Online 6 ľudí. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
príspevok číslo 6839 v téme Primátor / Poslanci zo dňa 10:18:37 28.05.2019 Nevhodný príspevok?
Priatelia, výsledky eurovolieb naznačili, že ošiaľ eurovolieb občanov nášho mestečka až tak veľmi nezasiahol. Z TASR sme sa však dozvedeli, že v dňoch 22. a 23. mája starostovia obcí a primátori miest snemovali na Sneme Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), čo je teda len pred nedávnom. Táto skutočnosť sa nedá i na tejto stránke nespomenúť, keďže na nej sem, tam riešime otázky života v našom meste a ZMOS je strešná organizácia miest a obcí SR, navyše, ako sme sa z informácie TASR dozvedeli, že sa snemovania zúčastnil aj Dušan Šimka, staronový primátor nášho mesta, ba čo viac, že aj na tomto Sneme ZMOS-u Dušan Šimka, takpovediac oprašoval svoj curriculum vitae, ako príbeh ovenčený sťaby legenda, neustále mantrujúc, že on je už po siedmy krát primátorom mesta, že je to on, kto v našom meste zaviedol vraj prvú mestskú televíziu na Slovensku (???). Aké dôvody ho k takejto rekapitulácii viedli? Nuž, vedzte len, že nič iné, iba ak kariéra. Totižto, ako vyplynulo z rokovania a záverov Snemu ZMOS, tak nie veľmi mu táto samochvála a mantrovanie napomohlo v jeho sebaprezentácii, ktorou sa uviedol na uvedenom sneme ZMOS-u. Jeho kolegovia, starostovia a primátori mu nedopriali po zvolení do funkcie staronového primátora, naplniť jeho túžbu po kariére v kariérnom postupe. Verím, že oni sami isto poznajú dôvody. Už je to až trápne, že i keď Dušan Šimka robil všetko pre to, aby sa dostal do orgánov regionálnej organizácie ZMOS-u Hornej Nitry, ho jeho kolegovia z nášho regiónu nechceli, nemienili a ani nezvolili (!!!) do tohto orgánu i napriek tomu si nastavili latku vyššie, ba čo je ešte viac trápnejšie, pri voľbe predsedu strešnej organizácie miest a obcí Slovenskej republiky, na ktorú funkciu mal odvahu kandidovať, celkom “ pohorel„!!!. Preto pre mnohých z nás, ktorí poznáme jeho osobnostné vlastnosti, pocítili sme ich na vlastnej koži, je nepochopiteľné, kto a ako ho mohol nominovať, keďže aj niektorí starostovia obcí z nášho regiónu, ako počúvam z ich rozprávania, zostali jeho kandidatúrou zaskočení. Nuž čo, odlíšiť strohé fakty od ním prifarbovaných alebo rýdzich fabulácií sa zdá byť takmer nemožné, ale účastníci celoslovenského snemu sa jeho curriculum vitae nenechali zaviesť, oklamať. Opätovne ho nezvolili, aj keď sa asi veľmi snažil dostať do vyššieho politického levelu !!! Priatelia, ak kritické myslenie je tvorenie logických úsudkov, to taktiež znamená, že pri premýšľaní o nejakom probléme, sme nikdy nie na konci a môžeme sa pokojne stále vracať a odhaľovať nový pohľad na daný problém. A tak s dovolením, vráťme sa k situácii ,ktorá sa ako veľká tragédia zapísala do dejín nášho mestečka v roku 2007, keď mohutná tlaková vlna, ktorá vznikla následkom výbuchu, zatiaľ vari najväčšej priemyselnej havárie tohto druhu v histórii Slovenska, spôsobila v mysliach mnohých ľudí obrat k spolupatričnosti, nezištnej spoluobetavosti, aspoň takej, akú sme v tej chvíli zažili my, bývajúci v činžiaku na ul. Bernolákovej, pri odstraňovaní jej následkov . A tak v duchu citátu najväčšieho Slováka Milana Rastislava Štefánika,: „ Národu sa nedáva, len žobrákovi, národu sa obetuje“, ktorý vyriekol v súvislosti s jeho národnoobrodeneckou činnosťou, v boji za vznik slobodného československého štátu, mi dovoľte málinko parafrázovať jeho slová v tom zmysle, že: „ Mestu sa nedáva, len žobrákovi ,mestu sa obetuje“!!!!! Domnievam sa, že i v prípade takých situácií, ako bola priemyselná havária vo VOP-e, je naozaj ľudské, keď sa mestu a ľuďom v ňom žijúcim, ak je to naozaj pre život ľudí a mesta potrebné, obetujú zástupcovia ľudí s vloženou dôverou od voličov nezištne a bez časového obmedzenia a s najvyššou možnou obetou!!!!! Takže priatelia, domnievam sa, že nemôže i z uvedených dôvodov unikať ďalej našej pozornosti, hoci už dlhú dobu, keďže sme očakávali, že dlhodobo nami naznačovaným postojom v konaní Dušana Šimku, vtedy slúžiaceho primátora k situácii z roku 2007 sa bude pán primátor zaoberať, avšak doposiaľ sa tak nestalo. Nenabral odvahu vystúpiť k tejto, pre neho viac, ako pre mnohých z nás citlivej téme, hoci sme ho niektorí nabádali a hoci na to priestor mal, nikdy tak neurobil, aby nám mnoho vecí vysvetlil. Či mal dôvody? Nevieme. Rovnako, ani zo strany pána prednostu mestského úradu Ing. Jána Martinu, v tom období slúžiaceho pre obyvateľov mesta a teraz pracujúceho ako staronový prednosta, hoci už na starobnom dôchodku, ( bez výberového konania) , sa neprejavil náznak istej snahy, verejne prehovoriť o všetkom. Navyše „zmuchlali“ v netransparentnom Uznesení Mestského zastupiteľstva odmenu, ktorú si vo výške vyše 300. 000,- Sk, slovom tristotisíc Sk podelili tak, že do balíka celej odmeny pre poslancov MsZ započítali aj odmenu pre primátora. , aby to asi v tej tragickej chvíli, vari nebolo také okaté (!!!). Treba však podotknúť, že výška platu primátora, ale aj hlavného kontrolóra alebo prednostu mestského úradu, je podľa zákona verejná informácia. Jedno české príslovie hovorí:„ Dobré meno je lepšie, ako veľké bohatstvo“. A tak som si od Dušana Šimku, staronového primátora vyžiadal podľa Infozákona informáciu o odmene, ktorú si-mu nadelili bezprostredne po tragédii, vraj za činnosť pri odstraňovaní následkov priemyselnej havárie. Z titulu právnej ochrany mojej osoby to mám na písme, keďže i v tomto prípade platí, najmä pre prípad konfliktu s pánom primátorom „Lex est quod notamus" , teda v preklade „ Právo je to, čo je zapísané“. Verte mi, že z mojej strany to, čo sa vám snažím priblížiť, je zatiaľ bez emócií, je to len kritické myslenie. Dušan Šimka, staronový pán primátor, od 13.1.2004, teda od vzniku novej politickej strany Slobodné fórum mal asi dobre našliapnuté k novej politickej kariére, so zrejme vyššími politickými ambíciami. Dokonca sa stal podpredsedom politickej strany Slobodné fórum - ( od jeho vstupu do politiky, už štvrtej v poradí). To už predpovedalo dobrý politický výťah na piadestál vysokej politiky. No, ale všetko sa zrútilo, keďže na jeho žiaľ, táto politická strana –SF, sa nestala parlamentnou stranou. I napriek neúspechu, jeho pôsobenie v SF, ho nezmenilo, pretože práve naopak, nástupom novej poslaneckej garnitúry do mestského zastupiteľstva po roku 2010 bol podstatne expresívnejší, nervóznejšie a tvrdo reagoval na zvolených mladých ľudí- poslancov svojimi výrokmi, trestal ich trestnými podaniami na orgány činné v trestnom konaní. Jeho rečový prejav bol a zostal zvláštny. Veď s výhradami ho vnímali, ako sa zdá, aj predstavitelia najvýznamnejšej, v tom čase vládnej politickej strany . A tak som si dovolil využiť dostupné informácie o platových pomeroch z rokov 2007, 2008 Dušana Šimku, vtedy pána primátora. Kliknite na 30.minútu linku: https://www.youtube.com/watch?v=S0LEvdMOx9c&t=1786s .Na zázname youtube je vyobrazená tabuľka a ročný plat, pána primátora za rok 2007 v sume 1 201 941,-Sk,slovom jedenmilióndvestojedentisíc deväťstoštyridsať jeden Sk!!!!. V roku 2008 to už bolo 1 364 000,- Sk, slovom jedenmilióntristošesťdesiatštyritisíc Slovenských korún!!!!. Ostatné benefity ,ktoré funkciou pán primátor nadobudol neuvádzam. Ak vidieť zdá sa, že podľa stupnice štandardných platov na Slovensku, bolo možné pána primátora, v tom období, s istotou zaradiť do skupiny nadštandardne zarábajúcich ľudí na Slovensku !!!. Pre bližšie porovnanie uvádzam, že ak v roku 2007, bola priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve SR - 668,72 €,t.j. 20 146,- Slovenských korún, v roku 2008 – 723,03 €,t.j. 21 782,- Slovenských korún,(!!!!) čo si budeme nahovárať, peniaze vari na základe uvedeného, by nemohli byť pre neho, cieľom jeho životného ťaženia. Priatelia, verte, že nikdy by som nezverejnil tieto veci, hoci výška platu primátora , ale aj hlavného kontrolóra alebo prednostu Mestského úradu, keby sa staronový pán primátor a pán prednosta zachovali zákonne a korektne, keby sa nenechal staronový pán primátor odmeniť za akýsi nadvýkon, obetavosť, finančnou odmenou vo výške 50.000,- Sk (päťdesiattisíc Slovenských korún), totižto toľko si vyčlenil z 300.000 tisícového balíka bez zverejnenia. No a potom šiel adorovať (klaňať sa) do nováckeho Parku pred žulový pomník, ktorý nechal postaviť, na spomienku priemyselnej havárie vo VOPE- v roku 2007. Dospel som k záveru, že ľudia k sebe, napr. tí v našom činžiaku pri svojpomocnom odstraňovaní následkov havárie cítili viac, ako tí, ktorí zodpovedali zo zákona za chod mesta a upokojovanie situácie po havárii. Musím však v tejto súvislosti poukázať na konanie človeka, občana ,poslanca a pripomenúť ho ako svetlú výnimku. Žije v našom meste , už ako bývalý poslanec vtedajšieho Mestského zastupiteľstva v Novákoch, ktorý práve na základe svojho morálneho, etického prístupu a osobnostných charakterových vlastností, odmenu odmietol. Zámerne ho nemenujem, ale verte priatelia, že tí ktorí majú tento poznatok, si toho pána veľmi vážia, vážime si jeho dôstojný , ľudský prejav, ako sa zachoval v čase, keď sa u niektorých nezištnosť a obeta možno práve neprejavila. A na záver vašu pozornosť upriamujem na stránku mesta Poprad, tak na nej sa nachádza ako poslanci MsZ mesta Poprad sa zachovali pri schvaľovaní rozpočtu mesta Poprad, keďže poslanci Mestského zastupiteľstva v Poprade upravili Zásady odmeňovania poslancov MsZ tak, že „Z návrhu odstránili mimoriadne odmeny v prípadoch, keď poslanec vykoná nadštandardnú činnosť, ako v prípade živelných pohrôm, dotiahnutia väčších investícií a v situáciách, kedy by si poslanec zaslúžil niečo navyše,“ . Iste so mnou súhlasíte ,že takýto počin poslancov mesta Poprad je v súlade s etickými alebo mravnými vlastnosťami človeka, ľudí, podieľajúcich sa na znížení dopadov na ľudí, obyvateľstvo, postihnutom priemyselnou haváriou, živelnou pohromou. Domnievam sa, že u zvolených ľudí, v istej chvíli, najmä pri tak závažnej ,priam katastrofickej havárii, čoby v roli záchranára a najmä o ich mravných a etických hodnotách je vyzdvihovaná práve tá vlastnosť, ktorou je odmietanie zneužitia svojho postavenia na získavanie akýchkoľvek výhod pre seba, svojich známych a kolegov. PB
Hodnotenie: 0   0


Napíšte reakciu na tento príspevok.<<< zoznam tém
<<< späť na najnovšie príspevky

Meno:
Heslo:
Bojnice majú novú atrakciu. Návštevníkov odvezie turistický vláčik
Turistický vláčik odvezie ľudí na dvoch trasách.
zobraziť podrobnosti »
09.05.2019
Nebezpečné znečistenie. Bývalý zamestnanec odhalil nekalé praktiky
NOVÁKY / Rybári už niekoľko rokov upozorňujú na znečistenú vodu v rieke Nitra. Tá je najmä v úseku pod Novákmi plná chemických látok. Do redakcie TV JOJ sa ozval bývalý hasič, ktorý pracoval v tamojšej chemičke. Informoval o tom, ako tam zneškodňovali ortuť.
zobraziť podrobnosti »
20.03.2019
VIDEO: Prievidza má letisko. Ani Federer už nemusí dosadať na trávu
Lúka s ďatelinou bola dlhých sedemdesiat rokov letiskom v Prievidzi. To sa teraz zmenilo. Trávu nahradil asfalt. Pomôcť to môže celému regiónu.
zobraziť podrobnosti »
19.03.2019
Budú sa preverovať výsledky volieb: Neúspešní kandidáti žiadajú o prepočítanie hlasov
NOVÁKY - Jeden z neúspešných kandidátov na primátora Novák v novembrových voľbách do orgánov samosprávy obcí požiadal Ústavný súd (ÚS) SR o prepočítanie hlasov. Podanie odôvodnil tesným rozdielom hlasov voličov medzi ním a zvoleným kandidátom.
zobraziť podrobnosti »
28.11.2018
Hlasuj za ZŠ Nováky a vyhraj
V hre sú 3x plne vybavené počítačové učebne s interaktívnou tabuľou v hodnote 21 000 € pre tvoju školu a viac ako 120 vecných cien pre teba, hlasovanie prebieha do 31.12.2018
zobraziť podrobnosti »
22.11.2018
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.