Online 4 ľudia. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
príspevok číslo 7187 v téme Primátor / Poslanci zo dňa 17:02:58 22.03.2020 Nevhodný príspevok?
Tento príspevok bol napísaný ako reakcia na príspevok číslo 7179 od Webmaster uverejnený dňa 21.03.2020 o 14:57:22.
Uvádzame odpoveď na otázku z príspevku 7179 od pána Ing. Branislava Adamca, poslanca, predsedu EK a člena mestskej rady. Týmto chceme aj v mene čitateľov poďakovať za odpoveď.
===============================================

Zdravím všetkých čitateľov stránky www.novaky.com ako aj anonymného pisateľa príspevku pod č. 7179.

Nie som pravidelným návštevníkom tejto stránky, ale nakoľko som bol informovaný (z viacerých zdrojov) na predmetný príspevok č. 7179, tak som sa naň, aspoň v stručnosti, rozhodol reagovať.

Ako predseda Ekonomickej komisie, správy majetku a podnikateľskej činnosti (ďalej len EK) dávam tak anonymnému pisateľovi (ako aj ostatným čitateľom) na vedomie, že samotná EK je v zmysle Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení len poradným orgánom nášho mesta, nemá žiadnu výkonnú právomoc a výstupy z EK majú odporúčací charakter a slúžia predovšetkým pre poslancov. Materiály, ktoré sú prerokovávané na EK, sú pripravované vedením mesta a k nim EK zaujíma stanovisko. Termíny zasadnutí EK sú dané vedením nášho mesta (v dostatočnom časovom predstihu pred plánovaným MsZ, pričom presný termín je navrhnutý mnou ako predsedom EK , ale je upravovaný konsenzuálne s ostatnými členmi EK). Na EK sú ale aj prerokovávané návrhy, či názory, tak moje osobné, ostatných členov komisie ako aj hostí prítomných na zasadaniach EK (ide zväčša o pracovníkov MsÚ Nováky, či zástupcov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti nášho mesta). Je však veľmi smutných faktom, že výstupy z EK (predovšetkým tie, ktoré nie sú do EK predkladané mestom – ide o rôzne situácie, ktorých riešenia by boli v prospech nášho mesta, našich spoluobčanov) aj napriek (predovšetkým mojej osobnej) snahe o ich prezentáciu všetkých občanom (prostredníctvom verejného zasadnutia MsZ) nenachádzajú pozitívnu odozvu u vedenia mesta, kde najvyšším výkonným orgánom je samotný primátor, Ing. Dušan Šimka. Je preto potrebné opýtať sa primátora nášho mesta, prečo si neosvojuje aj názory iných ľudí, obzvlášť keď sú to tiež predstavitelia mesta (poslanec je volený občanmi a jeho názory a hodnotové zmýšľanie je „ocenené“ počtom volebných hlasov našich spoluobčanov, ktorí mu svojou voľbou vyjadrili dôveru).

Na základe vyššie uvedeného je zrejmé, že zvolávať tzv. „mimoriadne“ zasadnutie EK (s akýmkoľvek osožným obsahom pre blaho našich spoluobčanov a to aj v čase súčasnej krízy spôsobenej koronavírusom) by nemalo význam a preto je utópiou si myslieť, že by si akýkoľvek pozitívny výstup z takéhoto mimoriadneho zasadnutia EK primátor mesta osvojil a snažil sa ho aplikovať do praxe v prospech našich spoluobčanov – a je irelevantné, či sú to fyzické osoby alebo podnikateľské subjekty. Predovšetkým teda anonymnému pisateľovi príspevku č. 7179 odpovedám, že z objektívnych dôvodov, nemá EK (či už ja ako predseda, alebo kolektívne spolu s ostatnými členmi EK) možnosť pomôcť živnostníkom, malým podnikom, či podnikateľom v meste – a bude sa tak diať minimálne do času, kým výkonný orgán nášho mesta nezačne reálnejšie akceptovať výstupy z EK.

Vyššie uvedené si myslím aj z toho dôvodu, že v priebehu tohto týždňa som bol v kontakte s „pracovníkom“ (budem používať jednotné číslo v mužskom rode – je asi každému jasné, z akého dôvodu... – ide o ochranu pred možným mobingom a pod.) MsÚ Nováky, ktorého som sa pýtal ako je to s krízovým štábom v našom meste. Dostal som odpoveď, že krízový štáb v našom meste má 13 členov a kvôli súčasnej epidemiologickej situácii zasadal v plnom (alebo takmer plnom) zložení „až“ raz (čítate dobre, slovom jeden krát)! V užšom zložení (primátor, prednosta a ešte nejakí ľudia) to bolo viackrát, pričom výstup zo zasadnutia krízového štábu bol/je zväčša len ten, že boli pretransformované na podmienky mesta len tie úlohy, či rozhodnutia, ktoré urobila vláda SR, či iné ústredné orgány štátnej správy a pod. Keď som sa opýtal na skutočnosť, prečo nie sú na oficiálnej stránke mesta, či vo videotexte mesta konkrétnejšie a aktuálnejšie informácie a bolo by vhodnejšie, aby tam boli konkrétnejšie a čerstvejšie informácie, tak som len dostal odpoveď, že „mesto sa tým bude zaoberať“ (ak to nie je doslovná citácia, tak tá odpoveď je veľmi podobná tej reálnej).

Som v kontakte s niektorými kolegovcami z poslaneckého zboru nášho mesta, ale ani jeden z nich mi nespomenul, že by ho vedenie mesta, či ktokoľvek iný z MsÚ akokoľvek kontaktoval v súvislosti so súčasnou epidemiologickou situáciou, krízovým štábom a pod. v našom meste. Nebol som kontaktovaný ani ja a to som, okrem iného, aj členom mestskej rady. Asi najpravdepodobnejším zdôvodnením tohto konania zo strany vedenia mesta, primátora, je skutočnosť, že ja vo viacerých prípadoch mám opačný názor ako primátor, a preto, keďže primátor nechce počuť „oponentský“ názor, tak mňa (ako člena mestskej rady) radšej ani neoslovil...

Nie je však ani mne a ani iným členom poslaneckého zboru v našom meste (ja + ďalších šesť poslancov) ľahostajný osud našich spoluobčanov a preto koordinovane (v týchto dňoch) podnikáme kroky, aby sme boli reálne nápomocní spoluobčanom nášho mesta. O našej snahe, či konkrétnych výstupoch našej spolupráce, budete v najbližších dňoch informovaní!

No a záverom asi toľko, že ja nezvyknem reagovať na anonymné príspevky. Snažím sa však aj pochopiť anonymného pisateľ príspevku pod č. 7179 prečo sa nepodpísal. Bol by som však rád do budúcnosti, keď už niekto spomenie moje meno v akomkoľvek svojom príspevku (obzvlášť na verejnom portáli) a nemá toľko guráže a slušnosti, aby sa pod svoj príspevok podpísal, tak aby svoj príspevok zároveň poslal (samozrejme aj spolu s podpisom!) aj mne na môj súkromný email (moja súkromná emailová adresa je verejne dostupná a dá sa nájsť na stránke www.novaky.sk)!

S úctou

Ing. Branislav Adamec,
poslanec, predseda EK a člen mestskej rady

===============================================
Hodnotenie: 3   0

Kladne hodnotil:
22.03.2020 17:17:58 Pbošiak
22.03.2020 18:09:08 Milan Oršula
23.03.2020 13:35:29 Rado Oršula
Záporne hodnotil:

K tomuto príspevku boli napísané ďalšie reakcie:
[7205] 26.03.2020 21:00:36 od Webmaster otvor reakciu...


Napíšte reakciu na tento príspevok.<<< zoznam tém
<<< späť na najnovšie príspevky

Meno:
Heslo:
V Prievidzi spustili prvý automat na rúška
Okrem rúšok automat ponúka dezinfekčný gél či sladkosti. Dobrovoľníci budú rúška priebežne dopĺňať.
zobraziť podrobnosti »
NOVÉ! 31.03.2020
AKTUÁLNE: Dobrovoľní hasiči začali v Partizánskom s dezinfekciou verejných priestorov!
V týchto dňoch majú dobrovoľní hasiči z Partizánskeho plné ruky práce. Okrem toho, že pomáhajú seniorom s nákupmi, v spolupráci s mestom sa v pondelok 30. marca pustili do ďalšej aktivity. Boj proti koronavírusu zobrali doslova od podlahy – čistením verejných priestranstiev.
zobraziť podrobnosti »
30.03.2020
Usmernenie k nakladaniu s odpadmi: Kam vyhadzovať rúška a respirátory?
V zmysle stanoviska ÚVZ SR sa použité ochranné prostriedky, ktoré vznikajú občanom v domácnosti alebo zamestnancom v bežných prevádzkach – rúška, respirátory, rukavice, vreckovky likvidujú ako bežný odpad. Špeciálny postup sa tu teda neuplatňuje. Tento odpad sa ukladá len do zmesového odpadu.
zobraziť podrobnosti »
30.03.2020
Nových pracovníkov chce prievidzská radnica zamestnať v rámci spoločného projektu s mestami Handlová a Bojnice.
Cieľom tohto projektu je posilnenie koordinačných a implementačných kapacít v týchto troch mestách. Hlavným partnerom je mesto Prievidza, ďalšími dvoma partnermi sú mestá Bojnice a Handlová. Výška finančného príspevku, ktorý budeme žiadať, bude pravdepodobne až 500.000 eur
zobraziť podrobnosti »
28.03.2020
Web pre rodičov: ucimenadialku.sk
V spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a MŠVVaŠ SR vznikla táto webová stránka ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách a prerušenej prezenčnej výučby na vysokých školách v čase epidémie koronavírusu. Cieľom webovej stránky je pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, manažmentu a zriaďovateľom škôl, ale i žiakom, študentom a rodičom zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení, ako aj pomôcť všetkým aktérom počas prerušenia vyučovania či prezenčnej výučby nachádzať riešenia vzniknutej situácie.
zobraziť podrobnosti »
25.03.2020
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.