Stránku si prezeráš sám... VEPOS Novaky.sk VOĽBY 2022
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
1086 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
21:14:51 23.03.2020 [7193] Nevhodný príspevok?
Dobrý večer,
priatelia , ak nastali pre nás, mnohých občanov, žijúcich v našom mestečku, naozaj pohnuté časy v dôsledku veľmi rýchlo sa šíriacej pandémie korona vírusu, resp. COVID-u 19, je pre mňa osobne po mnohých rokoch negatívnej, mnohokrát frustrujúcej atmosféry v občianskom spolunažívaní, vzťahoch a vzájomnej občianskej animozity neskutočne milé poznanie, ktoré si dovoľujem Vám predostrieť.
Totižto ide o to, že na Facebooku beží stránka, ktorá vznikla najmä z podnetu našich žien ,ich aktivity, teda z podnetu ápolitickej občianskej iniciatívy „ Pomáhajme si v Novákoch „. Spôsob ich činnosti a najmä predmet ich činnosti v tejto vážnej dobe je veľmi empatický k súčasným k občanom a potrebám občanov mesta Nováky.
Naše spoluobčianky si predsavzali a aj začali v dôsledku veľmi rýchlo sa šíriacej pandémie korona vírusu, resp. COVID-u 19 takú činnosť, v ktorej sa zamerali na zabezpečovanie materiálu na prípravu a šitie rúšok, ktoré po ich vyhotovení rozdávajú dôchodcom , distribujú zamestnancom pracujúcim v organizáciách poskytujúcich služby obyvateľstvu a napokon i tomu, kto doposiaľ si ich nedokázal zaobstarať a požiada si o rúška. Ja osobne oceňujem túto racionálnu a v súčasnosti zmysluplnú činnosť týchto dám a skláňam poklonu. Viac sa dočítate na Facebooku. PB
Hodnotenie: 3   0
14:18:20 23.03.2020 [7191] Nevhodný príspevok?
Rado Oršula <***********@gmail.com> Mon, Mar 23, 2020 at 2:16 PM
To: primator@novaky.sk
Cc: sekretariat@novaky.sk

Dobrý deň pán primátor Ing. Dušan Šimka.

Chcem sa opýtať či plánujete svoj mesačný pla využiť na nákup rúšok a dezinfekčných prostriedkov pre občanov mesta. V rôznych TV reportážach odznelo veľa primátorov, ktorí tak už urobili.

Ďakujem za odpoveď.

Pekný deň.

Rado Oršula

---------------------------------

Dobrý deň pán primátor Ing. Dušan Šimka.

Ospravedlňujem sa za chybu v slovnom spojení "svoj mesačný pla využiť" a teda opravujem na "svoj mesačný plat využiť".

Ďakujem za odpoveď.

Pekný deň.

Rado Oršula

----------------------------------

DOPLNENÝ KOMENTÁR:

Aj napriek odporúčaniu občana Mariann Šimka na tému Primátor / Poslanci 21:49:33 21.03.2020 v príspevku [7181]

"...uvediem e-mailovú adresu na primátora mesta Nováky, ABY MOHLI OBČANIA KLÁSŤ legitímne OTÁZKY priamo primátorovi DUŠANOVI ŠIMKOVI... Takže e-mailová adresa primátora mesta Nováky je: primator@novaky.sk. Primátor DUŠAN ŠIMKA určite rád každému občanovi, ktorý mu zašle podpísané legitímne otázky e-mailom, listom, alebo telefonicky, odpovie..."

Zatiaľ som odpoveď od pána primátora nedostal. Zrejme moju otázku nepovažuje za legitímnu, alebo potrebuje viac času na odpoveď.
Hodnotenie: 0   0
17:02:58 22.03.2020 [7187] Nevhodný príspevok?
Uvádzame odpoveď na otázku z príspevku 7179 od pána Ing. Branislava Adamca, poslanca, predsedu EK a člena mestskej rady. Týmto chceme aj v mene čitateľov poďakovať za odpoveď.
===============================================

Zdravím všetkých čitateľov stránky www.novaky.com ako aj anonymného pisateľa príspevku pod č. 7179.

Nie som pravidelným návštevníkom tejto stránky, ale nakoľko som bol informovaný (z viacerých zdrojov) na predmetný príspevok č. 7179, tak som sa naň, aspoň v stručnosti, rozhodol reagovať.

Ako predseda Ekonomickej komisie, správy majetku a podnikateľskej činnosti (ďalej len EK) dávam tak anonymnému pisateľovi (ako aj ostatným čitateľom) na vedomie, že samotná EK je v zmysle Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení len poradným orgánom nášho mesta, nemá žiadnu výkonnú právomoc a výstupy z EK majú odporúčací charakter a slúžia predovšetkým pre poslancov. Materiály, ktoré sú prerokovávané na EK, sú pripravované vedením mesta a k nim EK zaujíma stanovisko. Termíny zasadnutí EK sú dané vedením nášho mesta (v dostatočnom časovom predstihu pred plánovaným MsZ, pričom presný termín je navrhnutý mnou ako predsedom EK , ale je upravovaný konsenzuálne s ostatnými členmi EK). Na EK sú ale aj prerokovávané návrhy, či názory, tak moje osobné, ostatných členov komisie ako aj hostí prítomných na zasadaniach EK (ide zväčša o pracovníkov MsÚ Nováky, či zástupcov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti nášho mesta). Je však veľmi smutných faktom, že výstupy z EK (predovšetkým tie, ktoré nie sú do EK predkladané mestom – ide o rôzne situácie, ktorých riešenia by boli v prospech nášho mesta, našich spoluobčanov) aj napriek (predovšetkým mojej osobnej) snahe o ich prezentáciu všetkých občanom (prostredníctvom verejného zasadnutia MsZ) nenachádzajú pozitívnu odozvu u vedenia mesta, kde najvyšším výkonným orgánom je samotný primátor, Ing. Dušan Šimka. Je preto potrebné opýtať sa primátora nášho mesta, prečo si neosvojuje aj názory iných ľudí, obzvlášť keď sú to tiež predstavitelia mesta (poslanec je volený občanmi a jeho názory a hodnotové zmýšľanie je „ocenené“ počtom volebných hlasov našich spoluobčanov, ktorí mu svojou voľbou vyjadrili dôveru).

Na základe vyššie uvedeného je zrejmé, že zvolávať tzv. „mimoriadne“ zasadnutie EK (s akýmkoľvek osožným obsahom pre blaho našich spoluobčanov a to aj v čase súčasnej krízy spôsobenej koronavírusom) by nemalo význam a preto je utópiou si myslieť, že by si akýkoľvek pozitívny výstup z takéhoto mimoriadneho zasadnutia EK primátor mesta osvojil a snažil sa ho aplikovať do praxe v prospech našich spoluobčanov – a je irelevantné, či sú to fyzické osoby alebo podnikateľské subjekty. Predovšetkým teda anonymnému pisateľovi príspevku č. 7179 odpovedám, že z objektívnych dôvodov, nemá EK (či už ja ako predseda, alebo kolektívne spolu s ostatnými členmi EK) možnosť pomôcť živnostníkom, malým podnikom, či podnikateľom v meste – a bude sa tak diať minimálne do času, kým výkonný orgán nášho mesta nezačne reálnejšie akceptovať výstupy z EK.

