Stránku si prezeráš sám... VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
994 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
01:04:55 02.08.2022 [7687] Nevhodný príspevok?
Uverejnený príspevok od:
Ing. Branislav Adamec, poslanec, predseda EK, člen mestskej rady a kandidát na primátora mesta Nováky v komunálnych voľbách 2022

========================================================
Zdravím všetkých čitateľov stránky www.novaky.com a obzvlášť občanov mesta Nováky.

Prešiel už nejaký čas od môjho posledného príspevku na túto stránku a opäť raz pociťujem, snáď až potrebu, vyjadriť svoj názor. A to aj napriek tomu, že i keď som vyjadril len niekoľko málo svojich názorov na tejto stránke, tak aj za ne som bol, už opakovane, vypočúvaný na polícii (ako podozrivý) a to na základe aktívneho, či pasívneho konania výhradne bratov, dvojičiek, Šimkových, čiže štatutárneho zástupcu mesta Nováky, Dušana Šimku ako aj jeho brata Mariána Šimku.

V tomto príspevku chcem vyjadriť svoj názor okolo výmeny (rekonštrukcie) umelej trávy na veľkom aj malom ihrisku nachádzajúcich sa v areáli FK Iskra Nováky.

Nie je to tak dávno (je to časovo v rámci prebiehajúceho volebného obdobia týkajúceho sa municipality), keď štatutárny zástupca mesta, Dušan Šimka, verejne kritizoval osobu, zamestnanca mesta, ktorý je podpísaný pod preberacím protokolom objektu (v majetku mesta Nováky) po rekonštrukcii a to primárne v tom zmysle, že aj napriek výhradám k samotnej rekonštrukcii bol objekt prevzatý mestom, resp. zástupcom na to povereným.

Dňa 14.12.2021 sa konalo zasadnutie MsZ, na ktorom hlavným bodom programu bola informácia o navýšení ceny pre projekt Obnova športového areálu s futbalovým ihriskom v meste Nováky a oprávnenie primátora k uzatvoreniu zmluvy o dielo a dodatku k zmluve o dielo so spoločnosťou MARO, s.r.o.

Nebudem v tomto príspevku rozoberať právne otázky k uzneseniam a konanie štatutárneho zástupcu prečo dal nám (poslaneckému zboru) schváliť uznesenie k zmluve o dielo, ktorú už podpísal.

Upriamim pozornosť predovšetkým na informáciu k spoločnosti MARO (realizátorovi stavby), kde aj na základe otvoreného telefonického rozhovoru od právneho poradcu mesta, JUDr. Pietrika, bolo zistené, či potvrdené, že uvedená spoločnosť vykonala istý druh rekonštrukcie futbalového ihriska (areálu) pre mesto Prievidza, pričom mesto Prievidza danú rekonštrukciu neprevzalo a do dnes, resp. min. do dátumu vyššie uvádzaného MsZ (ako nás v ten deň informoval Dr. Pietrik) bolo mesto Prievidza so spoločnosťou MARO v súdnom spore.

V ostatnom období (posledných pár týždňov) sa vykonávala rekonštrukcia umelých plôch na veľkom aj malom ihrisku futbalového štadióna v Novákoch (za tým účelom mala spoločnosť MARO v priestoroch futbalového štadióna dislokované motorové vozidlá karavánového typu pre jej zamestnancov, ktorí realizovali samotnú rekonštrukciu).

Podľa mojich informácií v piatok, 22.07.2022, sa v priestoroch futbalového štadióna uskutočnilo odovzdávacie, resp. preberacie konanie po uskutočnenej, t.j. vykonanej rekonštrukcii veľkej a malej umelej trávy. Zároveň som sa dopočul, že za mesto Nováky objekt rekonštrukcie prevzal samotný štatutárny zástupca mesta, teda Dušan Šimka. Takisto som sa dopočul, že v preberacej správe sú uvedené aj nejaké výhrady k samotnej rekonštrukcii, ale nakoľko štatutárny zástupca mesta neposkytuje poslancom relevantné informácie týkajúce sa mesta v plnom rozsahu, tak úplne presne nepoznám zapísané (možné) výhrady k rekonštrukcii umelých plôch v preberacom protokole.

Na základe informácie (o priam „fušérskej“ práci realizátora rekonštrukcie) mne poskytnutej zo zdroja blízkeho FK Iskra Nováky, som sa bol v nedeľu, 24.07.2022, podvečer osobne pozrieť na oboch rekonštruovaných futbalových plochách, pričom zároveň som si spravil aj fotodokumentáciu. Nie som samozrejme odborník na umelé trávnaté povrchy, ale už len letmým pohľadom na obe zrekonštruované plochy a ako sa hovorí, aj zdravým sedliackym rozumom, by snáď len slepý nevidel nekvalitne a takmer až neprofesionálne vykonanú rekonštrukciu oboch trávnatých plôch. Pri mojej ohliadke veľkého aj malého ihriska, ktorá, podotýkam, nebola ani dlhá a ani detailná, som si všimol viacero zle vykonaných rekonštrukčných krokov.

Aby som bol konkrétny:


- malé futbalové ihrisko:


Ako vidieť zo záberu, v prípade novo osadených bránok, tieto sú veľmi hlboké (vzadu vľavo viď hĺbku pôvodnej brány), pričom novo osadené bránky sú asi len z 2/3 položené na zemi, zadná časť bránky je doslova „vo vzduchu“, kde môže dôjsť k úrazu či už hráča (brankára), alebo osoby (primárne asi dieťaťa) pohybujúceho sa mimo ihriska,


Z ďalšieho záberu vyplýva (ide o bránku na malom ihrisku bližšie k budove štadióna), že biela bránková čiara je zle osadená, t.j. pretŕča a je len otázka času, kedy sa začne úplne odliepať z podkladu, t.j. pôvodne osadenej umelej trávy.


Na tretej fotografii je zobrazený vchod na malé futbalové ihrisko z vnútornej strany, z ktorého je zrejmé, že novo položený umelý povrch je pri dverách položený a vytvára akúsi „vlnu“, kde samozrejme v prípade zakopnutia športovca v rýchlosti môže prísť taktiež k úrazu.


-veľké futbalové ihrisko:


Na prvom zábere k veľkému futbalovému ihrisku (ide o bočnú čiaru umiestnenú bližšie k budove štadióna) je zrejmé, že biela čiara nie je kontinuálna čo do šírky, či dĺžky vlasu. Na časti čiary je použitý užší biely pás čiary s nižšou dĺžkou vlasu, čo nielenže vytvára, opticky, „utopenie“ užšieho pásu bielej umelej trávy, ale dané „utopenie“ je aj realitou. S týmto problémom osadenia (a to podotýkam na viacerých miestach veľkého ihriska!) užšieho a s nižšou dĺžkou vlasu položeného bieleho pásu je úzko spojený aj ďalší problém a to ten, že medzi zelenou a bielou umelou trávou (predovšetkým v miestach, kde sú použité tie užšie biele pásy, ale nie je to len v tých miestach!), že biela a zelená časť neprilieha tesne k sebe, v niektorých miestach je rozostup takmer okolo 1 cm a keďže už z praxe veľmi dobre viem (a obzvlášť futbalisti, či iní športovci, ktorí chodili hrávať na novácke umelé ihriská v rámci areálu FK Iskra), že na tých miestach v relatívne krátkom čase príde k úplnému oddeleniu trávnatých pásov, čo nielenže bude z „estetickej“ stránka zle vyzerať, ale opäť môže dôjsť k zraneniu zakopnutím, či podvrtnutím členka. Z toho istého záberu je vidieť (vyššie hore), že užšia časť bieleho pásu je použitá aj na stredovej čiare oddeľujúcej polovice ihriska a opticky sa teda zdá akoby tam tá stredová čiara (asi na štvrtine až tretine svojej dĺžky) takmer nebola!


Z druhého záberu k veľkému futbalovému ihrisku je zrejmé, že časť zeleného povrchu nie je položená správne, sú na nich akoby „vlny“. Tento problém však nie je len tzv. mimo riadnej hracej plochy vytýčenej čiarami, ale podobné vlny sa nachádzajú aj pri oboch rohoch (rohových zástavkách) medzi ktorými je vzdialenejšia bránka od budovy štadióna.

Na vyššie uvedených fotografiách (ktorých mám samozrejme podstatne viac ako je tu uverejnených) som sa venoval predovšetkým novo osadenej umelej tráve. Problém s celkovou rekonštrukciou objektov veľkej a malej umelej trávy je však rozsiahlejší a zahŕňa napr. aj technicky zlé ukotvenie vodiaceho lanka zachytávajúceho sieť za bránkou (tej bližšej k Športovej ulici) na veľkom ihrisku a tým spojené prakticky zlé osadenie predmetnej siete, alebo napr. nedoriešené osadenie ochrannej siete nad vstupnými dvierkami do priestoru malého ihriska.

Ako som už uviedol vyššie v texte, ja som nevidel preberací protokol, teda neviem presne do akej miery sú v ňom zaznamenané výhrady k uskutočnenej rekonštrukcii umelých trávnatých povrchov zo strany mesta. Osobne predpokladám, že takmer s dňom prevzatia stavby bola vystavená (a nášmu mestu aj doručená) aj faktúra spoločnosťou realizujúcou rekonštrukciu umelých trávnatých plôch s nejakou, možno už 30-dňovou, splatnosťou.

Neviem ako na faktúru zareaguje mesto, ale predpokladám, že keď je preberací protokol podpísaný (aj keď s nejakými výhradami), faktúra vydaná, tak mestu už (asi) nezostane nič iné, len ju zaplatiť.

Podľa môjho názoru, pokiaľ by súčasnému štatutárnemu zástupcovi mesta, Dušanovi Šimkovi, reálne záležalo na pozitívnom chode mesta, tak by tak nekvalitne odvedenú rekonštrukciu umelých trávnatých povrchov nemal a nemohol prebrať. Ja byť na mieste štatutárneho zástupcu mesta, teda primátora, určite by som neprevzal takto prevedenú prácu od realizátora rekonštrukcie! Neviem síce presne aká dlhá záručná doba sa vzťahuje na vykonanú rekonštrukciu, ale predpokladám, že už počas tejto záručnej doby budú musieť byť niektoré časti rekonštrukčných prác reklamované a je možné sa odôvodnene domnievať, že v dohľadnom čase, po vypršaní záručnej doby, bude musieť mesto pristúpiť k následnej rekonštrukcii už zrekonštruovaných objektov, čo v konečnom dôsledku výrazne predraží danú rekonštrukciu.

V posledných dňoch, či týždňoch, sa súčasný štatutárny zástupca mesta, Dušan Šimka, chváli počtom úspešných projektov pre mesto Nováky. Ja len dodávam a dúfam, že ďalšie úspešné projekty (1. nielen vysúťažené, ale aj reálne vykonané; 2. ten počet je reálne nižší ako sa ním p. Šimka chváli) budú zrealizované v podstatne lepšej kvalite ako nedávno dokončená rekonštrukcia umelých trávnatých povrchov na veľkom a malom ihrisku. Prečo však Dušan Šimka prevzal tak nekvalitnú realizáciu obnovy trávnatých plôch veľkého a malého ihriska v areáli futbalového štadióna, to ja neviem. Snáď to vie aspoň on...

A na margo prvého odseku v tomto mojom príspevku už len doplním, že na polícii, na základe aktívnych, či pasívnych, podaní bratov Šimkových, som bol opakovane vypočúvaný len v procesnom postavení podozrivého, nie v inom procesnom postavení... tí, čo sa vyznajú v trestnom práve vedia čo to znamená. Tí, čo sa v tomto druhu práva nevyznajú, tak pre nich dopĺňam, že podania dvojičiek voči mojej osobe boli odmietnuté, t.j. nebol zákonný dôvod ani len na začatie trestného konania!

S úctou

Ing. Branislav Adamec,
poslanec, predseda EK, člen mestskej rady a
kandidát na primátora mesta Nováky v komunálnych voľbách 2022
========================================================
Hodnotenie: 1   0
17:06:57 26.07.2022 [7686] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň vážení spoluobčania.

„Povaha človeka je jeho osudom v živote“.

Vraj výnimky potvrdzujú pravidlá. Tak som včera jednu výnimku zo svojich predsavzatí spravil. Po niekoľkých telefonátoch, aby som si pozrel rokovanie MsZ, lebo priatelia vedia, že toto ja nepozerám, tak som si predsa v neskorých hodinách, pozrel záver rokovania, ktorý mi bol odporúčaný. Naozaj, ťažko sa k takémuto niečomu vyjadriť. Ako bežný občan neviem, ani vedieť nechcem, kto hovoril viac pravdu, kto viac zavádzal. No pochopil som tých ľudí, ktorí mi už dlhšie hovoria, že rokovania MsZ sú pre nich veľkou zábavou. Pre mňa osobne, to však včera, bola veľmi smutná zábava. Smutná hlavne preto, že to je aj vizitka nášho mesta i nás občanov. Vizitka našej slobodnej demokratickej voľby spred štyroch rokov. Naozaj neviem, či aj predchádzajúce zasadnutia boli vedené v takomto duchu a na takejto „úrovni“. Ak áno, tak je to nielen smutné, ale aj klamlivé, lebo občania Novák sú úplne iní, ako tí, ktorí nás reprezentujú. V Novákoch totiž v drvivej väčšine žijú ľudia, ktorí toho v živote zásluhou svojho vzdelania, nadania, odbornosti, vôle a vytrvalosti veľmi veľa dokázali a dosiahli. Máme tu skvelých učiteľov, športovcov, úspešné športové kluby, spoločenské a záujmové organizácie s bohatou činnosťou a my púšťame do éteru pravý opak. A ešte sa tým aj chválime, kde všade to môžu ľudia vidieť. Ani neverím, že ešte niekde na Slovensku je komunálna politika na takejto úrovni. Osobne žasnem, ako dokáže politika, takto ľudí zmeniť, ako z nich urobí doslova úhlavných nepriateľov. Pritom ešte pred pár rokmi, tvorili nerozlučný tandem. Bez štipky sebareflexie, úcty k inému názoru, vzájomnému rešpektu, či tolerancie, tu vládne len zlo, nenávisť a pomsta. A to mám pocit, že je to zatiaľ len predjedlo k hlavnému chodu, ktorý sa bude podávať v blížiacej sa predvolebnej kampani. Po horúcom lete, bude zrejme v našom meste aj horúca jeseň. Určite dokážem pochopiť, že každý, kto sa rozhodne kandidovať, či už za primátora, resp. za poslanca, bude chcieť uspieť. Nemalo by to byť však za každú cenu. Zrejme si každý zvolí takú taktiku a štýl svojej prezentácie, ktorý je blízky jeho povahe a vlastnostiam. Každopádne, ak rozvahu a toleranciu nezachovajú kandidáti, tak by sme si ju mali zachovať my voliči. Nováky sú maličké a útulné mestečko, kde takmer všetci o sebe veľa vieme. Teda, minimálne by sme mali vedieť : Kto je kto. Ja si určite nenechám ujsť niektoré predstavovania kandidátov. Verím, že mnohí sa prejavia so svojimi názormi a predstavami aj na tejto stránke, aby sme sa my voliči mohli zodpovedne a bez emócií správne rozhodnúť. Mali by sme totiž dať v našom meste dôveru takým kandidátom, ktorí nebudú kráčať dopredu s hlavou otočenou dozadu.
S úctou
Ľubo Dzurák
Hodnotenie: 1   0
07:35:18 07.07.2022 [7685] Nevhodný príspevok?
V súvislosti s rozhodnutím Ministerstva životného prostredia o vrátení finančných prostriedkov na projekt BRO a následnou vlnou vzrušenia vyvolanou týmto rozhodnutím v mestskom zastupiteľstve prejavujúcim sa vzájomným obviňovaním sa zo zodpovednosti a vytĺkaním politického kapitálu,mi ako občanovi mesta pripadá prinajmenšom "divnô",že sa nikto nezamyslel nad konaním prokurátorky,ktoré ja osobne považujem za kardinálny faktor majúci zásadný vplyv na priebeh celej kauzy.Skutočnosť,že prokurátorka vydala vo veci dve diametráne úplne opačné právne stanoviská rozhodne nie je možné nazvať inak ako právnym diletantizmom a táto prokurátorka by mala zákonite niesť za takéto konanie plnú zodpovednosť!Podľa môjho laického názoru je možné aby vo veci boli vydané dve rozdielne právne stanoviská v prípade dvoch právnych subjektov,ale v tomto prípade sa jedná o rozhodovanie jednej osoby,ktorej právne stanoviská by mali byť pri rozhodovaní v tej istej právnej veci rovnaké a nie rozdielne,zvlášť ak sa nijako nezmenili faktické skutočnosti ovplyvňujúce rozhodovanie!
Vzhľadom na tieto skutočnosti by som ako občan namiesto vzájomných nezmyselných obviňovaní sa a prehadzovaní si čierneho Petra na scéne rád videl terajšie vyjadrenie prokurátorky,ako je možné v jednom právnom štáte,že tá istá prokurátorka vydá v jednej a tej istej veci dve úplne odlišné právne stanoviská??????
Hodnotenie: 0   0
17:15:36 04.05.2022 [7678] Nevhodný príspevok?
Dúfam, že si tam narobíte poriadky v Novákoch. Nielen vy, ale celý okres sa hanbí za vášho primátora. Sa tam už spamätajte pre Boha živého.
Hodnotenie: 1   0
Meno:
Heslo:
Ing. Dušan Šimka čelí obvineniam - nezákonná odmena 3.551,00€
Ing. Dušan Šimka čelí obvineniam z: - neoprávnené obohatenie - neoprávnene nakladanie s verejnými financiami - zneužívanie právomoci verejného činiteľa z dôvodu, že si neoprávnene vyplatil odmenu asi vo výške 3.551,00€ (k 60. narodeninám), čím mal spôsobiť škodu mestu Nováky vo výške 4.793,00€.
zobraziť podrobnosti »
24.06.2022
VIDEO Tak takéto zastupiteľstvo len tak NEUVIDÍTE: Sú na SMIECH celému Slovensku!
VIDEO Tak takéto zastupiteľstvo len tak NEUVIDÍTE: Sú na SMIECH celému Slovensku!
zobraziť podrobnosti »
17.06.2022
VIDEO: TV Nováky, 30. výročie a vysielanie načierno.
TV Nováky, 30. výročie a vysielanie načierno.
zobraziť podrobnosti »
12.06.2022
VIDEO: Páči sa vám, čo pre vás robí primátor Ing. Dušan Šimka v meste Nováky? NIE!
On si myslí že áno.
zobraziť podrobnosti »
24.05.2022
PLUS JEDEN DEŇ: VIDEO Tak takéto zastupiteľstvo len tak NEUVIDÍTE: Sú na SMIECH celému Slovensku!
Rokovanie mestského zastupiteľstva má mať nejakú vážnosť, ale to, čo sa deje v Novákoch, nemá konkurenciu. Na sociálnej sieti sa objavil zostrih rokovania poslancov a primátora mesta Nováky Dušana Šimku, z ktorého si robí srandu celé mesto.
zobraziť podrobnosti »
17.05.2022
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.