Online 2 ľudia. VEPOS Novaky.sk VOĽBY 2022
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
príspevok číslo 7458 v téme Primátor / Poslanci zo dňa 18:26:03 27.10.2020 Nevhodný príspevok?
Tento príspevok bol napísaný ako reakcia na príspevok číslo 7456 od Webmaster uverejnený dňa 26.10.2020 o 19:27:02.

Page 1
Správa z kontroly legitímnosti postupu bývalého vedenia mesta pri podpise zmluvy o garantovanej energetickej službe so spoločnosťou Východoslovenskáenergetika a.s., ktorej predmetom bola rekonštrukcia a energetické zefektívnenieDomu služieb.Kontrola bola vykonaná na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 269/2019 zo dňa2.12.2019, ktorým mestské zastupiteľstvo v zmysle § 18f ods. 1 písm. h) uložilo hlavnémukontrolórovi vykonať kontrolu legitímnosti postupu bývalého vedenia mesta pri podpise zmluvyo garantovanej energetickej službe so spoločnosťou Východoslovenská energetika a.s., ktorejpredmetom bola rekonštrukcia a energetické zefektívnenie Domu služiebCieľom kontroly bolo preskúmať jednotlivé kroky bývalého vedenia mesta smerujúcek podpisu zmluvy so spoločnosťou Východoslovenská energetika a.s., ktorej predmetom bolarekonštrukcia Domu služieb.Podkladmi k vykonanej kontrole boli spisové materiály nachádzajúce sa na Oddelení výstavbya rozvoja mesta Nováky. Počas kontroly s hlavný kontrolór zameral na nasledovné oblasti:- Proces verejného obstarávania- Analýza podpísanej zmluvy o garantovanej energetickej službe- Schvaľovací proces v MsZ smerujúci k uzatvoreniu zmluvyI.Proces verejného obstarávania.Verejné obstarávanie bolo realizované spoločnosťou BMS Energy s.r.o., Na Kopci 2, 811 02Bratislava-Staré Mesto na základe objednávky vystavenej mestom Nováky dňa 12.5.2017. Mesto siu uvedenej spoločnosti objednalo verejné obstarávanie zákazky „Dodávka energetickej služby EPCpre objekt Dom služieb mesta Nováky“). Uvedené verejné obstarávanie bolo vykonané formounadlimitnej zákazky obstaranej postupom v zmysle § 66 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnomobstarávaní, čiže verejnou súťažou. Za realizáciu verejného obstarávania spoločnosť BMS Energyvystavila mestu faktúru vo výške 1900 €, ktorá bola dňa 3.10.2018 uhradená.Dňa 15.5 doručilo mesto spoločnosti BMS Energy požiadavku na verejné obstarávanie z ktorejje zrejmé, že:- Mesto plánuje financovať predmet zákazky z prevádzkových prostriedkov a prostriedkovz platieb za nájom, pričom investícia do rekonštrukcie má byť financovaná z budúcichúspor energie.- Predpokladaná cena má byť maximálne vo výške predpokladanej hodnoty zákazky(417 170,50 € bez DPH)
Page 2
- Mesto od uchádzačov požaduje poskytnutie záruky dosiahnutia očakávanýchekonomických prínosov počas celej doby platnosti zmluvy (180 mesiacov)- Mesto požaduje minimálne ročné úspory vo výške 16 000€- Mesto požaduje vybudovanie fotovoltickej elektrárne s výkonom 9,80 – 10,00 KWpNásledne spoločnosť BMS Energy stanovila predpokladanú hodnotu zákazky z nasledujúcichpoložiek:Stavebné úpravy:Náklady na zateplenie obvodovej steny:38.237,50 €Náklady na povrchovú úpravu obvodovej steny:9.104,31 €Náklady na zateplenie strechy:11.583,33 €Náklady na výmenu stavebných otvorov:38.458,33 €Náklady na výmenu kotlov:7.916,67 €Náklady na vyregulovanie sústavy:4 469.35 €Náklady na výmenu prvkov tepelnej sústavy18.967.99 €Náklady na ohrev teplej vody:7.791,67 €Náklady na kompletnú dodávku fotovoltaiky:4.250,00 €Náklady na rozvody a elektroinštaláciu:11.110,80 € 5Náklady na vzduchotechniku15.260,50 €Ostatné neocenené náklady:10.020,05 €NÁKLADY CELKOM:177.170,50 €Bilancia úspor:Úspory za energie / predpokladané ušetrenie za rok v objekte:vykurovanie8.883,00 €ohrev vody443,40 €elektrická energia437,90 €elektrická energie na ohrev vody- 367,70 €Spolu9.432,60 €Výpočet úspory za energie za obdobie platnosti zmluvy 9.432,60 x 15 = 141.486,00 €.Vklad mesta z finančnej hodnoty za prenájom objektu za obdobie 15 kalendárnych rokov saočakáva v celkovej hodnote 98.514,00 €.Výpočet predpokladanej hodnoty zákazky:V súlade s § 6 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazkysa vychádzalo z ekonomickej časti dokumentu „Technicko-environmentálne posúdenie budovy“ abilancie úspor.
Page 3
Výsledná sume predpokladanej hodnoty zákazky bola stanovená ako súčet uskutočnených opatrenína zníženie energetickej náročnosti objektu (realizácia stavebných prác v rámci investície do objektuv sume 177.170,50 € bez DPH) finančnej hodnoty dosiahnutých úspor vo výške 141.486,00 € bez DPHa finančného vkladu z prenájmu vo výške 98.514,00 € bez DPH. Spolu bola predpokladaná hodnotazákazky stanovená na 417.170,50 € bez DPHPo stanovení predpokladanej hodnoty zákazky spoločnosť BMS Energy vypracovala súťažnépodklady na výber poskytovateľa služby predmetu zákazky „Zvýšenie energetickej efektívnostiobjektu Domu služieb v meste Nováky formou poskytnutia garantovanej energetickej služby“Uvedená zákazka bola zadaná formou nadlimitnej zákazky postupom verejnej súťaže.Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo zaslané Publikačnému úradu EÚ dňa 16.11.2017a dňa 18.11. 2017 bolo na stránke Publikačného úradu zverejnenéDňa 21.11.2017 bolo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania zverejnené vo Vestníkuverejného obstarávania Slovenskej republiky číslo 229/2017 pod značkou 16274-MSSV ten istý deň bolo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania formou verejnej súťaže spoločne spodkladmi zverejnené aj na webovom sídle mesta NovákyV súťažných podkladoch sú na 90 stranách podrobne rozpísané pokyny pre uchádzačov, opis predmetuzákazky, spôsob určenia ceny, návrh zmluvy, podmienky účasti, kritéria na hodnotenie ponúka prílohy.Počas lehoty na predkladanie ponúk (do 5.1.2018 do 11:00 hod.) si na základe žiadostivyžiadalo súťažné podklady šesť subjektov a to:Východoslovenská energetika a.s., KošiceENGIE Services a.s., BratislavaENESA a.s., Praha, ČRGREBS s.r.o., Banská BystricaKOOR s.r.o, BratislavaSiemens, s.r.o., BratislavaNásledne tri subjekty požiadali o dodatočné vysvetlenie požiadaviek uvedených v súťažnýchpodkladoch.ENESA a.s., Praha žiadala okrem iného aj o informáciu, či je možné prekročiť predpokladanú hodnoustavebných prác za predpokladu, že celková predpokladaná hodnota zákazky prekročená nebude.V odpovedi oznámil verejný obstarávateľ uchádzačovi, že očakávanú hodnotu stavebných prác jemožné prekročiť, za predpokladu, že celková predpokladaná hodnota zákazky prekročená nebude.Skutočné náklady a úspory z projektu vložené do ponuky by nemali prekročiť predpokladanúhodnotu zákazky.
Page 4
Východoslovenská energetika a.s., Košice nežiadala vysvetlenie, ale navrhovala zmeny v súťažnýchpodkladoch. Uchádzač navrhoval aby boli prípustné referencie nie za posledné tri roky ale zaposledných sedem rokov. Uvedenému návrhu verejný obstarávateľ nevyhovel.Ďalej uchádzač navrhoval, aby sa splatnosť faktúr v celých podkladoch zmenila z 90 dní na 30 dní.Uvedenému návrhu verejný obstarávateľ vyhovel.Uchádzač navrhoval aj doplnenie ustanovenia o predčasnom ukončení zmluvy, podľa ktorého by pripredčasnom ukončení zmluvy bola splatná celá zmluvná cena diela naraz. Ani tomuto návrhu verejnýobstarávateľ nevyhovel.KOOR s.r.o., Bratislava požadoval doručenie presných rozmerov a umiestnenia okien, nakoľko to zozverejnenej dokumentácie nebolo zrejmé. Uvedenej požiadavke verejný obstarávateľ vyhovel.Všetky vysvetlenia boli zaslané aj všetkým známym uchádzačom, boli zverejnené v profileverejného obstarávateľa aj na webovej stránke mesta.Dňa 18.12.2017 sa uskutočnila obhliadka domu služieb za účasti zástupcov uchádzačov:Siemens s.r.o., KOOR s.r.o. a ENESA a.s.Dňa 3.1.2018 bolo zverejnené oznámenie o zmene v súťažných podkladoch, konkrétne išloo skrátenie splatnosti faktúr z 90 na 30 dní v zmysle návrhu jedného z uchádzačov.Dňa 4.1.2018 bol zverejnené oznámenie o zmene v súťažných podkladoch, ktorým sa vypustilapovinnosť uchádzačov predložiť vo svojej cenovej ponuke ocenený zoznam položiek podľa prílohy č.8, teda ocenený zoznam položiek stavebných úprav.Dňa 5.1.2018 o 11:00 hod. uplynula lehota na predkladanie ponúk. V stanovenej lehote boliverejnému obstarávateľovi doručené dve cenové ponuky uchádzačov a to: Východoslovenskáenergetika a.s., Košice a KOOR s.r.o., Bratislava.Následne primátor mesta, RNDr. Daniel Daniš, zriadil v zmysle § 40 ods. 14 a § 51 ods. 1zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní komisiu na vyhodnotenie splnenia podmienok účastia vyhodnotenie ponúk v nasledovnom zložení:Predseda komisie s právom vyhodnocovať ponuky:Ing. arch. Miloslav ŠimánekČlen komisie s právom vyhodnocovať ponuky:Mgr. Milan OršulaČlen komisie s právom vyhodnocovať ponuky:Ing. Peter BošiakČlen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky:Ing. Miroslav MuškaČlen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky:Ing. Zdeněk BenešV spisových materiáloch však neboli dohľadané dokumenty preukazujúce splnenie podmienkyzakotvenej v § 51 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, v zmysle ktorej je verejnýobstarávateľ povinní na vyhodnotenie ponúk zriadiť najmenej trojčlennú komisiu. Členovia komisiemusia mať odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu zákazky alebo koncesie.V podkladoch k zriadeniu komisie u jedného z členov komisie s právom hlasovať chýbali akékoľvekpodklady, predseda komisie doložil štrukturovaný životopis s odbornou praxou a vysokoškolský
Page 5
diplom v odbore inžinier architekt. Ďalší člen komisie s právom vyhodnocovať ponuky predložilvysokoškolský diplom v odbore telesná výchova a šport, špecializácia: plávanie a plavecké športy.Jeden z členov komisie bez práva vyhodnocovať ponuky predložil štrukturovaný životopis s odbornoupraxou a druhý člen vysokoškolské diplomy v odbore vojenskopolitickom a riadeniev poľnohospodárstve, špecializácia krízový manažment.Komisia však v uvedenom zložení nezasadla ani raz. Ing. Bošiak bol zo všetkých zasadnutíospravedlnený. Prvýkrát komisia zasadla a dňa 10.1.2018 o 14:30 hod. otvorila časť ponúkuchádzačov označených ako „ Ostatné“ Vyhodnotenie splnenia všetkých náležitostí vyplývajúcich zosúťažných podkladov prebiehalo v niekoľkých etapách, z ktorých boli vyhotovené štyri zápisnice.Výsledkom bolo konštatovanie, že obaja uchádzači splnili podmienky účasti vo verejnom obstarávanía zároveň aj ich ponuky spĺňajú požiadavky na predmet zákazky.Dňa 1.2.2018 komisia zasadla a otvorila časť ponúk uchádzačov označenú ako „Kritériá“. Nazasadnutí komisie sa zúčastnil aj zástupca uchádzača Východoslovenská energetika a.s., Ing. RóbertJuščík. Po otvorení obálok členovia komisie konštatovali, že obaja uchádzači splnili formálnepožiadavky na označenie a predloženie ponuky. Po vyhodnotení ponúk prítomní členovia komisiekonštatovali nasledovné návrhy ceny jednotlivých uchádzačov:Východoslovenská energetika a.s.:734 330,28 €KOOR s.r.o.306 000,00 €Poslednýkrát zasadla komisia dňa 18.4.2018. Z uvedeného zasadnutia bola vyhotovenázápisnica č. 6, z ktorej je zrejmé, že komisia sa venovala záverečnému hodnoteniu ponúk a stanoveniaporadia uchádzačov. Na základe predložených ponúk komisia v zmysle §53 ods. 1 zákona o verejnomobstarávaní požiadala uchádzačov o dodatočné vysvetlenie nejasností v ich ponukách.Uchádzač Východoslovenská energetika a.s. mal objasniť princíp cenotvorby vo svojej ponuke.V odpovedi uchádzač uviedol, že:- suma 374 500,00 € bez DPH je suma za rekonštrukciu domu služieb- suma 560 614,57 € bez DPH je suma za rekonštrukciu navýšená o prirážku zaFinancovanie- suma 51 327,33 € bez DPHje platba za služby za obdobie 15 rokovUchádzač KOOR s.r.o. mal objasniť:- neobvykle nízku cenu- zapojenie programu MunSEFF 3- nedeklarovanie úspor vo výške min 16 000 € bez DPH- nezrovnalosti v špecifikácii stavebných prácVo svojej odpovedi uchádzač predložil orientačnú kalkuláciu založenú na skúsenostiach svojichrozpočtárov. Cena stavebných úprav bola vo výške 170 000 € bez DPH. Uchádzač vysvetlil aj
Page 6
zapojenie programu MunSEFF 3 poskytnutého Európskou bankou pre obnovu a rozvoj. Z uvedenéhoprogramu bolo možné čerpať 10 – 15 % objemu plánovanej investície o ktoré ponížili svoju ponuku.Na otázku minimálnych požadovaných úspor reagoval uchádzač citáciou zo súťažných podmienokkapitoly B, state 5.5.3, kde verejný obstarávateľ požadoval celkové ročné úspory vo výške min. 9432,60 € bez DPH, čo uchádzač splnil. Vo svojej ponuke garantoval úspory vo výške 11 800,00 € bezDPH.K otázke nezrovnalostí v špecifikácii stavebných prác sa uchádzač nevyjadril. Vo svojej ponuke totižuvádzal, že plánuje len zateplenie severnej steny objektu a aplikáciu fasádneho ochranného náteru,pričom v opise predmetu zákazky bolo exaktne stanovené, že verejný obstarávateľ požaduje zatepleniecelej fasády, strechy a výmenu otvorových konštrukcií.Po doručení vysvetlenia uchádzača komisia konštatovala:- uchádzač nepredložil presnú cenovú kalkuláciu investičných nákladov- uchádzač nesplnil podmienku verejného obstarávateľa v časti zateplenia obvodovej stenybudovy a zateplenia strechy- komisia berie na vedomie informácie o programe MunSEFF 3- verejný obstarávateľ požadoval vypracovanie vlastného projektu na dosiahnutie min.ročných úspor vo výške 16 000 € bez DPHNa základe uvedeného komisia ponuku uchádzača KOOR s.r.o. nehodnotila z dôvodu, že uchádzačnesplnil základné požiadavky na opis predmetu zákazky v zmysle vyššie uvedeného zdôvodneniaa navrhuje verejnému obstarávateľovi ponuku vylúčiť v zmysle § 53, ods. 5 písm. b) ponuka nespĺňapožiadavky na predmet zákazky uvedené v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky.Následne komisia stanovila na základe výpočtu koeficientu ekonomickej výhodnosti poradieuchádzačov a zároveň upozornila verejného obstarávateľa, že ponuka uchádzača č. 1Východoslovenská energetika a.s. je o 194 771,40 € vyššia ako bola predpokladaná hodnota zákazky.Po vyhodnotení ponúk uchádzačov verejný obstarávateľ oznámil spoločnosti KOOR. s.r.o. vylúčeniejej ponuky a spoločnosti Východoslovenská energetika a.s. prijatie ponuky. Úspešný uchádzač bolnásledne dňa 9.5.2018 vyzvaný na súčinnosť pri uzatvorení zmluvy.Stanovisko hlavného kontrolóra k procesu verejného obstarávania:- Mesto Nováky ako verejný obstarávateľ stanovilo v požiadavke na verejné obstarávaniezákazky ako aj v súťažných podkladoch v KAPITOLE A HLAVA I. čl. 2 bod 2.4podmienku, že predpokladaná hodnota zákazky (417 170,50 € bez DPH) je maximálna.Uvedenú skutočnosť potvrdilo aj vo vysvetlení zaslanom uchádzačovi ENESA a.s, Praha,ČR, ktorému uviedlo: „ Očakávanú hodnotu stavebných prác je možno prekročiť zapredpokladu, že celková predpokladaná hodnota zákazky nebude prekročená“. Hlavnýkontrolór zastáva názor, že podanie predmetného vysvetlenia a následné prijatie ponuky,ktorá je o 194 771,40 € vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky je v rozpore so zásadoudodržiavania princípu rovnakého zaobchádzania, princípu nediskriminácie hospodárskych
Page 7
subjektov a princípu transparentnosti, ktoré je verejný obstarávateľ povinný v zmysle § 10ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní dodržiavať.- Požadovanie presných investičných nákladov od uchádzača KOOR s.r.o. považuje hlavnýkontrolór za neoprávnené, nakoľko povinnosť predložiť uvedený dokument bolaoznámením o zmene podmienok verejného obstarávania zo dňa 4.1.2018 vypustená.- S nesplnením požiadavky verejného obstarávateľa v časti zateplenia obvodovej stenya strechy sa hlavný kontrolór stotožňuje, ale dáva do pozornosti zápisnicu z vyhodnoteniaponúk č. 4 zo dňa 30.1.2018, v ktorej komisia hodnotila ponuku uchádzača KOOR s.r.o.z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky. Z uvedenejzápisnice vyplýva, že zateplenie severnej obvodovej steny minerálnou vlnou , U= 0,22 W(m2.K), ako jedno z opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti budovy komisiavyhodnotila ako splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky.V záverečnej zápisnici č. 6 však už komisia udáva túto skutočnosť ako dôvod vylúčeniaponuky z verejného obstarávania.- Hodnota minimálnych požadovaných ročných úspor je v súťažných podkladoch v kapitoleB bode 5.5.3 stanovená na 9 432,60 € bez DPH a v kapitole F bod 2 zase 16 000,00 € bezDPH. Hlavný kontrolór zastáva stanovisko, že takto stanovené podmienky boli preuchádzačov zmätočné.- Hlavný kontrolór dáva do pozornosti aj skutočnosť, že uchádzač Východoslovenskáenergetika a.s. nepredložila v procese verejného obstarávania vlastné referencie, alereferencie spoločnosti AUSTYN International s.r.o., ktorá jej zmluvne poskytla svojekapacity. Podľa zoznamu subdodávateľov mala uvedená spoločnosť realizovať 56%-nýpodiel plnenia zmluvy, čo sú práce v hodnote 343 639,92 € bez DPH. Podľa kalkuláciepredloženej v cenovej ponuke spoločnosti Východoslovenská energetika a.s. malavzhľadom na uvedenú sumu spoločnosť AUSTYN International s.r.o. vykonaťpravdepodobne všetky stavebné práce.- Na základe uvedených skutočností zastáva hlavný kontrolór názor, že verejnéobstarávanie malo byť v súlade s ustanovením KAPITOLY A, HLAVA VII, ods. 33, bod33.2 súťažných podkladov zrušené z dôvodu navrhovanej ceny prevyšujúcejpredpokladanú hodnotu zákazky.II. Analýza zmluvyNa základe výsledkov verejného obstarávania podpísal verejný obstarávateľ s úspešnýmuchádzačom dňa 4.7.2018 zmluvu o garantovanej energetickej službe.Kontrolou podpísanej zmluvy bolo preukázané, že ide o zmluvu totožnú s návrhom zmluvy zosúťažných podkladov procesu verejného obstarávania doplneným o údaje z víťaznej cenovej ponuky.Analýzou uvedenej zmluvy identifikoval hlavný kontrolór nasledovné podstatné skutočnosti:V zmysle čl. I. bod 1.7. mala byť mestom ustanovená osoba, ktorá vykonáva funkciu dozoru. Dozormal vykonávať zmluvou určené povinnosti. Mal napr. schvaľovať zmeny v stavebných prácach,
Page 8
návrhy, majú mu byť doručované správy a má zabezpečovať komunikáciu medzi zmluvnýmipartnermi. Osobu dozoru sa však hlavnému kontrolórovi nepodarilo stotožniť. Všetky písomnosti,ktoré mali byť adresované dozoru boli doručené na adresu mestského úradu.V zmysle čl. V. bod 8.1 zodpovednosť za údržbu nového technického vybavenia a modernizovanéhotechnického vybavenia má prijímateľ (mesto). Údržba sa uskutočňuje na zodpovednosť a nákladyprijímateľaV zmysle čl. VI. bod 3 návrh na zmenu subdodávateľa musí Poskytovateľ predložiť Dozoru najneskôr3 pracovné dni pred začatím plánovanej subdodávky. Dozor má právo zmenu odmietnuť, ak nie súsplnené podmienky uvedené v bode 2. tohto Článku.Čl. VII. bod 1.1 Poskytovateľ zaručuje, že akékoľvek zariadenia a výrobky dodané Poskytovateľompodľa tejto Zmluvy budú bez akýchkoľvek funkčných chýb Táto záruka na zariadenie a dodanévýrobky nadobudne účinnosť Dňom skončenia Modernizácie, a je platná na obdobie 24 mesiacov odoDňa skončenia, s výnimkou zariadení, u ktorých ich výrobca garantuje dlhšiu záručnú lehotu ako dvaroky. Ak sa počas tohto záručného obdobia ukáže, že akékoľvek zariadenia alebo výrobky súnefunkčné, je Poskytovateľ povinný ich buď opraviť alebo vymeniť. Poskytovateľ sa zaväzuje, že odukončenia záručnej lehoty podľa tohto bodu až do ukončenia Zmluvy, že zabezpečí dostupnosťnáhradných dielov a autorizovaného servisu na náklady Prijímateľa.Čl. VII. bod 2.3 Ak podľa ročného vyhodnotenia príde k Výpadku úspor, Zmluvné strany sa zaväzujúvyriešiť tento problém rokovaním bez zbytočného meškania, pričom uplatnia nasledujúce pravidlá:2.3.1 ak boli takéto nižšie Skutočné ročné úspory zapríčinené výlučne zo strany Poskytovateľa,zatiaľ čo Prijímateľ splnil všetky svoje záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy, Poskytovateľ jepovinný uhradiť finančnú hodnotu Výpadku úspor vypočítanú podľa Prílohy č. 2 Zmluvy,2.3.2 ak boli takéto nižšie Skutočné ročné úspory zavinené oboma Zmluvnými stranami,Zmluvné strany sa bez zbytočného meškania dohodnú na svojom podiele zodpovednosti;Poskytovateľ je v takomto prípade povinný odškodniť Prijímateľa len do výšky svojhozavinenia.2.4 V prípade, že nedôjde k dohode Zmluvných strán v otázke výšky a podielu ichzodpovednosti, Zmluvné strany predložia, prv než sa obrátia na príslušný súd, spor Dozoru. AkZmluvné strany akceptujú rozhodnutie Dozoru, odškodnenie sa uskutoční do štyridsiatichpiatich (45) dní po odsúhlasení zodpovednosti Poskytovateľa za neplnenie Garantovanýchročných úspor.Čl. VIII. Bod 1.1 Celková Cena za Obdobie príprav (Etapa I) a Obdobie modernizácie (Etapa II) je:449.400 EUR s DPH, Cena zahŕňa spracovanie Detailnej špecifikácie technického riešenia a realizáciuModernizácie1.2 Cena podľa bodu 1.1 Zmluvy zvýšená o prirážku za financovanie (splatnosť ceny je v 180mesačných splátkach je: 672.737,48 EUR s DPH,1.4 Cena Služieb v Období garancie (Etapa III) je: 4.106,19 EUR s DPH ročne
Page 9
ČL. VIII: ods. 2 Platobné podmienky:2.1 Vznik nároku na úhradu:2.1.1 Ceny za Obdobie príprav (Etapa I) a Obdobie modernizácie (Etapa II) bez DPHPoskytovateľovi vzniká po podpísaní Protokolu,2.1.2 Ceny Služieb Poskytovateľovi vzniká po doručení priebežnej monitorovacej správypodľa Článku V., bodu 4 tejto Zmluvy Prijímateľovi.;2.1.3. Finančnej hodnoty Výpadku úspor Prijímateľovi vzniká po odsúhlasení ročnéhovyhodnotenia podľa Článku VII., bodu 2.2 tejto Zmluvy, v ktorom bol Výpadok úsporvyčíslený.Čl. XIII ods. 3: poskytovateľ má však právo od tejto Zmluvy odstúpiť aj v prípade:3.1 ak je Technické vybavenie značne poškodené alebo zničené a nie je Prijímateľom v primeranejlehote zodpovedajúcej rozsahu a charakteru poškodenia alebo zničenia opravené alebo úplnenahradené,3.2 ak sa podstatne zmenilo užívanie Budovy a / alebo sa podstatne zmenila spotreba energie vporovnaní so stavom v čase vydania Podkladov, a to z dôvodov ktoré nespočívajú v realizácii Projektualebo jeho časti,V prílohách zmluvy v čl. II. bod 2.1 je zadefinovaná celková výška garantovaných úspor vo výške209 464 € bez DPH ročne. Uvedený údaj je v rozpore s prílohou zmluvy č. 6 Bilancia úspor a platieb,kde je uvedená ročná výška garantovaných úspor vo výške 19 076,98 € bez DPH . Na základepochybností hlavný kontrolór preveril uvedené údaje aj v originálnej cenovej ponuke doručenejverejnému obstarávateľovi v rámci procesu verejného obstarávania a konštatuje, že uvedené hodnotysú totožné s doručenou ponukou uchádzača. Na základe ustanovení zmluvy o garantovaní dosahovaniadeklarovanej výšky úspor by bola spoločnosť Východoslovenská energetika povinná mestunedosiahnuté úspory každoročne vracať.V prílohách zmluvy v čl. IV. bod 4.3 sú dodatočné úspory stanovené ako súčet objemov jednotlivýchdruhov Dodatočných úspor stanovených podľa nasledovných bodov:4.3. Úspory na nákupe elektriny vyplývajúce z inštalácie fotovoltických článkov. Ročný objemDodatočných úspor na nákupe elektriny vyplývajúcich z inštalácie fotovoltických článkov (FVE) budestanovený ako súčin uvažovanej výroby elektriny z FVE v kWh a priemernej ceny elektriny v roku2016 (0,107 EUR/kWh bez DPH). Uvažovaná výroba elektriny sa určí ak súčin inštalovanéhovýkonu FVE (v kWp) navrhnutého Poskytovateľom v jeho ponuke a priemernej doby slnečnéhosvitu na Slovensku (1000 hod).4.3.2 Úspory nákladov na opravu a údržbu. Ročný objem Dodatočných úspor na nákladoch na opravya údržbu budovy Dom služieb mesta Nováky je stanovený Prijímateľom v sume 2.500,00 EUR bezDPH/rok.Z uvedeného jednoznačne vyplýva, že mesto má vo forme tzv. dodatočných úspor platiť za elektrickúenergiu, ktorá sa potenciálne vyrobí ale nespotrebuje, nakoľko reálna spotreba elektrickej energiev objekte domu služieb sa pohybuje zhruba na polovici inštalovaného výkonu fotovoltickej elektrárne.
Page 10
Navyše uvedený výpočet sa neopiera o reálny výkon uvedenej elektrárne, ale len o výrobcom udávanýmaximálny výkon dosiahnutý pri testovaní v optimálnych podmienkach. Na cenu splátok nebude maťnavyše vplyv ani postupný pokles výkonu fotovoltickej elektrárne zapríčinený morálnymopotrebovaním uvedeného zariadenia.Z prílohy zmluvy č. 6 Bilancia úspor a platieb sú zrejmé nasledovné skutočnosti:- Ročná splátka mesta na základe uvedenej zmluvy predstavuje: 48 954,46 € s DPH- CELKOVO ZA 15 ROKOV:Garantované +dodatočné úspory:449 400,00 € s DPHPrirážka za financovanie:223 337,48 € s DPHCena služieb:61 592,80 € s DPHSPOLU:734 330,28 € s DPHNa základe vyššie uvedených skutočností hlavný kontrolór konštatuje, že uzatvorená zmluvao garantovanej energetickej službe je vo viacerých ohľadoch pre mesto nevýhodná. Taktiež dáva dopozornosti ekonomickú kalkuláciu neúspešného uchádzača spoločnosti KOOR s.r.o., podľa ktorej bysa dvojpodlažný objekt určený na komerčné využitie o rozlohe podlahovej plochy 300+370 m2 dalpostaviť za náklady v sume 700 €/m2. Postavenie úplne nového objektu s rovnakými parametrami akomá súčasný Dom služieb by teda mesto stálo (300+370) x 700 = 469 000 € bez DPH. Pričomnovopostavená budova by spĺňala požiadavky na energetickú náročnosť na úrovni významneobnovovanej verejnej budovy zaradenej do kategórie A1.Výhodnejšou alternatívou na financovanie rekonštrukcie domu služieb by bol aj klasický investičnýbankový úver vo výške predpokladaných stavebných úprav, ktorý by mesto vzhľadom na vtedajšiuvýšku úrokových sadzieb prakticky nepreplatilo.Analýzou zmluvy o garantovanej energetickej službe uzatvorenej medzi mestom Novákya Východoslovenskou energetikou a.s. dospel hlavný kontrolór k nasledovnému záveru:Pre mesto zjavne nevýhodné podmienky zakotvené v uvedenej zmluve by nemali mať vplyv najej platnosť, nakoľko bývalý primátor mesta vo funkcii štatutára mesta svojim podpisomdeklaroval, že v zmysle čl. XIX. Ods. 10 uvedenej zmluvy bolo znenie zmluvy určitéa zrozumiteľné a že obsah zmluvy bol v súlade s jeho skutočnou slobodnou vôľou a na dôkazvyššie uvedeného ako jedna zo zmluvných strán túto zmluvu podpísal.III. Analýza schvaľovacieho procesu smerujúceho k uzatvoreniu zmluvyMsZ v minulom volebnom období dostalo niekoľko materiálov a informácií o tom, že vedeniemesta navrhuje, aby rekonštrukcia Domu služieb bola vykonaná formou EPC.Prvýkrát zazneli informácie o pripravovanom zámere 24.1.2017 na komisii výstavby, kde ichodprezentoval Ing. Arch. Šimánek a Mgr. Milan Oršula
Page 11
Vzhľadom na vysokú nákladovosť objektu domu služieb navrhovalo vtedajšie vedenie mesta dvealternatívy riešenia – buď z vlastných zdrojov vo výške 186 000 € alebo systémom EPC projektov dovýšky 240 000 €, vzhľadom k tomu, že k ďalšiemu riešeniu tohto projektového zámeru bude nutnézobrať bankový úver – prednosta MsÚ požiadal o hlasovanie k danému zámeru, či sa má pokračovaťv prípravných prácach alebo nie; (členovia komisie výstavby jednohlasne odsúhlasili pokračovanie vprípravných prácach projektového zámeru domu služieb)Následne na rokovaní MsZ dňa 27.2.2017 bolo prijaté uznesenie č. 542/2017 v znení:„MsZ schvaľuje zámer rekonštrukcie Domu služieb. Pripraviť návrh podmienok koncesnej zmluvyrespektíve podmienky systému EPC. Predložiť do najbližšieho rokovania MsZ náklady súvisiace sprípravnými prácami ako PD, inžiniering a pod..“Výsledok hlasovania: Počet poslancov: 11 Počet prítomných: 11 Za: 11 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Ospravedlnení:0Dôvodová správa: Pri niekoľkých fyzických obhliadkach objektu Domu služieb, bolo zistené, že objektako taký je pre ďalšie fungovanie ako nájomného objektu veľmi v zlom technickom stave. Objekt jeprenajatý zväčša spoločnostiam zabezpečujúcich pre mesto nevyhnutné služby, ktoré obyvatelia Novákyvyužívajú ako nevyhnutnú súčasť každodenného života. Tento technický stav v súčasnosti nevyhovuje uždnes bežným štandardom, ktoré si môžu predmetné spoločnosti zabezpečiť v objektoch v rámcisúkromného sektora, no stále veria, že mesto ako prenajímateľ bude mať tiež záujem na udržaní týchtoslužieb vo svojom objekte. Pre zachovanie objektu a zvýšenie kvality služieb ale aj pre zníženieenergetickej náročnosti objektu sa mesto už v roku 2015 pokúsilo o získanie dotácie formou envirofondu.Táto dotácia však neprešla a realizácia sa neuskutočnila. V tej dobe bol pre túto budovu vypracovanýenergetický audit, ktorý vypočítal potrebu tepla vo výške 209 MWh/ rok.Následne v roku 2016 spoločnosť VSE ponúkla mestu zámer rekonštrukcie Domu služieb, kde z ichstrany bola vypracovaná dokumentácia, kde sa odhadovala ročná potreba energii vo výške 211 MWh/ rok.Z oboch dokumentov je jasné, že budova z energetického hľadiska je v súčasnej dobe neefektívna a tonehovoríme o absolútnom diskomforte nájomcov ale aj ich zákazníkov .Viac informácii prikladáme nižšiev texte.Finančné vyhodnotenie energetického auditu:- Náklady na rekonštrukciu:110.785,00 eur.- Úspory za energiu:9.432,60 eur- Návratnosť:11,7 rokaFinančné vyhodnotenie ponuky spoločnosti VSE:- Náklady na rekonštrukciu:179.850,00 eur.- Úspory za energiu:8.145,00 eur- Návratnosť:22,00 rokov
Page 12
V oboch prípadoch nie sú v rámci návratnosti započítané príjmy z prenájmu priestorov, ktoré v danom rokudosahujú 7.323,24 eur. To znamená, že v oboch prípadoch by sa návratnosť krátila cca o 50 %. Pre mestov prípade, že dodrží sa zámer prevedenia výšky úspor za energie do výšky nájmu za priestory, je tátoinvestícia z pohľadu návratnosti významná a oprávnená.Táto dôvodová správa však ešte neobsahuje formu verejnej súťaže a formu financovania:Navrhuje sa nasledovné: v súčasnej dobe najvýhodnejším spôsobom súťaže pre túto investíciu je formadodávky služby na energie. To znamená, že mesto nebude obstarávať dodávku stavebných prác atechnológie, ale súťažiť službu na dodávku energii do predmetného objektu z čo najvyššou úsporou s tým,že celá navrhovaná investícia by sa splácala z úspor. V tomto prípade súťaže by sa vyriešila aj formafinancovania a to cez koncesnú zmluvu (inak aj ako nepomenovanú zmluvu) alebo cez systém EPC. Taktiežsa nevylučuje v súčasnosti ani forma bankového úveru.Tieto postupy výhodnosti budú predložené zastupiteľstvu.Najbližšie riadne rokovanie MsZ sa konalo 27.4.2017.Medzi materiálmi pre poslancov bola aj dôvodová správa pre rekonštrukciu energetického hospodárstvametódou EPC v budovách mesta Nováky, ktorá nepojednávala konkrétne o Dome služieb, ale všeobecneo budovách, ktoré by sa mohli v budúcnosti realizovať. V tomto materiály je aj konštatovanie, žeposkytovatelia EPC na vlastné náklady realizujú počiatočný energetický audit, spracujú návrh riešenia,projektovú dokumentáciu, vykonajú rekonštrukciu a očakávajú preto finančnú odmenu vo forme ziskovejmarže.Keďže výška tej marže je obmedzená a EPC firma do spracovania ponuky investuje značný čas a úsilie, jesilno motivovaná rozpracovaný projekt napokon uskutočniť.Ostatné bolo prezentované ústne prednostom, ktorý zopakoval, že náklady s prípravnými prácami znášarealizátor projektu a uviedol, že pre túto investíciu počítali s objemom 260 - 270 tisíc eur a pôvodnásuma okolo 180 tisíc bola len práca. Odhadovaná návratnosť projektu je deväť rokov“. Prečo je potrebnépoužiť formu EPC bolo zdôvodnené tým, že Dom služieb je mestská budova zameraná na podnikanie, tým,že mestu z nej plynú peniaze za nájom, ročne na úrovni 12 000 € a preto na ňu nie je možné čerpať inégranty.MsZ na základe predložených materiálov a informácií prijalo 27. apríla 2017 Uznesenie č. 608/2017:„MsZ schvaľuje formu financovania zámeru rekonštrukcie Domu služieb a ukladá MsÚ spracovaťpodklady k výzve na verejné obstarávanie v zmysle financovania formou EPC.“Výsledok hlasovania: Počet poslancov: 11 Počet prítomných: 9 Za: 9 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Ospravedlnení:2Po spracovaní podkladov bolo vyhlásené verejné obstarávanie a postupne od 18. novembra 2017do 22. novembra 2017 boli zverejnené výzvy, ktoré mali názov „Zvýšene energetickej efektívnosti objektuDom služieb v meste Nováky formou poskytnutia garantovanej energetickej služby“. Zverejnené bolipostupne vo vestníku Úradu pre úradné publikovanie Európskej únie, vo Vestníku Úradu pre verejnéobstarávanie a na stránke novaky.sk. Výsledkom predmetného verejného obstarávania bol podpis zmluvyo garantovanej energetickej službe medzi mestom Nováky a Východoslovenskou energetikou v hodnote734 330,28 € s DPH za obdobie 15 rokov.
Page 13
Stanovisko hlavného kontrolóra k priebehu schvaľovacieho procesu.Analýzou schvaľovacieho procesu dospel hlavný kontrolór k záveru, že vedenie mesta malolegitímny zámer energeticky zefektívniť fungovanie mestského objektu, nakoľko jeho prevádza bolaekonomicky nerentabilná. Postupne bolo na zasadnutiach komisií a mestského zastupiteľstvaodprezentovaných niekoľko možností riešenia popísaného stavu, z ktorých sa nakoniec akonajprijateľnejšie javilo riešenie prostredníctvom metódy EPC, ktorá by zabezpečovala financovanierekonštrukcie z vyprodukovaných úspor. Na základe odprezentovaných ekonomických kalkulácií získavalzámer rekonštrukcie jednohlasnú podporu ako na zasadnutiach komisií tak aj na zasadnutiach mestskéhozastupiteľstva. Posledné uznesenie (č. 608/2017), ktorým MsZ schválilo vypracovanie súťažnýchpodkladov k verejnému obstarávaniu na rekonštrukciu formou EPC sa opieralo o finančnú analýzuneskoršieho víťaza verejného obstarávania, spoločnosti Východoslovenská energetika, ktorá nacenilapráce na predmetnej rekonštrukcii na cca 180 000 € s tým, že konečná cena by sa mala pohybovať okolo280 000 € vzhľadom na skutočnosť, že úspešný uchádzač mal zabezpečiť kompletnú projektovúdokumentáciu, rekonštrukciu, všetky administratívne kroky a aj následné meranie a reguláciu v objektepočas doby trvania zmluvy.Po vyhodnotení verejného obstarávania však vtedajší primátor mesta podpísal s úspešnýmuchádzačom zmluvu, ktorej hodnota bola 734 330,28 € s DPH.Podľa názoru hlavného kontrolóra tak urobil svojvoľne bez akejkoľvek opory v rozhodnutíposlancov mestského zastupiteľstva.Pri svojom stanovisku sa hlavný kontrolór opiera o Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republikysp. zn. 5Obdo/44/2018 (a ďalších: sp. zn. 2 Cdo 284/2006, sp. zn. 5 Obdo/45/2013, ako aj sp. zn. 1Sžo/283/2008), v ktorom Najvyšší súd SR okrem iného konštatuje:„ Štatutárny orgán právnickej osoby, ktorou bez pochýb je aj obec, vystupuje navonok vo všetkýchveciach právnickej osoby, okrem vecí, ktoré zákon zveruje iným orgánom právnickej osoby, alebo ktorému zákonom zakazuje zveriť“V kontexte s uvedeným hlavný kontrolór cituje ustanovenie § 11 ods.4 písm. a) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, podľa ktorého je mestskému zastupiteľstvu vyhradené najmä:„ určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva,schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním“Uznesenie najvyššieho súdu SR ďalej uvádza:„Preto ak je pre nakladanie s majetkom v rozsahu určenom samotnou obcou potrebné schváleniepríslušným orgánom obce (obecným zastupiteľstvom), predstavuje schválenie právneho úkonupodmienku platnosti právneho úkonu obce.“Hlavný kontrolór poukazuje na ustálenú rozhodovaciu prax najvyššieho súdu SR, podľa ktoréhouznesení:„ kým obecné zastupiteľstvo nerozhodlo o majetkovom právnom úkone a prijaté uznesenie nebolopojaté do zápisu o priebehu schôdze obecného zastupiteľstva, nevznikol prejav vôle spôsobilý založiťprávnym úkonom vznik, zmenu alebo zánik právneho vzťahu. Majetkovoprávne úkony o ktorých
Page 14
rozhoduje obecné zastupiteľstvo, a ktoré by urobil len starosta bez predchádzajúceho platnéhorozhodnutia obecného zastupiteľstva, by nezaväzovali obec, pretože by tu chýbal prejav vôle obce.Starosta obce nemôže urobiť bez prejavu vôle obce majetkovoprávny úkon, ku ktorému sa vyžadujepredchádzajúce rozhodnutie obecného zastupiteľstva a zaviazať ním obec, pretože mu k tomu zákono majetku obce s príslušnými predpismi nedáva oprávnenie, takže jeho právny úkon by ani nevyvolalprávne účinky.“S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti zastáva hlavný kontrolór názor, že zmluvao garantovanej energetickej službe uzatvorená medzi mestom Nováky a spoločnosťouVýchodoslovenská energetika a.s. je neplatná a jej neplatnosti sa možno domáhať súdnoucestou.ZáverKontrolou procesov predchádzajúcich uzatvoreniu zmluvy o garantovanej energetickej službemedzi mestom Nováky a spoločnosťou Východoslovenská energetika a.s. bol zistených niekoľkopochybení.V procese verejného obstarávania:Išlo najmä porušenie zásady dodržiavania princípu rovnakého zaobchádzania, princípunediskriminácie hospodárskych subjektov a princípu transparentnosti, ktoré je verejný obstarávateľpovinný v zmysle § 10 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní dodržiavať.Taktiež došlo k prekročeniu predpokladanej hodnoty zákazky o 194 771,40 € napriek skutočnosti, žev súťažných podkladoch bolo stanovené, že uvedená hodnota zákazky je maximálna.Analýza podpísanej zmluvyOdhalila niekoľko ustanovení nevýhodných pre mesto, podľa ktorých- sa údržba nového technického vybavenia a modernizovaného technického vybavenia odukončenia záručnej lehoty (24 mesiacov) uskutočňuje na zodpovednosť a nákladyprijímateľa.- Celková cena obsahuje aj prirážku za financovanie vo výške 223 337,48 € s DPH, čovysoko prevyšuje úrokové sadzby komerčných bánk v tom období.- V prílohách zmluvy sú zmätočne zadefinované garantované ročné úspory, ktoré sú udávanévo výške 209 464 € bez DPH ročne ale aj vo výške 19 076,98 € ročne.- Poskytovateľ má právo od zmluvy odstúpiť aj v prípade ak je technické vybavenie značnepoškodené alebo zničené a nie je prijímateľom v primeranej lehote zodpovedajúcej rozsahua charakteru poškodenia alebo zničenia opravené alebo úplne nahradené- Ročný objem Dodatočných úspor na nákupe elektriny vyplývajúcich z inštaláciefotovoltických článkov (FVE) je stanovený ako súčin uvažovanej výroby elektriny z FVEv kWh a priemernej ceny elektriny v roku 2016 (0,107 EUR/kWh bez DPH). Uvažovanávýroba elektriny sa určuje ako súčin inštalovaného výkonu FVE (v kWp) navrhnutéhoPoskytovateľom v jeho ponuke a priemernej doby slnečného svitu na Slovensku (1000
Page 15
hod). Z čoho vyplýva, že mesto zaplatí aj za elektrickú energiu, ktorá sa vyrobí lenpotenciálne, nakoľko kapacita fotovoltickej elektrárne cca dvojnásobne prevyšuje spotrebuelektrickej energie v dome služieb.Analýzou schvaľovacieho procesudospel hlavný kontrolór k záveru, že vtedajší primátor mesta nebol oprávnený podpísať zmluvuo garantovanej energetickej službe medzi mestom Nováky a spoločnosťou Východoslovenskáenergetika a.s. Svoje stanovisko odvodil na základe vyššie uvedených listinných podkladov zozasadnutí komisií a mestského zastupiteľstva ako aj na základe uznesení Najvyššieho súdu SR,z ktorého uznesenia citoval v časti III. Analýza schvaľovacieho procesu smerujúceho k uzatvoreniuzmluvy. Na základe uvedených skutočností sa stotožňuje s názorom Najvyššieho súdu SR, že „kýmobecné zastupiteľstvo nerozhodlo o majetkovom právnom úkone a prijaté uznesenie nebolo pojaté dozápisu o priebehu schôdze obecného zastupiteľstva, nevznikol prejav vôle spôsobilý založiť právnymúkonom vznik, zmenu alebo zánik právneho vzťahu. Majetkovoprávne úkony o ktorých rozhodujeobecné zastupiteľstvo, a ktoré by urobil len starosta bez predchádzajúceho platného rozhodnutiaobecného zastupiteľstva, by nezaväzovali obec, pretože by tu chýbal prejav vôle obce. Starosta obcenemôže urobiť bez prejavu vôle obce majetkovoprávny úkon, ku ktorému sa vyžaduje predchádzajúcerozhodnutie obecného zastupiteľstva a zaviazať ním obec, pretože mu k tomu zákon o majetku obces príslušnými predpismi nedáva oprávnenie, takže jeho právny úkon by ani nevyvolal právne účinky.“Odporúčania:Na základe skutočnosti, že súdne domáhanie sa neplatnosti zmluvy je časovo náročné a povyhlásení zmluvy za neplatnú by mesto čelilo žalobe za bezdôvodné obohatenie, na základe ktorej bymuselo žalovateľovi zaplatiť cenu vykonaných prác, hlavný kontrolór navrhuje zvolať stretnutiezástupcov Východoslovenskej energetiky a.s., vedenia mesta ako aj poslancov MsZ. Cieľomuvedeného stretnutia by malo byť odprezentovanie postoja mesta a snaha o dosiahnutie dohodyo mimosúdnom vyrovnaní. V prípade nedosiahnutia konsenzu hlavný kontrolór odporúča, domáhať saneplatnosti uzatvorenej zmluvy súdnou cestou.V Novákoch, dňa 24.4.2020
Ing. Peter Balák Hlavný kontrolór mesta Nováky
Hodnotenie: 0   0

K tomuto príspevku boli napísané ďalšie reakcie:
[7459] 27.10.2020 23:29:36 od Pbošiak otvor reakciu...


Napíšte reakciu na tento príspevok.



<<< zoznam tém
<<< späť na najnovšie príspevky

Meno:
Heslo:
Slovenské elektrárne plánujú ukončiť prevádzku elektrárne Nováky koncom budúceho roka
Celý proces od ukončenia výroby elektrickej energie a tepla až po transformáciu celého areálu a prípravu na ďalšie využitie bude trvať niekoľko rokov.
zobraziť podrobnosti »
22.11.2022
Transparentnému psychopatovi Ing. Dušanovi Šimkovi zrazu vadí kamera
Deň pred konaním komunálnych volieb, psychopat bol nepríčetný, už mu zrejme všetko vadilo, zamkol zamestnancov v budove mestského úradu v Novákoch. V súvislosti s dosluhujúcim primátorom Šimkom a ním mnoho krát proklamovanou transparentnosťou, je na mieste otázka, prečo ak žiada transparentnosť, mu v tomto prípade vadila kamera?
zobraziť podrobnosti »
15.11.2022
Tínedžer behal po škole so sekerou. Jedno dievča sekol do čela
NOVÁKY / Na strednej odbornej škole v Novákoch došlo na začiatku vyučovania k vážnemu incidentu. Jeden tínedžer začal behať po škole so sekerou v ruke.
03.11.2022
Výsledky komunálnych volieb 2022
Výsledky komunálnych volieb 2022
zobraziť podrobnosti »
30.10.2022
Doprajte Ing. Dušanovi Šimkovi dôchodok už od 29.10.2022!
Takéto pekné venovanie odznelo 08.10.2022 v rádiu. Pevne veríme, že už toho psychopata nikto voliť nebude. Doprajte Ing. Dušanovi Šimkovi dôchodok už od 29.10.2022!
zobraziť podrobnosti »
17.10.2022
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.