Vyššie uvedené si myslím aj z toho dôvodu, že v priebehu tohto týždňa som bol v kontakte s „pracovníkom“ (budem používať jednotné číslo v mužskom rode – je asi každému jasné, z akého dôvodu... – ide o ochranu pred možným mobingom a pod.) MsÚ Nováky, ktorého som sa pýtal ako je to s krízovým štábom v našom meste. Dostal som odpoveď, že krízový štáb v našom meste má 13 členov a kvôli súčasnej epidemiologickej situácii zasadal v plnom (alebo takmer plnom) zložení „až“ raz (čítate dobre, slovom jeden krát)! V užšom zložení (primátor, prednosta a ešte nejakí ľudia) to bolo viackrát, pričom výstup zo zasadnutia krízového štábu bol/je zväčša len ten, že boli pretransformované na podmienky mesta len tie úlohy, či rozhodnutia, ktoré urobila vláda SR, či iné ústredné orgány štátnej správy a pod. Keď som sa opýtal na skutočnosť, prečo nie sú na oficiálnej stránke mesta, či vo videotexte mesta konkrétnejšie a aktuálnejšie informácie a bolo by vhodnejšie, aby tam boli konkrétnejšie a čerstvejšie informácie, tak som len dostal odpoveď, že „mesto sa tým bude zaoberať“ (ak to nie je doslovná citácia, tak tá odpoveď je veľmi podobná tej reálnej).

Som v kontakte s niektorými kolegovcami z poslaneckého zboru nášho mesta, ale ani jeden z nich mi nespomenul, že by ho vedenie mesta, či ktokoľvek iný z MsÚ akokoľvek kontaktoval v súvislosti so súčasnou epidemiologickou situáciou, krízovým štábom a pod. v našom meste. Nebol som kontaktovaný ani ja a to som, okrem iného, aj členom mestskej rady. Asi najpravdepodobnejším zdôvodnením tohto konania zo strany vedenia mesta, primátora, je skutočnosť, že ja vo viacerých prípadoch mám opačný názor ako primátor, a preto, keďže primátor nechce počuť „oponentský“ názor, tak mňa (ako člena mestskej rady) radšej ani neoslovil...

Nie je však ani mne a ani iným členom poslaneckého zboru v našom meste (ja + ďalších šesť poslancov) ľahostajný osud našich spoluobčanov a preto koordinovane (v týchto dňoch) podnikáme kroky, aby sme boli reálne nápomocní spoluobčanom nášho mesta. O našej snahe, či konkrétnych výstupoch našej spolupráce, budete v najbližších dňoch informovaní!

No a záverom asi toľko, že ja nezvyknem reagovať na anonymné príspevky. Snažím sa však aj pochopiť anonymného pisateľ príspevku pod č. 7179 prečo sa nepodpísal. Bol by som však rád do budúcnosti, keď už niekto spomenie moje meno v akomkoľvek svojom príspevku (obzvlášť na verejnom portáli) a nemá toľko guráže a slušnosti, aby sa pod svoj príspevok podpísal, tak aby svoj príspevok zároveň poslal (samozrejme aj spolu s podpisom!) aj mne na môj súkromný email (moja súkromná emailová adresa je verejne dostupná a dá sa nájsť na stránke www.novaky.sk)!

S úctou

Ing. Branislav Adamec,
poslanec, predseda EK a člen mestskej rady

===============================================
Hodnotenie: 3   0
11:45:38 22.03.2020 [7184] Nevhodný príspevok?
Priatelia, vážení spoluobčania, srdečne vás zdravím a pripájam sa do diskusie viac menej z dôvodu, že je obdobie , v ktorom je dôležité si stanoviť určitú spoločenskú dohodu, ktorá stanoví isté, disciplinárne a zodpovednostné takpovediac pravidlá, najmä pre nás samotných občanov. Je to dôležité najmä z toho dôvodu , aby sme po strate významu našich slov neprešli na slová vychádzajúce z „tzv. nahrávok na smeč.“ Na slová jednej strany na druhú a ako sa vraví, skutek utek.
Možno sa moje slová nebudú páčiť, pretože som jeden z tých, ktorí nesúhlasili, aj nie vždy súhlasia, ba i odsudzujú politiku vedenú súčasným primátorom a svoje som si za to od neho odgrgal, možnože zavrhnete môj úmysel klásť súčasnému stavu v ohrození obyvateľstva plnú vážnosť, pretože si neuvedomujeme ,určite mnohí nie, že situácia je vážna, ba za posledné obdobie vyžadujúca absolútnu sústredenosť na prekonanie rýchlo sa šíriacej pandémie vyvolanou Coronavírusom označovaným ako Covid 19 a napokon niektorí budete s mojim názorom vari aj súhlasiť.
Keďže ja osobne beriem stav v zdravotníctve za alarmujúci, nehovoriac o tom, že to isto mi potvrdia ľudia znalí a ovládajúci počítač, teda pohybovať sa na Internetových stránkach, ktorí dokážu oddeliť pravdu od nepravdy, dobro od zla, propagandu, zavádzanie, demagógiu, či konšpiráciu od pravdivej informácie. Možnože moje poznanie je o čosi bližšie k poznaniu, od niektorých, mne vekom blízkych, ale i mladších ostatných spoluobčanov.
Kladiem v tejto chvíli však dôraz najmä na to, aby sme na nami kladené slová, na význam slov, ktoré v tejto chvíli vyslovíme, napíšeme, či použijeme v spoločnej reči, uzatvorili spoločenskú dohodu o spoločnom boji nás všetkých obyvateľov mesta proti nedisciplinovaným ľuďom, proti život ohrozujúcim konaniam týchto nezodpovedných ľudí a tak pod. , pretože možno práve v prípade rýchleho ohrozovania koronavírusom predstavujú problém mladí zdraví individualisti, ktorí uprednostňujú osobnú slobodu pred dodržiavaním karanténnych opatrení.
Hoci vedia, že nákaza je rizikom najmä pre starých a chorých ľudí si naivne myslia , že pre nich samých prinášajú karanténne opatrenia viac zla ako dobra. V súčasnosti sa naozaj nemôžeme správať individualisticky, pretože väčšina ľudí má o nových pandémiách iba málo informácií, spočiatku význam karantény podceňuje a často zvažuje svoje osobné výnosy a náklady bez znalosti veci.
A tak záverom azda len toľko, buďme k sebe úctiví, chápajúci spolupatričnosť, poskytovanie pomoci najmä svojim blízkym, rodičom a starým rodičom, robme veci nezištne a s láskou (najmä pre starších spoluobčanov) , bez nenávisti a so vzájomným pochopením.
Pán primátor :
Zabezpečte, aby všetci ľudia mali vo vchodoch dôležité telefónne čísla, najmä pre volanie o poskytnutie zdravotnej starostlivosti., Štátnej polície, Mestskej polície a Mestského úradu. ( Zvýrazneným aj pre starých spoluobčanov čitateľným písmom)
Zabezpečte parkovanie v našom meste tak, aby zdravotnícke vozidlá,hasičská a iná technika sa bez problémov dostali k ohrozeným objektom opakovanou hliadkou mestskej polície, a až do odvolania .
Zvýšiť režim v počte nasadených policajných hliadok mestskej polície tak, aby sa pohybovali na pridelených viacerých vozidlách. (radnica má k dispozícii viacej vozidiel, prideliť ich mestskej polícii a zamestnancom starajúcich sa o starých ľudí)
Keďže v minulosti som bol prostredníctvom nepochopiteľných osočujúcich e-meilov neopakovateľne mnohokrát objektom stalkingu i z vašej strany, vás žiadam, aby ste tých ľudí , ktorým e-meilové adresy sú vám známe požiadali o možnosť posielať im informácie dotýkajúce sa stavu v zabezpečovaní ochrany pred pandémiou, ktorí by ich mohli pre nefunkčnosť mestského rozhlasu v niektorých častiach mesta ďalej šíriť ,najmä medzi staršími ľuďmi.
I napriek uvedenému som za zavedenú iniciatívu otázok pánovi primátorovi a pripájam sa k výzve spoluobčanov,aby začal reagovať na otázky mu kladené. Tentokrát je to o jeho osobnej zodpovednosti PB
Hodnotenie: 1   0
15:35:35 21.03.2020 [7180] Nevhodný príspevok?
Dostáva sa k nám množstvo dotazov a otázok na primátora mesta Nováky Ing. Dušana Šimku. Prosíme primátora mesta aby odpovedal na otázky občanov písomne z bezpečia svojho domova prostredníctvom Internetu. Odpovede môžete napísať po prihlásení na http://www.novaky.com/?list=login po predchádzajúcej registrácií http://www.novaky.com/?list=registracia alebo nám odpovede môžete zaslať na webmaster@novaky.com. Keďže tento web podrobne sledujete, veríme, že aspoň v tejto kritickej situácií budete občanom odpovedať. (otázky boli zaslané aj na primator@novaky.sk)

===============================================

Dobrý deň.

