Online 4 ľudia. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Rôzne / Iné
148 príspevkov
Váš príspevok sa nehodí do žiadnej otvorenej témy? Šup s ním sem...
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
19:17:46 30.03.2020 [7213] Nevhodný príspevok?
Koronavírus ako nástroj vyššej Moci! Kam nás tlačí?

Všetko, čo sa deje okolo nás, nám chce niečo povedať. Chce nás niečomu naučiť. Chce, aby sme niečo pochopili. No a takýmto posolstvom je aj súčasná koronavírusová kríza. Skúsme sa preto pozrieť na to, k čomu nás chce dotlačiť. Lebo celosvetová dôraznosť, s akou sa tak deje, si nevyhnutne vyžaduje naše plné pochopenie situácie.

Viac sa dozviete na:
http://kusvetlu.blog.cz/2003/koronavirus-ako-nastroj-vyssej-moci-kam-nas-tlaci
Hodnotenie: 0   0
17:37:39 26.03.2020 [7203] Nevhodný príspevok?

Človeče! Nedaj sa šikanovať vlastnou mysľou! Poznaj sám seba a ovládni ju!

Nikto z nás by sa nemal nechať svojou mysľou ovládať. Žiaľ, ale práve takáto je realita! Ľudia nie sú pánmi, ale otrokmi, s ktorými si ich vlastná myseľ robí čo chce. Ako sa vymaniť z toho nedôstojného stavu? Veľmi jednoducho. Nájdite si tiché miesto, začnite nezaujato pozorovať svoju myseľ a odhalia sa pred vami skutočnosti, o akých ste ani len netušili.

Viac sa dozviete na:
http://kusvetlu.blog.cz/2003/clovece-nedaj-sa-sikanovat-vlastnou-myslou-poznaj-sam-seba-a-ovladni-ju
Hodnotenie: 0   0
20:27:03 04.03.2020 [7164] Nevhodný príspevok?
To by nás malo zaujímať všetkých.
Dobrý podvečer vážení spoluobčania.
Európska konzultačná Komisia pre priemyselné zmeny( CCMI ), Európsky Ekonomický a sociálny výbor ( EESC ) v spolupráci s HBP a.s. usporiadali dňa 4.3.2020 v priestoroch Hotela pod Zámkom „ Diskusiu za okrúhlym stolom o transformujúcich sa uhoľných regiónoch.“ Podobné diskusie už prebehli napr. v Nemecku, Česku, Poľsku, Grécku, Rumunsku.... Zúčastnili sa ho p. Jacques Glorieux spoluzakladateľ komisie pre priemyselné zmeny, p. Dumitru Fornea, člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru ( EHSV ), Renáta Eisenvortová delegátka CCMI, p. Ladislav Šimko , riaditeľ Prierezových priorít úradu vlády SR. Na túto diskusiu boli okrem iných pozvaní zástupcovia ZMO HN, zástupcovia firiem z regiónu, Združenie zamestnávateľov hornej Nitry ( ZzhN ), zástupcovia rôznych spoločenských a záujmových organizácií. Tohto stretnutia sa zúčastnili aj novozvolení poslanci NR SR p. Anna Záborská a Petra Hajšelová.
V úvode všetkých prítomných privítal Generálny riaditeľ HBP a.s. p. Peter Čičmanec. Vo svojom príhovore sa zaoberal aktuálnym stavom plnenia Akčného plánu rozvoja hornej Nitry. Zdôraznil, že akceptujeme záväzky Slovenska v oblasti ochrany ovzdušia, ale upozorňujeme, že spomedzi európskych krajín má Slovensko pred sebou najkratší možný termín ukončenia dobývania uhlia. Na jednej strane je to príležitosť pri dostatočnej flexibilite v uvoľňovaní finančných prostriedkov, vytvoriť z nášho malého regiónu vlakovú loď transformácie. Na strane druhej, to však vyžaduje, aby sa čo najskôr vytvorili podmienky pre čerpanie prostriedkov Európskych eurofondov, aby sa mohli realizovať náhradné projekty. Len takto sa dá vytvoriť primeraný stav medzi znižovaním zamestnancov na strane jednej a vytváraním nových pracovných miest na strane druhej. Preto je nutné čo najskôr celý proces z dynamizovať a čo najskôr naštartovať možnosti čerpania finančných prostriedkov z eurofondov. Z pohľadu ťažobnej organizácie, HBP považuje za rozhodujúce:
- Nutnosť špecifického prístupu k regiónu HN, pretože sa musíme vysporiadať s ukončením ťažby v rekordnom krátkom čase.
- Dynamizovať procesy transformácie a čo najskôr naštartovať možnosť čerpania finančných prostriedkov z eurofondov.
- Nastaviť spravodlivé a motivujúce pravidlá pre financovanie projektov.
- Preferovať projekty, ktoré vytvárajú nové pracovné príležitosti vo výrobnej sfére.
- Apelovať na vlády jednotlivých krajín, aby do svojich rozpočtov zahrnuli potrebné zdroje na korektné a bezpečné uzatváranie banských prevádzok v súlade so sociálnymi aspektami a environmentálnymi požiadavkami.
Ďalej vystúpil p. Jacques Glorieux, ktorí prítomných oboznámil s vyše 50 ročnou činnosťou komisie. Jej činnosť je teraz zameraná na pomoc pri útlme ťažby uhlia, využívania ocele, ako aj na vývoj v automobilovom priemysle. Aj preto som dnes tu, aby som vypočul vaše pripomienky a názory, ktoré chceme využívať v našej ďalšej práci. Naše heslo bolo „ Prinášať svetlo z hĺbok“ dnes ho pomaly meníme na „Chceme prinášať svetlo do vašej budúcnosti.“
Vystúpenie Ladislava Šimka z úradu vlády SR bolo zamerané na plnenie Akčného programu rozvoja HN. Zdôraznil, že veľmi vážne berie Akčný program. Kľúčové zdroje pre región však budú až v rokoch 2021-2027. Uvedomuje si, že kľúčová bude aj realizácia cesty R2 a obchvat Prievidze, ktorý by sa mal začať v blízkej budúcnosti realizovať. Je potrebné prepojiť región HN s ostatnými regiónmi, kvalitnými a bezpečnými cestami. Pozornosť však treba venovať okrem vytváraniu nových pracovných príležitostí, aj rekvalifikácii baníkov a duálnemu vzdelávaniu.
Je našou snahou zapojiť do projektu transformácie čo najviac ľudí z regiónu, firiem, obce a mestá, aby ste hlavne vy rozhodovali o svojich prioritách. Musíte sa však hlavne dohodnúť na najdôležitejších projektoch.

