Online 8 ľudí. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
1119 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
09:47:20 17.02.2018 [6397] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Dôvody prečo sa nezaujímať o dianie v našom meste sú z roka na rok rovnaké a len málinko od seba sa odlišujúce tým, že nabaľujúce sa ďalšie problémy vznikajúce s dobou, niektorí z nás nechceme vnímať ako dôvody vyžadujúce riešenie, ako sa vraví, že včera bolo neskoro. Dosiahnuť súlad v mene našich detí, vnúčat, v našom meste, je ozaj sizyfovská práca, najmä ak sa stále viac a viac prejavujú názory, pri istých pochybeniach, ktoré by sa nemali stať práve pre to, aby sme tu nažívali v spokojnom a zdravom prostredí v mene dobrého a spokojného vzájomného spolunažívania. Niekedy sa nedá nevychádzať z údivu , tak ako v piatok, teda včera , ak sa uskutočnila schôdza občanov, a ktorí sa jej zúčastnili, pretože mesto ju zorganizovalo z titulu oboznámenia občanov s Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja nášho mesta (PHSR) na roky do budúcna. Roky sa naše mesto borí s enviromentálnou záťažou, ktorej sme vystavení z toho dôvodu, že sme celý život prežili v prostredí naakumulovanou priemyselnou výrobou, v dôsledku ktorej sa roky vytváralo a vytvára znečistené životné prostredie trvalo negatívne vplývajúce na naše zdravie a životy. Na strane druhej je pravdou, že ruka v ruke s negatívamí sústredeného priemyslu s negatívnym vplyvom na naše životné prostredie, možno jedných dychom hovoriť, že tento fakt pozitívne ovplyvnil,napr. štruktúru a výšku v %-tách v zamestnanosti . No zarážajúce je , že postoje občanov nie sú vždy tak ladené ,aby sme to, čo môžeme ovplyvniť, ako zásadné pochybenia ,teda nápravou malých pochybení už zo strany spoluobčanov v oblasti nedodržania občianskych povinností o ochrane životného prostredia , dospieť k náprave väčších pochybení a tak postupne, akoby k ich riešeniu, ako som videl zľahostajneli a rétorikou známou roky rokúce, nechaj to tak, však voľajako bolo, voľajako bude akoby tak nejako odznelo z ich úst, keď som spochybnil vystúpenie exprimátora ku obsahu PHSR. To, že bývalý primátor vystúpil v súlade s možnosťami jemu danými je v poriadku, ale ak sa nevenoval tomu, čo má byť zmyslom PHSR, ak sa vo svojom postavení primátora roky nevenoval vyhodnocovaniu PHSR, je otázna opodstatnenosť jeho vystúpenia, navyše, ak enviromentáne prostredie v Novákoch, na čo sme už niekoľkokrát na tejto stránke upozornili sám porušovaním zákona o vodách roky späť porušuje aj s poukazom na porušenie stavebného zákona a ak sa občan –exprimátor, vo svojom vystúpení nevyjadroval výslovne k oblastiam samotného Programu rozvoja mesta, ale vo všeobecnosti dal najavo svoje poznatky o riešení ,či neriešení administratívno –byrokratického postoja k celému zadaniu, ktoré možno je obklopené istými anomáliami, ale ako vidieť mesto sa s nimi snaží v rámci rámca vysporiadať, čoho zjavne cieľom malo byť i stretnutie občanov je jeho konanie pre mňa nepochopiteľné. No a záverom sa dá len konštatovať, že sme úplne rezignovali na životné prostredie. Veľa o životnom prostredí rozprávame. Pozeráme sa okolo seba vidíme, že niečo nie je v poriadku, ale keď máme začať konať, tak každá snaha skončí pri prvom probléme. Namiesto jeho riešenia sa vrátime späť a skúšame ho obísť. Vraciame sa k skratkám a zabehnutým „riešeniam“ a preto nevieme , ba lepšie povedané, nechceme napredovať.PB.


Hodnotenie: 3   1
07:41:36 16.02.2018 [6396] Nevhodný príspevok?
Niečo z minulosti.
„Zalistoval som si v archíve mojich príspevkov“. Našiel som tento príspevok z marca 2013, ktorý bol na stránke Nováky.com uverejnený pred necelými piatimi rokmi a dovoľujem si ho zverejniť ako dôkaz môjho tvrdenia v závere včerajšieho príspevku č 6394, predposledný odsek v zátvorke, resp. v nadväznosti na príspevok Mgr. Bošiaka č. 6395 :
K Programu hospodárneho a sociálneho rozvoja mesta Nováky.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) predstavuje podľa Zákona o podpore regionálneho rozvoja základný strednodobý dokument regionálneho rozvoja obce (mesta).Úlohou obce (mesta) podľa citovaného zákona je vypracúvať, schvaľovať, vyhodnocovať a zabezpečovať jeho plnenie.
Uvedený text je prvý odsek PHSR mesta Nováky na roky 2008-2013, zverejnený na oficiálnej internetovej stránke mesta. Tento dokument bol schválený mestským zastupiteľstvom, stál asi 500 tisíc SK a bol spolufinancovaný z prostriedkov EU. Dokument má 123 strán vrátane opatrení na 40-tich stranách. Prvá časť druhej vety úvodného odseku evidentne spln ená bola. Neviem však, ako bol PHSR vyhodnocovaný a plnený. Od 25.1.2011do dnešného dňa, malo mestské zastupiteľstvo 18 zasadnutí a ani na jednom nebol PHSR v programe, hoci rok 2013 je posledným rokom prebiehajúceho plánovacieho obdobia. Až v návrhu rozpočtu na rok 2013 som našiel čiastku 10500 eur na vypracovanie PHSR na ďalšie plánovacie obdobie ktoré začne v roku 2014.
Dovolím si otázku: Potrebujeme nový PHSR, keď nevieme ako bol splnený starý? Ja rozumiem tomu, že mesto potrebuje mať pre budúce obdobie platný PHSR, aby sa mohlo uchádzať o dotácie z EÚ, čo je jednou z podmienok. Nebude stačiť aktualizácia starého PHSR, čo musí hravo zvládnuť MsÚ? Vôbec nie som presvedčený o tom, že je nutné 10500 eur dať zarobiť nejakému externistovi či firme. Radšej by som ich venoval školám.
Záverom by som odporučil orgánom mesta a novozvolenému kontrolórovi venovať uvedenej veci náležitú pozornosť.
(Koniec príspevku z marca 2013.)
Podotýkam, že v čase, keď som príspevok napísal, som ani nevedel, že už platil nový zákon o podpore regionálneho rozvoja č. 539/2008, ktorý v § 18 v druhom odseku ukladal povinnosť obciam a VÚC uviesť do súladu s ustanoveniami tohto zákona, PHSR schválené pred 1. januárom 2009 v termíne do 1. októbra 2010.
V. Richter


Hodnotenie: 2   0
21:36:41 15.02.2018 [6395] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Je pravdou , že v Rozpočte mesta Nováky, na roky 2013,2014 sa objavuje plánovaná suma, ako alokácia prostriedkov na účely „Vypracovania PHSR Nováky a p. Vladimír vo svojom príspevku č.6394 , zverejňuje jej sumu ako 10.500,- eur“, na každý rok. A hoci sa použitie prostriedkov neaktualizovalo, i tak ma do úžasu priviedla skutočnosť, že exprimátor nášho mesta so zaradením takejto sumy súhlasil bez toho ,aby si overil aktuálnosť jej výšky v komparácii so samosprávami , podobnými čo do počtu obyvateľstva s našim mestom. Totižto občan Novák M.Š. vyratúva v súčasnosti radnici hlava – nehlava ne –šetrenie nášho mesta v porovnaní s inými mestami s presnosťou na na xy %. No,stačí málinko naklikať a užasnete „ nad záujmom“ exprimátora a bývalého vedenia mesta šetriť. Na porovnanie, mesto Trstená s počtom 7280 obyvateľov vo svojom „ Zámere spracovania PHSR“ plánovalo tak, ako je to uvedené na linku http://www.trstena.sk/download_file_f.php?id=738730 „, že vypracovanie PHSR bude financované z rozpočtu obce v celkovej výške 4000,- EUR ako odmena externému spracovávateľovi. Nuž a tak sa zdá, že nie je všetko zlato, čo sa blyští, ako sa nás snaží presvedčiť svojimi tvrdeniami exprimátor a ako aj to, čo tvrdí M.Š. Ako bonus pridám k tomu, samozrejme veľmi rád ,lebo on toto mesto často dáva nášmu súčasnému vedeniu radnice za vzor, a síce mesto Turčianske Teplice, ktoré na stránke mesta vo svojom zámere uvádzajú, že Spracovanie PHSR mesta Turčianske Teplice bude financované z rozpočtu mesta vo výške - 6.600,- EUR. Okrem iného i Turčianske Teplice majú počet obyvateľov okolo 7.000 obyvateľov, teda takmer o 3.000 obyvateľov viac a o 4.000,-€ menej mali v pláne vynaložiť na vypracovanie PHSR. Ak som už vo svojom príspevku č. 6345 uviedol, že Zámer spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí sa malo riadiť podľa , resp. v súlade s Metodikou na vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC publikovaného dňa 4/8/2014 a jeho príloh publikovaných dňa 18/8/2014 Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR nič iné sa nedá robiť, len súhlasiť so slovami p. Vladimíra, ktorý vo svojom príspevku tak, ako tvrdím i ja, len potvrdzuje fakt, že hoci je to už minulosťou, ak sme vytýkali bývalému primátorovi možno pred piatimi rokmi, že z nášho pohľadu exprimátor nevenuje PHSR Nováky dostatočnú pozornosť a že plnenie a vyhodnocovanie PHSR nebolo v dostatočnej miere z jeho strany zabezpečované, najmä v ostatných rokoch volebných období, v intenciach potrieb a riadenia mesta tak, ako je to uvedené vo vete z úvodu predmetného programu ...,“ Úlohou obce (mesta) podľa zákona je vypracúvať, schvaľovať, vyhodnocovať a zabezpečovať jeho plnenie“. Ak dnes čítame reakcie, ktoré sa k sebe nijako nepribližujú,rovnako sa zase len čudujem. V minulosti sa teda exprimátor nevyjadroval k téme PHSR Nováky, alebo len nesystémovo, sporadicky. Viac mlčal a ak v minulosti veľmi sporadicky zaraďoval do programu na rokovania zastupiteľstva vyhodnocovanie PHSR, tak dnes s údivom pozorujeme, ako táto téma v súčasnosti rezonuje a práve v jeho a vystúpeniach, rovnako aj občana Novák M.Š. na verejnosti v akejkoľvek forme, no a tiež ,ako čítame i sprostredkovane na tejto stránke. A tak otázky a opatrenia o rozhodnutiach nadväzujúcich na popol minulosti, môžu síce vyvolať v súčasnosti oheň a podnietiť záujem o prácu radnice (čo by mi až tak nevadilo),ale malo by to byť korektné, s istou dávkou sebareflexie , pretože aj kritici súčasného stavu (hoci ani ja netvrdím, že všetko je OK) by mali vziať na vedomie ,že Metodika na vypracovanie PHSR mesta, obce/ VÚC bola platná od 04.08.2014 a jej prílohy boli publikované 18.08.2014. Ak voľby nového zastupiteľstva a primátora sa uskutočnili až v novembri roku 2014 , mám za to, že bolo dosť času a priestoru pristúpiť k príprave PHSR, ešte za vedenia bývalého primátora, teda dnes už exprimátora. Čo sa však dovtedy dialo s prípravou PHSR Nováky na obdobie po roku 2013 až do odchodu bývalého prednostu Ing. Martinu z radnice, myslím, že to bol mesiac marec 2015 nevieme nič, alebo len málo. Nuž ,ak sa takto odovzdávala funkcia vrchného manažéra do rúk súčasného prednostu a v tejto súvislosti aj rozpracované úlohy do budúcna na našej radnici, kto by mal niesť zodpovednosť ? Pretože otázka dňa, môže znieť aj ,či vôbec existuje slušný Protokol o odovzdaní a prevzatí funkcie primátora a prednostu radnice a či sa v jeho obsahu nachádza aj rozpracovanie, či zámer PHSR, príp. upozornenie,zmienka na jeho vypracovanie. A tak vieme, že zo strany bývalého primátora, teraz už exprimátora a občana Novák M.Š. ambivalentný odpor, ktorý nastal po prevzatí funkcie novým primátorom, prednostom a jeho pokračovanie podávaním žiadostí podľa zák.č.211/2000Z.z. o poskytovaní informácií ( okolo 400 žiadostí za niečo cez dva roky) , ktoré vyžadovali v súlade so zákonom okamžité riešenie, resp. odpoveď, zaťažil zbytočne radnicu a mohol a zjavne spôsobil, že mnoho vecí sa akosi prevlieklo do istých zauzlení, ktoré síce neznesú v riešení odklad, ale i tak si myslím, že ani do dnešného dňa odpor spomenutých pánov nikomu nepomohol, ba naopak, viac uškodil, najmä ak sa preukazuje, že jeho cieľom je ľudí znechutiť. A tak s odpustením, pripomínajúc slogan prezidenta Spojených štátov J.F.Kennedyho by sme si mali uvedomiť, že :“ „Ten, kto zabúda na svoju minulosť, nemá ani budúcnosť.“ PB
Hodnotenie: 2   1
07:45:57 15.02.2018 [6394] Nevhodný príspevok?
„Pozri, kto to hovorí.“
Tak znie názov staršieho amerického filmu. Neviem sa rozpamätať na dej filmu, len ten názov, mi pripadá byť dosť príznačný, pre prejavy niektorých občanov nášho mesta v médiách či na rokovaniach MsZ.
Pánovi Lavidovi chýbajú na tejto stránke príspevky Mariána Š. ktorý sa márne snaží o publikáciu svojich názorov, lebo mu ich webmaster zmaže ihneď po „pridaní.“ Svoje dôvody takéhoto počínania webmaster uviedol vo svojom vstupe pod č.6388. Plne ho chápem a ako som už možno i viackrát napísal, ani sa mu nedivím. Dokonca by som povedal, že je aj tak voči nemu veľmi korektný, keď zverejňuje všetky články týkajúce sa mesta Nováky zo stránky „naša Prievidza.sk“ vrátane jeho diskusných príspevkov, k čomu tieto články on aj usilovne využíva. Teda nemožno hovoriť, že naši občania sú celkom ochudobnení o tieto „skvosty“. Aj na tejto stránke sú však jeho príspevky dosť zmazávané, čo je podľa neho dokonca zarážajúce, pretože, jeho príspevky sú legitímne, on vždy uvádza iba veľmi konkrétne pravdivé skutočnosti s uvedením konkrétnych dôkazov. V úvode svojich príspevkov sa síce aj snaží nadviazať na tematiku článku, na ktorý reaguje, potom však spustí svoje „pesničky“ s kritikou primátora mesta alebo prednostu MsÚ, prípadne kontrolóra, ba dokonca aj právnika, už bez ohľadu na obsah článku. Vôbec mu pritom nevadí, že už tým porušuje kódex diskutujúceho. Ja mu neupieram právo na kritiku, pokiaľ je oprávnená a ani netvrdím, že je všetko ako sa dnes hovorí – OK.
„Top“ témou oboch bratov Š. v poslednom čase, je „Protest prokurátora“, v ktorom sa píše, že PHSR (2008-2013), ktorého platnosť bola predĺžená, nie je v súlade s § 8 odsek 3 a ustanovením § 18a zákona č.539/2008 Z. z., o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov. (Viď príspevok Mariannnnna zo dňa 06.02.2018. na stránke „naša Prievidza.sk“, pod článkom „O budúcnosti hornej Nitry sa začalo diskutovať na najvyššej úrovni“.)
Mne sa žiada túto vec prebrať trochu podrobnejšie. Zákon o podpore regionálneho rozvoja č.539/2008 (nový), bol totiž parlamentom SR prijatý ešte v roku 2008 a nadobudol účinnosť od 1.01.2009. (Týmto zákonom bol zároveň zrušený pôvodný, teda starý zákon č.503/2001, v znení zákona č.351/2004.) Dovolím si uviesť úplné znenie – autentickú kópiu prechodného ustanovenia tohto zákona:
§ 18 Prechodné ustanovenie
(1) Na podpory poskytnuté z fondov spoločenstva v programovom období 2004 až 2006 sa až do ukončenia ich realizácie vzťahuje doterajší predpis.14)
(2) Programy hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyšších územných celkov a programy hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí schválené pred 1. januárom 2009 sú vyššie územné celky a obce povinné uviesť do súladu s ustanoveniami tohto zákona do 1. októbra 2010.
(Koniec kopírovaného textu.)
V rámci novelizácii v rokoch 2014 a 2016 pribudli k predmetnému zákonu ďalšie prechodné ustanovenia - § 18a, § 18b. Prechodné ustanovenie § 18a (uvedené v proteste prokurátora) v podstate hovorí, že obce i vyššie územné celky sú povinné rozvojové programy a ich aktualizácie schválené pred 1. januárom 2015 uviesť do súladu s ustanoveniami zákona účinného od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015. Ustanovenie § 8 vrátane odseku 3 (taktiež uvedené v proteste prokurátora) novelizované nebolo a podľa môjho názoru sa vzťahuje na povinnosť obcí v zmysle § 18 odsek 2, teda už do 1.októbra 2010.
(V predchádzajúcom volebnom období som v mojich príspevkoch viackrát písal aj o PHSR. Mrzelo ma, že tomuto vážnemu rozvojovému dokumentu nevenoval vtedajší primátor náležitú pozornosť. Aby som nebol príliš nespravodlivý, niečo sa predsa len udialo. Pretože platnosť PHSR mala skončiť v roku 2013, v rozpočte mesta bola na aktualizáciu PHSR v rokoch 2013 a 2014 alokovaná čiastka 10500 €, po oba roky. Dopadlo to tak, že aktualizácia sa nekonala, ale pôvodný PHSR bol MsZ na zasadnutí dňa 29.10.2013 „preschválený“- uznesením č. 388/2013.)
Kto teda vlastne pochybil? Odpoveď je podľa mňa v názve filmu spomenutého v úvode.
V. Richter
Hodnotenie: 2   1
12:26:23 14.02.2018 [6393] Nevhodný príspevok?
Príspevok je schovaný!
Príspevok je dostupný len pre prihláseného používateľa.
17:38:38 13.02.2018 [6392] Nevhodný príspevok?
Príspevok je schovaný!
Príspevok je dostupný len pre prihláseného používateľa.
11:07:42 13.02.2018 [6391] Nevhodný príspevok?
Príspevok je schovaný!
Príspevok je dostupný len pre prihláseného používateľa.
09:04:55 13.02.2018 [6390] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň.
Výstavba novej polikliniky v meste je rozhodne významným počinom a určite bude prínosom pre život občanov mesta a aj okolitých obcí.
Teraz čaká predstaviteľov mesta dôležitá úloha vyrokovať v tomto projekte pre mesto také podmienky,ktoré by vylúčili v budúcnosti prípadné právne problémy spojené s výstavbou,užívaním,nákladmi na údržbu a prevádzku zariadenia.
Tento typ zmlúv sa obvykle z logických dôvodov uzatvára na roky vopred a je nanajvýš žiadúce,aby úradníci a právnici objavili možné úskalia.
Hodnotenie: 2   0
08:52:10 13.02.2018 [6389] Nevhodný príspevok?
Myslím,že ide o to,že pokiaľ sú príspevky p.Š.spojené s jeho názorom na dianie v meste a v tomto prípade je irelevantné či sú ladené pozitívne ,alebo negatívne,kritériom na ich posudzovanie má byť len kódex prispievateľa.
Z tohto pohľadu vnímam aj zmazanie môjho príspevku a preto by som privítal vysvetlenie v čom som porušil kódex prispievateľa,aby som sa mohol podobného konania v budúcnosti vyvarovať.
Hodnotenie: 2   0
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
<<< späť na zoznam tém
Meno:
Heslo:
VIDEO: Koncert k 60. výročiu založenia umeleckého školstva v Novákoch
Ak máte čas a chuť, určite si pozrite záznam z koncertu k príležitosti 60. výročia založenia umeleckého školstva v Novákoch.
zobraziť podrobnosti »
31.01.2018
Baška zložil sľub a začal nové volebné obdobie (+FOTO)
Predseda Trenčianskej župy Jaroslav Baška sa ako prvý z ôsmich predsedov krajských samospráv ujal funkcie na nové volebné obdobie.
zobraziť podrobnosti »
14.11.2017
Výsledky volieb do VÚC
Výsledky volieb do VÚC
zobraziť podrobnosti »
05.11.2017
MsZ - video záznamy
Záznam z MsZ nájdete online na youtube kanáli Mesta Nováky.
zobraziť podrobnosti »
02.10.2017
TB Hornonitrianske bane a.s. - Odmietame kampaň proti baniam, ktorá ohrozuje 11 tisíc miest!
Ing. Rastislav Januščák, predseda Dozornej rady Hornonitrianskych baní Prievidza, a.s., JUDr.Milan Minárik, vedúci právnik Hornonitrianskych baní Prievidza, a.s., Ing.Jaroslav Šinák predseda predstavenstva Prievidzského tepelného hospodárstva, a.s. reagujú na útoky politikov.
zobraziť podrobnosti »
06.06.2017
Mail:
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa.