Stránku si prezeráš sám... FullHouse Slavio VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Zdá sa Vám nasledujúci príspevok nevhodný pre návštevníka tejto stránky?
Prosím prihláste sa a napíšte dôvod prečo si myslíte, že tento príspevok je nevhodný. Prihlásenie je nutné z toho dôvodu, aby sme Vám mohli zaslať odpoveď na vaše hlásenie. Ďakujeme za pochopenie.
príspevok číslo 7472 v téme Primátor / Poslanci zo dňa 19:40:02 06.11.2020
Dnes priatelia, musím opatrne začať písať, pretože ma človek z BUBLINY lavida, čoby významný exegéta (vykladač) práva a textov zmlúv, tentoraz konkrétne Zmluvy o garantovanej energetickej službe uzatvorená v zmysle § 17 a 18 a nasl. Zákona o energetickej efektívnosti.
Nebojím sa otvorene, nekompromisne tvrdenia lavidu voči Vladimírovi odmietnuť ako nekompetentné, bezvýznamné, bez právnej relevancie a napokon i zavádzajúce, ak tvrdí to, čo Vladimír nikdy nepotvrdil ,keďže mu odpovedal tak, ako lavida požadoval. To hneď na úvod, aby sme boli spravodliví.
Už hneď v úvode musím pripomenúť , že primátor Šimka niekoľko krát na odôvodnenie svojich pochybných záverov,konštatovaní, poukazoval na to, že ho mal, ak nejaké pochybnosti zo strany poslancov vznikli vtedajší Hlavný kontrolór upozorniť, ak sa ku čomsi Šimka nesprávne vyjadril .
Nuž mal, či nemal. Prečo? Pretože právne vedomie Šimku ,primátora mesta, má byť kvalifikovanejšie ako u bežných občanov mesta (tým je aj vyvrátené nespravodlivé tvrdenie lavidu voči mojej osobe,keďže som bežný občan mesta, už dôchodca, a hoci Šimka mal dostatok informácií prostredníctvom svojho okolia a osôb mu blízkych poskytnutých, že som absolvent PF UK, nikdy ma nepožiadal o akúkoľvek radu, skôr naopak, dehonestovali) primátor podľa § 13 ods.2 zákona o obecnom zriadení sľubuje, že pri výkone funkcie bude uplatňovať právne predpisy a podľa odseku 10 citovaného ustanovenia si primátor mesta prehlbuje vedomosti potrebné na výkon svojej funkcie.
Aj v prípade, ak primátor neovláda všetky predpisy alebo si ich nesprávne vyloží, postupuje sa povedzme v prípade trestnej veci podľa Trestného zákona tak, že primátor je znalý práva (nevyvratiteľná domnienka), a pokiaľ by išlo o negatívny právny omyl, buď je právne bezvýznamný alebo výnimočne sa posúdi podľa zásad o skutkovom omyle (kde pre zodpovednosť za skutok postačí zavinenie z nevedomej nedbanlivosti).
Veľmi dôležité je v tejto veci zdôrazniť,že primátor má o.i. v povinnostiach zavedené tie povinnosti , ktoré vyplývajú z ustanovenia § 8 zák.č.369/1990 Zb. o obecnom zradení v znení neskorších predpisov a zo zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov : všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom obce musia mať písomnú formu, inak sú neplatné, orgány obce sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať, najmä udržiavať a užívať majetok, chrániť ho pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím, včasne uplatňovať svoje práva, viesť majetok v účtovníctve podľa osobitného predpisu a iné.
Tak naozaj ,ak by sme sa vrátili k Protokolu o odovzdaní a prevzatí funkcie primátorov o jeho kvalite a obsahu, nehovoriac o nonkonformnosti pri odovzdávaní a preberaní funkcie medzi odchádzajúcim primátorom a preberajúcim primátorom z dôvodu vzájomnej animozity oboch súperov, to by sme sa točili dookola a napokon,čo ja s tým mám.
Bol som však exegétom lavidom posmešne vyzvaný a tak si položme otázku, ako chodil Šimka,primátor pripravený na rokovania Mestského Zastupiteľstva,ak požadoval od kontrolóra upozornenia pri jeho pochybeniach???
A tak je na mieste otázka, prečo Dr.Lukačovič oficiálny právny zástupca mesta Nováky, s ohľadom na jeho právny výklad, analýzu v kauze Futbalové ihrisko s umelým trávnikom , ktorý bol dlhú dobu v negatívnej optike cieľom Šimku , brával účasť na rokovaniach MsZ ????? Nuž, nemajte mi to za zlé, keďže sa mi pýta do klávesnice otázka, kde je právny zástupca mesta, ak neberie účasť na zasadnutiach MsZ? K tejto otázke sa ešte možno vrátim, myslím právneho zastupovania mesta.
Prečo toľko o kontrole a kontrolórovi??? Peťo prepáč,to nie ja som začal. Teda ešte raz ,nuž prepáč Peťo, ak si bol poslanec v tom čase a mal si sa vyjadriť k Zmluve a jej právnej relevancii, prečo si nepripomienkoval jej neplatnosť? Ako si chodil pripravený na rokovania Mestského zastupiteľstva? A teraz Šimka šikanuje mladú ženu, tvoju kolegyňu a všetci ste v rekonštruovanej budove MsÚ ticho.
Matku troch detí ,zahanbujúco, urážlivo jej rodinu ,ktorá je v našom meste vážená a napokon pre zdravie obyvateľov aj svojim postavením a ochotou tu v našom mestečku žiť významná. Kto mu dal k takémuto konaniu,postoju kredit, mandát, na neetický,nemorálny a neprijateľný postoj chlapa, dokonca v rozpore so zákonníkom práce. muža, ktorý sa tvári, že je džentlmen???
Mimochodom Peťo, načítaj si čosi o význame Zálohovej faktúry , a kto a ako môže s ňou nakladať a kto zodpovedá za majetok mesta!!! Vyššie som ti už čosi naznačil. A tiež porovnaj a urči rozdiel v starostlivosti a zveľaďovania o budovy Domu služieb a budovami Mestskej plavárne, Kina, zatepľovanie základných škôl,Ihrisko za Pekárňou, Dom kultúry etc.etc. Všetky obce na okolí majú školy zateplené. Snaž sa pochopiť filozofiu zákona a nevšímaj si len veci negatívne. Voľakedy som čítal od jedného českého politika knihu Mráz prichádza z Kremľa ako dôsledok rokov 68-ych. Nechcem komparovať, ale je mi niekedy z pohľadu na MsÚ zle, zima.
Aj keď je to, naozaj všetko dôsledok indoktrinovanej túžby Šimku po moci a spoločenskej pomste (ak niekto počul, že Šimka povedal o minulom vedení mesta čosi pozitívne ,nech mi pošepne, budeme sa spolu tešiť, ale nepredpokladám a už vôbec nie o spoluobčanoch, rozpomeňte si na rúška a odmenu od neho iniciatívnym občanom) , osobne sa domnievam, že naozaj hľadajme skôr pozitívum , a až ako negatívne veci riešme následne prosím ťa. Starali sa o zveľadenie majetku ?????. Starali!!!!. A malo sa v tom racionálne pokračovať. To,čo sa deje okolo Domu služieb bez ohľadu na to , ako to skončí doposiaľ iracionálne,v rozpore so starostlivosťou zákona o majetku mesta.
Nuž a ako je to, tak prosím s lavidom spolu nám vysvetlite ,ak primátor ako verejný činiteľ , neoboznámi poslancov s dôležitým dokumentom – Znaleckým posudkom č.152/2019 vo veci posúdenia realizácie rekonštrukcie objektu domu služieb v meste Nováky zrekonštruovaného v zmysle zmluvy o garantovanej energetickej službe č. EXT 085/2018 zo dňa 23.9.2019,ktorý vypracoval renomovaný Ústav,ktorého vyjadrenia akceptuje i Najvyšší súd SR - zamlčí ho (!!!!!) na viac ako pol roka. Čo vy na to – je, alebo nie je to marenie úlohy verejným činiteľom, keď odporúčanie renomovaného ústavu je , klikni na link: http://www.novaky.com/dokumenty/20200923_dom_sluzieb_152_2019_ZP_mesto_Novaky.pdf. Dobre čítaj,tak ako mne radí Šimka vo svojich difamujúcich e-meiloch.
Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí majetok obce ( mestá) tvoria nehnuteľné veci a hnuteľné veci vrátane finančných prostriedkov, ako aj ( pohľadávky!!!) a iné majetkové práva, ktoré sú vo vlastníctve obce podľa citovaného zákona, alebo ktoré obec nadobudne do vlastníctva prechodom majetku štátu, alebo vlastnou činnosťou.
A lavida mieša jablká s hruškami. Porovnávať služby v starostlivosti o zeleň a o službu podľa Zmluvy o garantovanej energetickej službe uzatvorenej v zmysle § 17 a 18 a nasl. Zákona o energetickej efektívnosti je absurdné !!!!
Tak mal, či nemal, kontrolór radiť Šimkovi? . Právne vedomie starostu obce má byť kvalifikovanejšie ako u bežných občanov obce, starosta obce podľa § 13 ods.2 zákona o obecnom zriadení sľubuje, že pri výkone funkcie bude uplatňovať právne predpisy a podľa odseku 10 citovaného ustanovenia si starosta obce prehlbuje vedomosti potrebné na výkon svojej funkcie. Ak aj starosta neovláda všetky predpisy alebo si ich nesprávne vyloží, postupuje sa podľa Trestného zákona tak, že starosta je znalý práva (nevyvratiteľná domnienka), a pokiaľ by išlo o negatívny právny omyl, buď je právne bezvýznamný alebo výnimočne sa posúdi podľa zásad o skutkovom omyle (kde pre zodpovednosť za skutok postačí zavinenie z nevedomej nedbanlivosti).
Platí, že „mesto hospodári so svojím majetkom samostatne alebo prostredníctvom správcu majetku mesta, ktorým je predovšetkým v našom prípade primátor mesta. Nakladanie s majetkom mesta je v kompetencii orgánov mesta, pričom podrobné podmienky hospodárenia Mestské zastupiteľstvo upravilo v zmysle ustanovenia §9 ods.1 zákona o majetku obcí v zásadách hospodárenia s majetkom obce, na ktorých spracovanie sú kladené vysoké požiadavky kvality, zmysluplnosti a zrozumiteľnosti.“
Významným ustanovením je § 8 zákona o obecnom zriadení, ktorý určuje, že majetok obce slúži na plnenie úloh obce, má sa zveľaďovať (!!!!!) a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote a zásadne nezmenšený zachovať a má slúžiť na verejné účely , je verejne prípustný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie obec neobmedzila.
Nie som dokonalý,ale určite by som vzal do úvahy pri riešení tejto pre mnohé obce,mestá ,zariadenia,školske ,mestské ľudskejší a racionálnejší prístup voči svojim podriadeným a požičal by som im svoj osobný automobil ,aby sa odviezli namiesto márnivého míňania benzínu primátorom mesta do tých organizácií a zariadení, kde to funguje a možnože s väčšími chybami,ako v Novákoch, pretože je to nóvum a každý sa učíme za pochodu. Len sa čudujem, že nenaliehali na take služobky. PB
Hodnotenie: 3   0

Kladne hodnotil:
07.11.2020 07:18:11 Milan Oršula
07.11.2020 07:31:52 Vladimír
07.11.2020 10:40:02 Ľubomír
Záporne hodnotil:

K tomuto príspevku boli napísané ďalšie reakcie:
[7474] 07.11.2020 19:31:30 od lavida otvor reakciu...
[7473] 07.11.2020 08:19:49 od lavida otvor reakciu...


Napíšte reakciu na tento príspevok.<<< zoznam tém
<<< späť na najnovšie príspevky

Meno:
Heslo:
Ľudia, ktorí sa nezúčastnili prvého kola testovania, môžu prísť na druhé
Možnosť tento víkend majú aj tí, ktorí sa uplynulý víkend celoplošného testovania nezúčastnili. „Účasť na druhom kole testovania antigénovými testami spadá pod neodkladné vyšetrenie, môžu sa ho preto zúčastniť aj občania bez certifikátu z 1. kola celoplošného testovania,“ povedal minister zdravotníctva SR Marek Krajčí.
zobraziť podrobnosti »
06.11.2020
Bojnická nemocnica prosí o pomoc, chýbajú jej zdravotníci
Nemocnica vo štvrtok reprofilizovala desiatky ďalších lôžok.
zobraziť podrobnosti »
06.11.2020
V Prievidzi spustili prvý automat na rúška
Okrem rúšok automat ponúka dezinfekčný gél či sladkosti. Dobrovoľníci budú rúška priebežne dopĺňať.
zobraziť podrobnosti »
31.03.2020
AKTUÁLNE: Dobrovoľní hasiči začali v Partizánskom s dezinfekciou verejných priestorov!
V týchto dňoch majú dobrovoľní hasiči z Partizánskeho plné ruky práce. Okrem toho, že pomáhajú seniorom s nákupmi, v spolupráci s mestom sa v pondelok 30. marca pustili do ďalšej aktivity. Boj proti koronavírusu zobrali doslova od podlahy – čistením verejných priestranstiev.
zobraziť podrobnosti »
30.03.2020
Usmernenie k nakladaniu s odpadmi: Kam vyhadzovať rúška a respirátory?
V zmysle stanoviska ÚVZ SR sa použité ochranné prostriedky, ktoré vznikajú občanom v domácnosti alebo zamestnancom v bežných prevádzkach – rúška, respirátory, rukavice, vreckovky likvidujú ako bežný odpad. Špeciálny postup sa tu teda neuplatňuje. Tento odpad sa ukladá len do zmesového odpadu.
zobraziť podrobnosti »
30.03.2020
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.