Stránku si prezeráš sám... VEPOS Novaky.sk VOĽBY 2022
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
1079 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
20:40:02 12.11.2023 [7866] Nevhodný príspevok?
Poliklinika v majetku mesta bola pred pár mesiacmi predmetom turbulentnej verejnej diskusie a dnes nastalo v tomto smere také luxusné ticho,ako blahej pamäti v tej populárnej pesničke od Paľa Haberu Reklama na ticho.Zrejme len Pánboh vie,či vôbec a ak,tak ako sa vysporiadalo nové vedenie mesta aj s členmi poslaneckého zboru s kritickým technickým stavom tejto dôležitej budovy v majetku mesta.Ostáva len dúfať,že tí čo im pred časom najviac záležalo na dodržiavaní zákona spojeného s riadnym nakladaním s majetkom mesta ešte nevymreli a postarajú sa aby litera zákona bola naplnená:))
Hodnotenie: 1   0
15:59:43 11.11.2023 [7865] Nevhodný príspevok?
LIDL a iné obchodné organizácie výrobky iba predávajú!Vyrábajú a balia ich výrobcovia.Tí sa musia riadiť platnou legislatívou daného štátu. Tým ale nechcem povedať,že LIDL nemôže mať na ten problém žiaden vplyv.V tom kontexte legislatíva je komplexným procesom ovplyvňovaným mnohými faktormi ktoré sú vzájomne prepojené a ich vplyv sa môže meniť v závislosti od konkrétnych politických a spoločenských okolností.
Uvediem príklady tých hlavných:
Vláda a exekutíva: Vláda predkladá legislatívne návrhy a má vplyv na ich schvaľovanie.
Parlament/Legislatívny orgán: Orgán zodpovedný za prijímanie a schvaľovanie zákonov.
Opozícia: Hrá dôležitú úlohu v kontrole a vyvážení práce vlády a má vplyv na zákonodarný proces.
Verejnosť: Názory a tlak verejnosti majú vplyv na to, ako sa zákony prijímajú a vykonávajú.
Lobistické skupiny: Skupiny zastupujúce záujmy rôznych odvetví alebo skupín obyvateľstva, ktoré môžu lobovať za určité legislatívne opatrenia.
Ústavný rámec: Ústava a iné základné právne dokumenty stanovujú postup a obmedzenia pri tvorbe zákonov.
Súdny systém: Súdny systém posudzuje zákony z hľadiska ich zlučiteľnosti s ústavou alebo inými právnymi predpismi.
Medzinárodné organizácie a dohody: Akékoľvek záväzky, ktoré štát prebral na medzinárodnej úrovni, môžu ovplyvniť jeho legislatívny proces.
Ekonomické faktory: Hospodárske podmienky a potreby vedú k prijímaniu konkrétnych ekonomických politík a zákonov.
Kultúra a hodnoty: Kultúrne faktory a hodnoty spoločnosti ovplyvňujú tématický obsah a prístup k tvorbe zákonov.
Mediálny vplyv: Média formujú verejnú mienku a ovplyvňujú diskusie o legislatívnych opatreniach.
Historický kontext: Predchádzajúce udalosti z histórie môžu mať vplyv na to, ako sa vyvíja a mení legislatívny proces.
Hodnotenie: 0   0
08:29:06 11.11.2023 [7864] Nevhodný príspevok?
Dovolím si poznamenať ku komunálnemu odpadu len toľko, ze v konečnom dôsledku na vsetko doplatíme...a všetko zaplatíme my občania. Tak ako sponzorujeme chod celej chorej spoločnosti aj jej protagonistov. Vinu prikladám jednoznačne obchodným reťazcom, ktoré každú minikomoditu balia do veľkých a lákavých obalov. V našom meste by mal samospráve prispievať na vývoz komunálneho odpadu Lidl a nie občan. Stačí so zástupcami menovanej spoločnosti skontrolovať obsah kontajnerov....90 percen obsahu pochádza z tohoto reťazca.
Hodnotenie: 0   1
22:30:09 10.11.2023 [7863] Nevhodný príspevok?
Avizované zvýšenie poplatkov za vývoz komunálneho odpadu v meste sa stalo realitou.Avšak ani takéto drakonické zvýšenie poplatku nepokryje náklady spojené s vývozom odpadu.Skutočnosťou ktorú si mnohí občania naplno neuvedomujú je,že aj ten rozdiel medzi schváleným poplatkom a skutočnými nákladmi zaplatíme vlastne zasa len všetci občania a to z rozpočtu mesta.Teda logicky je správny apel primátora a poslancov smerom k občanom na zvýšenie zodpovednosti v prístupe s nakladaním s odpadmi a tým zníženiu celkových nákladov ktorými je v tomto smere zaťažený mestský rozpočet.Všetci si jednoducho musíme uvedomiť,že to je len naša zodpovednosť a že iba od toho ako zodpovedne budeme k problému pristupovať sa budú odvíjať celkové náklady,teda pochopiteľne zaťaženosť našich peňaženiek.
Tieto uvedené konkrétne opatrenia môžu zmenšiť množstvo odpadu, ktorý končí na skládkach,znížiť náklady na vývoz a likvidáciu odpadov a tiež dosiahnutie skutočného pozitívneho vplyvu na životné prostredie.
1.Recyklácia
Separovaný zber odpadu: Oddelenie recyklovateľného odpadu (sklo, plast, papier, kovy) od zvyšku domáceho odpadu.
Kompostovanie organického odpadu: Vytváranie kompostu z organického odpadu, čím sa znižuje objem odpadu a zároveň vytvára prírodné hnojivo.
2.Minimalizácia spotreby:
Nákupy s rozumom: Pred nákupom zvážte potrebu daného výrobku a jeho obalov. Preferujte výrobky s menším množstvom obalov a možnosťou recyklácie.
Opätovné používanie: Dávajte prednosť opätovnému používaniu predmetov, ako sú tašky, fľaše, obaly atď.
3.Energetická efektívnosť:
Používanie energeticky efektívnych spotrebičov,vypínanie elektroniky v pohotovostnom režime.
4.Znižovanie nebezpečného odpadu:
Správne likvidovanie nebezpečného odpadu: Oddelenie nebezpečného odpadu, ako sú staré batérie, farby, lieky a elektronické zariadenia, a jeho následná bezpečná likvidácia.
5.Podpora recyklačných programov:
Aktívna účasť v miestnych recyklačných programoch: Zistenie, či sú k dispozícii miestne recyklačné strediská a aktívna účasť v týchto programoch.
6.Vzdelávanie a osveta:
Posilňovanie povedomia o environmentálnych otázkach a podpora správneho triedenia odpadu a ekologického správania.
Volení zástupcovia občanov môžu prijímať rôzne opatrenia na dosiahnutie zníženia celkových nákladov na odvoz a likvidáciu odpadu. Tu sú niektoré z možných krokov:
1.Implementácia efektívneho systému triedenia odpadu:
Zavedenie a podpora efektívneho systému triedenia odpadu na miestnej úrovni, ktorý umožní občanom jednoduché a pohodlné triedenie rôznych typov odpadu.
2.Investície do recyklačných zariadení:
Finančná podpora a investície do moderných recyklačných zariadení, ktoré môžu zvýšiť efektivitu recyklácie a znižovať množstvo odpadu, ktoré končí na skládkach.
3.Podpora inovácií v odpadovom hospodárstve:
Podpora inovačných projektov a technológií, ktoré môžu viesť k zlepšeniu odpadového hospodárstva a zníženiu nákladov na likvidáciu odpadu.
4.Vytváranie vzdelávacích kampaní:
Organizácia verejných informačných a vzdelávacích kampaní, ktoré budú motivovať občanov k správnemu triedeniu odpadu a minimalizácii jeho vytvárania.
5.Zavádzanie poplatkov za odpad:
Zavedenie systému poplatkov za odpad, ktorý bude stimulovať občanov k redukcii odpadu a zvyšovaniu recyklačného úsilia.
6.Podpora komunitných programov na recykláciu:
Finančná podpora komunitných programov a iniciatív, ktoré podporujú opätovné používanie, recykláciu a environmentálne udržateľné správanie.
7.Spolupráca s miestnymi podnikmi a výrobcami:
Aktívna spolupráca s miestnymi podnikmi a výrobcami na podpore návrhov produktov s ohľadom na ľahšiu recykláciu a zníženie obalového odpadu.
8.Posilnenie environmentálnych nariadení:
Aktualizácia a posilnenie miestnych environmentálnych nariadení týkajúcich sa správy odpadu a recyklácie, aby sa zabezpečilo dodržiavanie a sankcie za neplnenie noriem.
9.Monitorovanie a hodnotenie výsledkov:
Pravidelné monitorovanie a hodnotenie úspešnosti implementovaných opatrení, s pružným prispôsobovaním politík a programov na základe skúseností a výsledkov.
10.Podpora výskumu a vývoja:
Finančná podpora výskumu a vývoja v oblasti technológií na efektívnejšiu recykláciu a správu odpadu.
Tieto opatrenia môžu byť súčasťou komplexného prístupu k riešeniu problémov s odvozom a likvidáciou odpadu, kombinujúcim reguláciu, motiváciu občanov a podporu inovácií. Úzka spolupráca medzi miestnymi ,ale aj vládnymi úradmi,priemyslom a občianskou spoločnosťou môže viesť k vytvoreniu efektívneho a udržateľného systému správy odpadu.
Hodnotenie: 1   0
22:35:00 06.11.2023 [7859] Nevhodný príspevok?
Jeden krátky postreh z dnešného MsZ. Ako je už pravidlom, aj dnes sme boli svedkami nemiestného vystupovania bratov Šimkovcov, ktorí to ako vždy dávali opäť na hulváta! Myslím, že toto ich nemiestne správanie by už stálo zo strany mesta (primátora) aj na podanie trestného oznámenia! A ak ich už bude nejaký policajt vypočúvať, bolo by vhodné na túto "podarenú" bratskú dvojicu dať spracovať aj psychologický posudok, pretože títo páni sú zrelí minimálne na podstúpenie psychologickej liečby!
Hodnotenie: 0   1
12:38:12 10.10.2023 [7853] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň, chcem sa spýtať, kedy sa bude riešiť parkovanie na chodníkoch? Konkrétne ul. Bernolákova. Písal som p. primátorovi, mestskej polícií, aj na sekretariát. Nikto mi neodpovedal. Pravidelne tu parkujú autá na jednej aj druhej strane cesty. Vznikajú tam nebezpečné situácie. Pritom je pri štadióne prázdne a veľké parkovisko. Ďakujem
Hodnotenie: 1   0
08:24:04 10.07.2023 [7846] Nevhodný príspevok?
Pán Theis tuším na to ideme z nem dobrého konca.Budem rád,ak pochopíte,že ak s vami polemizujem,alebo vám v niečom oponujem,tak to neznamená,že s Vami a Vašimi názormi na bývalého primátora bojujem a už vôbec nie z pozície akéhosi povýšeneckého intelektuála,ako mi v príspevku vytýkate.Domnievam sa,že súc ovplyvnemý osobnou skúsenosťou a verejným nevhodným negatívne emócie a rozdelenie komunity vyvolávajúcim komunikačným štýlom bývalého primátora vnímate veci čiernobielo,zaujate a neobjektívne s pozície emotívne ladenej osobnou skúsenosťou podmienenej animozity ku bývalému primátorovi a občanom či už objektívne,alebo len domnele obhajujúcim jeho konanie.Hádam len uznáte tú možnosť,že moja skúsenosť s ním môže byť úplne iná.Zároveň ale verte,že nem mám problém a zábrany s kritikou kohokoľvek,ak bude bez akýchkoľvek pochýb právoplatne zákonne dokázané,že konal protiprávne.Ak som vás teda v príspevku požiadal o vysvetlenie a konkretizáciu z akého dôvodu mám v súvislosti s kauzou premietačky konať,tak rozhodne neočákávam z vašej strany ad hominem kecy(čo s tým má Jánošík?),ale primeranú,jasnú a zreteľnú komunikáciu:)
Hodnotenie: 1   0
22:51:28 09.07.2023 [7845] Nevhodný príspevok?
Nie je to smiešne, aby som ja naučil profesora slovenčiny, čo vedecky analizuje, kopíruje linky a ja mám naučiť vás to, čo ste sa v základnej škole nenaučili - čítať a pochopiť to, čo čítate???
Pre mňa je ponižujúce a strata vzácneho času s takou morálnou nulou komunikovať. Spýtajte sa Jánošíka!
Hodnotenie: 0   1
16:16:14 09.07.2023 [7844] Nevhodný príspevok?
Keď som si pred pár dňami prečítal príspevok pána Theisa,povedal som si na toto nemá zmysel reagovať,ale jedna veta z toho príspevku mi stále vŕta v makovici a budem rád,ak mi ju pán Theis vysvetlí.Táto veta: „Takže je vaša psia povinnosť nie iba žvástať, ale konať“
Pán Theis naozaj netuším,čo ste tým myslel,že je mojou psou povinnosťou konať?Z Vašeho príspevku mi to jasné nie je.Takže prosím buďte konkrétny:)
Hodnotenie: 1   0
Meno:
Heslo:
VIDEO: Karol Mikuláš: Baník, povstalec aj politický väzeň
VIDEO: Karol Mikuláš: Baník, povstalec aj politický väzeň
zobraziť podrobnosti »
15.03.2023
Vo veku sto rokov a osem mesiacov zomrel najstarší československý baník Karol Mikuláš
Život Karola Mikuláša bol spätý s baníctvom a hornou Nitrou.
zobraziť podrobnosti »
14.03.2023
Marián Miština je novým prednostom mestského úradu, vzdal sa funkcie poslanca
Mestský úrad v Novákoch má nového prednostu, Jána Martinu v tejto pozícii strieda Marián Miština.
zobraziť podrobnosti »
12.01.2023
Slovenské elektrárne plánujú ukončiť prevádzku elektrárne Nováky koncom budúceho roka
Celý proces od ukončenia výroby elektrickej energie a tepla až po transformáciu celého areálu a prípravu na ďalšie využitie bude trvať niekoľko rokov.
zobraziť podrobnosti »
22.11.2022
Transparentnému psychopatovi Ing. Dušanovi Šimkovi zrazu vadí kamera
Deň pred konaním komunálnych volieb, psychopat bol nepríčetný, už mu zrejme všetko vadilo, zamkol zamestnancov v budove mestského úradu v Novákoch. V súvislosti s dosluhujúcim primátorom Šimkom a ním mnoho krát proklamovanou transparentnosťou, je na mieste otázka, prečo ak žiada transparentnosť, mu v tomto prípade vadila kamera?
zobraziť podrobnosti »
15.11.2022
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.