Online 13 ľudí. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Zdá sa Vám nasledujúci príspevok nevhodný pre návštevníka tejto stránky?
Prosím prihláste sa a napíšte dôvod prečo si myslíte, že tento príspevok je nevhodný. Prihlásenie je nutné z toho dôvodu, aby sme Vám mohli zaslať odpoveď na vaše hlásenie. Ďakujeme za pochopenie.
príspevok číslo 6821 v téme Primátor / Poslanci zo dňa 10:55:54 09.05.2019
Priatelia, K môjmu pragmatickému upozorneniu, ak ste si ho nezapamätali, citujem: „ A tak už po koľký krát, ako to poznáme, zase štatutárny zástupca mesta Nováky povedal, ako mu pasuje. Aká je silná túžba po stoličke pána primátora, len nedávno, opakovane s nepresvedčivým počtom hlasov zvoleného. V predvečer prvého mája pri hľadaní istej publikácie v mojej domácej knižnici, sa mi do rúk dostala kniha o M.R.Štefánikovi. A keďže bol predvečer televíznej ankety „Najväčší Slovák“ očami prebehnúc zopár strán, len tak zo zvyku, padol mi do očí citát, ktorý sa mi páči ,citujem: „ Národu sa nedáva, len žobrákovi, národu sa obetuje“. Je len náhoda, že táto osobnosť nášho národa , o ktorej som si v spomenutý predvečer náhodne prečítal pár viet, získala najvyššie ocenenie. Myslím, že oprávnene. Múdre slová M.R.Štefánika, obsiahnuté v jeho výroku ma vážne zaujali. Ak čítate túto stránku, vidíte, že sa dostávam akoby do konfliktu s istou skupinou tu píšucich a lajkujúcich ľudí, ktorí sa snažia vypovedať o nevýznamnosti mojich príspevkov. Nuž, čo už, zvykol som si. Potreba kritického myslenia a objektívnej kritiky je vari namieste. Som osobne presvedčený, že i po voľbách je dôležité poukazovať na rôzne, najmä negatívne pracovné pochybenia, osobnostné prejavy, či predvolebné faux pas u politikov aj na komunálnej úrovni, najmä ak u nich pretrvávajú vlastnosti, ktoré sú po voľbách nestotožniteľné s ich poslaním. I napriek mojim oponentom si preto myslím, že verejná služba nie je o silných rečiach, ako nám ich pán primátor predvádza a opakovane bez sebareflexie s pocitom nadradenosti, ale že verejná služba je poctivá práca , každodenná práca s ľuďmi . Nie u každého človeka je to zvykom, ale zdá sa, že staronovému pánovi primátorovi s pribúdajúcim vekom stúpa ego ....zjavne podporené funkciou a mocou. A to by naozaj mohli pochopiť a nielen moji kritici. Z toho dôvodu sa nemôžem stotožniť so sebaľútosťou pána primátora, ako ju verejnosti prezentoval na poslednom zastupiteľstve , vraj ako on odovzdáva svoj voľný čas , ako službu mestu a v ňom žijúcim obyvateľom. Nuž, poviem vám, ako kedy, ako kde a ako za čo, teda pre neho!!! Verím, že myslel i na to, že jeho pracovný čas, je časový úsek, ktorý nie je možné porovnávať s pracovným časom zamestnanca mesta, ktorý plní povinnosti v súlade s pracovnou zmluvou, teda podľa Zákonníka práce. Teda ,ako často zvykol vravievať jeden môj známy. Deň má dvadsaťštyri hodín a keď si privstanete, môže mať aj dvadsaťpäť. Primátor nie je zamestnanec mesta, je dlhodobo uvoľnený funkcionár samosprávy, ktorý sa počas výkonu riadi sľubom, ktorým sa uviedol do funkcie: „„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“(!!!!!) A tak len to, že už mu bolo vytýkané , koľko presedí neefektívneho času za volantom služobného auta počas pracovnej doby, v ktorej by mal, mohol a neprijíma obyvateľov mesta s ich trápeniami, či požiadavkami. Pokusy znovunastolenia arogancie moci sú neprehliadnuteľné. Dôvody, ktoré ma vedú k takémuto konštatovaniu nie sú malicherné. Majú svoj občiansky a politický rozmer a význam, bez ohľadu na to, že v súčasnosti v našom meste začína akýsi, ako som už niekedy, nie tak dávno na túto stránku napísal „ návrat do hladiny alfa „. Nič proti tomu. Treba si vyfúknuť, ale nikto, tak ako to vidíme z TV záznamu posledného MsZ Jehotelevízie nemôže poprieť, že niektorých našich poslancov sme volili bez poznatkov o ich pripravenosti, odbornej zdatnosti, zastávať post poslanca a naopak, pri voľbe primátora, sme si opäť zvolili človeka, hoci sme mali dostatok informácií o jeho osobnostných, morálnych, etických, či odborných vlastnostiach, ktoré sa u neho prejavovali a „cizelovali“ plných dvadsaťštyri rokov a v ďalších, resp. posledných štyroch rokoch aj s pridanou hodnotou, hoci sme vedeli, že už na tomto poste, na štyri roky u voličov stratil dôveru!!! Priatelia verte mi, že si uvedomujem citlivosť témy, ktorou sa chcem zaoberať a z toho dôvodu sa vopred veľmi ospravedlňujem tým, ktorých sa najviac dotýka. K tejto téme som sa rozhodol po odpozeraní zasadnutia Mestského zastupiteľstva z 29.4.2019. Nekompetentné účelové odobrovanie čiernej stavby, (poukazujem na jeho sľub ... zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie primátora uplatňovať) a hoci jednoduchej stavby (!!!) a bagatelizovanie dodržiavania zákonnosti, vyplývajúcej z predpisov Stavebného zákona, až navádzania na obchádzanie tohto zákona, či nekompetentné odôvodňovanie jeho názorov na mzdovú politiku, vo vzťahu k platom pedagogických pracovníkov Základnej školy a MŠ, ktorej mesto je zriaďovateľom, ale čo je už vrcholom arogancie moci opakované nemorálne, neetické poukazovanie na rodinných príslušníkov - ten je zať toho a toho, ten je svokor toho a toho, len s cieľom verejne ponížiť rodinu, členov rodiny – ( poukazujem na jeho sľub, ktorým sa zaviazal ..., že podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia) “, už ukazuje akési podozrenie, že ide o návrat k jeho bohorovnosti, istý akt pomsty a nekompetentnosti kvôli obyvateľovi, nemajúcom záujem viesť telefonický rozhovor s ním, teda asi nelojálnym obyvateľom, keďže povedal to, čo povedal. Aspoň teda u mňa, v tejto chvíli, to nepovažujem za ľudské zo strany pána primátora, tobôž nie k obyvateľovi nášho mesta, ktorý sa napokon nemohol brániť, lebo nebol prítomný na zastupiteľstve a tak je to o svedomí a hlas svedomia v tomto prípade prerušil jeho egoizmus. Žiaľ, vtedy sa ľudskosť vytráca. Je to podľa môjho názoru necitlivý prístup. Vari hádam každý človek je obdarovaný vzácnym darom – svedomím. Je to naše druhé ja a tak ako rastieme a múdrieme, tak sa vyvíja aj naše svedomie. Naše svedomie sa takmer v každom okamihu stará o to, aby sme vedeli rozlíšiť správne od nesprávneho, dobré od zlého, bezpečné od nebezpečného...Či si to uvedomujeme alebo nie, je naším dobrým aj zlým radcom. Dobrým vtedy, keď sa rozhodneme pre dobré skutky, a zlým vtedy, keď berieme ohľad len na seba a tvrdohlavo konáme nesprávne, aj keď to dobre vieme. Veď napokon skúste si vysielanie priatelia pozrieť (len dúfam, že nedostanem vypapuľované za propagáciu Jehotelevízie) a zamyslieť sa, ako by ste reagovali, ak by o vašej mzde rozhodoval takýmto spôsobom, váš zamestnávateľ, ako by o vlastníctve mesta k pozemku sa malo rozhodovať a ako sa rozhoduje v našom meste, ako sa chce pán primátor vkladať do riešenia susedských problémov, vraj ako mediátor, hoci vie a tiež mnohí s ním, že ako dopadol a ako znášal on sám neúspech v riešení susedských, pracovných vzťahov s rodinou jemu blízkou. I preto sa domnievam, že je naozaj potrebné, mať o istých udalostiach a ľuďoch čo najviac dostupných relevantných poznatkov. Ja som pre ich doplnenie využil možnosti mi vyplývajúce z Infozákona, pretože z titulu právnej istoty to mám na písme, keďže i v tomto prípade platí, najmä pre prípad možného konfliktu s predstaviteľom mesta „Lex est quod notamus" , teda v preklade „ Právo je to, čo je zapísané." A tak v duchu citátu Milana Rastislava Štefánika, mi dovoľte pokračovať a máličko parafrázovať slová najväčšieho Slováka takto, že: „ Mestu sa nedáva, len žobrákovi , mestu sa obetuje“!!!!! A tak mi bolo za trápne, pozerať sa na predstaviteľa mesta, ako rozpráva o platoch učiteľov pre mňa dehonestujúcou, doslova ponižujúcou formou a spôsobom, akým pán primátor komentoval svoje rozhodnutia o odmeňovaní učiteľov. Tak som sa málinko pohrabal v archíve a vybral som si informácie o platových pomeroch náhodne vybratých rokov, nášho staronového pána primátora. Len seďte pokojne na stoličke, priatelia. Z dostupných informácií, ktoré boli istý čas zverejnené na webe v tabuľke je uvedený ročný plat, ktorý pán primátor prevzal za rok 2007. Rovná sa sume okolo 1 200 000,-Sk,slovom jedenmilióndvestotisíc Sk . V roku 2008 to už bol ročný plat v sume okolo 1 364 000,- Sk, slovom jedenmilióntristošesťdesiatštyritisíc Slovenských korún. Napokon môžete o informáciu o platoch staronového primátora požiadať aj vy,podľa Infozákona. Ostatné náležitosti pri určení jeho platu nie sú vari pre nikoho podstatné, pretože plat, ktorý pán primátor prevzal, sa určite zvyšuje, v tom ktorom bežnom roku o ďalšie benefity (výhody), napr. k dispozícii osobný automobil ( dokonca sa mu vraj schválil nákup nového , neviem v akej výbave osobného automobilu, s takmer nekontrolovateľnou využiteľnosťou tohto majetku mesta, napr. stačí „stratiť“ záznam o prevádzke služobného motorového vozidla) ,etc.etc. Ak vidieť, zdá sa, že podľa stupnice štandardných platov na Slovensku, bolo možné pána primátora ( a nie je veľký rozdiel asi ani v súčasnosti) v tom období, s istotou zaradiť do skupiny „ nadštandardne „ zarábajúcich ľudí. Ak si uvedomíme, že v roku 2007, bola priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve SR - 668,72 €,t.j. 20 146,- Slovenských korún, v roku 2008 – 723,03 €,t.j. 21 782,- Slovenských korún, čo si budeme nahovárať, peniaze vari na základe uvedeného, by nemali byť pre neho, cieľom jeho životného ťaženia. Ako sa vraví, je dobre zahojený, a hoci sa celá spoločnosť ( poslanci nášho MsZ až na čestné výnimky na nekompetentné prejavy pána primátora prechádzajú tento fakt mlčaním) sa dennodenne stretáva s kvalifikovanou prácou a nedostatočným pracovným a spoločenským hodnotením učiteľa. Už v prvorepublikovom dokumente s názvom: „ Desatoro starostu obce“, vo vzťahu ku školstvu sa píše: „Podporuj všetko, čo napomáha školstvu v Tvojej obci. Nič lepšieho nemôžeme želať naším deťom, okrem zdravia, ako dobré vzdelanie A tak sa chcem priblížiť vo svojom príspevku k veľmi ťažkej téme, ako je to a ako by to malo byť s mimoriadnou odmenou v prípadoch, keď poslanec vykoná nadštandardnú činnosť, ako v prípade živelných pohrôm, dotiahnutia väčších investícií a v situáciách, kedy by si poslanec, primátor zaslúžil niečo navyše, hoci to až tak nekonvertuje k myšlienke gen. M.R.Štefánika, ale je jej veľmi tematicky blízka. Ale o tom, možno až nabudúce. Ospravedlňujem sa za dlhý príspevok. PB
Hodnotenie: 1   1

Kladne hodnotil:
09.05.2019 19:45:12 Mimi
Záporne hodnotil:
10.05.2019 19:47:26 Daniel d


Napíšte reakciu na tento príspevok.<<< zoznam tém
<<< späť na najnovšie príspevky

Meno:
Heslo:
Bojnice majú novú atrakciu. Návštevníkov odvezie turistický vláčik
Turistický vláčik odvezie ľudí na dvoch trasách.
zobraziť podrobnosti »
09.05.2019
Nebezpečné znečistenie. Bývalý zamestnanec odhalil nekalé praktiky
NOVÁKY / Rybári už niekoľko rokov upozorňujú na znečistenú vodu v rieke Nitra. Tá je najmä v úseku pod Novákmi plná chemických látok. Do redakcie TV JOJ sa ozval bývalý hasič, ktorý pracoval v tamojšej chemičke. Informoval o tom, ako tam zneškodňovali ortuť.
zobraziť podrobnosti »
20.03.2019
VIDEO: Prievidza má letisko. Ani Federer už nemusí dosadať na trávu
Lúka s ďatelinou bola dlhých sedemdesiat rokov letiskom v Prievidzi. To sa teraz zmenilo. Trávu nahradil asfalt. Pomôcť to môže celému regiónu.
zobraziť podrobnosti »
19.03.2019
Budú sa preverovať výsledky volieb: Neúspešní kandidáti žiadajú o prepočítanie hlasov
NOVÁKY - Jeden z neúspešných kandidátov na primátora Novák v novembrových voľbách do orgánov samosprávy obcí požiadal Ústavný súd (ÚS) SR o prepočítanie hlasov. Podanie odôvodnil tesným rozdielom hlasov voličov medzi ním a zvoleným kandidátom.
zobraziť podrobnosti »
28.11.2018
Hlasuj za ZŠ Nováky a vyhraj
V hre sú 3x plne vybavené počítačové učebne s interaktívnou tabuľou v hodnote 21 000 € pre tvoju školu a viac ako 120 vecných cien pre teba, hlasovanie prebieha do 31.12.2018
zobraziť podrobnosti »
22.11.2018
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.