Online 3 ľudia. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
835 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
10:55:54 09.05.2019 [6821] Nevhodný príspevok?
Priatelia, K môjmu pragmatickému upozorneniu, ak ste si ho nezapamätali, citujem: „ A tak už po koľký krát, ako to poznáme, zase štatutárny zástupca mesta Nováky povedal, ako mu pasuje. Aká je silná túžba po stoličke pána primátora, len nedávno, opakovane s nepresvedčivým počtom hlasov zvoleného. V predvečer prvého mája pri hľadaní istej publikácie v mojej domácej knižnici, sa mi do rúk dostala kniha o M.R.Štefánikovi. A keďže bol predvečer televíznej ankety „Najväčší Slovák“ očami prebehnúc zopár strán, len tak zo zvyku, padol mi do očí citát, ktorý sa mi páči ,citujem: „ Národu sa nedáva, len žobrákovi, národu sa obetuje“. Je len náhoda, že táto osobnosť nášho národa , o ktorej som si v spomenutý predvečer náhodne prečítal pár viet, získala najvyššie ocenenie. Myslím, že oprávnene. Múdre slová M.R.Štefánika, obsiahnuté v jeho výroku ma vážne zaujali. Ak čítate túto stránku, vidíte, že sa dostávam akoby do konfliktu s istou skupinou tu píšucich a lajkujúcich ľudí, ktorí sa snažia vypovedať o nevýznamnosti mojich príspevkov. Nuž, čo už, zvykol som si. Potreba kritického myslenia a objektívnej kritiky je vari namieste. Som osobne presvedčený, že i po voľbách je dôležité poukazovať na rôzne, najmä negatívne pracovné pochybenia, osobnostné prejavy, či predvolebné faux pas u politikov aj na komunálnej úrovni, najmä ak u nich pretrvávajú vlastnosti, ktoré sú po voľbách nestotožniteľné s ich poslaním. I napriek mojim oponentom si preto myslím, že verejná služba nie je o silných rečiach, ako nám ich pán primátor predvádza a opakovane bez sebareflexie s pocitom nadradenosti, ale že verejná služba je poctivá práca , každodenná práca s ľuďmi . Nie u každého človeka je to zvykom, ale zdá sa, že staronovému pánovi primátorovi s pribúdajúcim vekom stúpa ego ....zjavne podporené funkciou a mocou. A to by naozaj mohli pochopiť a nielen moji kritici. Z toho dôvodu sa nemôžem stotožniť so sebaľútosťou pána primátora, ako ju verejnosti prezentoval na poslednom zastupiteľstve , vraj ako on odovzdáva svoj voľný čas , ako službu mestu a v ňom žijúcim obyvateľom. Nuž, poviem vám, ako kedy, ako kde a ako za čo, teda pre neho!!! Verím, že myslel i na to, že jeho pracovný čas, je časový úsek, ktorý nie je možné porovnávať s pracovným časom zamestnanca mesta, ktorý plní povinnosti v súlade s pracovnou zmluvou, teda podľa Zákonníka práce. Teda ,ako často zvykol vravievať jeden môj známy. Deň má dvadsaťštyri hodín a keď si privstanete, môže mať aj dvadsaťpäť. Primátor nie je zamestnanec mesta, je dlhodobo uvoľnený funkcionár samosprávy, ktorý sa počas výkonu riadi sľubom, ktorým sa uviedol do funkcie: „„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“(!!!!!) A tak len to, že už mu bolo vytýkané , koľko presedí neefektívneho času za volantom služobného auta počas pracovnej doby, v ktorej by mal, mohol a neprijíma obyvateľov mesta s ich trápeniami, či požiadavkami. Pokusy znovunastolenia arogancie moci sú neprehliadnuteľné. Dôvody, ktoré ma vedú k takémuto konštatovaniu nie sú malicherné. Majú svoj občiansky a politický rozmer a význam, bez ohľadu na to, že v súčasnosti v našom meste začína akýsi, ako som už niekedy, nie tak dávno na túto stránku napísal „ návrat do hladiny alfa „. Nič proti tomu. Treba si vyfúknuť, ale nikto, tak ako to vidíme z TV záznamu posledného MsZ Jehotelevízie nemôže poprieť, že niektorých našich poslancov sme volili bez poznatkov o ich pripravenosti, odbornej zdatnosti, zastávať post poslanca a naopak, pri voľbe primátora, sme si opäť zvolili človeka, hoci sme mali dostatok informácií o jeho osobnostných, morálnych, etických, či odborných vlastnostiach, ktoré sa u neho prejavovali a „cizelovali“ plných dvadsaťštyri rokov a v ďalších, resp. posledných štyroch rokoch aj s pridanou hodnotou, hoci sme vedeli, že už na tomto poste, na štyri roky u voličov stratil dôveru!!! Priatelia verte mi, že si uvedomujem citlivosť témy, ktorou sa chcem zaoberať a z toho dôvodu sa vopred veľmi ospravedlňujem tým, ktorých sa najviac dotýka. K tejto téme som sa rozhodol po odpozeraní zasadnutia Mestského zastupiteľstva z 29.4.2019. Nekompetentné účelové odobrovanie čiernej stavby, (poukazujem na jeho sľub ... zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie primátora uplatňovať) a hoci jednoduchej stavby (!!!) a bagatelizovanie dodržiavania zákonnosti, vyplývajúcej z predpisov Stavebného zákona, až navádzania na obchádzanie tohto zákona, či nekompetentné odôvodňovanie jeho názorov na mzdovú politiku, vo vzťahu k platom pedagogických pracovníkov Základnej školy a MŠ, ktorej mesto je zriaďovateľom, ale čo je už vrcholom arogancie moci opakované nemorálne, neetické poukazovanie na rodinných príslušníkov - ten je zať toho a toho, ten je svokor toho a toho, len s cieľom verejne ponížiť rodinu, členov rodiny – ( poukazujem na jeho sľub, ktorým sa zaviazal ..., že podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia) “, už ukazuje akési podozrenie, že ide o návrat k jeho bohorovnosti, istý akt pomsty a nekompetentnosti kvôli obyvateľovi, nemajúcom záujem viesť telefonický rozhovor s ním, teda asi nelojálnym obyvateľom, keďže povedal to, čo povedal. Aspoň teda u mňa, v tejto chvíli, to nepovažujem za ľudské zo strany pána primátora, tobôž nie k obyvateľovi nášho mesta, ktorý sa napokon nemohol brániť, lebo nebol prítomný na zastupiteľstve a tak je to o svedomí a hlas svedomia v tomto prípade prerušil jeho egoizmus. Žiaľ, vtedy sa ľudskosť vytráca. Je to podľa môjho názoru necitlivý prístup. Vari hádam každý človek je obdarovaný vzácnym darom – svedomím. Je to naše druhé ja a tak ako rastieme a múdrieme, tak sa vyvíja aj naše svedomie. Naše svedomie sa takmer v každom okamihu stará o to, aby sme vedeli rozlíšiť správne od nesprávneho, dobré od zlého, bezpečné od nebezpečného...Či si to uvedomujeme alebo nie, je naším dobrým aj zlým radcom. Dobrým vtedy, keď sa rozhodneme pre dobré skutky, a zlým vtedy, keď berieme ohľad len na seba a tvrdohlavo konáme nesprávne, aj keď to dobre vieme. Veď napokon skúste si vysielanie priatelia pozrieť (len dúfam, že nedostanem vypapuľované za propagáciu Jehotelevízie) a zamyslieť sa, ako by ste reagovali, ak by o vašej mzde rozhodoval takýmto spôsobom, váš zamestnávateľ, ako by o vlastníctve mesta k pozemku sa malo rozhodovať a ako sa rozhoduje v našom meste, ako sa chce pán primátor vkladať do riešenia susedských problémov, vraj ako mediátor, hoci vie a tiež mnohí s ním, že ako dopadol a ako znášal on sám neúspech v riešení susedských, pracovných vzťahov s rodinou jemu blízkou. I preto sa domnievam, že je naozaj potrebné, mať o istých udalostiach a ľuďoch čo najviac dostupných relevantných poznatkov. Ja som pre ich doplnenie využil možnosti mi vyplývajúce z Infozákona, pretože z titulu právnej istoty to mám na písme, keďže i v tomto prípade platí, najmä pre prípad možného konfliktu s predstaviteľom mesta „Lex est quod notamus" , teda v preklade „ Právo je to, čo je zapísané." A tak v duchu citátu Milana Rastislava Štefánika, mi dovoľte pokračovať a máličko parafrázovať slová najväčšieho Slováka takto, že: „ Mestu sa nedáva, len žobrákovi , mestu sa obetuje“!!!!! A tak mi bolo za trápne, pozerať sa na predstaviteľa mesta, ako rozpráva o platoch učiteľov pre mňa dehonestujúcou, doslova ponižujúcou formou a spôsobom, akým pán primátor komentoval svoje rozhodnutia o odmeňovaní učiteľov. Tak som sa málinko pohrabal v archíve a vybral som si informácie o platových pomeroch náhodne vybratých rokov, nášho staronového pána primátora. Len seďte pokojne na stoličke, priatelia. Z dostupných informácií, ktoré boli istý čas zverejnené na webe v tabuľke je uvedený ročný plat, ktorý pán primátor prevzal za rok 2007. Rovná sa sume okolo 1 200 000,-Sk,slovom jedenmilióndvestotisíc Sk . V roku 2008 to už bol ročný plat v sume okolo 1 364 000,- Sk, slovom jedenmilióntristošesťdesiatštyritisíc Slovenských korún. Napokon môžete o informáciu o platoch staronového primátora požiadať aj vy,podľa Infozákona. Ostatné náležitosti pri určení jeho platu nie sú vari pre nikoho podstatné, pretože plat, ktorý pán primátor prevzal, sa určite zvyšuje, v tom ktorom bežnom roku o ďalšie benefity (výhody), napr. k dispozícii osobný automobil ( dokonca sa mu vraj schválil nákup nového , neviem v akej výbave osobného automobilu, s takmer nekontrolovateľnou využiteľnosťou tohto majetku mesta, napr. stačí „stratiť“ záznam o prevádzke služobného motorového vozidla) ,etc.etc. Ak vidieť, zdá sa, že podľa stupnice štandardných platov na Slovensku, bolo možné pána primátora ( a nie je veľký rozdiel asi ani v súčasnosti) v tom období, s istotou zaradiť do skupiny „ nadštandardne „ zarábajúcich ľudí. Ak si uvedomíme, že v roku 2007, bola priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve SR - 668,72 €,t.j. 20 146,- Slovenských korún, v roku 2008 – 723,03 €,t.j. 21 782,- Slovenských korún, čo si budeme nahovárať, peniaze vari na základe uvedeného, by nemali byť pre neho, cieľom jeho životného ťaženia. Ako sa vraví, je dobre zahojený, a hoci sa celá spoločnosť ( poslanci nášho MsZ až na čestné výnimky na nekompetentné prejavy pána primátora prechádzajú tento fakt mlčaním) sa dennodenne stretáva s kvalifikovanou prácou a nedostatočným pracovným a spoločenským hodnotením učiteľa. Už v prvorepublikovom dokumente s názvom: „ Desatoro starostu obce“, vo vzťahu ku školstvu sa píše: „Podporuj všetko, čo napomáha školstvu v Tvojej obci. Nič lepšieho nemôžeme želať naším deťom, okrem zdravia, ako dobré vzdelanie A tak sa chcem priblížiť vo svojom príspevku k veľmi ťažkej téme, ako je to a ako by to malo byť s mimoriadnou odmenou v prípadoch, keď poslanec vykoná nadštandardnú činnosť, ako v prípade živelných pohrôm, dotiahnutia väčších investícií a v situáciách, kedy by si poslanec, primátor zaslúžil niečo navyše, hoci to až tak nekonvertuje k myšlienke gen. M.R.Štefánika, ale je jej veľmi tematicky blízka. Ale o tom, možno až nabudúce. Ospravedlňujem sa za dlhý príspevok. PB
Hodnotenie: 1   1
15:20:08 06.05.2019 [6820] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Pán, pani Dezider, ako komu, ako kedy a kto je komu na smiech? A tak pán, pani Dezider, ja zase opakovane ku vám. A tak sa opakovane pýtam ja vás, pán, pani Dezider, čo s tým urobíme? Vy ste na tom s posmechom voči vám ako? Môžete mi odpovedať, nemusíte v podieloch , kľudne môžete v percentách? Ukľudnite sa prosím, ja vďaka bohu ,na rozdiel od vás ,ako vidieť, mám zatiaľ pokoj v duši. Zdá sa však, že ak sa domnievate, že moje písanie vás kvári, kvári vám myseľ i dušu a neviem vás upokojiť, tak sa vás s vašim dovolením pýtam, ako vám ja a v čom môžem pomôcť ? PB
Hodnotenie: 0   1
13:04:17 06.05.2019 [6819] Nevhodný príspevok?
Dezider, prečo pán Martina - prednosta mestského úradu dostal zákaz odpovedať na otázky, ktoré som tu položil? Vieš mi vysvetliť?

Ako si si všimol na moju otázku nebolo odpovedané dodnes a mám informáciu že ten zákaz udelil Ing. Dušan Šimka. Zakázal pánovi prednostovi reagovať na otázky, ktoré mu boli zaslané.

Ešte že existuje zákon 211/2000, takže poprosím Webmastera, že nech teraz už zašle otázku na základe zákona 211/2000, aby pán prednosta aj napriek zákazu mohol odpovedať.

Ďakujem.
Hodnotenie: 0   0
11:15:02 06.05.2019 [6817] Nevhodný príspevok?
Nedá mi opatovne v krátkosti zareagovať na pána Bošiaka.
Evidentne sa neviete zmierit so zmenou primátora Novák. Podľa mňa sa predchádzajúce vedenie veľmi "nepochlapilo". Mesto zadĺžené, prispaté, nefunkčné. A Váš syn bol viceprimátorom, takže dá sa chápať Váš postoj.
Spomínate aroganciu.....ja neviem, prečítajte si spatne svoje príspevky, všetky sú ladené v tomto duchu.
Ja oceňujem, že vidím mestské zastupiteľstvo nezostrihané, so zvukom, že Dušan Šimka reaguje otvorene /rétoriku poznáme, každý máme osobitú, nebudem ju kritizovat/, vidím mestské vysielanie, že sa tu niečo aj deje....atď.

Využite svoj potenciál a právne vzdelanie niekde zmysluplnejšie, Vy si asi neuvedomujete, že ste s tým pisálkovaním na smiech /samozrejme Vám to do očí nepovedia ani Vaši priatelia/, ale polovička mesta sa baví na Váš účet.
Pomože právnou radou ľuďom v núdzi, sociálne slabým, realizujte sa ako právny ombudsman....bude to zmysluplné a upokojí to Vašu dušu.
Hodnotenie: 0   2
11:44:46 04.05.2019 [6816] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň, je pravdou, že v našom meste nie je asi markantný rozdiel od iných miest a obcí v pohľade na názorovú hladinu čo sa týka riadenia mesta. Jednak z dôvodu, že väčšia časť obyvateľov zaujíma k svojmu mestu, obci poväčšine ľahostajný postoj, v inom prípade asi aj preto, že však budú aj ďalšie voľby a nič sa nezmení a pod. Po dlhé obdobie sme v Novákoch , teda presnejšie, až do roku 2014 nažívali v akejsi rovine hladiny alfa. Nie však bezstarostne, bez problémov, bez stresových situácií, ako by mala hladina alfa naznačovať. Bola to len naivná predstava, pretože voľby v roku 2014 vyvrátili názor, že sme všetci spokojní, bez problémov a bez kritického myslenia a tak na našej radnici došlo v dôsledku názorovej hladiny časti obyvateľstva k výmene osôb na poste primátora. Ešte je privčas urobiť závery, že čo spôsobilo, čo sa udialo v novembri roku 2018, keďže názorová hladina sa zavlnila, nie veľmi a len s prevahou desiatich hlasov zvíťazila túžba v ľuďoch, k návratu hladiny alfa do života obyvateľov nášho mestečka. Rozhodne je dôvod sa však domnievať, že na škodu nás, obyvateľov Novák, pretože sme vlastnou nerozhodnosťou (i neúčasťou vo voľbách) a do istej miery slabou prípravou kandidátov (či nezmyselne vysokým počtom uchádzačov o post primátora) pripustili návrat do života obyvateľov nášho mesta hladinu alfa, avšak v polohe veľmi rozporuplnej. Uvidíme, čo ukáže čas. Platilo a istotne bez obmedzenia bude platiť, že starého psa novým kúskom nenaučíš. Zdá sa, že nástup staronového primátora i s jeho rétorikou už v počiatkoch naznačuje, že v spôsobe jeho vlády sa naozaj nič nezmenilo. Arogancia moci nebola v ňom potlačená a túžba vládnuť vraj pevnou rukou, nás zatiaľ niektorých nezaskočila, nemôže odradiť od kritického myslenia. No, ak už znova začíname písať a hovoriť o akomsi strachu, či dôvodu, sa nášho primátora báť, ak s jeho názorom človek nesúhlasí a „žehliť si „ svoje prešľapy z minulého obdobia je dôvod, aby som sa aj ja začal na veci nazerať inou optikou? Nuž, tu je moja odpoveď. Ten, koho sa mnohí boja, musí sa báť mnohých. Už si nepamätám presne, ale myslím, že to vyriekol Seneca. Mojou ambíciou preto vôbec nie je, aby som sa stretával s pánom primátorom, mojou ambíciou je, aby sa mne a mojej rodine v tomto meste dobre žilo. V ňom som prežil takmer celý svoj život a v ňom chcem aj dožiť, bez strachu a bátia sa niekoho a preto urobím všetko z mojej strany, aby tomu, pokiaľ mi zdravie dovolí, aj bolo!!!. Chcem vari tak veľa? PB
Hodnotenie: 1   1
15:08:00 03.05.2019 [6815] Nevhodný príspevok?
Ako som si dnes v dennej tlači prečítal vraj predseda Ústavného súdu v prvom veľkom rozhovore hovorí o tom, že jeho základnou hodnotou je humanizmus a má silný vzťah k životnému prostrediu. Ivana Fiačana hnevá rúbanie lesov aj znečisťovanie vôd. To som naozaj dnes čítal v tlači. Možno by sme sa mali dnes vari viac, ako inokedy zamyslieť nad tým, či naozaj bude dnešná téma , ktorá má byť pojednávaná na zhromaždení občanov zvolaného na dnes do Domu kultúry, vecou konštruktívneho prístupu, alebo či to nebude opakovane a opakovane nanucovaním jedného videnia. Domnievam sa, že demokracia, vari i v tomto prípade potrebuje polemiku, v ktorej musia mať vecné argumenty prevahu. Niektorí, mi možno budú vyčítať moje názory, ale nemali by sme pripustiť, že vec, ktorou sa dnes zaoberajú štátne a samosprávne orgány, by v prípade nesúhlasu nás, niektorých obyvateľov mesta nemala tak, ako sme to niekoľkokrát zažili , skončiť útokmi predstaviteľa nášho mesta. Čo tým chcem povedať? Uvedomujem si, že názor je vec uhla pohľadu, ale ak nie sú u pána primátora silnou stránkou argumenty, tak ako sme v konečnom dôsledku u neho zvyknutí , tak potom mi odpustite, ak si kladiem otázku , či sa mám skôr, než sa vyjadrím, už neviem po koľký krát, pripraviť na osobné útoky ,prípadne znevažovanie zosmiešňovanie zo strany pána primátora , prípadne jeho suity? Lebo, ak nám neponúkne a neobháji vecný prístup, nebude sa držať faktov, som presvedčený, že to opakovane z jeho strany zostane v rovine populizmu, solitérstva a potom celé v prípade aj prítomnosti mojej maličkosti stretnutie v rámci jeho vlastnej politiky a môžeme sa to vnímať len ako priestor na jeho osobnú sebaprezentáciu. Teda, veľmi veľká časť agendy, ktorú by sme si mali vypočuť, by mala spočívať najmä v tom, ako sa o.i. zlepší životné prostredie v našom meste pre našich občanov, už i len preto, že hoci mnohí sa nedožili dneška a odchádzali z nášho sveta i v dôsledku následkov industrializačného rozvoja v chotári, či na území nášho mesta. A tak k veci. Máme ,alebo nemáme k dispozícii nadštandartne (ako som kdesi tiež čítal) vybavené zametacie vozidlo, ktoré nezametá, alebo len veľmi málinko zametá zvýšenou prašnosťou znečistené ulice nášho mesta? Povolilo mesto, alebo nepovolilo z mestskej časti nášho mesta s názvom Laskár zlikvidovanej v dôsledku ťažby uhlia, zriadiť skládku odpadu, ku ktorej som často vídaval, či stretával vozidlá s odpadom pozberaným v meste? Je to správne, bez úcty k pôvodným obyvateľom, kde sa rodili a zomierali stáročia ľudia patriaci a verte aj v súčasnosti hlásiaci sa k nášmu mestu ? Ak som spomenul ,že v dôsledku sústredenej priemyselnej aglomerácie, evidujeme zvýšenú prašnosť, kladiem si otázku, že prečo sa naše mesto zbavilo bezdôvodne autocisterien, ktoré sa v minulosti často využívali na zmývanie prachu z povrchu ulíc? Prečo niektorí ľudia tu žijúci odmietli vybudovať novú polikliniku , hoci nevieme čo so seniormi, v dôsledku absenciu postarať sa o seniorov, o ktorých sa nemá kto postarať a odkladajú sa k dožitiu staroby v penziónoch v iných obciach, mestách, čo niektorí, len veľmi ťažko znášajú, atď.,atď.? Neobstojí argument, že poliklinika tu existuje. Pôvodná poliklinika bola vybudovaná ako dočasné riešenie pre rozšírenie zdravotníckych služieb v čase aktuálnom, v dôsledku rozšírenia ťažby uhlia, hoci v danom čase a priestore bola STN veľmi benevolentná k zabudovávaniu stavebných prvkov, ktoré dnes tvoria vnútorné obklady ambulancií? Samozrejme, že je správne, ak sa zaoberajú štátne a samosprávne orgány riešením projektov v dôsledku ukončenia banskej činnosti a jedným dychom hovoria o problémoch regiónu aj cieľoch jeho transformácie, pretože asi je fakt i to ,že hoci tomu mnohí ľudia nerozumejú ( a niekedy nie veľmi ani ja), predsa len transformácia a akčný plán Hornej Nitry sú niekoľko mesiacov dominantnými témami regiónu. A tak naozaj, ak sa vyššie štátne a samosprávne orgány, ako s konečným riešením touto otázkou tak zaoberajú, zdá sa, že by sa nemalo v tejto súvislosti zabudnúť na