Vlastní mesto Nováky komunikačný kanál, ktorý koordinuje danú situáciu v meste? Nemyslím tým 30 ročnú mestskú televíziu, ktorú už nik z mladšej generácie nepozerá, lebo takýto nepružný formát je pre mladších občanov už totálne zastaralý... myslím na online možnosť s prehľadom kontaktov, čísel, postupov, kde by niekto aj odpovedal na otázky, ktoré by občania mohli klásť... a kde by nečakali sto rokov na odpoveď.... lebo o pár dní už môže byť neskoro..

Ďakujem.

===============================================
Hodnotenie: 0   0
14:57:22 21.03.2020 [7179] Nevhodný príspevok?
Dostáva sa k nám množstvo dotazov a otázok na primátora mesta Nováky Ing. Dušana Šimku. Prosíme primátora mesta aby odpovedal na otázky občanov písomne z bezpečia svojho domova prostredníctvom Internetu. Odpovede môžete napísať po prihlásení na http://www.novaky.com/?list=login po predchádzajúcej registrácií http://www.novaky.com/?list=registracia alebo nám odpovede môžete zaslať na webmaster@novaky.com. Keďže tento web podrobne sledujete, veríme, že aspoň v tejto kritickej situácií budete občanom odpovedať. (otázky boli zaslané aj na primator@novaky.sk)

===============================================

Chcem sa opýtať primátora mesta, čo robí Sociálna a zdravotná komisia na čele s poslankyňou Alenou Mokrou (predseda komisie) pre občanov, aké opatrenia.
Chcem sa opýtať primátora mesta, čo robí Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti na čele s poslancom Branislavom Adamcom (predseda komisie) pre živnostníkov, malé podniky a podnikateľov v meste, aké opatrenia?

===============================================
Hodnotenie: 0   0
14:23:49 21.03.2020 [7178] Nevhodný príspevok?
Dostáva sa k nám množstvo dotazov a otázok na primátora mesta Nováky Ing. Dušana Šimku. Prosíme primátora mesta aby odpovedal na otázky občanov písomne z bezpečia svojho domova prostredníctvom Internetu. Odpovede môžete napísať po prihlásení na http://www.novaky.com/?list=login po predchádzajúcej registrácií http://www.novaky.com/?list=registracia alebo nám odpovede môžete zaslať na webmaster@novaky.com. Keďže tento web podrobne sledujete, veríme, že aspoň v tejto kritickej situácií budete občanom odpovedať. (otázky boli zaslané aj na primator@novaky.sk)

===============================================

Pýtam sa ako občan na základe tejto informácie - https://myhornanitra.sme.sk/c/22363168/foto-video-na-hornej-nitre-uz-funguje-mobilny-odber-vzoriek.html či primátor kontaktoval zodpovedných s možnosťou prísť robiť odbery aj do Novák alebo sme zas len na okraji....... a pokraji...

===============================================
Hodnotenie: 0   0
14:19:37 21.03.2020 [7177] Nevhodný príspevok?
Dostáva sa k nám množstvo dotazov a otázok na primátora mesta Nováky Ing. Dušana Šimku. Prosíme primátora mesta aby odpovedal na otázky občanov písomne z bezpečia svojho domova prostredníctvom Internetu. Odpovede môžete napísať po prihlásení na http://www.novaky.com/?list=login po predchádzajúcej registrácií http://www.novaky.com/?list=registracia alebo nám odpovede môžete zaslať na webmaster@novaky.com. Keďže tento web podrobne sledujete, veríme, že aspoň v tejto kritickej situácií budete občanom odpovedať. (otázky boli zaslané aj na primator@novaky.sk)

===============================================

otázka pre primátora: ako zabezpečuje mesto šitie rúšok a ich rozdávanie? Roznášajú to mestskí policajti alebo čo v tejto situácii robí mestská polícia? Sleduje aspoň pohyb a stretávanie sa v krčmách a iných zariadeniach?

===============================================
Hodnotenie: 0   0
13:41:34 21.03.2020 [7175] Nevhodný príspevok?
Dostáva sa k nám množstvo dotazov a otázok na primátora mesta Nováky Ing. Dušana Šimku. Prosíme primátora mesta aby odpovedal na otázky občanov písomne z bezpečia svojho domova prostredníctvom Internetu. Odpovede môžete napísať po prihlásení na http://www.novaky.com/?list=login po predchádzajúcej registrácií http://www.novaky.com/?list=registracia alebo nám odpovede môžete zaslať na webmaster@novaky.com. Keďže tento web podrobne sledujete, veríme, že aspoň v tejto kritickej situácií budete občanom odpovedať. (otázky boli zaslané aj na primator@novaky.sk)

===============================================

Dobrý deň.

otázka na pána primátora, alebo pani Kmeťovu: Pán Lastovka taxi službu robí ako súkromná osoba alebo pod hlavičkou mesta? Ďakujem, občan.

===============================================
Hodnotenie: 0   0
11:51:34 21.03.2020 [7173] Nevhodný príspevok?
Dostáva sa k nám množstvo dotazov a otázok na primátora mesta Nováky Ing. Dušana Šimku. Prosíme primátora mesta aby odpovedal na otázky občanov písomne z bezpečia svojho domova prostredníctvom Internetu. Odpovede môžete napísať po prihlásení na http://www.novaky.com/?list=login po predchádzajúcej registrácií http://www.novaky.com/?list=registracia alebo nám odpovede môžete zaslať na webmaster@novaky.com. Keďže tento web podrobne sledujete, veríme, že aspoň v tejto kritickej situácií budete občanom odpovedať. (Doplnené 12:20 - otázky boli zaslané aj na primator@novaky.sk)

===============================================

Dobrý deň.

Chcem sa opýtať primátora a krízového štábu, čo robia v tejto neľahkej dobe pre občanov Novák, ako zasadal krízový štáb, čo sa riešilo, kto je v krízovom štábe.

Nestačí dať do schránky 1 alebo 2 rúška, chce to viac nielen pre ľudí nad 70 rokov, ale pre všetkých.
Ďalej sa chcem opýtať primátora mesta Nováky Ing. Dušana Šimku, či sa aj on vzdá platu, tak ako to urobil p. Bozik z Partizánskeho, alebo p. Macháčková z PD?

Obyvatelia Novak.
Ďakujeme.

===============================================
Hodnotenie: 0   0
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
<<< späť na zoznam tém
Meno:
Heslo:
Bane na hornej Nitre skončili, banskí záchranári sú v pohotovosti naďalej. Je otázne dokedy
Banskí záchranári pomáhajú i pri rôznych nešťastiach.
zobraziť podrobnosti »
12.01.2024
FOTO: Elektráreň Nováky odstavila poslednú turbínu, skončila sa tak výroba elektriny z uhlia
Výroba elektriny a tepla z domáceho hnedého uhlia v Elektrárni Nováky po 70 rokoch definitívne skončila.
zobraziť podrobnosti »
21.12.2023
Final coal mining cart pulled from Nováky mine
More trains for Christmas holidays, Bratislava outskirts teeming with culture, and a recipe for Christmas baking.
zobraziť podrobnosti »
21.12.2023
Z nováckej bane vyťažili posledný vozík uhlia, o zamestnanie prídu stovky ľudí
Uzatváranie bane potrvá roky.
zobraziť podrobnosti »
21.12.2023
VIDEO: Karol Mikuláš: Baník, povstalec aj politický väzeň
VIDEO: Karol Mikuláš: Baník, povstalec aj politický väzeň
zobraziť podrobnosti »
15.03.2023
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.