V ďalšej časti diskusie vystúpil aj prezident Združenia zamestnávateľov hornej Nitry a Generálny riaditeľ Unipharmy a.s. p. Tomislav Jurik. Vo svojom príhovore predstavil hosťom región a zameral sa hlavne na podniky, ktoré ho tvorili v minulosti. Upozornil, že v minulom storočí to bol región s ťažkým a mnohokrát zdraviu škodlivým priemyslom, čo sa žiaľ ešte aj dnes prejavuje na zdraví našich, hlavne starších spoluobčanov. Predstavil aj spoločnosti, ktoré sú dnes členmi ZzhN a to konkrétne HBP, Brose, Incon, Rubig, Patriu1, Slovaktual a Unipharmu. Zdôraznil aj dôvod založenia združenia, ktorým je spojenie síl, zjednotenie sa na prioritách regiónu, byť silným a dôstojným partnerom pre vládu SR, pri realizácii Akčného programu rozvoja hornej Nitry.

Zaujímavé bolo aj vystúpenie predsedu ZMO HN p. Vojtecha Čičmanca, starostu obce Kocúrany. Hovoril za starostov a primátorov nášho okresu, lebo každá obec, či mesto, bude dotknutá transformáciou regiónu. V rámci transformácie v prvom rade očakávame, že sa konečne začne realizovať cesta R2, ktorá je pre nás kľúčom k ďalšiemu rozvoju. Je potrebné, aby sa región napojil na diaľnicu pri Trenčíne, alebo pri Žiari nad Hronom. Predovšetkým priemyselné parky v Prievidzi, Handlovej a Novákoch potrebujú napojenie na tieto diaľnice. Rovnako dôležité je vybudovanie obchvatu mesta Prievidze. Je to dôležité nielen pre Prievidzu, ale aj okolité obce. Dopravná situácia tu začína byť neúnosná. Rovnakú pozornosť treba venovať tzv. “Hnedým parkom“ ktoré tu vzniknú po zániku ťažby v areáloch baní Handlová, Nováky a Cígeľ. Sú to veľké plochy a budovy, ktoré bude treba využiť na iné účely. Dnes za tieto priestory platia bane daň z nehnuteľnosti. Ak nedokážeme tieto priestory využiť, tak samosprávy prídu o peniaze, ktoré dnes využívajú na svoj rozvoj. Aj keď príde k zastaveniu ťažby mali by sme zachovať symboly tohto regiónu a tým je baníctvo. Mnohé veci by sa dali využiť práve v cestovnom ruchu. Rovnako bude dôležité vyriešenie otázky zásobovania teplom mesto Nováky, Prievidza a Zemianske Kostoľany. Je dobrý signál, že je záujem zachovať centrálne vykurovanie. V súčasnosti existujú dva projekty. Musí sa však brať ohľad okrem ceny tepla, aj na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. Problémom regiónu začína byť aj starnutie a migrácia obyvateľstva, čoho dôkazom je úbytok obyvateľov okresu za posledné roky.
Aj preto je potrebné, aby sme všetci čo tu žijeme a žiť chceme, aby sme čo najaktívnejšie vstupovali do obdobia, kde sa rozhoduje o našej budúcnosti.

Ľubo Dzurák

Hodnotenie: 1   0
19:41:59 14.02.2020 [7158] Nevhodný príspevok?
Nie! Nie sme toľkokrát ľuďmi, koľko rečí ovládame!


V rozhlase bývajú často rozhovory s mnohými šikovnými mladými ľuďmi, ktorí sa dokázali úspešne presadiť v zahraničí. Bránou k úspechu sa im okrem iného samozrejme stala ich znalosť reči, ba dokonca znalosť viacerých cudzích jazykov. Na prvý pohľad sa teda naozaj zdá, akoby to potvrdzovalo známe slová: koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom. Toto úslovie je však v skutočnosti zavádzajúce a nepravdivé! Koľko jazykov totiž vieš, toľkokrát nie si vôbec človekom! Toľkokrát sa len zväčšujú tvoje možnosti a príležitosti uplatniť sa. Toľkokrát sa ale človekom vôbec nestávaš, pretože pravými ľuďmi sa stávame prostredníctvom niečoho úplne iného, v čom množstvo zvládnutých jazykov vôbec nerozhoduje.

Viac sa dozviete na:
http://kusvetlu.blog.cz/2002/nie-nie-sme-tolkokrat-ludmi-kolko-reci-ovladame
Hodnotenie: 0   0
19:15:24 06.02.2020 [7140] Nevhodný príspevok?
„Ľudia s postavením a mocou si často zvykajú na vedomie svojej neomylnosti, čím často preceňujú svoje možnosti a schopnosti.“ Volkogonov

Dobrý podvečer, vážení spoluobčania.
Som si vedomý, že týmto príspevkom si u niekoho nešplhnem a bude zase palec dole. Nevadí, naozaj nepíšem sem príspevky preto, aby ma niekto potľapkal po pleci. Ešte pred nedávnom som chodil na túto stránku sporadicky, tak raz do týždňa. Dnes som tu takmer každý druhý deň. Dôvod je veľmi jednoduchý. Začína sem písať, čím ďalej viac ľudí a som teda zvedavý, ako vnímajú život v našom meste. Čítam všetko, podpísaných i tých, čo píšu pod nickom. Som rád, že práve táto stránka sa stáva akýmsi zrkadlom života v našom meste. O zvýšenom záujme svedčí aj fakt, že ľudia pri náhodných stretnutiach so mnou debatujú o tom, čo sa na tejto stránke píše. Trošku ma mrzí, keď povedia, že by aj oni písali, ale nechcú mať nepríjemnosti, čo aj chápem.
Priatelia, vážme si to, že demokracia nám umožňuje verejne sa vyjadrovať aj takouto formou. Viem, že sa tu niekto snaží podsunúť názor, že táto stránka je mafiánska. Keby tomu tak bolo, tak určite je už dávno zrušená, čo by si niekto možno veľmi prial. Pre demokraciu ako takú je však najdôležitejšia práve slobodná prezentácia názorov. Niektorí názory prezentujú na zastupiteľstve, iní na tejto stránke, ďalší pri osobných stretnutiach. Takže všetci máme slobodný výber na prezentáciu názorov. Aj preto neviem celkom pochopiť, prečo napr. mňa, niekto obviňuje zo zbabelosti, ak mu nedvihnem, resp. nedokáže pochopiť, že nevystúpim na zastupiteľstve. Opakujem to už po stý krát. Zastupiteľstvo nie je na to, aby sa tam prezentovali rétorické cvičenia. K tomu môže slúžiť aj táto stránka. Vážme si, že je tu, že máme kde prezentovať svoje názory. Dokonca aj Lavida, by mal byť veľmi vďačný, že táto stránka existuje. Veď len vďaka nej občania Novák vedia, že nejaký Lavida existuje. Takže Lavida, mali by ste napísať niečo pozitívne o tejto stránke. Osobne by som chcel poďakovať aj jednému z dvojičiek, lebo predovšetkým on svojimi postojmi zvyšuje čítanosť i popularitu tejto stránky.
Vážení spoluobčania, vážme si naozaj každú možnosť prezentovania názorov. Neberme toho, kto má iný názor ako nepriateľa, ale súpera. Možno sa opakujem, ale zdôrazňujem, že pre mňa nie sú nepriatelia ani dvojičky, ani Lavida. Sú to len ľudia s iným názorom a teda aj v určitom slova zmysle moji súperi. Aj preto sa snažím nereagovať na jednotlivé príspevky na tejto stránke. Naopak som rád, že sú protichodné a my občania si určite z nich vyberieme to, čo sa nám zdá správne. Ľahostajnosť plodí zlo, tak som nazval svoj ostatný príspevok v Slove. No a „Lichotníci a pritakávači sú skazou veľkých a mocných.“ To nie je z mojej hlavy. To je myšlienka Immanuela Kanta, nemeckého filozofa z 18. storočia. A platí i dnes.

S úctou
Ľubo Dzurák
Hodnotenie: 2   0
09:50:33 25.01.2020 [7111] Nevhodný príspevok?
Tentokrát o jedenej SMS.

Dobrý deň vážení spoluobčania.

„ Dobrý večer pán bývalý poslanec NR SR! Ešte nedávno si sa vyjadroval, že nemáš žiadny problém komunikovať so Šimkovcami... Či už s primátorom, alebo s jeho bratom, teda so mnou...VYJADRIL SI SA, ŽE MI VŽDY ZDVIHNEŠ TELEFÓN. AKO VIDÍM DOKAZATEĽNE SI KLAMAL!!!!! Pretože mi už niekoľko týždňov telefón nezdvíhaš!!! TAKŽE SI ROVNAKÝ ZBABELEC AKO XY, XY, XY, XY, XY, XY, XY, ČI XY!!! VŠETCI TOTIŽ KONAJÚ ROVNAKO ZBABELO AKO TY. Pekný večer Ti prajem.“
Takže to je skoro presný obsah SMS od jedného z dvojičiek, ktorú som dostal včera o 21:26 hod. ako reakciu na to, že som mu v ten večer 2x nezdvihol telefón a od začiatku roku niekoľko krát. Ospravedlňujem sa čitateľom i dvojičke, že som neuviedol mená 8 ľudí v SMS. Som totiž hlboko presvedčený, že nazvať niekoho zbabelcom len preto, že dvojičke nezdvíha telefón je minimálne zcestné. Navyše, keby pozorne čítal moje príspevky, tak by vedel, že som si dal pauzu.

Takže milá dvojička asi takto. Je úplnou pravdou, že som Ti kedysi povedal, že nemám problém dvihnúť obom dvojičkám kedykoľvek telefón. To som aj určitý čas robil a mnoho ľudí sa tomu čudovalo. Keď však telefonáty začali byť stále o tom istom a plné poúčania, čo mám písať, ako mám písať, jednoducho ma to prestalo baviť. Vážení priatelia ruku na srdce, kto z vás by dvíhal telefón človeku, ktorý pozná len svoj názor a diktuje vám ako sa máte správať, čo máte písať a navyše kydá na vás, kde len môže. Rodičia ma naučili, že názory treba meniť, no hodnoty nie. A práve moje životné hodnoty rozhodli o tom, že som zmenil názor i na telefonáty s jedným z dvojičiek. Netýka sa to oboch. Aj keď nevylučujem, že v blízkej budúcnosti možno názor opäť zmením.
Toľko z mojej strany. Na obsah tejto SMS nech si urobí čitateľ svoj vlastný názor. Ja sa jednoducho necítim byť zaviazaný, ani podriadený, ani jednému z dvojičiek a preto nevidím žiadny dôvod, aby som skákal tak, ako oni pískajú. No a o zbabelosti mám úplne inú predstavu. Keby som bol zbabelý, tak by som nepísal otvorene na túto stránku a ešte sa aj pod príspevok vždy podpísal. Dvojička má však na zbabelosť svoj názor. No čo už, človek sa vždy učí. Teraz aspoň viem, akú má zbabelosť jednoduchú definíciu. Stačí tak málo-nezdvihnúť telefón.
Nakoniec ešte jeden odkaz dvojičke. Ak zmení rétoriku, bohorovnosť, nadradenosť, neomylnosť, nebude problém znovu spolu telefonovať. No musí to byť hlavne dialóg, nie monológ, vzájomný rešpekt a úcta. To však naozaj záleží len a len na ňom.

