Stránku si prezeráš sám... VEPOS Novaky.sk VOĽBY 2022
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
príspevok číslo 7687 v téme Primátor / Poslanci zo dňa 01:04:55 02.08.2022 Nevhodný príspevok?
Uverejnený príspevok od:
Ing. Branislav Adamec, poslanec, predseda EK, člen mestskej rady a kandidát na primátora mesta Nováky v komunálnych voľbách 2022

========================================================
Zdravím všetkých čitateľov stránky www.novaky.com a obzvlášť občanov mesta Nováky.

Prešiel už nejaký čas od môjho posledného príspevku na túto stránku a opäť raz pociťujem, snáď až potrebu, vyjadriť svoj názor. A to aj napriek tomu, že i keď som vyjadril len niekoľko málo svojich názorov na tejto stránke, tak aj za ne som bol, už opakovane, vypočúvaný na polícii (ako podozrivý) a to na základe aktívneho, či pasívneho konania výhradne bratov, dvojičiek, Šimkových, čiže štatutárneho zástupcu mesta Nováky, Dušana Šimku ako aj jeho brata Mariána Šimku.

V tomto príspevku chcem vyjadriť svoj názor okolo výmeny (rekonštrukcie) umelej trávy na veľkom aj malom ihrisku nachádzajúcich sa v areáli FK Iskra Nováky.

Nie je to tak dávno (je to časovo v rámci prebiehajúceho volebného obdobia týkajúceho sa municipality), keď štatutárny zástupca mesta, Dušan Šimka, verejne kritizoval osobu, zamestnanca mesta, ktorý je podpísaný pod preberacím protokolom objektu (v majetku mesta Nováky) po rekonštrukcii a to primárne v tom zmysle, že aj napriek výhradám k samotnej rekonštrukcii bol objekt prevzatý mestom, resp. zástupcom na to povereným.

Dňa 14.12.2021 sa konalo zasadnutie MsZ, na ktorom hlavným bodom programu bola informácia o navýšení ceny pre projekt Obnova športového areálu s futbalovým ihriskom v meste Nováky a oprávnenie primátora k uzatvoreniu zmluvy o dielo a dodatku k zmluve o dielo so spoločnosťou MARO, s.r.o.

Nebudem v tomto príspevku rozoberať právne otázky k uzneseniam a konanie štatutárneho zástupcu prečo dal nám (poslaneckému zboru) schváliť uznesenie k zmluve o dielo, ktorú už podpísal.

Upriamim pozornosť predovšetkým na informáciu k spoločnosti MARO (realizátorovi stavby), kde aj na základe otvoreného telefonického rozhovoru od právneho poradcu mesta, JUDr. Pietrika, bolo zistené, či potvrdené, že uvedená spoločnosť vykonala istý druh rekonštrukcie futbalového ihriska (areálu) pre mesto Prievidza, pričom mesto Prievidza danú rekonštrukciu neprevzalo a do dnes, resp. min. do dátumu vyššie uvádzaného MsZ (ako nás v ten deň informoval Dr. Pietrik) bolo mesto Prievidza so spoločnosťou MARO v súdnom spore.

V ostatnom období (posledných pár týždňov) sa vykonávala rekonštrukcia umelých plôch na veľkom aj malom ihrisku futbalového štadióna v Novákoch (za tým účelom mala spoločnosť MARO v priestoroch futbalového štadióna dislokované motorové vozidlá karavánového typu pre jej zamestnancov, ktorí realizovali samotnú rekonštrukciu).

Podľa mojich informácií v piatok, 22.07.2022, sa v priestoroch futbalového štadióna uskutočnilo odovzdávacie, resp. preberacie konanie po uskutočnenej, t.j. vykonanej rekonštrukcii veľkej a malej umelej trávy. Zároveň som sa dopočul, že za mesto Nováky objekt rekonštrukcie prevzal samotný štatutárny zástupca mesta, teda Dušan Šimka. Takisto som sa dopočul, že v preberacej správe sú uvedené aj nejaké výhrady k samotnej rekonštrukcii, ale nakoľko štatutárny zástupca mesta neposkytuje poslancom relevantné informácie týkajúce sa mesta v plnom rozsahu, tak úplne presne nepoznám zapísané (možné) výhrady k rekonštrukcii umelých plôch v preberacom protokole.

Na základe informácie (o priam „fušérskej“ práci realizátora rekonštrukcie) mne poskytnutej zo zdroja blízkeho FK Iskra Nováky, som sa bol v nedeľu, 24.07.2022, podvečer osobne pozrieť na oboch rekonštruovaných futbalových plochách, pričom zároveň som si spravil aj fotodokumentáciu. Nie som samozrejme odborník na umelé trávnaté povrchy, ale už len letmým pohľadom na obe zrekonštruované plochy a ako sa hovorí, aj zdravým sedliackym rozumom, by snáď len slepý nevidel nekvalitne a takmer až neprofesionálne vykonanú rekonštrukciu oboch trávnatých plôch. Pri mojej ohliadke veľkého aj malého ihriska, ktorá, podotýkam, nebola ani dlhá a ani detailná, som si všimol viacero zle vykonaných rekonštrukčných krokov.

Aby som bol konkrétny:


- malé futbalové ihrisko:


Ako vidieť zo záberu, v prípade novo osadených bránok, tieto sú veľmi hlboké (vzadu vľavo viď hĺbku pôvodnej brány), pričom novo osadené bránky sú asi len z 2/3 položené na zemi, zadná časť bránky je doslova „vo vzduchu“, kde môže dôjsť k úrazu či už hráča (brankára), alebo osoby (primárne asi dieťaťa) pohybujúceho sa mimo ihriska,


Z ďalšieho záberu vyplýva (ide o bránku na malom ihrisku bližšie k budove štadióna), že biela bránková čiara je zle osadená, t.j. pretŕča a je len otázka času, kedy sa začne úplne odliepať z podkladu, t.j. pôvodne osadenej umelej trávy.


Na tretej fotografii je zobrazený vchod na malé futbalové ihrisko z vnútornej strany, z ktorého je zrejmé, že novo položený umelý povrch je pri dverách položený a vytvára akúsi „vlnu“, kde samozrejme v prípade zakopnutia športovca v rýchlosti môže prísť taktiež k úrazu.


-veľké futbalové ihrisko:


Na prvom zábere k veľkému futbalovému ihrisku (ide o bočnú čiaru umiestnenú bližšie k budove štadióna) je zrejmé, že biela čiara nie je kontinuálna čo do šírky, či dĺžky vlasu. Na časti čiary je použitý užší biely pás čiary s nižšou dĺžkou vlasu, čo nielenže vytvára, opticky, „utopenie“ užšieho pásu bielej umelej trávy, ale dané „utopenie“ je aj realitou. S týmto problémom osadenia (a to podotýkam na viacerých miestach veľkého ihriska!) užšieho a s nižšou dĺžkou vlasu položeného bieleho pásu je úzko spojený aj ďalší problém a to ten, že medzi zelenou a bielou umelou trávou (predovšetkým v miestach, kde sú použité tie užšie biele pásy, ale nie je to len v tých miestach!), že biela a zelená časť neprilieha tesne k sebe, v niektorých miestach je rozostup takmer okolo 1 cm a keďže už z praxe veľmi dobre viem (a obzvlášť futbalisti, či iní športovci, ktorí chodili hrávať na novácke umelé ihriská v rámci areálu FK Iskra), že na tých miestach v relatívne krátkom čase príde k úplnému oddeleniu trávnatých pásov, čo nielenže bude z „estetickej“ stránka zle vyzerať, ale opäť môže dôjsť k zraneniu zakopnutím, či podvrtnutím členka. Z toho istého záberu je vidieť (vyššie hore), že užšia časť bieleho pásu je použitá aj na stredovej čiare oddeľujúcej polovice ihriska a opticky sa teda zdá akoby tam tá stredová čiara (asi na štvrtine až tretine svojej dĺžky) takmer nebola!


Z druhého záberu k veľkému futbalovému ihrisku je zrejmé, že časť zeleného povrchu nie je položená správne, sú na nich akoby „vlny“. Tento problém však nie je len tzv. mimo riadnej hracej plochy vytýčenej čiarami, ale podobné vlny sa nachádzajú aj pri oboch rohoch (rohových zástavkách) medzi ktorými je vzdialenejšia bránka od budovy štadióna.

Na vyššie uvedených fotografiách (ktorých mám samozrejme podstatne viac ako je tu uverejnených) som sa venoval predovšetkým novo osadenej umelej tráve. Problém s celkovou rekonštrukciou objektov veľkej a malej umelej trávy je však rozsiahlejší a zahŕňa napr. aj technicky zlé ukotvenie vodiaceho lanka zachytávajúceho sieť za bránkou (tej bližšej k Športovej ulici) na veľkom ihrisku a tým spojené prakticky zlé osadenie predmetnej siete, alebo napr. nedoriešené osadenie ochrannej siete nad vstupnými dvierkami do priestoru malého ihriska.

Ako som už uviedol vyššie v texte, ja som nevidel preberací protokol, teda neviem presne do akej miery sú v ňom zaznamenané výhrady k uskutočnenej rekonštrukcii umelých trávnatých povrchov zo strany mesta. Osobne predpokladám, že takmer s dňom prevzatia stavby bola vystavená (a nášmu mestu aj doručená) aj faktúra spoločnosťou realizujúcou rekonštrukciu umelých trávnatých plôch s nejakou, možno už 30-dňovou, splatnosťou.

Neviem ako na faktúru zareaguje mesto, ale predpokladám, že keď je preberací protokol podpísaný (aj keď s nejakými výhradami), faktúra vydaná, tak mestu už (asi) nezostane nič iné, len ju zaplatiť.

Podľa môjho názoru, pokiaľ by súčasnému štatutárnemu zástupcovi mesta, Dušanovi Šimkovi, reálne záležalo na pozitívnom chode mesta, tak by tak nekvalitne odvedenú rekonštrukciu umelých trávnatých povrchov nemal a nemohol prebrať. Ja byť na mieste štatutárneho zástupcu mesta, teda primátora, určite by som neprevzal takto prevedenú prácu od realizátora rekonštrukcie! Neviem síce presne aká dlhá záručná doba sa vzťahuje na vykonanú rekonštrukciu, ale predpokladám, že už počas tejto záručnej doby budú musieť byť niektoré časti rekonštrukčných prác reklamované a je možné sa odôvodnene domnievať, že v dohľadnom čase, po vypršaní záručnej doby, bude musieť mesto pristúpiť k následnej rekonštrukcii už zrekonštruovaných objektov, čo v konečnom dôsledku výrazne predraží danú rekonštrukciu.

V posledných dňoch, či týždňoch, sa súčasný štatutárny zástupca mesta, Dušan Šimka, chváli počtom úspešných projektov pre mesto Nováky. Ja len dodávam a dúfam, že ďalšie úspešné projekty (1. nielen vysúťažené, ale aj reálne vykonané; 2. ten počet je reálne nižší ako sa ním p. Šimka chváli) budú zrealizované v podstatne lepšej kvalite ako nedávno dokončená rekonštrukcia umelých trávnatých povrchov na veľkom a malom ihrisku. Prečo však Dušan Šimka prevzal tak nekvalitnú realizáciu obnovy trávnatých plôch veľkého a malého ihriska v areáli futbalového štadióna, to ja neviem. Snáď to vie aspoň on...

A na margo prvého odseku v tomto mojom príspevku už len doplním, že na polícii, na základe aktívnych, či pasívnych, podaní bratov Šimkových, som bol opakovane vypočúvaný len v procesnom postavení podozrivého, nie v inom procesnom postavení... tí, čo sa vyznajú v trestnom práve vedia čo to znamená. Tí, čo sa v tomto druhu práva nevyznajú, tak pre nich dopĺňam, že podania dvojičiek voči mojej osobe boli odmietnuté, t.j. nebol zákonný dôvod ani len na začatie trestného konania!

S úctou

Ing. Branislav Adamec,
poslanec, predseda EK, člen mestskej rady a
kandidát na primátora mesta Nováky v komunálnych voľbách 2022
========================================================
Hodnotenie: 1   0

Kladne hodnotil:
02.08.2022 08:01:28 Pavol P.
Záporne hodnotil:


Napíšte reakciu na tento príspevok.<<< zoznam tém
<<< späť na najnovšie príspevky

Meno:
Heslo:
VIDEO: Karol Mikuláš: Baník, povstalec aj politický väzeň
VIDEO: Karol Mikuláš: Baník, povstalec aj politický väzeň
zobraziť podrobnosti »
15.03.2023
Vo veku sto rokov a osem mesiacov zomrel najstarší československý baník Karol Mikuláš
Život Karola Mikuláša bol spätý s baníctvom a hornou Nitrou.
zobraziť podrobnosti »
14.03.2023
Marián Miština je novým prednostom mestského úradu, vzdal sa funkcie poslanca
Mestský úrad v Novákoch má nového prednostu, Jána Martinu v tejto pozícii strieda Marián Miština.
zobraziť podrobnosti »
12.01.2023
Slovenské elektrárne plánujú ukončiť prevádzku elektrárne Nováky koncom budúceho roka
Celý proces od ukončenia výroby elektrickej energie a tepla až po transformáciu celého areálu a prípravu na ďalšie využitie bude trvať niekoľko rokov.
zobraziť podrobnosti »
22.11.2022
Transparentnému psychopatovi Ing. Dušanovi Šimkovi zrazu vadí kamera
Deň pred konaním komunálnych volieb, psychopat bol nepríčetný, už mu zrejme všetko vadilo, zamkol zamestnancov v budove mestského úradu v Novákoch. V súvislosti s dosluhujúcim primátorom Šimkom a ním mnoho krát proklamovanou transparentnosťou, je na mieste otázka, prečo ak žiada transparentnosť, mu v tomto prípade vadila kamera?
zobraziť podrobnosti »
15.11.2022
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.