Online 4 ľudia. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Všetko čo ja poviem je pravda! Tvrdí primátor mesta Nováky Ing. Dušan Šimka, avšak kontrola NKÚ hovorí niečo iné.
Blog používateľa Webmaster

 Primátor mesta Nováky Ing. Dušan Šimka, stále tvrdí, že len on má pravdu a všetko čo povie je pravda a má ju podloženú dôkazmi, ktoré má k dispozícií. Jediný on ma pravdu a všetci ostatní klamú. Klame aj výsledok kontroly Národného kontrolného úradu Slovenskej republiky?

 

 Zhrnutie výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v meste NOVÁKY – vypracované NAJVYŠŠÍM KONTROLNÝM ÚRADOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 

1. Rozpočet mesta nebol v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách a s Opatrením MF SR, pretože nebol rozpísaný v súlade s jednotlivými položkami ekonomickej rozpočtovej klasifikácie a finančné hospodárenie rozpočtových organizácií nebolo súčasťou záverečného účtu, jednotlivé rozpočtové organizácie predkladali MsZ hospodárenie za rok 2011 individuálne.

2. Ďalej bolo zistené, že v poznámkach k účtovnej závierke neboli podrobnejšie opísané jednotlivé významné účtovné operácie, čím mesto nezostavilo účtovnú závierku podľa zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v zmysle príslušného opatrenia MF SR.

3. Mesto v čase výkonu kontroly nemalo za rok 2011 vyhotovenú výročnú správu a nemalo overenú výročnú správu audítorom, čím porušilo zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

4. Kontrolnej skupine neboli predložené doklady preukazujúce oprávnenie na čerpanie návratných zdrojov financovania a časť prijatých NZF mesto použilo aj na úhradu bežných výdavkov, čím porušilo príslušné ustanovenia zákona o rozpočtových pravidlách.

5. Poskytnutím dotácie neziskovej organizácii KCMN bez určenia konkrétnych úloh a akcií vo verejnom záujme a v prospech rozvoja obce, poskytlo dotáciu aj na správu neziskovej organizácie a aj na výdavky súvisiace s podnikateľskou činnosťou neziskovej organizácie, mesto konalo v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách.

6. Mesto uhradilo faktúru za rekonštrukciu rozvodov tepla, pričom verejné obstarávanie na rekonštrukčné práce nebolo vykonané v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, čím mesto porušilo príslušné ustanovenia zákona o majetku obcí.

7. Kontrolou dodávateľských faktúr za dodávku tepla, televízneho káblového rozvodu sa zistilo, že faktúry neboli v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve, nakoľko boli nesprávne označení účastníci obchodného vzťahu.

8. Na výkon správy bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta malo mesto uzatvorenú mandátnu zmluvu na výkon správy podľa obchodného zákonníka, čím mesto nezosúladilo výkon správy domov a bytov vo vlastníctve mesta so zákonom o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

9. Mesto poskytlo KCMN finančné prostriedky (časť transferu) na opravu výsledku hospodárenia minulých období, čím porušilo príslušné ustanovenia zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

10. Z dôvodu nepredloženia dokladov dokumentujúcich poskytnutie dotácie KCMN, kontrolná skupina nemohla vykonať kontrolu náležitostí konkrétnych účtovných dokladov.

11. Nedostatky boli zistené aj pri dodržiavaní zákonníka práce, keď nezisková organizácia KCMN i mesto v uzatvorených dohodách o vykonaní práce nesprávne vymedzila pracovnú úlohu a nedohodla dobu, v ktorej sa má pracovná úloha vykonať a neuzatvorila ich včas a nesprávne vyplatená odmena.

12. Vo viacerých prípadoch prijalo mesto vyúčtovanie poskytnutých dotácií až po 31.12., čo bolo v rozpore so zmluvou o poskytnutí prostriedkov z rozpočtu mesta na verejnoprospešné účely a zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

13. Ďalšie nedostatky boli zistené pri vykonaní inventarizácie majetku, keď vo viacerých prípadoch inventarizačné záznami nezohľadňovali stavy v zmysle ustanovení zákona o účtovníctve, pretože nebolo vedené preukazným spôsobom.

14. Mesto neúčtovalo stav a pohyb peňazí v hotovosti prijatých na príjmových pokladničných dokladoch na účte 211 – pokladnica, čím konalo v rozpore s opatrením MF SR i zákona o účtovníctve.

15. Kontrolou dodržiavania zákona o majetku obcí boli zistené nedostatky pri predaji a nájme majetku mesta, keď nebol zverejnený zámer predať a prenajať prebytočný majetok mesta.

