktorému by som mal začať čosi predýchavať. A tak k úvodu. Podľa Budhu „Opakovanie chýb, nie je matkou múdrosti! To, čo naozaj ľuďom chýbalo v otázke zavedenej Jehotelevízie, nikdy nebolo primátorom Dušanom Šimkom občanom zodpovedané,vysvetlené. Ani čo sa týka legislatívnej , technickej stránky a štruktúry vysielania a už tobôž nie zodpovednostnej stránky za prípadné nezákonné nakladanie s vysielaním a pod. Tak sa ho spýtajte Dezider vy a zaveste jeho odpoveď na sociálnu sieť. Otázka v minulosti znela. Na základe akých pravidiel, akej personálnej obsadenosti, etických pravidiel, etickom kódexe prevádzkovania Jehotelevízie, vypracovaných opatrení pred zneužitím vysielaného záznamu na osočenie, poníženie a inú dehonestáciu občanov, alebo zamestnancov úradu sa nepochybne znovu s pochybeniami začalo vysielať. To Dezider, po prvé. Dezider, Vy ste si naozaj nevšimli v posledných piatich rokoch zo strany dvoch občanov nekonečné opakovanie (!!!) príspevkov ústnych na zasadnutiach MsZ, v periodikách, či na sociálnej sieti, nehovoriac o ich
infantilnom obsahu a úrovni? Veď práve oni potrebovali upozorniť, aby predýchali frustráciu z nezvolenia Dušana Šimku za primátora. A vy ste mlčali.To po druhé. A ďalej Dezider, prečo ste mlčali, ak neinformoval občanov a verejnosť primátor Dušan Šimka o výsledkoch Snemu ZMO Horná Nitra? Vari chcete čitateľov a mňa presvedčiť, že nášho primátora Dušana Šimku nezvolili do Rady ZMO Horná Nitra, http://www.zmohn.sk/organy-zdruzenia-0.html len z toho dôvodu, že je to nebodaj moja aktivita? Dezider pochopte, to je „vysvedčenie „ o jeho 24 ročnom pôsobení v štruktúrach samosprávy. Dezider, to je jeho maslo na hlave. Dezider, to je o empatii a vzťahu k nám občanom, ku jeho kolegom, k ľuďom a vice versa, teda a naopak to je vysvedčenie vzťahu týchto spomenutých ľudí k nemu. Dezider a tak v konečnom dôsledku to len svedčí o jeho dôveryhodnosti , ktorú má vo verejnom priestore. A tak Dezider, ak ste si prečítali zverejnený na tejto stránke príspevok „Projekty na transformáciu hornej Nitry predstavia verejnosti v apríli“, ste presvedčený, že s takouto dôveryhodnosťou bude pri negociácii obhajovať a presadzovať dostatočne záujmy nás, občanov Novák. Vy, Dezider, plačete na nesprávnom hrobe. Ja mám iné skúsenosti s predýchavaním u obyčajnýchm chudobných ľudí,ktorí majú problém prežiť, ale tomu by ste nerozumeli. A na záver Dezider. Človek je zvykový tvor a stáva sa zrkadlom svojich denných činností. To už vedeli starí Gréci na čele s Aristotelom. A primátor zdá sa, bude žiť taký život, aký na dennej báze opakuje svojimi činmi. A ak tie činnosti nie sú v jeho prospech, tak neplatí stará múdrosť, že opakovanie je matkou múdrosti. Opakovanie nesprávnych činností určite nie je múdre. On však sľúbil zmenu a tá vôbec, ale vôbec nenastala a som presvedčený, že ako politik takmer v preddôchodkovom veku, ani nebude mať záujem zmeniť čosi. A tak Dezider, step by step. PB
Hodnotenie: 0   0
15:06:49 15.03.2019 [6769] Nevhodný príspevok?
Vďaka bratovi primátora mesta Nováky Ing. Dušanovi Šimkovi, padajú projekty ako hrušky. Dušan Šimka nie je schopný pokračovať v rozrobených projektoch po Danišovi, tak ako to sľuboval vo svojom predvolebnom letáku. Padajú projekty ako rekonštrukcia mestského úradu na ktorej úspešne začal pracovať Daniš. Padá projekt Kompostéry, ktorý mal byť vo februári úspešne zakončený a mali byť rozdané kompostéry do domácností. Vraj sa bude vracať aj technika. Ďakujeme Ing. Dušanovi Šimkovi za to, že je neschopný a nevie pokračovať v úspešne rozbehnutých projektoch.

Budú Nováky druhý Černobyl?
Hodnotenie: 0   0
11:34:00 15.03.2019 [6768] Nevhodný príspevok?
Pán Bošiak.Tak už to konečne PREDÝCHAJTE. Načo tie "litánie". Opakujete sa.
Hodnotenie: 1   0
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
<<< späť na zoznam tém
Meno:
Heslo:
Nebezpečné znečistenie. Bývalý zamestnanec odhalil nekalé praktiky
NOVÁKY / Rybári už niekoľko rokov upozorňujú na znečistenú vodu v rieke Nitra. Tá je najmä v úseku pod Novákmi plná chemických látok. Do redakcie TV JOJ sa ozval bývalý hasič, ktorý pracoval v tamojšej chemičke. Informoval o tom, ako tam zneškodňovali ortuť.
zobraziť podrobnosti »
NOVÉ! 20.03.2019
VIDEO: Prievidza má letisko. Ani Federer už nemusí dosadať na trávu
Lúka s ďatelinou bola dlhých sedemdesiat rokov letiskom v Prievidzi. To sa teraz zmenilo. Trávu nahradil asfalt. Pomôcť to môže celému regiónu.
zobraziť podrobnosti »
NOVÉ! 19.03.2019
Budú sa preverovať výsledky volieb: Neúspešní kandidáti žiadajú o prepočítanie hlasov
NOVÁKY - Jeden z neúspešných kandidátov na primátora Novák v novembrových voľbách do orgánov samosprávy obcí požiadal Ústavný súd (ÚS) SR o prepočítanie hlasov. Podanie odôvodnil tesným rozdielom hlasov voličov medzi ním a zvoleným kandidátom.
zobraziť podrobnosti »
28.11.2018
Hlasuj za ZŠ Nováky a vyhraj
V hre sú 3x plne vybavené počítačové učebne s interaktívnou tabuľou v hodnote 21 000 € pre tvoju školu a viac ako 120 vecných cien pre teba, hlasovanie prebieha do 31.12.2018
zobraziť podrobnosti »
22.11.2018
Mestské zastupiteľstvo zo dňa 29. októbra 2018
Video-záznam.
zobraziť podrobnosti »
04.11.2018
Mail:
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa.