Online 5 ľudí. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
779 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
13:06:17 01.04.2019 [6785] Nevhodný príspevok?
Stavím sa, že ten pocit blaženosti si „ trolko Vilma“ možno niekde v kútiku svojej dušičky vychutnáva, keď môj príspevok č.6784 lajkol palcom dolu. Vari len on – lajkujúci pod pseudonymom Vilma, ako vidno, považuje nekompetentné rozhodnutie Dušana Šimku , pána primátora na základe ktorého bola spôsobená totálna devastácia Športového zariadenia „Futbalového ihriska s atletickou dráhou na Ulici S.Chalupku „ za bezvýznamné , hoci ono rozhodnutie možno považovať za rezíduum nekompetentnosti zo strany pána primátora s následnou škodou. Vari len trolko Vilma považuje ono rozhodnutie, za veľmi zodpovedné a múdre. Ale čo urobiť s takým „múdrym „ a zodpovedným rozhodnutím, keď je v hre absolútna nepoužiteľnosť uvedenej hracej plochy a atletickej dráhy? Ale čo urobiť s náhradou škody, doposiaľ nevyčíslenej a bez uznania osobnej konzekvencie zodpovednej osoby? Alebo, čo urobiť ďalej s tým, ak sa pán primátor nehlási k zodpovednosti, k prijatiu osobnej zodpovednosti v dôsledku následkov vyvolaných jeho nekompetentným rozhodnutím k vykonaniu devastačných prác na Futbalovom ihrisku na Ul. S. Chalupku? Do dnešného dňa ,okrem pár vetami vyslovených v televíznom vysielaní tzv. Mestskej televízie sa nehlási k svojmu nekompetentnému rozhodnutiu na základe ústnych dohôd, hoci tieto vety ho vlastne usvedčili, že áno, uzatvoril „ústnu zmluvu, dohodu“ ( slovami ťapli sme si rukou s generálnym riaditeľom, vtedy NCHZ,a.s. ... ). K vychutnaniu si vášho palca trolko Vilma sa žiada odpoveď od kompetentnej osoby, váš lajk, je pre vás, zahanbujúce konštatovanie a pre zodpovedných, za takéto nekompetentné rozhodnutie je to ušitý kabát z hanby. Žiada sa od zodpovedných chlapský postoj,ktorý ako vidíte stále absentuje PB
Hodnotenie: 1   3
08:44:36 28.03.2019 [6784] Nevhodný príspevok?
Pýtajú sa ma, prečo nepokračujem v písaní o problematike, ktorú som rozpísal v mojom príspevku č. 6777 zverejnenom na tejto webovej stránke. Nuž, prečo? Však to vidíte, predstaviteľ nášho mesta praktizuje prezentizmus, teda obdobie prítomnosti a minulosť reflektuje maximálne tak štyri roky späť. Je to dôležité pripomenúť, pretože obdobie ,v ktorom popisujem nekomptentnosť Dušana Šimku, vtedy primátora nášho mesta v postupe ním menežovaných prác súvisiacich so Športovým zariadením – Futbalovým ihriskom s atletickou dráhou na ul. Sama Chalupku. ktoré devastačnými prácami bolo totálne zničené s absolútne vylúčenou jeho v súčasnosti použiteľnosťou, sa dotýka obdobia okolo roku 2000. Po informáciách , ktoré som od pána primátora na základe mojej žiadosti podľa Infozákona obdržal, či mi veríte, alebo nie, ani sa mi veľmi pokračovať nechce . Dôvodom je, okrem iných nekompetentná jeho odpoveď, keďže je nelogická, zahmlievajúca, ide z jeho strany o infantilné zatĺkanie a odôvodnenie stavu a zodpovednostného postoja k škode spôsobenej na Športovom zariadení, ktorá reálne vznikla a existuje od času, keď sa futbalové ihrisko s atletickou dráhou, ako športový komplex devastovalo, ťažkými stavebnými mechanizmami k absolútnej nepoužiteľnosti v čase, keď naše mesto viedol súčasný pán primátor. Najmä ma však zaráža, že pán primátor, akoby si nechcel uvedomiť, že pravdepodobne jeho nekompetentným rozhodnutím vznikla škoda, vyčísliteľná možno v xy tisícoch vtedy Slovenských korún. Poznáte to. „ Nevidel som, nepočul som, nepoviem“,pokiaľ sa to jeho dotýka, hoci je zjavné a verejnosti známe, že devastačné práce, ktoré sa vykonali na predmetnom športovom zariadení pravdepodobne v dôsledku zanedbania due diligence (náležitej opatrnosti) zo strany vtedy primátora mesta, teda isto aj dôsledok absencie jeho právneho vedomia či bohorovnosti. Slovami Françoisa de La Rochefoucaulda: „ Čo vypadá ako veľkomyseľnosť, býva v skutočnosti pohodlnosť, alebo bohorovnosť“, potiaľ citát. A tak je zvláštne paradoxné, že súčasný pán primátor, praktizujúc prezentizmus v kritike vedenia mesta, ktoré riadilo naše mesto do roku 2018 , sa terajší pán primátor nemal záujem vysporiadať so spôsobenou škodou na predmetnom športovom areáli - doposiaľ nikým nevyčíslenou, doposiaľ nikomu neprisúdenou, s doposiaľ neurčenou zodpovednosťou za škodu spôsobenú nekompetentným konaním za likvidáciu športového zariadenia. A tak ešte raz pripomínam, že pravdepodobne súčasného primátora nekompetentné rozhodnutie, ako čítate a v skutočnosti sa môžete na vlastné oči presvedčiť, spôsobilo škodu spočívajúcu vo vytvorení stavu vylučujúcom akúkoľvek využiteľnosť Futbalového ihriska s atletickou dráhou na ul. S.Chalupku a s veľkou pravdepodobnosťou takéto zariadenie, sa už na tejto pozemkovej nehnuteľnosti, ani nikdy nevybuduje. Je viac ako pravdepodobné, že ak sa predmetnému pozemku z titulu jeho devastácie zmenili vlastnosti a charakter pôdneho profilu, pravdepodobne ex post zmenil aj vlastníka, zapísaného v Katastri nehnuteľností Okresného úradu Katastrálneho odboru v Prievidzi (www.katasterportal.sk). Po toľkých rokoch existencie, či účinnosti predpisov o reštitúciach a nárokoch oprávnených osôb z nich vyplývajúcich, si vari pán primátor uvedomuje, že celé reštitučné právo je v podstate riešením kolízie medzi snahou zákonodarcu zmierniť minulé majetkové krivdy na jednej strane a záujmom stelesneným v zmenách funkčného využitia nehnuteľnosti po jej odňatí a v samotnom charaktere spôsobu jej využívania, na strane druhej. Čo je však dôležité uviesť, v tomto záujme sa dá oprávnene tiež domnievať, že je rovnako stelesnená i právna istota subjektov (!!!), ktoré vlastnícke právo k odňatému majetku nadobudli bez akejkoľvek priamej či nepriamej účasti na spáchaných krivdách. (!!!) Takže, minimálne takéto právne vedomosti mali mať subjekty – účastníci Ústnej zmluvy, dohody o vykonaní prác na Futbalovom ihrisku s atletickou dráhou na ul.Sama Chalupku, vrátane štatutárneho zástupcu nášho mesta, pretože práve u neho sa vedomosti na poznaní práva predpokladajú (!!!). Ako vyplýva ďalej z legislatívy SR, v súlade s kompetenciami primátora a teda i primátora nášho Mesta Nováky sa predpokladá, že právne vedomie starostu ( v našom prípade primátora mesta) má byť kvalifikovanejšie ako u bežných občanov. Tento predpoklad ustanovuje § 13 ods.2 zákona o obecnom zriadení , podľa ktorého starosta obce, resp.v našom prípade primátor mesta sľubuje, že pri výkone funkcie bude uplatňovať právne predpisy. Podľa odseku 10 citovaného ustanovenia si starosta obce (primátor) prehlbuje vedomosti potrebné na výkon svojej funkcie!!! Avšak zdá sa, ako sa postupne ukazuje, už po nástupe Dušana Šimku do funkcie primátora, ako vidno z jeho chybných výrokov, či krokov i v súčasnosti po znovuzvolení, že nevykazuje dostatočné vedomosti z poznania a aplikácie právnych predpisov !!!. Zatiaľ nikto nevie, čo urobiť s následkami nekompetentných rozhodnutí vo veci Futbalového ihriska za pekárňou, iba že by to vedel pán primátor Dušan Šimka? Ako vidno ani odborná spôsobilosť v určitej pracovnej oblasti sama o sebe nestačí; sú potrebné ešte ďalšie schopnosti všeobecnejšieho charakteru, tieto schopnosti sa orientujú na umenie viesť ľudí, rozhodovanie a komunikáciu.“ https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/506726-primator-staval-nacierno-pokutoval-sa/?utm_source=pravda&utm_medium=hp-box-najcitanejsie &utm_ campaign=shp_rightbox PB
Hodnotenie: 0   3
12:03:39 24.03.2019 [6782] Nevhodný príspevok?
Aby ktokoľvek mohol poukázať na nedostatok v riadení v práci s ľuďmi, prípadne, ak je to spojené s nekompetenciou, ktorú je prekvapujúco často vídať u Dušana Šimku, pána primátora od uchopenia moci do svojich rúk a nájsť vhodné slová, ktorými by upozornil na jeho nekompetentnosť,na jeho rozporuplné správanie, či riadenie chodu nášho mesta bez toho, aby človek nezasiahol jeho vypestované ego je takmer nemožné. A tak,ak kriticky poukazujem na nedostatky, považujem to za môj legitímny postoj. Mnoho krát nám bolo samoľúbo zo strany terajšieho pána primátora, jeho podporovateľov pripomenuté, po strate primátorského stolca vo voľbách v roku 2014,vraj akého kvalitného politika sa voliči zbavili, keď ho nezvolili. Faktom však po jeho opätovnom zvolení v roku 2018 zostáva ,že absencia moci ho nijako nepoučila a sám osobne, či s podporou jeho tímu, vyhlasoval mnoho krát, že viedol naše mesto šesť volebných období a tak v riadení mesta sa vyzná (???!!!). V diskusii k článku „ O projektoch Hornej Nitry...“ uverejnenom i na tejto stránke v periodiku My Horná Nitra sa prispievatelia vyjadrujú aj o projektoch nášho mesta. V príspevkoch je reč o padaní projektov. Ja neviem, či Dušanovi Šimkovi, súčasnému pánovi primátorovi „padajú nejaké projekty, je to bezpredmetné, pokiaľ je primátorom, tak bude „ po jeho“ a či my, občania , budeme ním informovaní, je ako sa vraví, vo hviezdach. Keďže ma zaujal v diskusii tvrdý obhajovací postoj osoby pána primátora jedným (ou) prispievateľom (kou), nemôžem to z princípu opomenúť a tak sa podelím s vami oň. Totižto pripomínam sa vetou, ktorú som zdôraznil, prednedávnom v mojom predchádzajúcom príspevku, aby si čitatelia zapamätali, citujem:“ ako to poznáme, zase štatutárny zástupca mesta Nováky povedal, ako mu pasuje.“,potiaľ citát .Čo teda „ľudia okolo neho – nazvime to jeho křoví „, píšu v odpovedi opozičnému diskutérovi si dovolím uviesť, citujem : „ Projekty v Novákoch padajú ako hrušky, to máte pravdu, ale pripísať túto skutočnosť na vrub pánov Šimkovcov je myslím kus mimo racionálnej logiky. Nový primátor funguje vo funkcii de facto nejaké tri mesiace.“ Potiaľ výrok prispievateľa k článku. Verte mi, ja nie som prekvapený, veď to poznáme, avšak na rovinu povedané dvadsaťšesť rokov skúseností Dušana Šimku vo funkcii primátora je ta-tam ???. A tak, nedá sa nič iné, len súhlasiť s myšlienkou a vari sa k nej aj vrátiť, keďže sme často pred spomenutými komunálnymi voľbami počúvali a ešte častejšie počúvame pred nastávajúcimi prezidentskými voľbami o tom, že nás, občanov, chcú kandidáti na akýkoľvek politický post spájať a nie rozdeľovať. Možnože to chceli, ale u víťaza volieb v Novákoch, ako sami vidíte a sledujete, spolu hľadať riešenia na problémy, ktoré trápia občanov bez ohľadu na ich voľbu, či nevoľbu primátora je práve výtka systému riadenia a personálnej politiky a už by nemal práve pán primátor predýchavať, ale začať robiť a informovať občanov, ako sa pripravoval na opakovaný vstup do politiky, v čom spočíva jeho doterajšia činnosť a ako rieši problémy, ktoré trápia občanov a nie svoje problém, ktoré nikoho nezaujímajú. Veď za plnenie týchto úloh mu poslanci nadelili slušný plat, o ktorom akosi každý mlčí!!! A tak sa dá tiež položiť otázka, kto v skutočnosti môže spájať a kto o tom môže len rozprávať? Nuž naši voliči by si mohli uvedomiť, že od človeka, ktorý nemá dávku trpezlivosti, tolerancie, poznania, chápania a kompromisov a nikoho doposiaľ nespojil a ak spojil, tak poväčšine vždy proti niekomu a málokedy pre niečo sa to naozaj nedá očakávať(!!!). A potom prečo v našom meste je to tak ,že to niektorí voliči nechápu? Veď je to také jednoduché. Veď spájať môže ten, kto sa nestotožňuje s politikou založenou na nenávisti, len ten, kto si o sebe nemyslí, že je najlepší a najsprávnejší, ale aj ten, kto rešpektuje aj názor druhej strany a dokáže viesť meritórnu a odbornú debatu a nakoniec ten, kto neprodukuje populistické zosmiešňovanie, navyše osočujúce hodnotenia spoluobčanov a neraduje sa z toho, ako komu naložil (!!!). A tak, ako som už napísal, žiaľ:“ verejná mienka o vyvodzovaní zodpovednosti voči verejným činiteľom pokrivkáva... a či sa to niekomu páči, alebo nie zmiatla aj našich niektorých nováckych voličov“. Ak však mladí ľudia, chcú žiť v tomto meste, musia sa spojiť v príprave svojho kandidáta a programu rozvoja mesta Nováky, pracovať na tom celé volebné obdobie a pripraviť pre voľbu človeka takého, aby i v našom meste na primátorskú stoličku zasadol dôstojný, objektívny, vecný a zrelý primátor. A aj preto si myslím, že viacerí by sme mali dávať najavo, aby nami zvolený primátor robil všetko preto, aby sa polarizácia v našej občianskej spoločnosti zmiernila, aby sa z verejného života vytratil štýl komunikácie tzv. „Občanov Novák“. Aby páni poslanci konečne dospeli k tomu, že bez vypracovaných a schválených Pravidiel o etickom konaní volených zástupcov, zamestnancov (Čítajte tento link: http://www.trnava.sk/userfiles/file/Etick%C3%BD%20k%C3%B3dex%20final.pdf )v súčasnosti nie je možné zabezpečiť jednotu v spájaní myšlienok, ideí, názorov občanov mesta Nováky, bez ohľadu na to, kto volil poslancov a primátora a kto nie. V Novákoch to zdá sa, je problém a asi ani nie je možné v tejto chvíli a v tomto položení, nič proti tomu za daných okolností urobiť. PB.
Hodnotenie: 0   2
12:28:24 21.03.2019 [6777] Nevhodný príspevok?
Práce vykonané naviac podľa ústnej zmluvy (dohody),ktorá je dodatkom písomnej Zmluvy o dielo tak, že sa predmet písomne uzatvorenej Zmluvy o dielo rozšírenej o dodatok ústnou dohodou odberateľom kompletne prevzal, resp. v úplnosti, bez spochybnenia odberateľ využíva a práce podľa ústnej zmluvy, ktorej predmet zmluvy skončil úplnou devastáciou a z toho dôvodu nevyužiteľného do budúcna predmetu ústnej zmluvy, sa len veľmi ťažko porovnávajú. To fakt, vyžaduje právne vedomie a od neho sa odvíjajúce rozhodovania. A tak mi dovoľte, aby som sa vrátil k ROZHODNUTIU(!) štatutárneho zástupcu Mesta Nováky Dušana Šimku, v súčasnosti pána primátora nášho mesta, ktoré sa dotýka Športového zariadenia ,ktoré bolo vybudované v našom meste asi v sedemdesiatych rokoch na ul. Sama Chalupku. Tým, že Mesto Nováky je samostatný územný samosprávny celok , právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom (§ 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení), má okrem iných zákonných povinností, aj povinnosti pri správe majetku, ktoré boli zverené do rúk voľbou v komunálnych voľbách, zvolenému primátorovi mesta .... . Pojem škoda je legálne definovaný v ustanoveniach § 124 a v § 125 ods. 1. Trestného zákona. Pojem majetok nie je legálne definovaný. Rozumejú sa ním veci a majetkové hodnoty.... . To vari na úvod postačuje, aby sme sa aspoň so zdvihnutým obočím, pozreli na varujúci stav bývalého Športového zariadenia na ul. S.Chalupku, ktorý svedčí pre mnohých našich spoluobčanov o nekompetentnom rozhodovaní pána primátora Dušana Šimku. A tak k veci. Často sa chodím prechádzať vari po najtichšom zákutí nášho mesta, ktorým je ulica S.Chalupku ( Za pekárňou ) a tak sa nečudujte ,že neustále vnímam očami spustošené dielo minulej generácie, ktoré vybudovali, aby slúžilo občanom, športu, futbalu. Hrala sa na ňom futbalová súťaž, slúžilo na tréningové ciele a celé športové zariadenie pozostávalo z futbalového ihriska olemovaného atletickou dráhou. V období okolo roku 2000, vtedy pán primátor Dušan Šimka sa rozhodol, pre vraj, jeho rekonštrukciu. Ak k takémuto rozhodnutiu akokoľvek dospel, mu teda nikto nemôže zazlievať a ani nezazlieva. Avšak neodborný, nezákonný a navyše nekompetentný spôsob rokovaní, dohodovaní o vykonaní prác Dušana Šimku, vtedy pána primátora, s ďalšími, v tej veci zainteresovanými subjektmi na tejto nehnuteľnosti je absurdný a výstražný. Nehnuteľnosť, ktorá nebola evidovaná v karte majetku mesta (podľa informácie vyplývajúcej z odpovedi pána primátora na moju žiadosť podľa zák.č. 211/2000 Z.z. Infozákona) a v pohode slúžila kynologickému spolku, mnohým občanom, mládeži, športovcom, školám a mohla slúžiť i naďalej občanom mesta Nováky, keďže sa jednalo o ŠPORTOVÉ ZARIADENIE, ktoré malo ZÁKONNÚ OCHRANU (!) ( podľa §-u 11 zák.č. 229/1991 Zb. o pôde – pozemky na ktorých boli zriadené športové zariadenia sa nevydávajú) pred nárokovaným vydaním pozemku ( na ktorom bolo vybudované predmetné športové zariadenie), pôvodným vlastníkom, ktorí si aj uplatňovali zákonný reštitučný nárok, BOLA ZDEVASTOVANÁ ŤAŽKÝMI MECHANIZMAMI , stavebnými strojmi k totálnej nevyužiteľnosti. A tak dovtedy bezproblémovo použiteľnému Futbalovému ihrisku s atletickou dráhou na ul. Sama Chalupku (za pekárňou), paradoxne najviac uškodila snaha (?) o jeho akúsi rekonštrukciu, zveľadenie. Avšak nekompetentným konaním Dušana Šimku, v tom období pána primátora, ktorý konal aktívne v tejto veci ,možno povedať v tom čase veľmi BOHOROVNE A NEZODPOVEDNE , skončilo futbalové ihrisko s atletickou dráhou v stave, v akom ho dnes vidíme, pokiaľ sa okolo neho potulujeme. Z ustanovení zákonov o správe majetku však pre funkcionárov obcí a miest vyplýva, že pri rozhodovaní o nakladaní s majetkom vo vlastníctve, alebo v správe mesta sa mal držať aj pán primátor zákonnej jeho povinnosti, čoby štatutárneho zástupcu mesta a s vecou nakladať tak, že ju bude udržiavať v riadnom stave, využívať všetky právne prostriedky na jej ochranu (!!!) a dbať, aby nedošlo najmä k jej poškodeniu, strate, zneužitiu alebo zmenšeniu. No a na základe nekompetentného konania pána primátora Dušana Šimku sa všetci môžete presvedčiť, ak ste sa doposiaľ nepresvedčili, že stav Futbalového ihriska s atletickou dráhou na ul. Sama Chalupku (za pekárňou) je v súčasnosti pozemok už viac rokov, len poškodeným oplotením ohradený, zaburinený, hustým krovím zarastený s odstránenou ornicou, ktorá tvorila s trávnikom v minulosti hraciu plochu. Pozemok, teda ako píšem , športový areál je natoľko zničený, že je nenapraviteľne poškodený, s následkom absolútne nenavrátiteľnej použiteľnosti na účel, ku ktorému bolo predmetné športové zariadenie vybudované, a ktoré občanom, teda verejnosti, mládeži , futbalistom, školám a pod. aj dobre slúžilo. Vari najpodstatnejším faktom však je, že ešte i v súčasnosti, niet toho človeka, funkcionára nášho mesta, ktorý by prevzal na seba zodpovednosť a sa priznal, že v roku okolo 2000-om „odmával“ zahájenie pozemných stavebných prác, bez akejkoľvek písomnej zmluvy, či iného právneho, resp. zmluvného dokladu. Môjmu tvrdeniu nasvedčuje aj „chrumkavá veta“ v odpovedi pána primátora ,na moju vyššie špecifikovanú žiadosť, citujem:“ V súčasnosti nebola zistená existencia evidencie prác, zmlúv resp. zodpovednosti funkcionárov či fyzických a právnických osôb a pod.“ potiaľ odôvodnenie pána primátora. Pravdou teda je, že pravdepodobne všetko bolo dojednané a menežované na úrovni ústnych dohôd (!). A tak k jeho odpovedi zo dňa 19.3.2019 na moju otázku, ktorú som mu položil v mojej žiadosti zo dňa 5.3.2019, dotýkajúcej sa vyššiešpecifikovaného športového zariadenia je treba len dodať, že výroky pána primátora Dušana Šimku sa dajú vidieť na archívnych TV záznamoch, resp zostali v pamäti občanov pod výrokom asi v takomto znení „ťapli sme si s generálnym riaditeľom NCHZ,a.s. Ing. P......... rukou“, s dovetkom : „či mohol som mu nedôverovať (?) “ . A tak si pripomeňme „volanie po dodržaní zákonnosti“ našich občanov po súdnom spore vedenom na OS v Prievidzi zavedenom dodávateľom prác podľa Zmluvy o dielo SPORTSERVICE s.r.o., proti neúspešnému v tejto veci, nášmu Mestu Nováky o zaplatenie 81.453,28 eur, keď sa v nadväznosti na Rozsudok OS v Prievidzi v uvedenej právnej veci občania odvolávali na ustanovenia zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí menovite na § 6 ,ods. (6) Všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom obce musia mať písomnú formu, inak sú neplatné.“ Potiaľ ust.zák. A tak už po koľký krát, ako to poznáme, zase štatutárny zástupca mesta Nováky povedal, ako mu pasuje (zapamätajte si túto vetu, stalo sa to mnohokrát) . Je zaujímavé, že pán primátor nemal záujem odhaliť Nikto doposiaľ, ani sám pán primátor sa však nepopasoval s právnymi úkonmi ním podanými v ústnej forme, najmä reparáciou spôsobenej škody ( netrúfam si určiť, ani odhadnúť jej xy tisícovú výšku), ktorá vznikla jeho nekompetentným rozhodnutím s následkom devastácie športového zariadenia na Ul. S.Chalupku, ktoré je v stave vylučujúcom súčasnú využiteľnosť. Verejná mienka o vyvodzovaní zodpovednosti voči verejným činiteľom pokrivkáva, čo v konečnej fáze potvrdili aj výsledky v posledných komunálnych voľbách i v našom meste . Avšak to, že to v tejto veci ďaleko nie je všetko v poriadku, možno na budúce. PB
Hodnotenie: 0   2
22:24:56 18.03.2019 [6774] Nevhodný príspevok?
Výsledky z prvého kola prezidentských volieb teda poznáme. Keďže nás rozhodujúce kolo ešte len čaká, obzrime sa s dovolením, opäť do obdobia komunálnych volieb z roku 2018. Ak sme sa aj v tom čase rozhodli ísť voliť, bolo to rozhodnutie určite správne, pretože v opačnom prípade by to znamenalo z ľahostajnosti, dobrovoľné zrieknutie sa možnosti niečo ovplyvniť. Znamenalo by to, dobrovoľné odovzdanie svojho osudu do rúk človeku , ktorý si všakovakým spôsobom na seba, básnicky povedané, v tom boji divokom, pútal pozornosť. Dôvod účasti vo voľbách, u väčšiny voličov zdá sa, že bol ten, aby sa neumožnilo človeku uchádzajúcemu sa o moc, ktorému sa už raz, na dlhšie obdobie, podarilo takmer rozvrátiť vzťahy našich spoluobčanov, v tomto meste žijúcich a to len pre jeho ego. No a tak žiaľ od teoretizovania, čoby, keby, akoby, štrnásť percent hlasov voličov miesto toho, aby volili zmenu aktívnym hlasovaním, postačovalo k tomu, aby zvolili v našom meste, už jedenkrát občanmi odmietnutý jeho populizmus. Ja osobne i po toľkých peripetijách s ním, nemám problém si opätovne začať zvykať, veď zmena je život. Víťazovi, ponecháme vychutnať si jeho „Pyrhovo víťazstvo“. Avšak len podľa práva a pod našou občianskou kontrolou. Samozrejme objektívnou a aktívnou kontrolou, úplne odlišnou od občianskej kontroly, akú nám predvádzajú, ešte doposiaľ, kritici bývalého vedenia, s ktorou sa samozrejme nestotožňujem, ba som odporca takej hlúpej niekedy argumentácie. Na takú úroveň sa neznížim. Som zástanca objektívnej a aktívnej kontroly. Netvrdím, že naše mesto je spálenou zemou. Ja len, že sa stretávam, možno častejšie, ako iní moji spoluobčania s ľuďmi , ktorí sa zaujímajú o Nováky a hovoria, ako sa povie zvonka a ja sa len čudujem, čo všetko sa dozvedám. Je dosť možné, že sú to viac negatívne poznatky ako pozitívne skúsenosti. Je to zo stretnutí, teraz už ako občanmi Kanianky, Prievidze, ale aj iných obcí v regióne, či ich predstaviteľmi. Mnohí po voľbách, neveriacky krútili hlavami, nad výsledkom volieb v Novákoch. Prečo? Hneď dali aj jednoduchú odpoveď. Vraj voliči súčasného pána primátora nevolili možnosť na zmenu, o ľudských kvalitách, morálke a profesionálnej zdatnosti, snahe zvyšovať svoje vedomosti , prejaviť úctu k občanovi, rodinám v meste žijúcim, alebo k tým, ktorí si založili svoj život mimo Novák. Bola to vraj iba istá nostalgia. Môže byť. Polemizovať možno len o tom, či pochopili , že mesto potrebuje človeka so schopnosťou občanov spájať a nie rozdeľovať, či chápu, že zabúdať na bývalých občanov, selektovať občanov na zlých a dobrých ľudí, vyslovovať sa o občanoch so sarkazmom a zosmiešňovať ich pred verejnosťou, je neetické, nemorálne, neslušné. Čo je veľmi dôležité, nedomysleli jeho voliči, že nebol vždy vo svojich prejavoch zdržanlivý, mal mnohokrát neodôvodnený vulgárny prejav, a že sa možno voliči za rozhodnutie, jeho voľbu budú niekedy hanbiť(?) . Ako som už spomenul, pri mojich stretnutiach so svojimi známymi, či pri iných príležitostiach, sa už dalo počuť, že nie každý strpí jeho postoj a prejavy bez toho, aby nedal najavo ich nevhodnosť a sarkazmus. Dá sa len domnievať, či aj z týchto dôvodov po jeho vystúpeniach na Sneme Združenia Miest a Obcí Hornej Nitry, ktoré zasadnutie sa uskutočnilo 6. marca tohto roku, sa nášmu primátorovi neušlo členstvo v rade ZMO, čo je podľa mňa zahanbujúce nielen pre neho, ale i pre nás a naše mesto, keďže obsadenie miesta člena rady bolo do roku 2018 bezproblémové i pre pána primátora nášho mesta. A tak sa naše mesto už v začiatku prevzatia moci súčasným pánom primátorom „zosunulo“ do nižšieho levelu (!) ,čo sa týka dôveryhodnosti nášho muža radnice, keďže ho nezvolili do Rady ZMO. A tak nemáme, aspoň zatiaľ, svojho zástupcu v Rade ZMO Horná Nitra!!! Niektorých občanov nášho mesta to prirodzene vyrušuje. Prečo? Preto, že reakcie pána primátora mesta, či už ako ešte pred nedávnom radového občana, alebo v súčasnosti predstaviteľa mesta vo veľmi veľa prípadoch neboli a už opakovane nie sú hodné úrovni požadovanej od čelného predstaviteľa mesta a to sa týka tiež niektorých poslancov poslaneckého aktívu, nehovoriac už o tom, ak ich „kompetentnosť“ a stupeň politickej a „odbornej výbavy“ sa zverejní na youtube k hodnoteniu širokej verejnosti vo verejnom priestore. Veď, vari sme všetci nestratili pamäť, pamätáme jeho neadekvátne neetické výroky - gauneri, zbabelci, deštruktori ,zlodeji, klamári, porovnávanie s vládou Hitlera, nedôvodné osočujúce vyhlásenie o občanovi, poslancoch, dehonestujúcou formou zneužitím mestského rozhlasu, výroky o tom, kto a za čo patrí do basy s putami na rukách a poukazovanie, či priraďovanie, jemu nepohodlných poslancov, zamestnancov, občanov k rodinným väzbám žijúcich rodičov, rodinných príslušníkov a pod. so sarkazmom a zosmiešňovaním. A to nie je všetko, pretože je to jeho one man show a táto jeho show ma naozaj nezaujíma. A súčasný, ním velehlasne ohlasovaný návrat k znovu zahájeniu vysielania bez vyhlásenia, že ju – televíziu, nikdy k neetickým výrokom, neetickému konaniu ,či iným podobným psím kúskom nezneužije, nemá vysielanie záznamov pre mňa absolútny význam, aby som ju sledoval, pokiaľ sa nevypracuje a poslancami Mestského zastupiteľstva neschvália pravidlá – „ Etický kódex volených predstaviteľov samosprávy mesta“. Ak sa neschvália uvedené pravidlá o etickom konaní volených zástupcov, zamestnancov MsÚ je mestská televízia potom znovuzriadená len a len na zabezpečenie a zvýraznenie píár – Ing. Dušana Šimku, pána primátora, čo v podstate takmer vždy využil a aj zneužil, ako píšem vo svoj prospech proti oponentom a kritikom. No a na záver Čítajte tento link: http://www.trnava.sk/userfiles/file/Etick%C3%BD%20k%C3%B3dex%20final.pdf PB

Hodnotenie: 0   2
16:31:16 15.03.2019 [6770] Nevhodný príspevok?
Dezider „ REPETITIO EST MATER STUDIORUM (SCIENTIAE) „ ,teda preložené do jazyka slovenského, „ opakovanie je matka múdrosti, resp. matkou učenia“. Dezider, ak ste si už pozreli program tzv. Jehotelevízie uverejnený na tejto stránke, tak sa dá hneď v tej chvíli povedať, že odhliadnuc od témy, ktorú som v príspevku uviedol , vy vo svojom príspevku miešate jablká s hruškami a na to vám postačila jedna veta. Môj príspevok nie je o nikom a ničom inom , ako o primátorovi a jeho činnosti. Takže neviem, dôvod ,kvôli ktorému by som mal začať čosi predýchavať. A tak k úvodu. Podľa Budhu „Opakovanie chýb, nie je matkou múdrosti! To, čo naozaj ľuďom chýbalo v otázke zavedenej Jehotelevízie, nikdy nebolo primátorom Dušanom Šimkom občanom zodpovedané,vysvetlené. Ani čo sa týka legislatívnej , technickej stránky a štruktúry vysielania a už tobôž nie zodpovednostnej stránky za prípadné nezákonné nakladanie s vysielaním a pod. Tak sa ho spýtajte Dezider vy a zaveste jeho odpoveď na sociálnu sieť. Otázka v minulosti znela. Na základe akých pravidiel, akej personálnej obsadenosti, etických pravidiel, etickom kódexe prevádzkovania Jehotelevízie, vypracovaných opatrení pred zneužitím vysielaného záznamu na osočenie, poníženie a inú dehonestáciu občanov, alebo zamestnancov úradu sa nepochybne znovu s pochybeniami začalo vysielať. To Dezider, po prvé. Dezider, Vy ste si naozaj nevšimli v posledných piatich rokoch zo strany dvoch občanov nekonečné opakovanie (!!!) príspevkov ústnych na zasadnutiach MsZ, v periodikách, či na sociálnej sieti, nehovoriac o ich
infantilnom obsahu a úrovni? Veď práve oni potrebovali upozorniť, aby predýchali frustráciu z nezvolenia Dušana Šimku za primátora. A vy ste mlčali.To po druhé. A ďalej Dezider, prečo ste mlčali, ak neinformoval občanov a verejnosť primátor Dušan Šimka o výsledkoch Snemu ZMO Horná Nitra? Vari chcete čitateľov a mňa presvedčiť, že nášho primátora Dušana Šimku nezvolili do Rady ZMO Horná Nitra, http://www.zmohn.sk/organy-zdruzenia-0.html len z toho dôvodu, že je to nebodaj moja aktivita? Dezider pochopte, to je „vysvedčenie „ o jeho 24 ročnom pôsobení v štruktúrach samosprávy. Dezider, to je jeho maslo na hlave. Dezider, to je o empatii a vzťahu k nám občanom, ku jeho kolegom, k ľuďom a vice versa, teda a naopak to je vysvedčenie vzťahu týchto spomenutých ľudí k nemu. Dezider a tak v konečnom dôsledku to len svedčí o jeho dôveryhodnosti , ktorú má vo verejnom priestore. A tak Dezider, ak ste si prečítali zverejnený na tejto stránke príspevok „Projekty na transformáciu hornej Nitry predstavia verejnosti v apríli“, ste presvedčený, že s takouto dôveryhodnosťou bude pri negociácii obhajovať a presadzovať dostatočne záujmy nás, občanov Novák. Vy, Dezider, plačete na nesprávnom hrobe. Ja mám iné skúsenosti s predýchavaním u obyčajnýchm chudobných ľudí,ktorí majú problém prežiť, ale tomu by ste nerozumeli. A na záver Dezider. Človek je zvykový tvor a stáva sa zrkadlom svojich denných činností. To už vedeli starí Gréci na čele s Aristotelom. A primátor zdá sa, bude žiť taký život, aký na dennej báze opakuje svojimi činmi. A ak tie činnosti nie sú v jeho prospech, tak neplatí stará múdrosť, že opakovanie je matkou múdrosti. Opakovanie nesprávnych činností určite nie je múdre. On však sľúbil zmenu a tá vôbec, ale vôbec nenastala a som presvedčený, že ako politik takmer v preddôchodkovom veku, ani nebude mať záujem zmeniť čosi. A tak Dezider, step by step. PB
Hodnotenie: 0   1
15:06:49 15.03.2019 [6769] Nevhodný príspevok?
Vďaka bratovi primátora mesta Nováky Ing. Dušanovi Šimkovi, padajú projekty ako hrušky. Dušan Šimka nie je schopný pokračovať v rozrobených projektoch po Danišovi, tak ako to sľuboval vo svojom predvolebnom letáku. Padajú projekty ako rekonštrukcia mestského úradu na ktorej úspešne začal pracovať Daniš. Padá projekt Kompostéry, ktorý mal byť vo februári úspešne zakončený a mali byť rozdané kompostéry do domácností. Vraj sa bude vracať aj technika. Ďakujeme Ing. Dušanovi Šimkovi za to, že je neschopný a nevie pokračovať v úspešne rozbehnutých projektoch.

Budú Nováky druhý Černobyl?
Hodnotenie: 0   0
11:34:00 15.03.2019 [6768] Nevhodný príspevok?
Pán Bošiak.Tak už to konečne PREDÝCHAJTE. Načo tie "litánie". Opakujete sa.
Hodnotenie: 1   0
11:40:39 14.03.2019 [6767] Nevhodný príspevok?
Novácka samospráva „ krivých zrkadiel". Primátor Dušan Šimka prežil po strate moci vo voľbách v novembri 2018 pre neho ťažké štvorročné obdobie frustrácie a šialenej túžby po moci. Túžba po moci ho natoľko ovládla, že sa vari stala cieľom jeho životného ťaženia, jedinou životnou jeho ambíciou. Sen sa mu naplnil. Po voľbách v novembri 2018 opäť vládne. Z nostalgie nad starými, dobrými časmi, chce konzervovať stav a zatiahol spiatočku až pred rok 2010, kedy vraj bolo obdobie jeho „dobrej a kompetentnej vlády v našom meste“. Z jeho krokov v realizácii moci v našom meste opäť badáme, že je tu človek , ktorý koná tak a hovorí len to, čo len jemu má priniesť, či možno prinesie prospech. A tak v našom meste neustále počuť i napriek ním proklamovanej zmene, len falošné tóny obohratej platne. Ako píše Ladislav Mňačko: „ pre moc sú ľudia schopní spraviť čokoľvek, utápajú sa vo vlastnej genialite, realita je celkom iná“, potiaľ citát. Z minulosti primátorove prevzaté všeobecné frázy, sú ním opakovane a opakovane vyslovované, hoci možno viac ako v deväťdesiatich percentách jeho výrokov, už nami opoznané a nechcené. Ako prázdne reči, berúce občanovi čas, tieto vnímame nazeraním na záznam zo zasadnutí poslaneckého aktívu pod jeho riadením, keďže pre občana tieto vysielania neprinášajú žiadny efekt, žiadnu cestu, ktorá by občanovi ukázala spätnú väzbu, aký reálny úžitok pre mesto, pre jeho občanov, jeho rozhodnutie, či rozhodnutia poslancov MsZ prinieslo, či vari prinesie. Primátor opakovane, nostalgicky, v známej jeho roli one man show nás utvrdzuje, ako on trpí, keď na neho útočia, potom sa odrazu vzchopí a nahodí urazenú pózu „ohrdnutej nevesty“ a ubezpečuje poslancov a pár prítomných občanov, ako on bude, napriek tej strašnej, na ňom páchanej genocíde, bojovať so zlom. A znova opakovane vyprodukuje ďalšie kilá, či tony najvšeobecnejších fráz, sem tam okorenených urážkami svojich predchodcov pôsobiacich počas jeho nútenej pauzy, keďže víťazstvo ním urážaných predchodcov vo voľbách v roku 2014 mu odobrala možnosť na štyri roky sedieť na primátorskej stoličke. A tak, túžiac po revanši, po moci, sa správa zvláštne. Neodsunie sa skromne málinko na stranu, nie je skromný tak, asi ako by mal byť. Nedávno si tak možno sám sebe spôsobil blamáž, keď si údajne osobnou, až agresívnou iniciatívou, nesebakriticky, bez osobnej sebareflexie, len tak z nostalgie, vynucoval na stretnutí starostov Združenia Miest a Obcí Hornej Nitry (ďalej len ZMO ) zapísanie svojej osoby, do zoznamu kandidátov na zvolenie vo voľbe za člena Rady Združenia miest a obcí Hornej Nitry. Len z princípu podotýkam, že jeho meno na zozname navrhnutých kandidátov za člena Rady ZMO, z mne neznámych dôvodov nefigurovalo, ale pravdupovediac, ani to veľmi vnútorne neriešim. A hoci si bez chlapskej, bez mužnej hrdosti a netaktnou argumentáciou „vymodlikal“ zapísanie svojej osoby na kandidátku za člena Rady ZMO, zrejme dosiahnuť stav, aby mal čo i len malú funkciu v orgánoch ZMO Hornej Nitry, ho kolegovia- starostovia a prítomná pani primátorka Handlovej, takmer z päťdesiatdva obcí nezvolili do Rady ZMO. Údajne, vraj len asi osem hlasov bolo za jeho zvolenie, čo samozrejme nestačilo na dosiahnutie funkcie člena Rady ZMO Horná Nitra. Či je to hanba na celý svet, neviem posúdiť, ale že sú v tom opäť naše Nováky, mesto kde žijem, je pre mňa, ako občana tohto mesta, zahanbujúce. Ako sa dalo počuť, si náš primátor vypočul úplne normálne vecné výhrady kolegov, starostov. No, takže tak, hoci bez osobnej sebareflexie. Viac krát som spomenul vo svojich príspevkoch množstvo úvah , ktoré okrem mňa, určite ste mnohí čítali i vy, v literárnych dielach o zradných vodách moci. A tak sa vrátim k môjmu úvodnému slovu v začiatku príspevku. Veci, ktoré by sa mali riešiť na základe požiadaviek občanov vyslovene už ad hoc, teda hneď, odkladá. Nostalgicky opakovane, málo sedí na úrade, nerieši veci, na ktoré sme kriticky poukazovali, viac ho zaujíma túžba po pomste, po revanši. Spôsob, ako rieši pracovné veci , personálne veci, keď namiesto mladých vzdelaných ľudí zamestná na riadiacom poste prednostu Mestského úradu submisívneho dôchodcu (rovnako zodpovedného za mnohé pochybenia v minulom jeho pracovnom zaradení),a na drhej strane osobné a pracovnoprávne vzťahy s riaditeľkou ZŠ PaedDr. Chlupikovou, sú na úrovni morálneho dna. So ženou, ktorá je matkou, ktorá ako vdova nemá oporu manžela, aby ju chránil,je jeho jednanie neetické nemorálne, neúctivé. A tak v súčasnosti po objektívnej kritike nechce uveriť, že to je politika a že to nie je, či nejedná sa o útok na jeho osobu. On sa zakaždým hodí o zem a tvári sa, že mu celý svet ubližuje . No a tak si tu žijeme. Šialená doba zásluhou 14-ich percent jeho voličov z celkovej voličskej základne voličov v Novákoch. Poslanci MsZ, teda najmä tí, ladení "koalične", sa tvária tak, ako tie tri opičky, ktoré pre istotu nič nevidia, nič nepočujú, nič preto nepovedia a navyše absencia ich vedomostí o ich právach a najmä o povinnostiach voči voličom, ktoré im ukladajú zákony pre výkon samosprávy je u nich zjavná. Vedia vari len to, ako píše Vajanský: „ ... kto má v rukách organizovanú politickú moc, nazbiera dosť hlasov i nato, aby slnko nesvietilo a v zime sneh nepadal.“ Neberte to prosím ako mentorovanie, ale si myslím, že práve mladšia generácia by si mala uvedomiť, že to tak nesmie byť, pretože ako sa v jednej baladickej básni píše “ raz všetko uzrieme v starobe a v plači (!)“. A záverom, ak nevie pán primátor prijímať objektívnu kritiku, nemal ísť do politiky, vždy tak bolo a aj bude, že schody, ak sa majú dobre pozametať, sa zametajú od samého vrchu a nie naopak. Ak nechápe základnú jeho povinnosť,že musí strpieť ako verejný činiteľ, vyššiu mieru kritiky na svoje konanie , nechápem ani ja jeho. A nielen ja. PB
Hodnotenie: 0   2
21:44:01 01.03.2019 [6762] Nevhodný príspevok?
Ja som bol v škole pekný čert, takže dnes môžem povedať, že nezávidím žiadnemu učiteľovi ani profesorovi a hlavne za ten plat čo majú, starať sa o takých čertov ako som bol aj ja :D

Svet mi bola gombička, nerozumel som tomu prečo sa musím niektoré veci učiť. Dnes len môžem poďakovať. Dnes už učitel nie je vážené povolanie ako kedysi a to hlavne aj kvôli rodičom, ktorí sú dnes sa mi zdá viac rozmaznanejší ako ich deti (hlavne maminky). Maminky na kávičky, cigaretky do ústočiek vysedávať do nemoty v meridiane či forplayi a potom sa sťažovať. Samozrejme česť výnimkám!

Ja som doma dostal po papuli a dodnes si to pamätám a aj viem prečo a nebola to chyba učiteľa. Dnes uznávam, vtedy by som vinu hodil aj na školníčku :D

Takže maminky, vy tie niektoré, tie dve hodinky čo ste na kávičke venujte deťom a oddychujte večer doma s manželom, nie s kamarátkami na kávičkách v nóbl podnikoch. A tie maminky, ktoré vedia aj ruku zdvihnúť nad takých čertov ako som ja, tak vám hlboká poklona - je to odvaha, ale ovocie príde.

Teraz možno nadávate na niektorého z učiteľov, možno je moc prísny a veľa vyžaduje a dieťa nie je spokojné, je umrnčané, ale verte, neskôr budete ďakovať.

Učme sa! Lebo naša spoločnosť klesne tam, kde by sa nám nikomu nepáčilo.
Hodnotenie: 0   0
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
<<< späť na zoznam tém
Meno:
Heslo:
Bojnice majú novú atrakciu. Návštevníkov odvezie turistický vláčik
Turistický vláčik odvezie ľudí na dvoch trasách.
zobraziť podrobnosti »
09.05.2019
Nebezpečné znečistenie. Bývalý zamestnanec odhalil nekalé praktiky
NOVÁKY / Rybári už niekoľko rokov upozorňujú na znečistenú vodu v rieke Nitra. Tá je najmä v úseku pod Novákmi plná chemických látok. Do redakcie TV JOJ sa ozval bývalý hasič, ktorý pracoval v tamojšej chemičke. Informoval o tom, ako tam zneškodňovali ortuť.
zobraziť podrobnosti »
20.03.2019
VIDEO: Prievidza má letisko. Ani Federer už nemusí dosadať na trávu
Lúka s ďatelinou bola dlhých sedemdesiat rokov letiskom v Prievidzi. To sa teraz zmenilo. Trávu nahradil asfalt. Pomôcť to môže celému regiónu.
zobraziť podrobnosti »
19.03.2019
Budú sa preverovať výsledky volieb: Neúspešní kandidáti žiadajú o prepočítanie hlasov
NOVÁKY - Jeden z neúspešných kandidátov na primátora Novák v novembrových voľbách do orgánov samosprávy obcí požiadal Ústavný súd (ÚS) SR o prepočítanie hlasov. Podanie odôvodnil tesným rozdielom hlasov voličov medzi ním a zvoleným kandidátom.
zobraziť podrobnosti »
28.11.2018
Hlasuj za ZŠ Nováky a vyhraj
V hre sú 3x plne vybavené počítačové učebne s interaktívnou tabuľou v hodnote 21 000 € pre tvoju školu a viac ako 120 vecných cien pre teba, hlasovanie prebieha do 31.12.2018
zobraziť podrobnosti »
22.11.2018
Mail:
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.