16. V niektorých nájomných zmluvách mesto nestanovilo sankčné podmienky za oneskorené zaplatenie dohodnutej ceny a nepoužívalo všetky právne prostriedky na ochranu svojho majetku.

17. Viaceré nájomné zmluvy boli uzatvorené so zjavne nevýhodnými podmienkami s porovnaním so zmluvami o dielo s tými istými zmluvnými partnermi, hlavne výška nájomného a platobné podmienky, jednotlivé ustanovenia vo viacerých NZ boli nejasné a nedostatočné a mohlo dôjsť k sporom v zmysle ustanovení občianskeho zákonníka.

18. Mesto predaný resp. vyradený majetok neodúčtovalo v stanovených lehotách, keď už k uvedenému majetku nemalo vlastnícke právo, čím konalo v rozpore so zákonom o účtovníctve.

19. Kontrola preukázala nedostatky aj pri dodržiavaní zákona o obecnom zriadení, keď hlavný kontrolór nevypracoval odborné stanoviská k návrhom rozpočtu, jeho úprav.

20. Zároveň boli zistené porušenia uvedeného zákona, keď po odvolaní HK z funkcie MsZ nevyhlásilo nové voľby HK.

Odporúčania na riešenie zistených nedostatkov
- Prehodnotiť jednotlivé ustanovenia zásad hospodárenia s majetkom mesta!
- Zabezpečiť priebežné monitorovanie hospodárenia KCMN!
- Prehodnotiť zmluvné vzťahy s obchodnými spoločnosťami zabezpečujúcimi komunálne služby v meste a dodávku tepla, správy majetku mesta!


Protokol o výsledku kontroly vypracovali dňa: 06.12.2012

Ing. Pavol Masaryk
vedúci kontrolnej skupiny

Ing. Miloš Tomka
člen kontrolnej skupiny

Ing. Iveta Novomestská
člen kontrolnej skupiny

Ing. Michal Kováč
člen kontrolnej skupiny

Ing. Marta Kavecká
člen kontrolnej skupiny

S obsahom protokolu o výsledku kontroly bol oboznámený: Ing. Dušan Šimka primátor mesta

2013-01-31 PROTOKOL o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch územnej samosprávy - Mesto Nováky.

 

2013-02-02 Zhrnutie výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v meste NOVÁKY – vypracované NAJVYŠŠÍM KONTROLNÝM ÚRADOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 

 

 
Blog bol vytvorený 07.02.2013 11:32:30, zmenený 08.08.2014 12:42:36, autor blogu: Webmaster
Meno:
Heslo:
Bojnice majú novú atrakciu. Návštevníkov odvezie turistický vláčik
Turistický vláčik odvezie ľudí na dvoch trasách.
zobraziť podrobnosti »
09.05.2019
Nebezpečné znečistenie. Bývalý zamestnanec odhalil nekalé praktiky
NOVÁKY / Rybári už niekoľko rokov upozorňujú na znečistenú vodu v rieke Nitra. Tá je najmä v úseku pod Novákmi plná chemických látok. Do redakcie TV JOJ sa ozval bývalý hasič, ktorý pracoval v tamojšej chemičke. Informoval o tom, ako tam zneškodňovali ortuť.
zobraziť podrobnosti »
20.03.2019
VIDEO: Prievidza má letisko. Ani Federer už nemusí dosadať na trávu
Lúka s ďatelinou bola dlhých sedemdesiat rokov letiskom v Prievidzi. To sa teraz zmenilo. Trávu nahradil asfalt. Pomôcť to môže celému regiónu.
zobraziť podrobnosti »
19.03.2019
Budú sa preverovať výsledky volieb: Neúspešní kandidáti žiadajú o prepočítanie hlasov
NOVÁKY - Jeden z neúspešných kandidátov na primátora Novák v novembrových voľbách do orgánov samosprávy obcí požiadal Ústavný súd (ÚS) SR o prepočítanie hlasov. Podanie odôvodnil tesným rozdielom hlasov voličov medzi ním a zvoleným kandidátom.
zobraziť podrobnosti »
28.11.2018
Hlasuj za ZŠ Nováky a vyhraj
V hre sú 3x plne vybavené počítačové učebne s interaktívnou tabuľou v hodnote 21 000 € pre tvoju školu a viac ako 120 vecných cien pre teba, hlasovanie prebieha do 31.12.2018
zobraziť podrobnosti »
22.11.2018
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.