Online 5 ľudí. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
1128 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
13:02:29 08.11.2017 [6214] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Veru, veru, tak lavida. Územný plán slúži na to, aby ľudia vedeli, kde a čo možno stavať. Úrady môžu povoliť len takú stavbu, ktorá je v súlade s územným plánom a za podmienok, ktoré sú dané územným plánom. Územný plán mesta schvaľuje mestské zastupiteľstvo, ktorého poslanci sú za územný plán zodpovední. Pán lavida, poslanci MsZ (!). Územný plán mesta je uložený na stavebnom úrade a musí byť každému sprístupnený. Keďže územný plán schvaľujú poslanci formou všeobecne záväzného nariadenia (VZN), musí byť tiež zverejnený ako každé VZN. Je to veľmi silný nástroj daný k dispozícii nášmu mestu, ktoré by zaň malo niesť zodpovednosť a len v prípade zodpovedného prístupu k dôležitosti takéhoto dokumentu „verejnosť, ako konzument životného prostredia a dôležitý prvok občianskej spoločnosti, môže v územnom plánovaní zohrať významnú úlohu“ (!). Ako to však je v Novákoch? A tak najskôr pre porovnanie vašich vyfabulovaných názorov najskôr k úlohe Volebného programu, čítajte viac: : https: //nasaprievidza. sme.sk/c/7477538/ing-dusan-simka-zijem-pre-nase-mesto. Html #ixzz4ku KQX1as, s ktorým Dušan Šimka nastupoval do vopred ohlásenej kandidatúry na post primátora nášho mesta v roku 2014, kde nám sľubuje, citujem: „ V lokalite za pekárňou podporovať výstavbu 10 samostatne stojacich rodinných domov a 10 radových domov.“, potiaľ znenie sľubu. Hoci sa domnievam, že lokalita s takýmto názvom v katastrálnej mape nášho mesta Nováky neexistuje, ale ak je to Ul. Sama Chalupku, alebo možno pozemok, na ktorom kedysi „fungoval areál bývalého futbalového ihriska“ , alebo pozemok v súčasnosti v správe SPF, čo ďalej? Čo znamená výrok z úst primátora podporovať výstavbu rodinných domov? Získať lacnejší pozemok? Zjemniť rétoriku čoraz opresívnejšieho úradníckeho aparátu na úseku výstavby ? Alebo čo? To vážne považoval bývalý primátor ako istý fakt, že by súčasný vlastník privolil ingerenciu mesta do jeho dispozičného práva disponovať s pozemkami, ktoré má vo vlastníctve, a ktoré možno pobabranými rokovaniami s SPF a zlým manažovaním rekonštrukcie futbalového štadióna na Ul.S.Chalupku (jeho totálnou devastáciou-likvidáciou) mohli prejsť do dispozície pôvodného vlastníka? Ako mohol teda dať exprimátor takýto sľub? Musíte mi lavida prepáčiť, v tejto chvíli nebudem odborne rozoberať, či „ vyhlásenie exprimátora v tzv. mestskej televízii o ťapnutí si jeho rukou s rukou bývalého generálneho riaditeľa NCHZ“ bolo potvrdenie ich ústnej dohody(!), ktorou sa obojstranne zaviazali k vzájomnej pomoci pri rekonštrukcii ihriska na Ul. S.Chalupku, t.j. obojstranný súhlas so začatím prác a nástup bagrov a inej techniky, navyše bez príslušnej zákonnej stavebnej administratívy, čo sa týka procesnoprávnych úkonov k stavebným prácam. Avšak áno, aj o „ pozemkoch za pekárňou platí stará zásada rímskeho práva: „Nikto nemôže na iného preniesť viac práv, než má on sám“. A tak otázka. Aké tam bývalý primátor, či mesto malo práva? Hádam nielen ja, isto i ďalší občania si uvedomujú, že Územný plán, Občiansky zákonník sa obísť nedá, prevod pozemku vyžaduje naplniť isté podstatné ustanovenia a právny úkon musí obsahovať podstatné náležitosti. Stavebný zákon sa možno dá obísť, ale len hádam vtedy, ak má na to stavebník isté predpoklady, napr.: možno , že by stavebník bol aspoň primátor mesta (!?). Ale aj o tom píšete. A tak sa pýtame pán lavida, ktorý orgán vydal Kolaudačné rozhodnutie týmto dvom stavebníkom, ak nebola pripravená zo strany mesta infraštruktúra(?!) a obaja stavebníci si vyviedli splaškové vody z rodinných domov nie do svojej ČOV, nie do vlastnej žumpy, ale do kanalizácie na odvádzanie povrchových vôd do rieky Nitry a to už v období platných veľmi tvrdých zákonov o ochrane životného prostredia. Veď o tom je moja reč, veď o tom je Územný plán(!). Lavida, nebudem sa nútiť pokračovať v písaní, lebo to nemá zmysel a to sa vôbec popritom nedotýkam banských zákonov a územia nimi chránených v prípade do budúcna vykonávanej banskej činnosti, ktoré hraničí s pozemkami, na ktorých by sa malo stavať, bez ohľadu na to, či už sa bude, alebo nebude banská činnosť rozširovať, či vykonávať, pretože HBP,a.s. by tiež mohli istým spôsobom čo to, do toho povedať. Sú mi však známe mená spoluobčanov, ktorí v minulosti poukázali na výslovné porušenie stavebného zákona a na radnici v čase vlády bývalého primátora a viceprimátorky nepochodili. Ich ruka, ruku úradníkov pôsobiacich v čase ich vlády myla.! A tak na záver lavida, neplytvajte so svojou logikou a nevykladajte si právo po svojom. PB
Hodnotenie: 1   0
11:57:04 08.11.2017 [6213] Nevhodný príspevok?
Mesto môže disponovať len s majetkom,na ktoré má vlastnícke práva.Na pozemky na ktorých majú postavené svoje domy p.Bošiakom spomínaní občania sa vlastnícke právo mesta nevzťahovalo,lebo boli v súkromnom vlastníctve.
Po páde bývalého režimu,boli pozemky na ktorých sa rátalo s preložením technických služieb vrátené ich pôvodným majiteľom na základe reštitučných konaní.
Podľa voľakedajšieho plánu výstavby mesta bol zámer poskytnúť občanom ktorí by mali záujem, možnosť výstavby rodinných domov na pozemkoch ktoré sú v danej lokalite vo vlastnístve mesta s tým,že ba si ich občania odkúpili.
Voľakedajší plán výstavby mesta s týmto zámerom rátal a preto je tam ponechaný priestor na prístupovú cestu k pozemkom.Ďalej je podľa toho plánu potrebné tam vybudovať kompletnú infraštruktúru,t.z.celú ulicu so všetkým čo k tomu patrí.
Myslím ,že mesto zrejme nemá vo svojom rozpočte dostatok prostriedkov,aby mohlo finančne "zatiahnuť" výdavky s takým zámerom spojené,tým skôr,že sa jedná ak dobre počítam o štyri pozemky,ktoré by pripadali do úvahy.
Či majú občania momentálne možnosť odkúpiť si v danej lokalite od mesta stavebný pozemok mi nie je známe,ale logika mi hovorí,že ak by bola ,tak už sú tie pozemky dávno odkúpené.V súčasnosti ak by niekto mal záujem odpúpiť si v tej lokalite od mesta pozemok/ak taká možnosť je/,tak asi len ako investíciu do budúcnosti,lebo pre neexistujúcu infraštruktúru/plyn,voda ,elektrina,kanalizácia,cesta/ asi iná možnosť nie je.Taktiež je potrebné rátať,že je to v takzvanom záplavovom pásme a podľa toho v akom stave sú vykonané proti záplavové opatrenia z tohto roku,tak prípadný stavebník by rozhodne nemohol spokojne spávať pre obavy z veľkej vody.
Hodnotenie: 2   0
21:45:37 07.11.2017 [6212] Nevhodný príspevok?
Identifikovali sa?
Môj predchádzajúci príspevok bol ohodnotený aj dvomi palcami dole od Mariána Šimku a „občana Novák“. Je to zaujímavé - ja som v príspevku nikoho nemenoval, len som poukázal na aroganciu niektorých aktérov na rokovaniach mestského zastupiteľstva. Vysvetľujem si to tak, že sa ich to asi osobne dotklo. Neznamená to náhodou, že sa vlastne sami identifikovali?
V.Richter
Hodnotenie: 2   0
19:51:17 07.11.2017 [6211] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Všetkým všetko dať nemožno. Konštatovanie, že : „Niektorí „aktéri“ sa snažia aroganciou prekryť ich vlastné zlyhania, ktoré nie sú schopní a ani ochotní priznať, vyplývajúce z príspevku č.6210 pána Vladimíra, sme na takéto pred verejnosťou preukazované správanie sa občanov, poslancov a funkcionárov nášho mesta veľa krát upozorňovali. Dávali sme im na vedomie, že by sa mali zdržať takýchto prejavov a viac sa držať pokory, sebareflexie, pretože to je fenomén, ktorý dáva človeku isté možnosti k tomu, aby sa snažil pochopiť samého seba a priznať si svoje chyby, ktoré následne analyzuje a snaží sa z nich poučiť pre budúcnosť najmä, aby si ten, ktorý človek uvedomil, že ak aj má čosi naviac, aby mu to postačovalo, pretože ozaj platí, že : „nemožno dať všetkým všetko, lebo všetkých je veľa a všetkého je málo“. Dá sa s tým súhlasiť, avšak ak si títo nepoučiteľní ľudkovia ukroja viac pre seba, navyše počítaného pre viacerých, mali by byť títo ľudia v pokore a konať tak, aby vedome nepoškodzovali aj naďalej záujmy ostatných občanov. Schválený Územný plán nášho mesta v istom čase vyčlenil na ul. Duklianskej plochu, ktorá bola záujmová pre mesto, napr. tým, že sa nej plánovalo vybudovať areál pre Technické služby mesta Nováky, aby sa vylúčila koncentrácia ,resp. garážovanie ťažkých mechanizmov z centra mesta, či ako pozemok pre výstavbu viacerých rodinných domov, pre potenciálnych záujemcov o pozemky pod stavbu rodinného domu. V súvislosti s touto plochou možno spomenúť tiež záujem Hornonitrianskych baní, a.s. Prievidza pre náhradnú výstavbu rodinných domov, pre občanov mestskej časti Laskár, ktorých rodinné domy z titulu ťažby uhlia podliehali plánovanej asanácii. Občania Laskára túto lokalitu na ul. Duklianskej odmietli a dnes už je azda nevýznamné z akých dôvodov, vybrali si lukratívnejšiu časť mesta. Hornonitrianske bane im tak mohli postaviť náhradné rodinné domy na ul. Sama Chalupku, aj v dôsledku ochotného prístupu rodiny , ktorá vlastnila pozemky v tejto záujmovej lokalite a predala ich investorovi. O pozemkoch na ul. Duklianskej sa tak opätovne začalo zo strany Komisie pre výstavbu pri MsZ uvažovať o ich majetkoprávnom vyporiadaní v prospech mesta a ich rozdelení pre viac záujemcov – teda v záujme uspokojiť čo najväčší počet občanov mesta, ktorí mali záujem si postaviť rodinný dom v tejto lokalite a ich záujem bol dlhé obdobie obmedzovaný tzv. „ stavebným uzáverom“ z titulu predpokladanej banskej činnosti. Ak si dobre pamätám, tak bol skreslená aj akási, nazvime to štúdia ( vtedajší predseda, či členovia stavebnej komisie by vedeli k tomu viac povedať), ktorá obsahovala rozdelenie tejto predmetnej plochy na stavebné pozemky. Radnica mesta nebola v tejto veci nijako výnimočne iniciatívna, skôr naopak, čím zneistila občanov majúcich záujem si postaviť v tejto lokalite rodinný dom. Mesto postupne oslabilo záujmy týchto ľudí o túto lokalitu až tak, že sa pozemok využil na výstavbu rodinných, avšak , dobre čítate, ku dnešnému dňu len dvoch domov. Čuduj sa svete. Na pozemku si postavili rodinné domy exprimátor a exviceprimátorka. A tak sa veci nastavili podľa toho, akú má kto moc . Hoci sa už veľmi netreba zaoberať skúmaním, ako dospela v súčasnosti pani poslankyňa MsZ k nadštandartnej výmere pozemku ( je to cca 13,5á) a prečo práve ona, ak práve funkcionári nášho mesta roky rokúce nazad zdôrazňovali nedostatok stavebných pozemkov v našom meste pre individuálnu výstavbu rodinných domov a prideľovali výmeru cca á 4 -5 árov. A tak, ako sme v úvode uviedli, áno, veci sa síce rozdeľovali aj v našom meste, avšak za zvláštnych pravidiel. To, že sa akosi „ stratil záujem občanov“ o výstavbu rodinných domov, nepodporí ani skutočnosť, že pozemok od jedného pôvodného vlastníka odkúpil otec exprimátora a neskôr tam došlo k rôznym zámenám pozemkov. Logická zmysluplnosť územného plánu mesta však spočíva v tom, že je to plán pre územné riešenie mestskej problematiky a všetkých občanov. Ak tomu tak nie je stráca na význame, ak mesto podľa neho nemôže pro futuro plánovať , či realizovať výstavbu. O nezáujme mesta vysporiadať pozemky pre viac rodinných domov v súčasnosti nie je už potrebné diskutovať, avšak pripomínať stratu sebareflexie a odmietať aroganciu ,ktorá sa prejavuje u niektorých bývalých funkcionárov aj v súčasnosti, hoci stratili mandát riadiť mesto je vec správna , najmä ak je kritika zo strany občanov opodstatnená. A to, že je opodstatnená je fakt. O tom možno nabudúcePB
Hodnotenie: 2   1
08:15:36 06.11.2017 [6210] Nevhodný príspevok?
Arogancia a sebakritika.
Čítal som v niektorom príspevku na SME, že arogancia je protipól sebakritiky. Svätá pravda. Stačí si len pozrieť záznamy z rokovaní nášho mestského zastupiteľstva. Niektorí „aktéri“ sa snažia aroganciou prekryť ich vlastné zlyhania, ktoré nie sú schopní a ani ochotní priznať.
V.Richter

Hodnotenie: 1   0
10:43:06 03.11.2017 [6207] Nevhodný príspevok?
Dobry den,
zaujimalo by ma, co v pripade, ze vysledkom posudku sudneho znalca bude, ze chyba je na strane SPP. Bude mesto ticho a z vlastneho, teda z penazi nas, obyvatelov, to bez ochoty a schopnosti branit sa, zaplati, ked uz teraz sudny spor odmieta? Ved p. Ing. arch. Simanek na poslednom zastupitelstve velmi jasne deklaroval, ze potrubie je zakopane plytko, preco teda hadzeme flintu do zita a odmietame bit sa za svoju pravdu? Okrem toho p. Ing. arch. Simanek na zastupitelstve povedal, ze mesto by sa s SPP rado sudilo, povedal to presne 13-tej minute a 5-tej sekunde vysielania. Preco jeden zamestnanec mesta tvrdi, ze mesto sa sudit chce a druhy zamestnanec mesta, tj. p. prednosta tento spor a priori zamieta?