S úctou
Ľubo Dzurák
Hodnotenie: 3   0
19:43:17 23.01.2020 [7108] Nevhodný príspevok?
Trápna bodrosť šaškov v rozhlasovom éteri


Mnohí ľudia počúvajú pri svojej práci rozhlas, ako určitú zvukovú kulisu. Ak patríte medzi nich, asi vám neušlo, že veľa moderátorov priam oplýva radostným nadšením a entuziazmom. Akoby tesne pred reláciou užili nejaké zázračné pilulky šťastia. Za každú cenu sa snažia vyvolať dojem pohody a dobrej nálady. Je viac ako isté, že takéto niečo majú aj v popise práce, hoci skutočná realita a skutočné dianie okolo nás je vo väčšine prípadov úplne iné. Tak zásadným spôsobom iné, že v rozhlasovom éteri prezentovaný, prehnaný optimizmus je lžou. Je vedomým klamstvom, so snahou skrášliť reálnu skutočnosť a zbytočne neznepokojovať ľudí.

Viac sa dozviete na:
http://kusvetlu.blog.cz/2001/trapna-bodrost-v-rozhlasovom-eteri
Hodnotenie: 0   0
19:29:31 13.01.2020 [7091] Nevhodný príspevok?
Príspevok je schovaný!
Príspevok je dostupný len pre prihláseného používateľa.
Meno:
Heslo:
V Prievidzi spustili prvý automat na rúška
Okrem rúšok automat ponúka dezinfekčný gél či sladkosti. Dobrovoľníci budú rúška priebežne dopĺňať.
zobraziť podrobnosti »
NOVÉ! 31.03.2020
AKTUÁLNE: Dobrovoľní hasiči začali v Partizánskom s dezinfekciou verejných priestorov!
V týchto dňoch majú dobrovoľní hasiči z Partizánskeho plné ruky práce. Okrem toho, že pomáhajú seniorom s nákupmi, v spolupráci s mestom sa v pondelok 30. marca pustili do ďalšej aktivity. Boj proti koronavírusu zobrali doslova od podlahy – čistením verejných priestranstiev.
zobraziť podrobnosti »
30.03.2020
Usmernenie k nakladaniu s odpadmi: Kam vyhadzovať rúška a respirátory?
V zmysle stanoviska ÚVZ SR sa použité ochranné prostriedky, ktoré vznikajú občanom v domácnosti alebo zamestnancom v bežných prevádzkach – rúška, respirátory, rukavice, vreckovky likvidujú ako bežný odpad. Špeciálny postup sa tu teda neuplatňuje. Tento odpad sa ukladá len do zmesového odpadu.
zobraziť podrobnosti »
30.03.2020
Nových pracovníkov chce prievidzská radnica zamestnať v rámci spoločného projektu s mestami Handlová a Bojnice.
Cieľom tohto projektu je posilnenie koordinačných a implementačných kapacít v týchto troch mestách. Hlavným partnerom je mesto Prievidza, ďalšími dvoma partnermi sú mestá Bojnice a Handlová. Výška finančného príspevku, ktorý budeme žiadať, bude pravdepodobne až 500.000 eur
zobraziť podrobnosti »
28.03.2020
Web pre rodičov: ucimenadialku.sk
V spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a MŠVVaŠ SR vznikla táto webová stránka ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách a prerušenej prezenčnej výučby na vysokých školách v čase epidémie koronavírusu. Cieľom webovej stránky je pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, manažmentu a zriaďovateľom škôl, ale i žiakom, študentom a rodičom zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení, ako aj pomôcť všetkým aktérom počas prerušenia vyučovania či prezenčnej výučby nachádzať riešenia vzniknutej situácie.
zobraziť podrobnosti »
25.03.2020
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.