dokompletovanie projektu s dôrazom na nápravu poškodeného životného prostredia , ktoré okrem banskej ťažobnej činnosti desaťročia znehodnocovalo a znehodnocuje životné prostredie, ovzdušie, ktorým je skladka na južnom okraji chotára mesta, či znečisťovanie rieky Nitry , atď. atď. Ak to nedokážeme ,tak by si malo mesto prostredníctvom svojich zástupcov vynucovať elimináciu týchto negatívnych vplyvov na obyvateľov nášho mesta a žiadať, ako najviac negatívne ovplyvnená lokalita, či sídlo ťažbou uhlia, podstatne vyššiu a modernejšiu vybavenosť mesta pre zvýšenie ochrany životného prostredia. Možnože je dobré žiť v ilúzii, že vybudovaním akýchsi strategických komunikácií je cesta k zvýšeniu atraktivity nášho mesta a pre našich obyvateľov života v ňom, avšak bez paralelne zvyšovanej kvalitne a moderne budovanej infraštruktúry, bolo by to ilúzia , bolo by to asi infantilné. Veď uvážte, ak sme dennodenne atakovaní mnohými nesystémovými riešeniami, aby sme koniec koncov uverili , že z biedy nás nevytrhnú bezobsažné a falošné východiská, pretože ...., a potom zistíme, že niekto zodpovedný nosí kabát hanby v dôsledku dlhoročného porušovania zákona o životnom prostredí, z titulu povyšovania osobného záujmu nad záujmom verejným a roky vypúšťal odpadové vody zo svojho RD do rieky Nitra a má ma teraz zastupovať vo veci a v záujme ochrany životného prostredia. To sa vari môže stať len v Novákoch. PB
Hodnotenie: 0   2
12:17:50 03.05.2019 [6814] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň, vzhľadom na to, že sme odpoveď nedostali, Vaša otázka bola opakovane poslaná pánovi prednostovi Ing. Jánovi Martinovi s požiadavkou o potvrdenie prijatia otázky. Keď budeme mať odpoveď uverejníme ju. Pekný deň.
Hodnotenie: 0   0
23:41:14 29.04.2019 [6811] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň, Vaša otázka bola poslaná pánovi prednostovi Ing. Jánovi Martinovi. Keď budeme mať odpoveď uverejníme ju. Pekný deň.
Hodnotenie: 0   0
22:07:11 29.04.2019 [6810] Nevhodný príspevok?
Priatelia každé prečo, má svoje preto. Z predpisov právneho poriadku SR dokonca vyplýva úzus, že u zvoleného primátora sa predpokladá, že PRÁVNE VEDOMIE PRIMÁTORA MESTA MÁ BYŤ KVALIFIKOVANEJŠIE, AKO U BEŽNÝCH OBČANOV MESTA !!! Napokon tento predpoklad o právnom vedomí ustanovuje § 13 ods.2 zákona o obecnom zriadení , podľa ktorého primátor mesta sľubuje, ŽE PRI VÝKONE FUNKCIE BUDE UPLATŇOVAŤ PRÁVNE PREDPISY!!! Keďže téma, ktorou sa zaoberáme, a ktorá je ukážkou neschopnosti pozrieť sa pravde do očí , alebo nespôsobilosťou čeliť téme, ako ste napokon čítali, v informácii staronového pána primátora si myslím, že ÚSTNA DOHODA je právne záväzná a platná, pokiaľ zákon nepredpisuje pre DANÚ DOHODU inú formu, povedzme písomnú formu ?!!! Podľa ustanovenia § 6 Zákona 138/1991 Zb o majetku obcí v §-e 6 ods. 6 platí, že, citujem: „ Všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom obce ( v našom prípade mesta) musia mať písomnú formu, inak sú neplatné“. Nie je aj pre laika na tom nič nepochopiteľné. Je tu však namieste relevantná otázka o vlastníckych právach k majetku, ktoré v danom čase a priestore vari neboli sporné, ale asi ani majetkom mesta!!!. Keďže nie som právny zástupca mesta ,to by zatiaľ vari aj stačilo. Takže v tejto chvíli je úsmevné , že to, čo som uviedol v príspevku č.6804 o TOTÁLNEJ DEVASTÁCII ŠPORTOVÉHO ZARIADENIA NA ULICI S.CHALUPKU, len na základe DOHODY uzatvorenej ústnou formou, medzi štatutárom mesta Nováky Dušanom Šimkom, staronovým primátorom ( hoci paradoxné v tom zmysle je, ako ste čítali, že nevie kto dohodol nakladanie s majetkom tak, že výsledkom je jeho úplná devastácia) a bývalým generálnym riaditeľom NCHZ,a.s., ku ktorému, že s ním jednal o Športovom zariadení na ul. S.Chalupku, sa expressis verbis osobne verejne priznal ( tým netvrdím, že účastníkmi neboli i ďalšie subjekty a nebolo by to nič prekvapujúce). Veľmi rozporuplné sú jeho tvrdenia.A tak viacmenej je zarážajúce, ak sám staronový pán primátor a jeho suita, pred poslednými komunálnymi voľbami, zhodou okolností v prípade INÉHO Futbalového ihriska, (presne definovaného ako Futbalového ihriska s umelou trávou v areáli Mestského futbalového ihriska na ulici Rastislavovej), verejne a so silným mediálnym tlakom, veľmi nahlas presadzovali filozofiu o neplatnosti ÚSTNEJ ZMLUVY, ktorú Dušan Šimka, vtedy primátor nášho mesta vraj nemohol (!!!) a vraj nikdy neuzatvoril na vykonanie prác a dodanie športového náradia, resp. mobiliáru (ktorý, mimochodom pravdepodobne nebol majetkom mesta, ale dodávateľa športového náradia, a teda mohol byť zaradený do účtovnej hodnoty majetku mesta až po úhrade faktúry na základe Rozsudku OS v Prievidzi), lebo ako som vyššie uviedol, trvali na svojom právnom názore, že právne prepisy spojené s výkonom funkcie primátora v nakladaní s majetkom mesta ( !!!), predpisujú pre právny úkon „ DOHODOU“ len písomnú formu (!!!). Teda priatelia, ( ako, vidieť, kedy, s kým) no a samozrejme nemenej významné je podotknúť, za akých okolností bolo takéto tvrdenie užitočné v čase predvolebnom. Nuž, ale potom sa rovnako tlačí na jazyk otázka, že prečo Dušan Šimka, pán primátor vo veci tak, ako mi on poskytol informáciu, ku nazvime to rekonštrukcii Športového zariadenia – Futbalového ihriska na ulici S. Chalupku nedal príkaz, aby mu jemu podriadení úradníci pripravili tzv. inominátnu zmluvu ( ktorej pravidlá upravuje Občiansky zákonník, nazývajú sa tzv. nepomenované zmluvy). Takou mohla byť napr. povedzme ZMLUVA O SPOLUPRÁCI !!!! Veď mal rovnako, ako jeho nástupcovia k dispozícii právnika (istotne s dobrou paušálnou odmenou) v čase, keď sa rozhodol, že faktúru za vykonané práce a zabudované športové náradie - mobiliár neuhradí, lebo on vraj nemohol uzatvoriť ústnu zmluvu, s nikým vraj nerokoval a nič nepodpísal. Nemám dôvod si čosi domýšľať, pretože to dnes už, no, čo už??? Ak nepotreboval pomoc a nepožiadal osobu s právnym vzdelaním, resp. právnika ,ktorý pre neho (alebo lepšie povedané pre naše mesto) poskytoval právne služby, má sa za to, že PRÁVNE VEDOMIE PÁNA PRIMÁTORA BOLO VO VECI KVALIFIKOVANÉ(!!!) a niet dôvodu, sa na kohosi iného vyhovárať. A tak vari otázka, k čomu bolo toľko kriku treba, keď sa vari stačilo posnažiť o vzájomné porozumenie a empatické chápanie problému, ktoré bolo, alebo malo byť medzi ním, čoby v tej dobe exprimátorom a primátorom, ktorý v roku 2014 prevzal agendu, ktorú mu zanechal (hoci nijako potešujúcu) ako píšem KVALIFIKOVANEJŠIE, AKO U BEŽNÝCH OBČANOV MESTA. Keďže Dušana Šimkove právne názory, jeho postoje, v konaní na Okresnom súde neoslovili rozhodovanie Okresného súdu, nebol úspešný ako štatutár mesta v konaní, tak budeme čakať, ako sa naložilo a naloží a či niekto vezme na seba dopad zodpovednosti a nahradí aspoň časť finančných prostriedkov vynaložených z Rozpočtu nášho mesta, teda z peňazí našich, čoby daňových poplatníkov, ktoré sa museli vyplatiť ako náklady spojené s poplatkami víťaznej strany, čo sa týka napr. náhrady trov konania, či trov právneho zastúpenia. Obávam sa, že nakoniec skonštatujeme, že peniažky daňových poplatníkov sa nakoniec „PREŠAFÁRILI“. A nejedná sa predsa o nejakú malú sumičku . I na tejto stránke sa písalo, ak ma pamäť neklame, že tak okolo 60.000,-jevričov . A tak priatelia, iste uznáte, že mohli byť použité na dôležitejšie veci (!!!). Nechcem príliš rozoberať celú situáciu, pretože mi to neprislúcha, ale domnievam sa , že pri lepších vzťahoch a empatii, a vzájomných medziľudských vzťahoch krútiacich sa okolo futbalových ihrísk, mohlo všetko byť inakšie. Možno len v tom má Ľubomír pravdu!!! A tak sa domnievam, že i práve a preto, sa žiadalo od pána primátora verejne vyhlásiť a najmä sa obyvateľom a jeho voličom ospravedlniť a povedať nahlas, chlapsky a najmä, aby sme to všetci pochopili pravdivo a ľudsky vysvetliť. V závere si dovolím vyhlásiť, že na zasadnutia Mestských zastupiteľstiev nebudem chodiť. Dôvody neuvádzam a tak len na margo tých, ktorí mi to odporúčajú to zdôrazňujem. I tak budem rád, ak staronový primátor dá do budúcna, nám voličom, obyčajným ľuďom a hodnotám väčšiu úctu PB.
Hodnotenie: 0   1
00:25:58 29.04.2019 [6809] Nevhodný príspevok?
Pozdravujem, v prvom rade ďakujem pánovi prednostovi Ing. Jánovi Martinovi za odpoveď. Nuž, škoda že projekt bol zrušený. Ako som sa dočítal „SAŽP udelila mestu Nováky dodatočnú lehotu na začatie realizácie hlavných aktivít projektu, ktorá uplynula dňa 10.1.2019“. A teda pracovníkom mestského úradu pod vedením Ing. Dušana Šimku, sa nepodarilo ani v dodatočnej lehote začať realizovať projekt. „Na základe uvedeného bolo zo SAŽP doručené odstúpenie od zmluvy zo dňa 20.2.2019.“ Myslím si že Ing. Dušan Šimka nie je schopný aby viedol tím ľudí a aby dotiahol projekty, ktoré začal pán Daniš. Ukážkou jeho neschopnosti je aj tento projekt.

Vzhľadom na to, že aspoň pán prednosta Martina tu odpovedá na otázky, dovolím si ďalšiu. Na tabuli, ktorá je nainštalovaná pri vchode do mestského úradu je napísane, že rekonštrukcia budovy MsÚ bude ukončená v lete 2019. Chcem sa opýtať, či sa táto rekonštrukcia stíha do leta 2019? V akom stave je tento projekt? Ďakujem za odpoveď.
Hodnotenie: 0   1
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
<<< späť na zoznam tém
Meno:
Heslo:
Bojnice majú novú atrakciu. Návštevníkov odvezie turistický vláčik
Turistický vláčik odvezie ľudí na dvoch trasách.
zobraziť podrobnosti »
09.05.2019
Nebezpečné znečistenie. Bývalý zamestnanec odhalil nekalé praktiky
NOVÁKY / Rybári už niekoľko rokov upozorňujú na znečistenú vodu v rieke Nitra. Tá je najmä v úseku pod Novákmi plná chemických látok. Do redakcie TV JOJ sa ozval bývalý hasič, ktorý pracoval v tamojšej chemičke. Informoval o tom, ako tam zneškodňovali ortuť.
zobraziť podrobnosti »
20.03.2019
VIDEO: Prievidza má letisko. Ani Federer už nemusí dosadať na trávu
Lúka s ďatelinou bola dlhých sedemdesiat rokov letiskom v Prievidzi. To sa teraz zmenilo. Trávu nahradil asfalt. Pomôcť to môže celému regiónu.
zobraziť podrobnosti »
19.03.2019
Budú sa preverovať výsledky volieb: Neúspešní kandidáti žiadajú o prepočítanie hlasov
NOVÁKY - Jeden z neúspešných kandidátov na primátora Novák v novembrových voľbách do orgánov samosprávy obcí požiadal Ústavný súd (ÚS) SR o prepočítanie hlasov. Podanie odôvodnil tesným rozdielom hlasov voličov medzi ním a zvoleným kandidátom.
zobraziť podrobnosti »
28.11.2018
Hlasuj za ZŠ Nováky a vyhraj
V hre sú 3x plne vybavené počítačové učebne s interaktívnou tabuľou v hodnote 21 000 € pre tvoju školu a viac ako 120 vecných cien pre teba, hlasovanie prebieha do 31.12.2018
zobraziť podrobnosti »
22.11.2018
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.