Hodnotenie: 4   0
10:37:03 03.11.2017 [6206] Nevhodný príspevok?
Dobry den,
zaujimalo by ma, co v pripade, ze vysledkom posudku sudneho znalca bude, ze chyba je na strane SPP. Bude mesto ticho a z vlastneho, teda z penazi nas, obyvatelov, to bez ochoty a schopnosti branit sa, zaplati, ked uz teraz sudny spor odmieta? Ved p. Ing. arch. Simanek na poslednom zastupitelstve velmi jasne deklaroval, ze potrubie je zakopane plytko, preco teda hadzeme flintu do zita a odmietame bit sa za svoju pravdu? Okrem toho p. Ing. arch. Simanek na zastupitelstve povedal, ze mesto by sa s SPP rado sudilo, povedal to presne 13-tej minute a 5-tej sekunde vysielania. Preco jeden zamestnanec mesta tvrdi, ze mesto sa sudit chce a druhy zamestnanec mesta, tj. p. prednosta tento spor a priori zamieta?
Hodnotenie: 1   0
22:02:57 02.11.2017 [6205] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. V článku zverejnenom na www.nováky.com s názvom „Nováky si pripravujú pôdu na súd“ jeho autor Silver Jurtinus rozoberá situáciu vzniknutú v súvislosti s rekonštrukciou ulice Kukučínovej, ktorá nečakane akoby prerástla do „kolosálnej“ kauzy, spojenej s výhradami jej obyvateľov, hoci dôvodom rekonštrukcie tejto miestnej komunikácie (ďalej MK) bolo práve presadenie spoločných záujmov radnice a občanov, ktoré mali viesť k lepšiemu a komfortnejšiemu životu občanov na tejto ulici po jej poškodení následkom stavebných prác spojených s výstavbou dvoch bytoviek a radovej zástavby garáží, ktorých výstavba stavbám bytoviek predchádzala. Som tiež za to, že práve v tejto chvíli je dôležité rozvážne rozhodovať a nenechať sa vyrušovať v racionálnom konaní, aj keď sa chvíľami zdá, že sa situácia vymkla z akýchkoľvek príčin z rúk investora a dostala Kukučínovu ulicu do súčasného stavu a ako sa píše , radnicu a obyvateľov ulice do stavu rukojemníkov. Súčasný stav a to nielen s poukazom na stav niektorých MK v meste len potvrdzuje, že naše upozornenia, v ktorých sme poukazovali na mnohé prekážky, ktoré môžu vzniknúť, vznikli a vznikajú pri napĺňaní úloh radnice, neboli zbytočné, keďže, mám na mysli tzv. nášľapné míny, ktoré zanechalo bývalé vedenie mesta. Kauzy, s ktorými sa od samého začiatku volebného obdobia muselo nové vedenie mesta zaoberať a ktoré sú známe i čitateľom, možno považovať za nášľapné míny, ktoré vznikli, hoci boli pripravené ešte v predvolebnom čase, len ako volebné bonbóniky, či predvolebné sľuby pre voličov od exprimátora. Dá sa uveriť, že tento neúspešný kandidát na post primátora, by sa s nimi asi hravo vysporiadal, avšak svojsky. Ako? To nikto nevie, lebo nesplnil základnú podmienku k ich realizácii – nevyhral voľby o post primátora. Keďže sa tak nestalo, začal sa kolotoč, aby sa na neho nezabudlo tak, ako on zabudol na mnohých spoluobčanov, ktorí mu pomohli v jeho osobnom i politickom postupe viac, alebo menej, za uplynulých dvadsaťštyri rokov. Každá, doteraz ním a „ jeho spoluobčanom“ odprezentovaná kauza slúžila len k tomu, aby mu poslúžila ako jeho PR. Pokiaľ sa týka kauzy, za ktorú sa prostredníctvom tejto webovej stránky ospravedlňuje Ing. Radomírovi Oršulovi, je táto v jeho (exprimátorovej ) zodpovednostnej réžii , teda v súčasnosti ani jeden občan nášho mesta, ani terajšie vedenie mesta nemá za ňu žiadny zodpovednostný podiel. Nášľapnou mínou dnes i v samosprávnej politike môže byť kadečo. Je preto tiež pravdou, že nie je na svete človek, ktorý by sa zavďačil všetkým ľuďom. Kroky, ktoré sledujeme u časti mestských poslancov, teda len tej časti, ktorú tvoria reprezentanti akejsi zvláštnej opozície, ktorá sa v našom mestskom zastupiteľstve vytvorila, vedú však k tomu, že vytvárajú vášne nad témou ulica Kukučínova ( a médiá ich k tomu ochotne ponúkajú) a nikto sa nezamýšľa nad tým, či niekto dbal na protesty roky rokúce tam bývajúcich občanov ( bolo to, kto chce si pamätá aj vo vysielaní tzv. mestskej televízie ) s ich nesúhlasnou reakciou, na zámery zo strany bývalého vedenia radnice, aby výstavbou bytových domov sa násilne zahustili priestory roky pestovanej verejnej zelene medzi existujúcimi obytnými domami, teda, aby zanikla dovtedy celkom slušná architektúra tzv. baníckej kolónie , verejná zeleň a s ňou spojený komfort tam žijúcich občanov (takto sa už niekoľko rokov napr. pozeráme na betónovú platňu na ul. Štúrovej a poslanci nič). A tak, ak na návrh poslankyni Mgr. Danky Hornej sa zablokovali prednedávnom finančné prostriedky na kultúru, z titulu vraj šetrenia, bolo to z jej strany neúprimné a i v súčasnosti jej vyjadrenia sú neúprimné, majúce z jej strany tendenciu vystupovať v súvislosti so vzniknutými problémami na spomínanej ulici pred občanmi, či svojimi voličmi formou „byť s každým za dobre“. Teda okrem súčasného vedenia mesta. To, že príprava a realizácia opravy ul. Kukučínova v tejto časti mesta ako vidieť, nie je taká jednoduchá, ako by sa mohlo zdať je fakt, a tak nič sa nedá robiť, len konštatovať, že táto pani poslankyňa práve touto rétorikou háji predovšetkým vlastné záujmy a nie záujmy mesta. Tak, ako pri neschválení prostriedkov na kultúru konala z osobných pohnútok, tak aj jej výroky tomu nasvedčujú, že vychádza rovnako z osobných pohnútok a nie pre uspokojenie občanov bývajúcich na ul. Kukučínová. Čítajte viac: https://myprievidza.sme.sk/c/20681962/novaky-si-pripravuju-podu-na-sud.html - „Poslanci mestského zastupiteľstva schválili na mimoriadnom rokovaní tridsaťtisíc eur, ktoré budú stáť práce navyše vyvolané poškodením plynovodu pri rekonštrukcii Kukučínovej ulice. Podľa poslankyne Dany Hornej poslanci schválili peniaze navyše preto, aby sa táto ulica mohla dokončiť. V tejto situácii nie je podľa nej iné riešenie. Zdôraznila však, že to neznamená, že poslanci sa s tým stotožňujú.“ Potiaľ úvod článku. A tak sa natíska otázka. To akože sa pani poslankyňa stará o svojich voličov za naše peniaze? Teda aj za moje? Prečo zrovna teraz, a tak veľkoryso? Vari si odrazu uvedomila, že samosprávy budú peniaze mať vždy a každoročne? Verím, že ona to vedela, aj pri nepodporení navýšenia financovania kultúry, pretože suma, ktorá sa žiadala pre kultúru v našom meste nebola likvidačná suma pre naše mesto a ani jeho rozpočet, tak ako zrazu nie je likvidačná suma na sanáciu problémov na ul. Kukučínovej. Mne je však potom veľmi divné, prečo, ak nebola iniciatívna ako riaditeľka zodpovedná roky, rokúce za činnosť Kultúrneho centra mesta Nováky, ale prevzala úlohu hovorkyne mesta a navyše autor článku jej takýto priestor umožňuje k úseku investičnej výstavby? Spôsob, akým informuje pani poslankyňa , je veľmi jemne povedané asi taký, že ako sa hovorí - varí z vody. A na záver k nadpisu článku „Nováky si pripravujú pôdu na súd“? Tu je na mieste upozorniť radnicu, že pre súčasné vedenie nášho mesta je vhodná zvýšená opatrnosť. Súdne konania pre vyťaženosť súdov prebiehajú spravidla niekoľko rokov, nie je teda zrejmé, dokedy by a v prospech koho bolo rozhodnuté. A tak radnici nič iné nezostáva, len zvýšenou aktivitou dospieť ku konsenzu a ukončiť čo najskôr rekonštrukciu Kukučínovej ulice. Nepredlžovať umelo jej rekonštrukciu a nedať si nahovoriť rôzne riešenia. To len prináša negatívne body a nedôveru dodávateľských organizácií a nedôveru občanov pre prípravu a realizáciu nových úloh, teda do budúcna. Mojimi slovami . Step by step, možno rýchlejším. Nuž a tak záverom. Páni poslanci mestského zastupiteľstva, vaše volebné obdobie je štvorročné a viac ako polovica je za vami. Nerobte rukojemníkov samých zo seba, ak súhlasíte so slovami vašej kolegyne. PB
Hodnotenie: 3   1
21:05:47 02.11.2017 [6204] Nevhodný príspevok?
K príspevku č. 6191
Ako som naznačil v mojom príspevku č. 6191, chcem týmto reagovať na vystúpenie pani poslankyne na júnovom zasadnutí MsZ. Pôvodne som mal pripravený obsiahly príspevok, jej sugestívny monológ mi poskytol k tomu dostatok podnetov. Upustil som od jeho zverejnenia čiastočne aj preto, aby som v niektorých veciach neduplikoval reakciu prednostu MsÚ, s ktorou sa plne stotožňujem.
Pani poslankyňa ma prekvapila okrem iného aj svojimi vyjadreniami k nejakej hĺbkovej kontrole hospodárenia KCMN v roku 2015. Kontrola bola podľa nej zbytočná, lebo nič nenašla a bola dokonca protizákonná. Asi by si mala pozrieť Zákon o obecnom zriadení, hlavne ustanovenie §4 ods. l, ktoré znie: Obec zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia. KCMN bola predsa právnická osoba založená mestom.
O tom, ako to bolo s hospodárením n.o. KCMN jasnou rečou hovoria protokoly z kontrol NKÚ (Najvyšší kontrolný úrad). Nález z kontroly uskutočnenej koncom roka 2012 hovorí okrem iného, o porušovaní §7 ods.2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a §29 ods. 4 zákona o neziskových organizáciách. (Porušovanie sa týkalo prideľovania a použitia dotácii z rozpočtu mesta. ) V protokole z následnej kontroly uskutočnenej začiatkom roka 2015 sa konštatuje, že nedostatky zistené kontrolou v roku 2012 neboli odstránené naďalej boli porušované uvedené zákony a naviac nezisková organizácia vyplatila vedúcej organizácie odmenu 4733,44 € netto z prostriedkov dotácie mesta. Dá sa teda povedať veľmi jednoducho, že n.o. KCMN bola počas celej existencie financovaná v rozpore so zákonmi, teda v PROTIZÁKONNE.
Ku kultúrnym aktivitám KCMN sa nemienim vyjadrovať, vždy platilo a platí, že „za peniaze aj v Prahe dom“. Tie aktivity mohli byť aj pri hospodárení KCMN formou príspevkovej organizácie. To by však pani poslankyňa nebola mohla byť poslankyňou (jedno volebné obdobie ani „viceprimátorkou“) a bola ňou teda len za cenu porušovania zákonov.
V. Richter

Hodnotenie: 2   0
20:33:41 02.11.2017 [6203] Nevhodný príspevok?
Mňa by v súvislosti s Kukučínovou ulicou zaujímalo právne stanovisko právnika,ktorého si mesto platí.Pán Prednosta píše,že by taký spor stál mesto nemalé finančné prostriedky.Z toho sa môže dedukovať,že sa s takým riešením vývoja celej záležitosti zainteresovaní zaoberali a pochopiteľne sa tu ponúka aj predpoklad,že po právnej konzultácii bol vyslovený predpoklad,že by mesto v prípadnom súdnom spore nebolo úspešné.
Naproti tomu,ak by bol vyslovený predpoklad ,že mesto by malo byť v prípadnom spore na súde úspešné,tak by predsa museli byť všetky prostriedky na to vynaložené titulom náhrady trov mestu vrátené.
Myslím si a pravda je to len moja laická teória,že mesto v tomto prípade ťahá za kratší koniec lebo SPP má na to, aby preň pracovala "armáda "právnikov ,ktorí majú s takýmito vecami skúsenosti.Ale na druhej strane,pokiaľ mesto má nejakú na základe dôkazov a zákonných predpisov šancu uspieť ,tak plynárom nepomôže ani "armáda "právnikov.
Ďalej by som rád vedel,čo bolo vyrokované p.Primátorom na rokovaní s plynármi ?Domnievam sa totiž ,že ak sú vyjadrenia plynárov v článku p.Jurtinusa autentické,tak asi mestu ,pokiaľ bude chcieť prostriedky schválené na urýchlené pokračovanie prác na rekonštrucii ulice,ostane len možnosť súdneho sporu.
No uvidíme ako sa to celé vyvrbí.Zima nám dýcha na krk a ak sa nepohneme ,tak môžu byť škody ešte väčšie.
No vyzerá to,že tu máme pekne tvrdý oriešok,čo bude mesto rozlúsknuť a ja len dúfam,že sa to podarí čím skôr ,aby bol aj vlk celý a aj koza nažratá.
Hodnotenie: 3   0
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
<<< späť na zoznam tém
Meno:
Heslo:
Baška zložil sľub a začal nové volebné obdobie (+FOTO)
Predseda Trenčianskej župy Jaroslav Baška sa ako prvý z ôsmich predsedov krajských samospráv ujal funkcie na nové volebné obdobie.
zobraziť podrobnosti »
NOVÉ! 14.11.2017
Výsledky volieb do VÚC
Výsledky volieb do VÚC
zobraziť podrobnosti »
05.11.2017
MsZ - video záznamy
Záznam z MsZ nájdete online na youtube kanáli Mesta Nováky.
zobraziť podrobnosti »
02.10.2017
TB Hornonitrianske bane a.s. - Odmietame kampaň proti baniam, ktorá ohrozuje 11 tisíc miest!
Ing. Rastislav Januščák, predseda Dozornej rady Hornonitrianskych baní Prievidza, a.s., JUDr.Milan Minárik, vedúci právnik Hornonitrianskych baní Prievidza, a.s., Ing.Jaroslav Šinák predseda predstavenstva Prievidzského tepelného hospodárstva, a.s. reagujú na útoky politikov.
zobraziť podrobnosti »
06.06.2017
Štvorkajak s Myšákom nebude obhajovať striebro. Je to sklamanie, hnevá sa.
Rodák z Nitrianskeho Rudna nebude môcť na olympijských hrách 2020 v Tokiu obhajovať striebro na tisícmetrovej trati.
zobraziť podrobnosti »
01.05.2017
Mail:
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa.