Online 14 ľudí. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
príspevok číslo 6644 v téme Primátor / Poslanci zo dňa 22:16:52 02.11.2018 Nevhodný príspevok?
Dobrý večer. Asi je nespochybniteľné ,že moc bola oddávna veľkým pokušením pre tých, ktorí ju mali v rukách. Vždy predstavuje u niektorých po moci túžiacich ľudí riziko zneužitia, ak sa jej v rukách jednej osoby nahromadí priveľa. Takže je len samozrejmé, aby sa tomuto aspektu zamedzilo , už aj z týchto dôvodov existuje v Právnom poriadku právna úprava, ktorá upravuje vzájomnú nezlučiteľnosť niektorých funkcií a snaží sa zamedzovať konfliktu záujmov a tak to predsa musí byť aj v prípade povinnosti osobného záujmu verejného činiteľa, resp. funkcionára (za ktorý sa pokladá aj Kolaudácia jeho rodinného domu, na ktorej mal verejný funkcionár jednoznačne osobný záujem ). A tak po poriadku. Odhliadnuc od toho, že sa čosi stalo v našom meste, teda odhliadnuc od pomerov v Novákoch, vo všeobecnosti začnem tak, ako som už uviedol. Je to o kompetentnosti a kompetenciách. Ja netvrdím, že by verejný činiteľ ozaj mal všetko vedieť, teda napr. že by sa musel vedieť zorientovať, ako som napísal minule v 2.500 kompetenciách vyplývajúcich pre samosprávu. Má však ( a teraz poviem určito na Nováky, že primátor mesta, má na to aparát, z tej, ktorej oblasti práva k tomu, aby sa zákonnosť dodržala. V našom prípade ,napr. Stavebný zákon a zákony o vodách a životnom prostredí.) A tak po poriadku. Zameriam sa na Spoločný obecný úrad v Novákoch . Na internetovej stránke je zverejnená Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu, v ktorej hneď v úvode sa uvádza, že:“ V záujme kvalitného, racionálneho a efektívneho zabezpečovania výkonu prenesených úloh štátnej správy a samosprávy podľa zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce, v znení neskorších predpisov a to vo veciach stavebného konania, vyvlastňovania , pozemných komunikácií, opatrovateľskej služby, preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva, v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa dohodli, že zmluva uzavretá dňa 24.02.2003 sa dohodli na tejto zmluve o Spoločnom obecnom úrade. Podpísalo ju 26 starostov obcí v našom regióne. Teda ďalej sa uvádza, že predmetom zmluvy je vytvorenie spoločného obecného úradu (ďalej len SOÚ) podľa § 20a, zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, na zabezpečenie pritom na oblasť obecnej samosprávy. V ďaľších ustanoveniach sa uvádza,že Štatutárnym orgánom v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov a majetkovoprávnych vzťahoch týkajúcich sa SOÚ je primátor Mesta Nováky (ďalej len primátor). Štatutárni zástupcovia zmluvných strán tvoria Zhromaždenie starostov SOÚ. Zhromaždenie starostov je kolektívny orgán účastníkov zmluvy. Ďalším orgánom je Rada starostov, ktorý je výkonný orgán zhromaždenia starostov, ktorý vykonáva priebežnú kontrolu činnosti a hospodárenia spoločného úradu. A tak k veci. To je podľa môjho názoru ten výkonný orgán, ktorý mal riešiť problém štatutárneho zástupcu ,(nazýva sa to aj prednosta Spoločného obecného úradu ) právnu vec , ktorá spočívala v jeho osobnom záujme, s ktorou sa stretol pri výkone štatutára SOÚ, Teda tejto Rade starostov mal exprimátor predložiť na prerokovanie svoj problém spočívajúci v tom, že má prekážku, v konflikte záujmov, pretože má na veci, ktorú schvaľuje (Kolaudačné rozhodnutie) osobný záujem.. To je všetko. Akosi to však nestihol. Aj tak sa dá povedať. Myslím, vzdelávať sa v poznaní zákonov a následnom dodržiavaní zákonnosti. Za to však občania nemôžu. PB
Hodnotenie: 1   2

Kladne hodnotil:
05.11.2018 06:39:32 Vladimír
Záporne hodnotil:
03.11.2018 19:10:31 boško
11.11.2018 17:22:31 Vilma


Napíšte reakciu na tento príspevok.<<< zoznam tém
<<< späť na najnovšie príspevky

Meno:
Heslo:
Mestské zastupiteľstvo zo dňa 29. októbra 2018
Video-záznam.
zobraziť podrobnosti »
04.11.2018
Komunálne volby 2018 - kandidáti
Zoznam kandidátov.
zobraziť podrobnosti »
09.10.2018
Novácke noviny 2018
Vyšlo nové číslo Nováckych novín - prečítajte si ich online.
zobraziť podrobnosti »
24.09.2018
Poézia všednosti
Radi by sme Vám uviedli do pozornosti výstavu výtvarného umenia „Poézia všednosti“, na ktorej predstavia tvorbu významných výtvarníkov so svojimi obrazmi. Výstava má filantropický rozmer a dobrovoľná finančná zbierka bude pre neziskovú organizáciu Plamienok - detský mobilný hospic v dňoch 14.9. až 6.10.
zobraziť podrobnosti »
18.09.2018
VIDEO: Mestské zastupiteľstvo zo dňa 19. februára 2018
www.video.novaky.sk
zobraziť podrobnosti »
14.04.2018
Mail:
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa.